Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 2. Hátszeg - Marosillye (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2-2.) Kolozsvár 2005.

Kéménd

146 Kéménd, 1766 Úrvacsorai pohár-részlet 9-no Coram visitatione produeáltatott a tekinte­tes asszonynak, bartsai Bartsai Klára asszonynak, néhai tekintetes zejkfalvi Zejk István meghagyatott özvegyének tekintetes Sámuel és János fiainak consensusokból emanált collationalissa, melynek harmadik punctuma szerint annuatim tiszteletes kéméndi lelki tanítónak negyven-negyven veder bor szakasztatik a titulált asszonynak legatumának interessébői, melly ordinatioja a titulata asszonynak in omnibus punctis helybe hagyatik, és titulatus curator úr őkegyelmének observálni, observáltatni commendáltatik. 10-mo Régi restantiaban lévő 112 veder rákosdi régi interes borból defalcáltatván 49 (vide supra nu­mero 6-to) veder, marad ad futuram rationem urna­rum vini 63. 11-mo Készpénz interes pedig pro anno 1764 nem administráltatott, sőt a régi négy forint huszonnégy pénz restans interesből is elmarada ft. 2,8. 12-mo Vagyon a nemes ekklézsiának in granis 19 véka búzája, perselyben pedig marad készpénz hfr. 8,46. 13. Végtére tekintetes curator Váradi László uram önként resolválá magát a Szent Visitatio előtt arra, hogy a kéméndi nemes ekklézsiának Rákosdon lévő adósságát újj contractusok szerént jobb rendbe és állapotba kívánnya venni, helyheztetni, melly maga ajánlását az úrnak a Szent Visitatio nemcsak respectállya, hanem a titulatus curator urat azon munkácskának végbevitelére kéri is egéssz szívességgel. 14. Curator Váradi László uram kérése szerént adjungáltatik egyházfi Horvát Pál mellé segédüli Boér Lőrintz őkegyelme. 1766 [10] Continuatio visitationis filiam in matre Kéménd die 7. Februarii anno 1766. per eosdem pro partibus ecclesiae praesentes spectabilibus spectabilibus dominis curatore Ladislao Váradi, Moses Kéméndj etc. etc. 15 9 1. Reverendus loci minister Franciscus Szentgyörgyi ab omnibus commendatur et acceptatur. Demonstratio curatoris titulati Ladislai Váradi: A. De perceptis: hfr. dr. Tavaly maradott volt készpénz 79 79 Azután perselypénz ment által 8 ­Huszonkét veder bor árra a dr. 57 12 82 V 2 Lőrintz János uramtól feladott pénz 12 58 Rákosdról bor interes redemptioja 3 25 Alamizsna pénz 71 72 G[eneralis] Synodusból 1 44 15 9 HuZaL-Iratok 7. sz. 10-11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom