Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 4.) Kolozsvár 2007.

Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815

180 1811 március, Déva 1811 június, Déva [9.] Anno 1811 die 12" Junii rendes Partialis Szék tartattatik Déván, tiszteletes esperest Kolosvári Sigmond uram elölliilése alatt, holott jelen voltak director tiszteletes tudós Vitályos Gábor, Serestély László, Makkai Jósef, Lengyel László, Kis István, Vitályos Sámuel, Verestói György, Szász András, Baló Jósef, Borsos Sámuel, Németi Ferentz, Király Imreh. Itten: 1-o. Substituáltatik, nótárius nem existálván, hogy a pennát vigye, Baló Jósef. 2-o. Pestényi egyházi atya, tiszteletes Balog Ábrahám béiktattatik. 3-o. Fojtattatik [!] tiszteletes Vitályos Gábor uramnak directoralis actioja bátsi mester, Marosi Mihály ellen, ki a loci ministerét illetlenül mocskolta, felolvastat­ván a szitkokat bizonyétó inquisitoria relatoriat. [9.] Az Inctus azt adja fel, hogy az inquisitionak maga igassága megmutatására való alkalmaztatásától elrekesztetett, azért kér maga részére is inquisitiot. Határozás: Általlátta a Szent Szék, hogy nem eshetett meg az Inctus részére az inquisitio, azért meghagyja Marosi Mihály őkegyelmének, hogy a jövő székezésre minden fatenseivel együtt a Szék színén megjelennyék, úgy pedig, hogy a mai na­pon mind utrumait adja bé. Copia: Én, ki alább nevemet felírtam, megvallom a tiszteletes Partialis Szent Szék előtt azon hibámat, melyet a bátsi prédikátor, tiszteletes Vitályos Sámuel, a főtiszteletű Generalis Szent Synodus, és ezen v[ajda]hunyadi venerabilis papi kerü­let Ordinarius directora, tiszteletes Vitályos Gábor uram ellen a feleségemhez való zelotipiaból ittasan ejtettem, tudniillik, hogy a papot szamárnak, disznónak, bitang­nak, parasztnak mondottam, mindaz csupa zabolátlan indulatból, magam meggon­dolatlanságából származott. Mellyet szívesen sajnállok, szégyenlek, s mindezen hi­báimért mindenik megsértetett feleket megkövetni kész vagyok. Egyszersmind pe­dig arra is ígérem magamat, hogy többször sem ekklézsiánk papját, sem a Gene­ralis Szent Synodust, sem tractusunk directorát nem mocskolom, sem rágalmazom. Ha pedig ezt praesumálni merészelném, tehát legottan hivatalomtól megfosztas­sam, vagy ha hivatalomat külső állapottal felcserélném, a külső magistratusnak tanquam calumniator ál tal adattass am. Mely dolognak bizonyságául adom ezen reversalis írásomat, hogy a Szent Partialis protocollumába béádattassék, nevem alá­írásával megerősítvén. Anno 1811 die 12 Junii, Dévae. Marosi Mihály mpr. 4-o. Felolvastatik tiszteletes Borsos Sámuel zejkfalvi ministernek instantiaja, hogy a Szent Széktől olyan recommendatiot nyerjen, mellyel megkívántatható al­kalmatossággal magát más tractusba ajjánlhassa. Válasz: A kérés megadatik. 5-o. Felolvastatik harói nemes Beretzki Ádámnak kérése, hogy megnyomorult feleségével elválásához való eszköze [10.]ihez bocsáttassék. Válasz: Utasíttatik a törvény útjára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom