Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 4.) Kolozsvár 2007.

Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815

220 1811 március, Déva A voxok többsége tiszteletes Németi Ferentz uramot találta, amelly is cum voto omnis prosperitatis ajjánltatott. Már akkor megilletődését is vetette észre. Ugyan­csak a végezésnek magát alájaadni köteleztetett, és így kezdi hivatalát. II. Felvétettetik a fennebb írt időben, helyben, és napon a méltóságos FőConsis­toriumnak és főtiszteletű püspök urunknak rendelése következéséül először is a tiszteletes Csernátoni Vajda Péter rákosdi pap, és rákosdi oskolamester Kontza Ist­ván collisitiojoknak és egymás között eredett differentiajoknak törvényes elláttatá­sok felől való directoralis kereset: Mostan fungens director tiszteletes Vitályos Sá­muel atyánkfia fennhagyván a fennhagyandókot, béád evégre: 1-o. Egy citatoria relatoriat sub littera A., mellyből megmutattya Kontza István rákosdi oskolamesternek ezen Partialis Székre lett törvényes citáltatatását. 2-o. Beád egy hiteles inquisitoria relatoriat sub littera B., [76.] mely mellett an­nak értelméhez ragaszkodva allegálja is a Kontza István rákosdi oskolamester ellen indított és béadott directorialis keresetnek méltóképpen való felvétettetését és ellát­tatását, kérvén a Szent Széktől erről hozandó ítéletet. Kontza István rákosdi oskolamester és alperes a béadottaknak meghallgatása után, maga személyében megtejendő feleletének, mentségének, és allegatioinak he­lyében elegendőnek tartá inactionált ügyét a Szent Szék egyenes végezésére bízni, ok nélkül való meg nem terheltetése kérése mellett, és ítélet alá bocsátá. Deliberatum: A méltóságos FőConsistorium 1814-ben 13. Mártii 60-dik szám alatt költ parancsolattya szerint a rákosdi mester, Kontza István ezen Székre idéz­tetvén, a tisztelt parancsolatnak következéséül egyazon esztendőben Május 25-dik napján költ hiteles relatoria erejénél fogva megvizsgáltatik, hogy: 1-o. Az e tárgyban 1813-ban 5 a Maji véghezvitetett investigatio munkájába mi­csoda befolyással volt és lehetett Kontza István, valamint az ő pártyán lenni prae­tendált tiszteletes Csegöldi András úr is, mellyet a Szent Szék az érdeklett vallató­levél 2-dik pontyára tett feleletekben így talál: Több része a vallóknak semmit fel nem ád, a 3-dik, 4-dik azt erősíttik, hogy semmi béfolyással nem volt. A 34-dik, 36-dik, hogy mikor hivattatott, akkor jelent meg ott, valamint mind a 8-dik annyit látott, hogy a pap udvarán látta a mestert. Sőt a 3-dik és 4-dik kérdőpontok szerint közelebb téttetvén meg a kérdések, a feleletekből tisztán kihozható, hogy Kontza István, valamint Csegöldi András úr is az investigatio fatenseinek megvesztegeté­sében nem incurráltak. 2-o. Kinyomozni parancsoltatik, hogy Kontza István tilalmas utakon igyekezett­é a rákosdi papságra eljutni. Melynek megvizsgálásában az 5-dik kérdésre az 1., 2., 4., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 17., 22., 23., 26., 29., 30., 31., 34., 36. tanúk vallomása egybevetéséből kijő, hogy Kontza István rákosdi papságra való léphetése már espe­resti consensusadásig jutott, nem annyira a maga utánnajárása, mint a rákosdi ekklézsia nagyobb részének [77.] választása, és a helybéli Compania Commando előtt is hathatós közbenvetése által. 3-o. Kinyomozni parancsolja a méltóságos FőConsistorium Kontza Istvánnak feleségével nőtelen korokban volt botránkoztató esetekre nézve, hogy követte-é azt a rendes reconciliatio? Mely is a 9-dik kérdőpontra fateált 30 tanúk szerint mint hallomás, a 2-dik és 36-dik szerint mint bizonyos, úgy adattatik ki. Az asszony ré­széről megesett reconciliatiot pedig annál is több tanúk inferálják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom