Harangszó, 1916

1916-03-19 / 1. szám

1916. március iS. harangszó. % Tanítók árváiért! Krisztus szava cseng lelkűnkben : „valamit eggyel cselekesztek az én kicsinyeim közül, én velem csele- kedtétek.“ Különös jelentőséget nyer­nek ezek a szép szavak most, a világháború rettenetes ostromában, midőn az árvák száma oly nagyon megnövekedett s az apát sirató gyer­mekek sötét menetben bujdosnak az árvaság tövises utján. Gondoljunk rájuk szeretettel és részvéttel. Ez alkalommal gondoljunk különösen a hősi halált halt tanítók árváira és ne felejtsük, hogy valamit eggyel cselekszünk, magával Krisztussal cse- lekesszük. Ezzel a krisz usi szóval köszönjük a múlt heti adományokat s kérjük a további adakozásokat. Múlt héten a következő adományok érkeztek hozzánk: A kiskőrösi ev. isk gyerm gyűj. 4814 K A ráchidasi ev. nőegylet vallásos estély jövedelme . . . 26’— „ A répcelaki ev. nőegylet tagjai 20"— „ Imrék Sámuel ev. leik Baja . 3-— „ Lázár János Székesfehérvár . 1’— „ Horváth S. Tárnokréti . . . 1-— „ Felsőpatyról adakoztak: Szigethv Sándor felügyelő 20 K, ifj. S/igethy Sándor felü­gyelő, özv. Király Istvánné 10—10 K, Nagy Erzsébet 6 K, Németh Zsuzsika 3‘50 K, Ivány Péter, Vida Jánosné, Vida Sándorné, Németh Jánosné 2—2 K, Fütöp Lajos, Vida Istvánné, Sipos János, Boda József, Fodor Sándorné, Hajas Ferencné 1—1 K, Lengyel Jánosné 40 f, Kiss István, Kalmár Antal, Kovács Ferencné 30—30 f, Tóth Györgyné, Sipos István, Takács Imréné, Szabó Györgyné 20—20 f. összesen 65-60 K. Gyűjtötte : Vida Rózsika. Iván- és Keményegerszegről adakoztak: Némelh Márton nyug tanító, Németh Már­tonná, Németh Jenöné 5—5 K, Király József, Király Józsefné, Galambos János, Ágoston Karolina, Pollák Jenőné izr., Cziffer Adolfné izr. 1—1 K, Bokor Jánosné 12. hsz. 50 f, Horváth Sándorné, Sümegi Istvánné 40—40 f, Bárki Zsófia 30 f. — Ezenkívül a nőegy­let megbízásából Erős Hona és Eszter a következő összeget gyűjtötték: Nőegylet 10 K, Hollósy Jánosné, Bokor Jánosné 60—60 f, özv. Ábrahám Istvánné, Erős Sándorné 37. hsz. 50—50 f, özv. Bokor Józsefné, id. Sümegi Jánosné, ifj. Sümegi Jánosné 40—40 f, Németh Józsefné, Erős Jánosné, Németh Károlyné, Bokor Jánosné (kis), Bokor Jánosné 78. hsz. 30—30 f, Erős Istvánné, B'«kor Károlyné, Molnár Józsefné, Pápai Sámuelné. ifj. özv Erős Sándorné, id. özv. Erős Sándorné, Horváth Erős Józsefné, Pocza Jánosné, özv. Bokor Jánosné, Mihácsi Jánosné. özv. Erős Lász- lóné 20—20 f. Bokor Istvánné, Németh Ferencné, Szekér Józsefné 10—10 f. Ősz- szesen : 40 K. A szakonyi ev. egyházközség a hősi halált halt tanítók özvegyei és árvái javára 92-50 K-t gyűjtött. Adakoztak a) Felsöszakonyból: Major Samu tanitó 10 K, Tóth Kálmán lelkész 4 K, Boros Sándor 2 30 K, Bögöthy Ferenc, Szabó Sándor 2—2 K, Kiss Géza körjegyző 150 K, Simon János, Hidegh József, Tóth Sándor id., Tóth Sándor ifj., Boros János, Szabó István, Szabó Lajos, özv. Boros Lajosné, Boros József, Boros Lajos, özv. Hasza Istvánné, Hidegh Lajos, Kiss Lajos, Boros Ferenc, Hasza János, Németh János, Boros Lajos, Hidegh János, Simon Sándor, Varga Sándor, Boros János, Hidegh Sándor ifj., Baráth János, Hasza Lajos, Heitler Adolf (izr. kereskedő) 1—1 K, Tóth Sándor, Boros Dénes, Hidegh Sán­dor id. 60—60 f, Simon Samu, Szabó Jó­zsef, özv. Gaál Istvánné, Szabó Lajos, Baráth István, Kovács Sándor 50—50 f, Boros István, Hasza Lajos 40—40 f, Farkas Sándor (r. k) 30 f, Rajczi István, Boros Kálmán, Boros Lajos, Boros Lajos, özv. Hasza Kálmánná, Bögöthy Lajos, Bögöthy Ferenc ifj , Hidegh Sándor, Csilhe István, özv. Hidegh Jánosné 20—20 f. Összesen: 54 30 K. b) Alsószakonybó): Gaál János 120 K, Baráth Lajos, Gaál József, Németh Sándor, Kolonits József, Skriba Sándor, özv. Kolo- nits Ferencné, özv. Boros Istvánné, Tóth János, Tóth István és Sándor, Baráth La­jos, Boros József, Büki Sándor, Boros Ist­ván, özv. Rózsa Lajosné, Rózsa János, Boros István, Gaál János, Németh Ferenc, Varga János, Hidegh Samu, Dr. Bruck Béla nyug. törzsorvos, Büki Sándor id., Gaál Ferenc, Gaál Lajos, Gaál István árvái, Szabó Samu 1—1 K, Varga Sándor 80 f, Hidegh József 70 f, .