Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 4.) Kolozsvár 2007.

Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815

228 1815 július, Vajdahunyad engedtetett. Melyre nézve újabb documentumainak és inquisitoriajának prosecutio­jára és annak tempestive s meghatározandó helyen való elláttatására, mind inqui­rens regiusokat, mind extraordinaria Partialist kér szokott taxaja letétele mellett. Határozás: A jelentett nóvum prosecutiojára inquirens regiusokriak kirendeltet­nek tiszteletes adsessor Király Imreh és tiszteletes Kerekes Mihály atyafiak. Extra­ordinaria Partialis Szék pedig határoztatik N[agy]Rápoltra, Augustus 9-dik napjára. Azhová a tiszteletes esperesten és Ordinarius notariusson kívül megjelenni kötelez­tetnek tiszteletes director Vitályos Sámuel, tiszteletes Kis István adsessor, tisztele­tes Salamon István adsessor, tiszteletes Verestói György és tiszteletes Király Imreh adsessor atyafiak. [89.] II. Nemes Fogarasi János béád a Szent Szék eleibe egy citatoria relatoriat maga szokott parjában, melyből megmutattya, hogy amiképpen ellene divortialis pert indított felperes felesége nemes Gyalmári Ágnes citálta, úgy compareált is. De felperes felesége meg nem jelenvén, kéri a Szent Széket, hogy méltatlan költséget és fáradságot okozott felperes felesége convincáltassék, megbüntettessék. Kéri to­vábbá, hogy a felperességre auctorizáltassék. Határozás és válasz: A nem compareált felperes Gyalmári Ágnes 1 forint bünte­tésen marasztatik. Fogarasi János pedig kívánsága és kérése szerint a felperességre auctorizál tátik. III. Felperes Nemes Jóseff alperes felesége, Boka Ágnes ellen még e folyó esz­tendő Májussá 24-dik napján indított és proclamáztatott divortialis perét cum tota sua serie et processu béadja a Szent Széknek. Melynek complementumául előád: l-o. Egy citatoria relatoriat sub littera A., melyben törvényesen lett citáltatását az alperesnek bizonyíttani kívánnya. 2-o. Egy törvényes exmissioval való esperesti pecsétet. 3-o. Egy hiteles inquisitoria relatoriat sub B., melyben az alperes ellen allegáltatik erkölcstelenség, részegség, pazarlás, rossz gazdasszonyság. Melyekre nézve kér örökös elválást a felperes. Az alperes Boka Ágnes még a fennebb citált Május 24-dik napján tartott rendes Partialis Széken, a felperes férjének ellene béadott és proclamáztatott processusát feleletre kikérvén, és a szokott esperesti pecsét mellett exmissiora kéredzvén, most Szent Székünkön [90.] készületével való megjelenésével, törvényes ügyvédlője, Sántos János úr által feleleti allegatioiban: 1-o. A felperes citatioja ellen kifogást tészen. De erről lemondván, 2-o. A felperes béadott B. alatti inquisitoriaban lévő 1-ső, 6-dik, 10-dik tanúkat passionatusoknak mondja, a 3-dikot istentelennek, a 13-dikot és 14-diket cigányok­nak és a többieknek is fassiojikot határozatlannak allegálja, és mindenestől fogva ellenek contendál. De ezek mellett béád sub nr. l-o, 2-o, 3-o valami testimoniumo­kot, melyekben maga becsületes voltát pure kívánnya bizonyíttani. Béád sub nr. 4­o egy inquisitoria relatoriat is, mellyben bizonyíttani kívánnya a felperesnek része­ges, pazarló, incestuosus, nős parázna, francos, kegyetlenkedő tulajdonságait, mely utolsó előbbeni felesége halálát is okozta volna, és hogy vele is aszerint akarna bánni. Felforgattya a 3-ik kérdőpont szerint a felperesnek, hol és minő szolgá­lattyait, úgy a 4-dik szerint, hogy a felperes erkölcstelensége mián nem lehet vele lakni, és utoljára, hogy kivont karddal is költ ki ellene. Mindezek szerint kéri, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom