11 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. Haró (379. oldal)
[...] Thót Jósef uram industriája s kérése által Isten dicsösségéhez való buzgóságból [...] titulatus Thót Jósef uram Kaprontzai István uram Balog András uram Csuka [...] János uram Budai Mihály uram István György és Ferentz uraimék Kaprontzai [...]
2. Kéménd (146. oldal)
[...] asszonynak néhai tekintetes zejkfalvi Zejk István meghagyatott özvegyének tekintetes Sámuel és [...] 14 Curator Váradi László uram kérése szerént adjungáltatik egyházfi Horvát Pál [...]
3. Lozsád (410. oldal)
[...] ekklézsia tiszteletes loci minister Ventz István őkegyel­me iránt szent szolgálattya kedvesnek [...] a humanissimus scholae rector László István őkegyelme ellen is közönsé­ges panaszt [...] intimálja őkegyelmének hogy ha mi kérése vagyon a Partialison igazíttassa el [...] A humanissimus scholae rector László István őkegyelmének praetensioja lévén ne­mes Laskai [...]
4. Felekezet- és etnikumközi kapcsolatok a 17-18. századi Hunyad-Zarándi Református Egyházmegyében • Kapcsolat a románsággal (18. oldal)
[...] váltson pecsétet és őt kérje kérése közvetítésére 10 6 Két olyan [...] és a Szakács Pé­terrel Naláczi István jobbágyával kötött jegyességét akarta felbontani [...]
5. Ribice (371. oldal)
[...] igen alkalmas lévitát hoztanak Vintzi István uramat és ezután is fognak [...] 2 Mostani tiszteletes lévita Vintzi István őkegyelme aránt tett kérdésére a [...] dik első napján írásba tett kérése által nyert még a nemes [...]
6. Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815 (180. oldal)
[...] Makkai Jósef Lengyel László Kis István Vitályos Sámuel Verestói György Szász [...] Felolvastatik harói nemes Beretzki Ádámnak kérése hogy megnyomorult feleségével elválásához való [...]
7. Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815 (220. oldal)
[...] pap és rákosdi oskolamester Kontza Ist­ván collisitiojoknak és egymás között eredett [...] littera A mellyből megmutattya Kontza István rákosdi oskolamesternek ezen Partialis Székre [...] nélkül való meg nem terheltetése kérése mellett és ítélet alá bocsátá [...] parancsolja a méltóságos FőConsistorium Kontza Istvánnak feleségével nőtelen korokban volt botránkoztató [...]
8. Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815 (228. oldal)
[...] director Vitályos Sámuel tiszteletes Kis István adsessor tisztele­tes Salamon István adsessor tiszteletes Verestói György és [...] Fogarasi János pedig kívánsága és kérése szerint a felperességre auctorizál tátik [...]
9. Alsóbalázsfalva (23. oldal)
[...] Kováts Mihály uram egyházfi Borzovai István 1 0 2 A tiszteletes [...] mind a tiszteletes megnyomorodott pap kérése mind a tekintetes domesticus curator [...]
11. Kiskend (378. oldal)
[...] Observatio Balavásárról való Szabó János keresé meg a Szent Visitatiot illyen [...] kiskendi reformata ekklézsia tiszteletes Szathmári István atyánkfia őkegyelme idejében jelen lévén [...] Hegyi Sámuel Albert Mihálly Miklós István Fodor István stb A Ad 1 et [...] Az Szent Visitatio admoneáltattya Albért Istvánt hogy az Úrnak házát meg [...]