Kolumbán Vilmos József: A nagysajói káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 5.) Kolozsvár 2007.

Alsóbalázsfalva

Alsóbalázsfalva 23 1814 Alsóbalásfalván 19-dik Februar ii. 1. Református pap, tiszteletes Kováts Mihály uram, egyházfi Borzovai István 1 0 2. A tiszteletes pap hivataláról, erkölcséről, háza népe és magaviseléséről dicsértetik. [384] 3. A tiszteletes paptól a hallgatók eránt való értekezésből nincsen semmi panasz. , 4. Botránkoztatok nincsenek. 5. Az Úr asztalára tartozó jók megvagynak fogyatkozás nélkül. 6. Az ekklézsia jószágai, szántóföldjei, szénaréttyei az 1754-beli és ezen 1814-ben is megújjíttatott matricula szerént megvagynak fogyatkozás nélkül. 7. Domesticus curator tekintetes Cserényi Ferentz úr nem lévén odahaza, az ekklézsia jövedelméről való szám vétel haladott a jövő esztendei Visitatiora. Jegyzés: Ezen reformata nemes ekklézsiában feles számú esztendők alatt kedvességgel szolgált pap tiszteletes Szilágyi György uram kétszeri guttaütés által tagjaiban megerőte­lenítetvén, egész teste reszketegessé lett, annyira, hogyha papi hivatalát a praedikállás és könyörgés által folytathatta is, testének erőtelenségével hallgatóinak unalmokra volt, neve­zetesen az úri szent vacsora kiszolgáltatásában. Szánakozásra méltó erőtlenségén sokat nyomván az idősség, maga is az említett tiszteletes pap szívreható módon érzette s 1812-dik esztendőben Januarius 6-dik napján az Arokallyán tartatott Partialis Synodust levele által megkeresvén, kéri, hogy végye a Szent Partialis tekintetbe nyomorult sorsát, s ha a tekinte­tes possessoratus papot kérne hellyében, légyen öreg és erőtelenségében a Szent Partialis segedelmezéssel. Úgy is lett, hogy azon Partialis Synodust tekintetes Cserényi Ferentz úr az alsóbalásfalvi nemes ekklézsiának domesticus curatora levele által felkeresi és jelenti, hogy megöregedett és elerőtlenedett pap tiszteletes Szilágyi György uram a nemes ekklézsiának úgy nyilatkoztatta ki magát, hogyha a nagykegyelmü Isten addig és azután is életét nyújtja, azon esztendőben esett Szent György napon túl nem szolgál, erre nézve a domesticus curator úr újj papnak béviteléről tészen jelentést a Szent Partialisnak. A Szent Partialis Synodus mind a tiszteletes megnyomorodott pap kérése, mind a tekintetes domesticus curator úrnak jelentésére illyen választ adott. A domesticus curator úr szokott kegyessége gyakorlására végye tekintetbe az elerőtelenedett, megnyomorult tiszteletes papnak siralmas állapottyát, légyen hajlandó és segítséggel a tiszteletes pap mellett, hogy vihessen maga mellé segédet (káplánt) kepéjéből, pótolván azt a nemes ekklézsia is. A Szent Partialis válasszára segédet vitetett a nemes ekklézsia, tiszteletes Kováts Mihály uramot. Tiszteletes Szilágyi György uram önként kiköltözött a papi házból, ment a parochia után tartozó zsel­lérházba lakni, azon házat is 1813-dik esztendőben minden kepéivel együtt önként elhagyta és egyik leányához ment lakni a maga tulajdon jószágába SzászÚjjOsbe. 1 0 Nagysajói Prot. 383-384.

Next

/
Oldalképek
Tartalom