Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 3. Marosnémeti-Zejkfalva (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2-3.) Kolozsvár 2007.

Felekezet- és etnikumközi kapcsolatok a 17-18. századi Hunyad-Zarándi Református Egyházmegyében - Kapcsolat a románsággal

18 Felekezet- és etnikumközi kapcsolatok.., Az intézkedésben országos törvények rendelkezését látjuk visszaköszönni, amelyek a ne­mes embernek kiváltságot biztosítottak válóper esetén: csak a felekezete szerinti házassági törvényszéken lehetett perbe idézni. 10 2 A jobbágyokra viszont ez a törvény nem vonatko­zott. A rákosdi Budi Bálint 1714-ben nyújtott be válókeresetet felesége, Számfira (másutt Számfilla, valószínűleg Zamfira) ellen, 10 3 akiről egy későbbi feljegyzésből tudjuk, hogy nem vallásunkon való, hanem religionis graeci rítus. 10 4 A parciális pedig minden további nélkül tárgyalta a keresetet, de nem talált egyetlen megalapozott válóokot sem, így nem mondta ki a válást. 10 5 Évtizedekkel később a rákosdi Radik József arra kérte az egyházi hatóságot, bírja rá hűtlen feleségét, Para Krisztinát, hogy térjen vissza hozzá. Az asszony időközben görög unita vallás­ra tért át, ezért a vizitáció a kérdésben nem dönthetett, és csak annyit tanácsolhatott, hogy azon valláson lévő tiszteletes esperestől váltson pecsétet és őt kérje kérése közvetítésére. 10 6 Két olyan vegyes házasságról is olvasunk jegyzőkönyveinkben, amelyeket az egyházi ha­tóság helytelenített, de nem a vallási különbözőség, hanem az egyik házastárs erkölcstelen élete miatt. Az 1765. évi nagyrápolti vizitáció Csuka Zsuzsánna özvegyasszonyt eklézsiakö­vetésre ítélte, mert titokban férjhez ment valami idevaló olá emberhez, melly szer ént mind gyülekezetünktöU, mind Istenünk házátóll önként elvonta magát. 10 7 Kazai József hátszegi egy­házfit azért intették meg, mert görög valláson lévő felesége állapotosan ment hozzá férjhez, ő pedig nem követett eklézsiát, jóllehet azt megelőzően együtt élt az asszonnyal: ezért sem sákrámentumokkal nem élhetett, sem az úrasztali edényekhez nem nyúlhatott hozzá. Az eset érdekessége az, hogy a megesett asszony is eklézsiát követett a maga gyülekezetében. 10 8 A vegyes házasságban élők könnyebben változtatták hitüket és tértek át egyik egy­házból a másikba. A település felekezeti és etnikai számarányából eredő erőviszonytól füg­gött, hogy a református fél elhagyta-e vallását, vagy neki sikerült házastársát áttérítenie a saját hitére. Az 1686-as algyógyi vizitáción megjelent Balog Ilona hajadon és a Szakács Pé­terrel, Naláczi István jobbágyával kötött jegyességét akarta felbontani. A válóokok között olvassuk, hogy a legény 2. Vallásunkra valónak tettette magát, noha oláh. [...] 4. Referállyák [előadják, jelentik], hogy a legény csak máris vallást változtatásával fenyege­ti. 0 9 Dévai Bíró Mihály Vásárhelyi Kőműves Kata ellen benyújtott keresetének 1688. júni­us 30-i tárgyalásakor az alperes azzal vádolta a férjet, hogy gondott nem viselt feleségéről és vallásának elhagyására kénszerítette; azonban kötötte magát, hogy vallásunkra áll, de nem praestálta [teljesítette]. 11 0 A védekezést nehezen lehet értelmezni: elképzelhető, hogy az asszony volt református, akinek férje megígérte, hogy áttér, de ezt mégsem tette meg, sőt feleségét akarta a maga vallására téríteni. Cserna Mária tóti román hajadonnak, aki egy időben két lozsádi református legény je­gyese is volt, a parciális zsinat engedélyezte az egyik legénnyel való házasságát, illy reménséggel, hogy olá vallását elhadgya, és a Jesus Christus tudományát acceptálla [!].'" További érdekesség, hogy az ittas állapotban lévő Krakkai Pált Pap Annók, más vallású hajadonnal, a férj állítása szerint, nem is igaz papi hivatalban való pappal, hanem bitang 10 2 Approbatae Constitutiones Pars 3., Tit. 6. Art. 1: A nemes ember csak coram suo competente judice tartozzék törvényt állani és nem másutt. 10 3 HuZaL-Jkv. 1/2. 61. 10 4 Uo. 1/2. 138. 10 5 Uo. 1/2.91-92. 10 6 Uo. 1/3. 317. 10 7 HuZaL-Iratok 6. sz. 9. 10 8 HuZaL-Jkv. 1/3. 229-230. 10 9 Uo. 1/1.36. 11 0 Uo. 1/1.49. 11 1 Uo. 1/1. 94-95.

Next

/
Oldalképek
Tartalom