Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 1. Algyógy – Haró (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2-1.) Kolozsvár 2003.

Haró

Haró, 1765 379 tekintetes Váradi familia difficiliskedik benne, reménlyük, hogy a Szent Visitatio által requi­ráltatván a megnevezett titulata familia, megnyeri a nemes ekklézsia, mellyet magára is vett a Szent Visitatio. 5-to. Ugyan néhai Mara Sigmond úr bírván Haroban bizonyos belső örökséget külső appertinentiaival együtt 252 forintokban, mellyet a néhai úr halála után elmaradott özvegye méltóságos Csulai Éva asszony el akarván adni, hogy idegen házra ne mennyen, curator Thót Jósef uram industriája s kérése által Isten dicsösségéhez való buzgóságból általengedte a praetitulata asszony a nemes ekklézsiának 118 mfr. és 56 pénzekért, általadván a contractusokat is oly formán, hogy ha mikor kiváltatnék az ekklézsiától, a zálogos summa egésszen deponáltassék. Tette le pedig megnevezett 118 ft. és 56 pénz summát a magáéból curator Thót Jósef uram, tévén arról a Szent Visitatio előtt ilyen declaratiot, hogyha a nemes ekklézsiának tettzik ebben, a pénzben acceptálja. [244.] hfr. dr. 1-mo. Annak a jószágnak taxáját 14 28 2-do. Kántor Jósefnél levő capitalis interessévei 18 90 3-tio. Köpetzi Mihálynál s feleségénél lévő pénzt 10 20 4-to. Dévai Vaszijnál levő másfél esztendei proventus 37 44 In summa 80 82 Mellyhez kívántatik még 37 74 Hogy kiteljék az egész summa 118 56 Ezek iránt végzi a Szent Visitatio a nemes ekklézsiával együtt: 1. Jegyeztessenek fel a belső örökségnek és appartinentiaknak vicinussai és adattassanak által ad protocolandum. 2. Minthogy a contractusok titulatus Goro Miklós úrnál vágynák, amint maga levele mutattya, kérettessenek vissza és titulata Mara Sigmondné asszonnyal Írattassanak cessio­nalist réája és azután copiáztatván, egy exemplari adjanak által a tractus archívumába. 3. Accedált a nemes ekklézsia arra, hogy a megnevezett pénzek fordíttassanak a curator úr pénzének refusiojára, a többinek megszerzésére keressen módot. 6-to. Az idevaló papi conventio a kéméndi égéskor elégvén, végezi a Szent Visitatio, hogy a régi protocolumból kerestessék ki. 7-to. Néhai Bátsi János és felesége Kállai Ilona testált volt a nemes ekklézsiának bizo­nyos pénzt, melyet a posteritas még nem deponált, holott fundus is hagyatatott réája, igye­kezze a nemes ekklézsia kiszerzeni. 8-vo. Titulatus curator Thót Jósef uram mind öregségével, mind gyengeségével mente­getvén magát, örömest kívánná a curatorságot resignálni, de a Szent Visitatio considerálán mely hasznos tagja légyen a nemes ekklézsiának, simpliciter elbocsátani nem kívánnya, hanem egy coadjutort rendelni melléje szükségesként ítéli. Deferálja azért ezt titulatus Ba­log András uramnak, hogy communicatis consiliis, egybenvetett vállakkal az ekklézsia hasznát munkálódják. 9-mo. Tettzett pedig a consistoriumot is ezúttal helyre­állítani, és hogy a consistorialis személyek a következendők légyenek, megállította: titulatus Thót Jósef uram, Kaprontzai István uram, Balog András uram, Csuka Ferentz uram, Csuka János uram, Budai Mihály uram, István György és Ferentz uraimék, Kaprontzai Tamás uram, Rátz Sámuel uram, Maxai Ádám uram, Balog János uram, harangozónak pedig és az egyházfi Enyedi Sámuel uram mellé coadjutorként rendeltetett Csuka János uram. Terítőminta

Next

/
Oldalképek
Tartalom