özv. Szabó Lajosné, Szabó Lajos, Tóth István 60—60 f, Baráth József, Hidegh Sándor, Büki Lajos, Németh Sándor ifj., Varga Sándor 50—50 f, Boros Lajos, özv. Gaál Lajosné, Büki Samu, Gaál Lajos, Gaál Sándor, Tóth István, Rózsa György, Kolonits Sándor, Horváth József, Hidegh Ferenc, Gaál Sándor 40—40 f, özv. Németh Samuné, özv. Baráth Jánosné 20—20 f. összesen 37 80 K. A két Szakony- ból összesen: 92-50 K. Múlt számban kimutatott gyűjtésünk volt: . . . . 6468 99 K Mostani gyűjtésünk . . ____99 14 K E ddig befolyt . . . 6568.13 K A jókedvű adakozót szereti az Is­ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki­váltképpen a mi hitünk cselédeivel 1 Húsvéti üzenet. „Halálból az életbe!“ c. alatt meg­jelent Kapi Béla körmendi lelkész húsvéti üzenete, melyet harctéren küzdő s kórházakban szenvedő ka­tonáink részére irt. A füzet három részből áll. Először Krisztus halálára és feltámadására vonatkozó bibliai szakaszokat közli, majd az Úr be­széde c. alatt lelket épitő, szívet erő­sítő alkalmi elmélkedést és imádsá­got, végül két két szép nagypénteki és húsvéti éneket hoz. Bizonyára örömöt ébreszt mindenütt, a hova csak eljut. A füzet ára 10 fillér, 50 darab 370 korona, 100 darab 7 korona. Eddig a következő rendelések ér­keztek : Saját rendelkezésre: Németh Sándorné ev. tanítónő Qstffy- asszonyfa 100 ; Németh Jánosné és Németh Józsefné Gérce, Finta Ida Csönge 50—50; Molnár Sándor és özv. Pálfi Jánosné Beled 20—20; Zsebeházy Antalné óérce, Vida Lászlóné Gérce, Máthé Sándorné Gérce, Boros Józsefné Gérce, Szabó Gyula Gérce 50 példány. Szabad rendelkezésre: Evang. nőegylet Szarvaskend 300; Pö- löskey Miklósné Felpécz, Puskás nővérek Ostffvasszonyfa, Zsebeházy Antalné Gérce, Vida Lászlóné Gérce, Máthé Sándorné Gérce, Boros Józsefné Gérce, Szabó Gyula Gérce 50—50 példány. Melegen ajánljuk ezt a komoly, szent ügyet olvasóink, nőegyleteink, gyülekezeteink szíves figyelmébe! Az egyház köréből. Kitüntetés, őfelsége, Bojtos László tá­bori lelkésznek, lapunk munkatársának az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál­dozó magatartása elismeréséül a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát adományozta a fehér-vörös szalagon. Nagylelkű alapítvány. Özv. Czemann Mátyasné a beszterczebanyai ev. egyházköz­ség tagja, beszterczebányai egyházának egy 21 630 K 57 f t magában foglaló betéti könyvecskét adományozóit a fölállítandó besztecebányai ev. polgári leányiskola javára. Ezen ritka nagy adomány önmagát dicséri. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Lelkészválasztás. A strázsai evang. egyház egyhangú bizalommal Holkó Mihály rókusi lelkészt hívta meg a megüresedett, lelkészi állására. Uj tábori lelkész. A hadvezetőség lapunk munkatársát, Endreffy János lajoskomáromi lelkészt tábori lelkészi szolgálatra rendelte s harctéri szolgálatra osztotta be. Isten áldását kérjük nehéz és magasztos mun­kájára. Alapítvány. Széles László a harctéren hősi háláit halt fia ifj. Széles József emlé­kének megörökítése céljából a csánigi ág. hitv. ev.gyülekezetnél50 koronás alapítványt létesített. — Isten áldása nyugodjék meg az adományon s annak emlékén, kinek hősi nevét az utódok számára megőrzi!

Next

/
Oldalképek
Tartalom