Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 3. Marosnémeti-Zejkfalva (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2-3.) Kolozsvár 2007.

Ribice

Ribice, 1776 371 akart volna jőni. De hogy munkások voltak papszerzésben, megtetszik abból, hogy egy igen alkalmas lévitát hoztanak, Vintzi István uramat, és ezután is fognak szorgalmatoskodni pap iránt, és kérik a Szent Visitatiot, hogy lenne vigyázással egy jó papnak szerzésében, s ha ta­láltatik felszenteltetett pap, vagy ollyan, aki magát kívánná felszenteltetni, igenis meghívják s elhozzák, de úgy, ha a mostani érdemes lévitájaknak competens statiot rendel az ekklézsiai elsőség, mivel azt már conditio és status nélkül hagyni nem lehet, minthogy az ekklézsiai elsőség consensussával hozattatott. 2. Mostani tiszteletes lévita, Vintzi István őkegyelme aránt tett kérdésére a Szent Visitationak a jelenlévők minden tekintetben tellyes contentumokat jelenték. 3. A tiszteletes lévita is megkérdetvén, minden jót monda a szent ekklézsiáról és annak minden tagjairól. Egyszersmind pedig kéré a Szent Visitatiot, hogy conventioját állítaná meg, mivel csupán csak 100 vfr. fizetésre jött volna ide, és midőn látná, hogy abból lehetet­len volna megélni, az 1799-dik első napján írásba tett kérése által nyert még a nemes ekklézsiától 60 vfr., de némellyek azt beszéllék, hogy azt [485.] a jobbítást csak tetszésekig adják meg. Melly kérésére s jelentésére elékéré a Szent Visitatio azon memorialissát és az arra tett választ, melly szerint 160 vfr. ígért az ekklézsia esztendőnként a méltóságos Ribitzei Dániel és András, titulatus Ribitzei Móses, Balog Móses, Nemes Gábor, Ribitzei Jósef, Nemes Tamás urak subscriptiojok alatt és megerősíté a jelenlévőkkel edgyütt az innepre jövő déáknak elfogadásával edgyütt. 4. Elévetetődik titulatus Nemes Sámuel domesticus curator úr curatoralis demonstratioja: hfr. dr. 1-mo. Az 1799-béli visitatiokor maradott a cassaban 105 39 '/2 2-do. Titulatus brádi curator Gálfi Pál úrtól vásárvám jött be 107 30 3-tio. Ab initio anni 1797 usque ad finem 1799 inclusive a brádi vásárvámból, melly Ribitzét illeti harmadrész, 508 mfr. dr. 14, mint a brádi demonstratioból le­het látni. Ebből percipiált Ribitze eddigelé 265 66 4-to. Titulata Ribitzei Mária kisasszonytól a ribitzei domesticus curator percipiál­ván két esztendei interesben, úgymint 1797-re és 1798-ra hfr. 42 dr. 60 és expen­sak refusiojában hfr. 24, in summa hfr. 66 dr. 60. Ennek fele része concernálta volna Brádot, de nem adattatott a brádi curatornak, hanem jött Ribitzének a brádi vásárvámbéli competentiaban hfr. 33 dr. 30 És így még most vagyon Brádon incassálandó vásárvám 1799 végéig hfr. 208 dr. 98, mellyből hfr. 126 dr. 91 Vi tartozik brádi curator, titulatus Mohátsi Lajos úr megadni Ribitzének, mivel a volt curator, Gálfi Pál úr annyit supererogált volt a brádi ekklézsiának, hfr. 82 dr. 6 Vi pedig tartozik Gálfí Pál úr Ribitzének megfi­zetni. 33 30 5-to. Capitalis pénz k[örös]bányai Olajos Györgytől jött bé 15 30 Ugyan tőlle interes pénz 2 4 [286.] 6-o. Vesző pénzbe maradt pénz ribitzei Klés Ádámtól 6 24 7-o. Ribitzei Murza Togyerutznál lévő adósság depuráltatott 12 24 8-vo. Voda Jánosné depurált 6 12 9-no. Ribitzei Vlád Solomon depurálta felét 3 6 10. Riskulitzai Ilies Juon Sztrigutz hellyet Miklutza On fizetett 5 10 11-mo. Holmi apróság interesekből 10 hellyröl 20 99 12-mo. Ribitzei Mária kisasszonytól a 355 mfr. után competáló két esztendei in­terest, úgymint pro anno 1797 et '98 percipiált titulatus curator Nemes Sámuel úr hfr. 42 dr. 60, és expensak refusiojában hfr. 24, in summa hfr. 66 dr. 60. Ennek fele ment Brádnak, fele pedig Ribitzének 33 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom