Buzogány Dezső - Ösz Sándor Előd - Tóth Levente - Horváth Iringó - Kovács Mária Márta - Sipos Dávid: A törtenelmi küküllői református egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 2. Désfalva - Kóródszentmárton (Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania) Kolozsvár 2009.

Kiskend

Kiskend • 1792 Deliberatum: Megviselősödvén kiskendi Menyhárt Bori, gyalázattyának okául tette vala Ki­bédről való, de itt szolgálatban lévő Bartos Pétert, ki is magát azon gyalázatból tisztítani kíván­ván, feleltetett meg itt KisKenden 17 személlyeket, nemkülömben Menyhárt Bori is megfelel­tetett 8 személlyeket. Mindenik relatoriaja pedig mostan felolvastatván, nyilván láttya a Szent Visitatio, hogy írt Bartos Péter is csak Menyhárt Borira nézve is tisztának nem ítéltethetik, de láttya más részről azt is, hogy Menyhárt Bori egy fertelmes életű, s másokkal is mocskolódott parázna. Ezekre nézve mindketten excommunicáltatnak, nemkülömben Balavásárról való Szal­ma Jantsi is, míg magát az gyanú alóli kitisztítja. Emellett pedig Bartos Péter, hogy Menyhárt Borit elvégye, vagy néki legkissebbet is fizessen, arra tellyességgel nem köteleztetik. Ad 7.: Az ekklézsia javaiban semmi kár nincsen. A számadás ugyan még véghez nem ment, nem lévén ki azt jó rendbe írja, hanem annak jó rendbe való írására [250.] s eligazításra rendelte­tik a tiszteletes nagykendi pap, tiszteletes Nagy György atyánkfia. A curator megmaradott, egy­házfiak lettek Máté Márton és Hegyi Sámuel. Observatio: Balavásárról való Szabó János keresé meg a Szent Visitatiot illyen ügyében, hogy ő ezelőtt elmátkásított egy itten szolgálatban lévő özvegyasszonyt, vétzki Déák Aniskát, már most hozzámenni nem akar, kéri azért a Szent Visitatiot, hogy ezen dolgot igazítsa, hogy ő is kötélbe ne üljön. Deliberatum: Balavásáron lakó Szabó János özvegyember elmátkásította vala vétzki Déák Aniskát, özvegyasszonyt. Mindkettőnek volt akkor azon mátkasághoz kedves, s akarattya, de most az megírt menyecskének kedve megváltozván, kívánnya maga azon kötelet mindenképpen elol­dani. A Szent Visitatio azért az ő mátkaságokot az 74. canon 5' szerint feloldja, és mindkettőnek más egybenköttetésre szabadságot ád. A repudii onust pedig egyedül az írt menyecske tartozik megfizetni. I792 Ugyanazon napon [1/92. Április 18-dikján] visitáltatott a kiskendi reformata ekklézsia tiszteletes Szathmári István atyánkfia őkegyelme idejében, jelen lévén a Szent Visitatio előtt Magyarosi István curator, Máté Márton egyházfi, ezeken kívül Menyhárt István, Hegyi Sámuel, Albert Mihálly, Miklós István, Fodor István stb A Ad 1. et 2.: Kedves a tiszteletes pap ezen ekklézsia előtt, s hivatalát véghez is vitte. Ad 3.: Nincs a tiszteletes papnak panassza hallgatói ellen. Ad 4., 5.: Nihil. Ad 6.: Botránkoztató személlyek vágynák. Egy cigányné igen rossz hírben vagyon, de sem­mi bizonyost nem tudnak róla mondani, azért ez ebben marad. Difficultas: Albért István, csak azért, hogy tőle elvált feleségét ott láttya, [templomot] nem gyakorol tellyességgel. Deliberatum: Az Szent Visitatio admoneáltattya Albért Istvánt, hogy az Úrnak házát meg ne vesse, mert kü­lömben processualis szolgabíró által dolga megigazíttatik. Ad 7.: Az ekklézsia javaiban kár nem tapasztaltatik. A számadás véghezment. 5 1 GK - 74. kánon, lásd a 37. oldalon. 5 2 KükEhmLvt prot. II/5. 307. 378

Next

/
Oldalképek
Tartalom