Buzogány Dezső - Ösz Sándor Előd - Tóth Levente - Horváth Iringó - Kovács Mária Márta - Sipos Dávid: A törtenelmi küküllői református egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 1. Adámos - Dányán (Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania) Kolozsvár 2008.

Csávás

Csávás • 1698 zása lészen és az parochia kürtőjét, kéményét is annak idejében, azmikor kívántatik, megsepri. 3. Négy napokon a ecclesia szőlőjében homlít. 4. Az szőlőjének dézmáját mindenkor igazán az ecclesia számára kiadgya. 5. Az ecclesia földét se titkon, sem nyilván elidegeníteni nem akarja, mellyet ha cselekednék s kitudódnék, mingyárt az ecclesia földéről kihányattassék. 6. Az prédi­kátor asztagját is minden esztendőn megrakja, arra gongya lészen. Az ecclesia is mindenik for­dulóra ad fél-fél hold szántóföldet. 1698 Eodem anno [1698 J die 11. Januarii Visitatio facta Czávásini in ministerio reverendi viri domini Stephani Dálnoki et rectoris Petri Hosszúfalusi, praesentibus civibus 1. Johanne Literati, 2. Demetrio Melder, 3. Johanne Vass, 4. Michaele Vass, y. Michaele Kis et caeteri. 1 9 Végesztünk illyen dolgok felől: 1. Hogy az ecclesia pénzére a modo in posterum interest ad­gyanak esztendeigh egy forintra tíz pénzt. 2. Pakócz Ihamás tartozzék a mesternek két véka búzát adni usque ad tempus az mostani szűk üdőhöz képest, míg Isten áldását nagyobb mér­tékben mutattya. 3. Az parochia körül való kerteket meghcsinállyák sub poena ft. 12. 4. Valaki az ecclesia erdejére hatalmasul megyen, ha ott találtatik, vagy megtudatik, hogy károsította, az ecclesia meghbüntethesse három forinttal toties quoties. Az hatalmaskodásért pedig tiszteletes esperest uram az ollyan kártevőn tizenkét forintot vehessen, ha rajtakapattatik, vagy hittel ki­adatik. Ecclesia erdejéről való levélnek párja: Alázatos együgyű supplicatioja uraságtokhoz a csávási ecclesianak mint bizodalmas fautorához: Méltóságos urunk, jóllehet ennekelőtte való időkben is találtuk volt meg uraságodot, mint bizodalmas urunkat egy kicsin darabocska ecclesia (vagy Isten dicsőségire építetendő) erdőcskének megtartása felől, mellyet uraságod megértvén, iste­nes indulattyából kegyes választ tött. Kiért az Isten uraságodat megáldgya. Idvezült Sárpataki urunk is uraságodnak kérése szerint megerősített volt benne, uraságodnak írását látván. Most újjabban kérjük uraságodat igen alázatosan, abban a kicsin erdőcskének pusztításától való meg­hajtásában megerősíteni méltóztassék, uraságodhoz [249.] folyamodunk is bizodalmason, mint summus patronusunkhoz, mivel mások nem is merészlik uraságod ellen bántani. Mik is mos­tan uraságodot nem búsítanánk az elébbi együgyű suplicatiora nyújtott kegyes választételihez képest, de a néhány idők alatt, nem tudgyuk, uraságod parancsolattyábul vagyon-é, vagy nem, igen nagy romlást kezde tétetni az uraságod bonyhai gondviselője abban az erdőcskében. Mi­hez képest kérjük uraságodat, méltóztassék parancsolni Isten dicsőségére való megtartása felől. Mellyért mi is kérjük az Ur Istent, hogy uraságodnak hosszú, de szerencsés életet adgyon, a más életben pedig boldogulást. Válasz: Ha azelőtt is az ecclesiahoz való volt, azutánii is legyen úgy, másra ti is ne fordítsátok. Bonyha 1680. 26. Augusti. Bethlen Elek mp. Item az úr Bethlen Elek uram őkegyelme választételit eziránt javallom én is és helyen hagyom. SzászCsávás 17. Septembris 1680. Sárpataki István mp. KükEhmLvt prot. 1/2. 247-249. 283

Next

/
Oldalképek
Tartalom