Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 2. Hátszeg - Marosillye (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2-2.) Kolozsvár 2005.

Lozsád

410 Lozsád, 1772 7-mo. Demostratio aedilium Stephani Fekete senioris et Michaeli Beretzk. hfr. dr. Ment volt által kezekbe tavaly az emeritus egyházfíaktól készpénz 39 9 Accedált mészárszék taksa 1 2 Bogya Györgytől capitalis 1 82 Ennek interesse ­10 Bökös Farkas pia collatioja után Farkas Andrástól ­60 Bökös Farkas testamentaria collatioja 20 ­Ferentz Andrástól capitalis 11 70 Báró Györffi Jósef úrnál 7 70 Negyvenöt veder bornak árra dr. 84 37 80 Summa perceptionis 119 83 Melyből legális interesre van elocálva 38 92 Erogatioba ment 37 71 Summa 76 63 Készpénz marad a kassában 43 20 Bor marad egy edényben urn. 44 oct. 6 A perselyben marad 5 86 1772 [42] Incipit visitatio in ecclesia reformata Losádiensi anno 1772. die 28 v a Januarii per clarissimum dominum Stephanum Herepei venerabilis tractus Hunyad seniorem, clarissimum dominum Andreám Csegöldi et ordinarium notarium Benedictum Bitai, praesentibus a parte ecclesiae primariis commembris Ladislao Farkas, Francisco Fekete, Michaele Fekete, Alexandro Gálffi seniore, Stephano Fekete seniore et Michaele Beretzk m Ubi: 1-mo. Megkérdetvén a nemes ekklézsia tiszteletes loci minister, Ventz István őkegyel­me iránt, szent szolgálattya kedvesnek referáltatott s továbbra is kikérettetett. 2-0. Jóllehet a humanissimus scholae rector László István őkegyelme ellen is közönsé­ges panaszt nem ad fel az ekklézsia, subinferálja mindazonáltal, hogy említett scholae rector őkegyelmének sok restantiai vágynák fizetéséből itten és a magok szükségek miatt azon restantiait éppen le nem fizethetik ily hirtelen. Lévén pedig a Szent Partialis Széknek in anno 1771. die 13 a Mártii Déván celebrált Partialisnak őkegyelme ellen olyan deliberatuma, hogy itten tovább mesteri hivatalát ne folytassa etc., videatur deliberatum. Mindazáltal a Szent Visitatio intimálja őkegyelmének, hogy ha mi kérése vagyon, a Partialison igazíttassa el. [43] 3-o. A Szent Generalis Synodusnak 1771-ben Krakkóban 9 n a Junii adott végezését elolvastuk, úgy a dézmák iránt a Supremum Regium Guberniumnak 1771. die 20 a Novembris emanált parancsolatot is. 4-0. A humanissimus scholae rector László István őkegyelmének praetensioja lévén ne­mes Laskai András uramhoz, kinek jószágát bírja nemzetes üdősb Gálffi Sándor uram. Azon praetensiot mostan complanála, egy véka búzát fizetvén említett Gálfí uram, ezután pedig fizessen azon jussért a proportione e nemes ekklézsiának rendtartása szerint harmad­részt, esztendőnként 11 ~ tizenegy kupa búzát. 33 3 HuZaL-Jkv. 1/3. 42^3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom