Harangszó, 1923

1923-09-23 / 38-39. szám

286 RARANGSZO. 1923. szeptember 23. A szilsárkányi gyülekezetben a Harang­szó javára Varga Ida, Király Ilonka, Gősy Böske, Gecsényi Éti, Nagy Lidi és Horváth Eszter gyűjtöívén a következők adakoztak tojást: Széles Bálintné 3, Varga Imréné 2, Pénzes Istvánná 2, Ács Jánosné 2, Gősy Sándorné 5, Kiss Istvánná 2, Gősy Juliska 2, Gősy Mihályné 3, Bors Miklósné 3, Edvy Zsigmondné 4, Gecsényi Ferencné 4, Gősy l.ászlóné 3, Bödö Jánosné 2, Gősy L.-né 2, Mikolás Rózsika 5, Nagy Antalné 4, Hor­váth Sándorné 4, Gősy Lajosné 3, Kiss Imréné 3, Lukácsi Béla 2, Varga Miklós 3, Varga Antal 5, Berta Lajos 3, Kiss G.-né 5, Varga Lajosné 3, Kovácsics Kálniánné 3, Gecsényi Antal 6, Gecsényi Lina 10, Pethő Zoltán 10, Pethő Pálné 12, Gecsényi Zs. 5, Gecsényi Ignácné 5, Gecsényi Bálintné 6, Gecsényi Ádám 5 drb.-ot. Összesen 142 drb. Pénzt adtak: Szabó Gyuláné 150, Szabó Istvánná, Szilvásy István, Bors La­jos, Gősy Lajos, Simon Gábor 100—100, Hegedűs Sándorné 400, Mészáros Jenő, Kiss Károly, Bozzay Mikósné, Varga Mi­hály, Szalay Gyuláné 1000—1000, Nagy S. 700, Mikolás Kálmán, özv. Gecsényi l.-né 500—500, Gecsényi Lajos, Kovácsics Etel 600—600, Király Lajos 300, Kiss Bálint 2000, Szalay Sándor 200, Bors Sáneor 50 K-t. Összesen 11.500 K. A Harangszónak beküldetett 56.660 K. A iényöfolui 1. gyülekezet a tojás-akció­hoz hasonlóan a Harangszó fenntartására gabonagyüjtést kezdett az egyházi gabona beszedésekor, Rácz Sándor theol. akad. hallgató kezdeményezésére. Befolyt 48‘5 kgr, búza és 30 kgr. rozs a következők adakozásából: Varga Nándor, Tóth J.-né, Nyíri István, ifi. Bálint Ferenc, Németh I., Tóth András, Németh József, id. Rácz Já­nos, ifj. Rácz János, Győrig Jánosné, Ta­kács András, Urszinü lstvánué, Molnár Gy., Hevesi István, Németh Pál, Lábár Pál, Lim- pár András, Horváth János, Kollár Antalné, Varga Mihály, .Varga Lajos, Mózes Sándor, Horváth Pál. Összesen 47.035 K értékben. Sok hálás köszönet! HETI KRÓNIKA. A magyar nemzetgyűlés kormányzói leirattal elnapolták. Bethlen miniszterelnök hazaérkezett s legközelebb egy nepgyűlés keretében fogja feltárni kül- és belpolitikai helyzetünket. Az u. n. legitimisták Mikes püspök el­nöklete alatt értekezletet tartottak Buda­pesten, ahol is Bethlen legerősebb támo­gatása mellett foglaltak állást. Rákosi Viktor (Sipulusz) a magyar iro­dalom újabb korának egyik legkiválóbb elbeszélője elhalt. A francia miniszterelnök vasárnap fe­lelt a német kancellár beszédére. A válasz most is ugyanaz volt, mint mindig: a zá­logokat kezükbe tartják és addig nem ürí­tik ki a Ruhrt, amíg Németország meg nem fizette adósságait. A spanyol király feloszlatta a parla­mentet és az alkotmány több cikkelyének érvényét felfüggesztette. Egy direktóriumot nevezett ki az ország élére. A szerbek szabad kikötőt kapnak Sza- lonikiben. Az egész ország a trónörökös megszületésének örvend. Ausztriában most folyik a korteskedés s készítik elő a választásokat. Az u. n. Burgenlandban Sopron elszakitásával iz­gatnak újból. No de ... EGYHÁZI ÉLET. Szentháromság utáni 17-ik vasárnapon. Ev. Luk. 14.1—11. Az a bizonyos stréber ség, előretörtetés, válogatás a főhelyekben talán sohasem volt még annyira az emberek sajátos jellemvo­nása, mint napjainkban. Mindenki az első, a vezér akar csak lenni. Az alázatos em­ber ritka ma már, mint a fehér holló. Templomavatás. A kávaiak templomát dr. Raffay püspök szept 9-én avatta fel és adta azt át magasztos rendeltetésének. Egyházi ünnepélyek a hollandi ki­rálynő tiszteletére. Vilma hollandi király­nő uralkodásának huszonötéves jubileuma alkalmából a Deák-téri ev- templomban ünnepélyes istentiszteletet tartottak. A debreceni evangélikus egyház­megye közgyűlése. Az evangélikus egy­házmegye közgyűlést tartott, amelyen áz egyházmegye új világi felügyelőjévé dr. Händel Vilmos egyetemi tanárt választották meg. A közgyűlésen résztvettek: Geduly Henrik püspök, Zelenka Lajos egyházker. felügyelő, Dómján Elek esperes, Erdős Jó­zsef és dr. Mitrovics Gyula egyetemi ta­nárok a tudományegyetem képviseletében. Az új felügyelőt az egyházkerület nevében Geduly Henrik, a debreceni egyház nevé­ben pedig Farkas Győző lelkész üdvözöl­ték. A közgyűlés után diszebéd volt. A bezi-i hívekre felejthetetlenül kedves ünnep virradt augusztus 19-én. Míg a múlt nyáron — elrekvirált 4 mázsás harangjának hasonmását halhatta megkondulni, ez év májusában pedig 33 hősi halottjának áldo­zott művészi kivitelű márvány emléktáblá­val, addig aug. 19-én Isten kegyelmével, két nagy adakozója iránt rótta le méltó­képen hálás kegyeletét. Az 1908-ban el­hunyt Hima Ferenc 26, az 1916-ban hősi halált halt Nagy János pedig 31 hold földet hagyott a kicsi, de lelkes s hitbuzgó gyü­lekezetnek A két neineslelkü adakozó em­lékének megörökítése jővén szóba, Nagy János édesanyja, özv. Nagy Mihályné nyom­ban felajánlotta egy a hősök emléktáblájá­val egyenlő méretű márványtábla beszer­zését, melyre aztán a gyülekezet vésette bele hálás kegyeletének szavait. A szív mélyéből fakadó és Szívekig ható, az egész ünneplő gyülekezetét az evangélium csudás, szent világába magával ragadó ünnepi be­szédet Varga József sárvári lelkész tartotta, lélekemelőén fejtegetvén az apostoli igaz­ságot: Akiket Isten lelke vezérel, azok Is­tennek fiai. — Az istentisztelet végeztével tartott ünnepi közgyűlés keretében Balogh Zoltán tanító szavalt s lelkész méltatta az ünnep jelentőségét s mondott köszönetét özv. Nagy Mihálynénak, Böröczky László gimnáziumi tanulónak, ki az oltárképet át­festette, kijavította s Böröczky János gyűl. tagnak, ki az oltárkép javításának költségeit fedezte, végül Varga József sárvári lelkész­nek a gyülekezetben elhangzott szép, építő beszédéért. A gyülekezet egyébként Varga József lelkésznek, mint városi lelkésznek, szíves közreműködése szerény jutalmául 100 kgr. búzát ajánlott fel egyhangú lelke­sedéssel. A közgyűlés végeztével effertóri- um volt a Harangszóra, mely 5000 kor.-át eredményezett. Majd kivonult az ünneplő gyülekezet a temetőbe s ott Fónyad Rezső fögimn. tanuló alkalmi szavalata mellett megkoszorúzta Nagy János és Hima Ferenc sírját. A gyülekezetben folyamatban van a gabona gyűjtés is a Harangszó fenntar­tására. Áthelyezett tanító. Ludván János nagy- >kimonyi evang. tanítót a nagyszénási állami 'iskolához helyezte át a kultuszminiszter. Kántorválasztás. A gércei gyülekezet­ben a megüresedett kántori állásra Varga Endre sárvári tanítót választották meg. Vitézi beiktatás Ecsényben. Lélek­emelő ünüepi formák között iktatta be aug. 25-án Somogyvármegye 23. vitézét. Az ün­nep alkalmából Brenner Ede lelkész lendü­letes beszédet mondott. Báró Prónay Dezső volt egye­temes egyházfi és iskolai felügyelőnk emlékeiből, egyházi és politikai be­szédeiből egy kötetre való gyűjteményt rendez sajtó alá dr. Csenqődy Lajos és dr. lándori Kéler Bertalan közre­működésével a dunáninneni egyház- kerület ritka áldozatkészségü felügye­lője lándori Kéler Zoltán. A könyv abból az alkalomból jelenik meg, hogy báró Prónay Dezső életének 75-ik esztendejét most októberben tölti be s ezt a szép és értékekben gazdag élet példáját óhajtja az egyház jövő­jét féltő egyházkerületi felügyelő a jelen nemzedék elé állítani. Mert le­het sokat tanulni ebből a példából. A könyv ismertetésére még visszaté­rünk, most csak felhívjuk az érdek­lődők figyelmét a közeli napokban megjelenő műre, melynek előfizetési ára 10.000, piaci ára 11.000 korona lesz. Az esetleges tiszta jövedelem egyházi alapítványt létesít. Uj kormányfőtanácsos. A Kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Mechwarth Ernő belecskai földbirtokosnak a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adomá­nyozta. ( Kinevezések az JErzsébet-egyetem hittudományi karánl/A Kormányzó a val­lás- és közoktatásügy-rminiszter előterjesz­tésére az Erzsébet tudományegyetemen az egyetembe való szerves kapcsolódással fel­állított és ideiglenesen Sopronban elhelye­zett teljes jogú ágostai hitvallású evangé­likus hittudományi karon Deák János teo­lógiai akadémiai tanárt az ószövetségi irás- rnagyarázat és teológia tanszékére, dr. Pröhle Károly teológiai akadémiai tanárt a rendszeres teológiai tanszékre, Stráner Vilmos teológiai akadémiai igazgatót a gyakorlati teológiai tanszékre, Payr Sándor teológiai akadémiai tanárt az egyetemes keresztyén egyháztörténeti tanszékre és végül Kováts Sándor teológiai akadémiai tanárt az egyházi jogi és magyar protestáns egyháztörténeti tanszékre egyetemi nyilvá­nos rendes tanárokká az V. fizetési oszt., Kiss Jenő teológiai akadémiai tanárt pedig az Uj-szövetségi irásmagyarázat és teológia tanszékére egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá a VI. fizetési osztályba kinevezte./ Az eskütétel Pécsett, szeptember 15-én4 volt. Nagy József dr. rektor üdvözlő sza­vaira Payr Sándor válaszolt. Valóban talpra­esett, gyönyörő beszédét lapunk legköze­lebbi számában hozzuk. A teol. fakultás dékánja Stráner Vil­mos, prodekánja dr. Pröhle Károly, jegy­zője Kiss Jenő lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom