2. oldal, 76 találat (0,146 másodperc)

Találatok

21. 1914-11-14 / 47. szám
[...] 12 honv gy e Nagykároly Szaniszló 16 Cziin mermann János 12 [...] e Fogaras Szebes 21 Veres Sándor 51 közös gy e Kolozsvár [...] Fröhlich Fri­gyes Szeníevarga István Zaczkó Sándor Ko­vács Koszta Szula Miklós Kálin [...] Imre József Jakabos István Rápóti Sándor Gábor Domokos Balázs Béla Bordoczán [...]
22. 1910-07-10 / 29. szám
[...] Richárd vm t főügyész Aáron Sándor dr vm főorvos Bay Miklós [...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése szerint múlt [...] emlékéért ürített poha­rat Dr Makoldy Sándor a meg nem jelent Csóti [...]
23. 1915-06-12 / 24. szám
[...] 75500 K Mezőterem 43850 K Szaniszló 52000 K Vállaj 40300 K [...] Spitkó Gedeon jb Írnok Hornyák Sándor pü szám­tiszt Illés Zoltán főhadnagy [...] hivatalnok Szikszay Antal esztergályos Veress Sándor törzsőrmester Hatvani Albert csizmadia ifj [...] férje bulyi és jékei Jélcey Sándor gyermekeik Ferenc és Sándor mint gyermekei özv berencei es [...]
24. 1910-02-27 / 9. szám
[...] 3 ik oldal Eljegyzés Szőke Sándor ügyvéd kit vá­rosunkhoz rokoni kötelék [...] Kiss István Kodácy Miklós Kosa Sándor Ritli János Sindler István Szabó Sándor Szolo máyer József Wénig György [...] szerkeszti dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói plébános Kiadja a Stephaneum nyomda [...] felszólította a pénzügy­igazgatóságokat hogy Wekerle Sándor adó­reformjának előkészítő munkálatait hagyják abba [...]
25. 1911-12-23 / 51. szám
[...] órakor kezdődő istentiszteleten prae­dikál Nagy Sándor kántoríanitó Karácsony második napján a [...] művezető igazgató és főrendező Kiss Sándor titkár Intődy Oszkár karnagy Gáspár [...] rendező Ernyey János rendező Faragó Sándor ügyelő Németh Erzsi súgó Olinszky [...] a személyvonat­tal el is indult Szaniszlón egy percig áll a vonat [...]
26. 1916-02-26 / 9. szám
[...] hívjanak lámpák elé mint tették Sándor Júliával a nagy kifejező erővel [...] jól érvényesül ilyen szerepekben A Sándor Julia alakítása magával ragadó hatású [...] Endrődy érdekes alakítása jó volt Sándor Julia eiegáus ügyvédnője Szabó Irma [...] Láng Gyula vállaji Török Lajos szaniszlói dr Sei­ler János szatmári lelkészek [...]
27. 1914-05-09 / 19. szám
[...] ezred parancsnok A király Schön Sándor ezredest a szatmári 12 honvédgyalog­ezred [...] nagysomkuki áll isk igazgatót a szaniszlói körzetbe Lukovics Endre nagykárolyi áll [...] igaz­gatót a szinérváraljai körzetbe Irinyi Sándor szinérváraljai áll isk igazgatót és [...] tömeggondnokául pedig dr Amb rózy Sándort rendelték ki Reggelizés előtt félpohár [...]
28. 1914-07-04 / 27. szám
[...] leányai Mária és Erzsébet rk Szaniszlói László napszámos fia Pál gk [...] száma 382 Kihirdetésre jelentkeztek Kapocsán Sándor Strucuj Máriával Zsigmond Sándor Székely Karolinával Ez évben a [...] 72 Házasságot kötöttek Meghaltak Sarkady Sándor nyug igaz gató tanitó ref [...] kir törvényszéki biró vala­mint Mező Sándor kir törvényszéki jegyző mint jegyzőkönyvvezető [...]
29. 1915-10-23 / 43. szám
[...] hely­beli fiókja részére dr Biró Sándor nagykárolyi ügyvédjelölt az északi harctéren [...] Lajosné H b Ferenc Dombay Sándor özv Rencz Jánosné Wéber Mihály [...] özv Horváth Sándorné Bpest Horváth Sándor Bpest özv Hegedűs Józsefné Bpest [...] K ás adományok Sepsy Márton Szaniszló Kovács Kálmán özv Müller Mártonné [...]
30. 1912-02-03 / 5. szám
[...] fizetésűk megjavítása iránt 24 Péter Sándor városi földmunkás kérelme fizetésének megjavítása [...] Samu részvényesek hitelesítettek dr Vetzák Sándor vezette A gyűlésen 152 részvény [...] Fe­renc Vetzák Ede dr Vetzák Sándor Wagner István Weisz Lajos A [...] kell tenni Legényviríus A szomszédos Szaniszló községben alig múlik el egy [...]
31. 1914-06-13 / 24. szám
[...] Személyek Jávorka diák kuruckém Hadady Sándor VII o t Heiszter labancge­nerális [...] a Csapi Gáspár végrehajtó Vigdorovics Sándor IV oszt tan Koppants Ferenc [...] csökkenés nincs A leggyengébb anyag Szaniszló Penészlek és Mezőpetri községbeliek között [...] október 12 25 ig Jeney Sándor biró juliús 6 tól augusztus [...]
32. 1916-07-01 / 27. szám
[...] a meg bérmáltak száma Utoljára Szaniszló maradt ahonnan junius 20 án [...] vezesse Igazságügyi kinevezés Őfelsége Kulin Sándor főügyészhelyettest a budapesti kir ügyészség [...] paíria Mint részvéttel értesülünk Patay Sándor nagykárolyi joghallgató és Nagy Lajos [...] veszteségünk mint az oroszoknak Biró Sándorról már irtani egészségesen fogták el [...]
33. 1916-05-13 / 20. szám
[...] leánya Mariska és férje Balika Sán­dor valamint gyermekei Kató és Sanyi [...] és nagyapánk Isten veled Mariska Sándor Kató és Sanyi A legjobb [...] Lajos és neje Simay Aladár Sándor Oszkár volt nagykárolyi fő­gimnáziumi tanár [...] 80 Érdengeleg 3848 Érendréd 115 Szaniszló 16 Krasznaszentmiklós 27 80 Szabó [...]
34. 1915-08-28 / 35. szám
[...] Hoffmann Árpádné Neubauer Hennin Brebán Sándor S Berks Leó Bajnóczy Sándor Der gáts Sándor Füchs Benjámin Glavitzky Károly Harácsek [...] Török La­jos róm kath lelkész szaniszlói Havas Gyula ref lelkész börvelyi [...]
35. 1918-11-23 / 47. szám
[...] vezendi Piskorán Ágoston domahidi lakosok Szaniszló és Cso maköz utólagosan fogják [...] köztársaságra A tisztviselői kar Dániel Sán­dor ítélőtáblái biró kezéhez ez pedig [...] esküt Előléptetés A hadügyminiszter Szepesy Sándor dr főtörzsorvost néhai dr Grünhut [...]
36. 1918-03-09 / 10. szám
[...] Illyés József városi mérnök Jékey Sándor Szatmárvármegye főispánja Jurcsek Béla uradalmi [...] fizikai erőmet Még egy kicsit Sándor még egy kicsit szoktam magamat [...] közgyűlés Vármegyénk közigazazgatási bizottsága Jékey Sándor főispán elnöklete alatt f hó [...] Miksa 100 K Bőhm Dávid Szaniszló 50 K Orondy János Krasáó [...]
37. 1916-07-29 / 31. szám
[...] ve­zetőség előtt Orosz fogságban Bornemissza Sándor honvédhuszár főhadnagy Bottka Imre a [...] működése aiatt is rend­kívül megszeretett Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber [...] vesztette el A lisztadagok csökkentése Sándor Já­nos belügyminiszter leiratot küldött Nagykároly [...]
38. 1918-03-16 / 11. szám
[...] ik szakasza értel­mében Schvarcz Nándor szaniszlói és Wider Ábrahám máramarosszigeti lakos [...] VETZÁK EDE és DR VETZÁK SÁNDOR ügyvédekkel A Központi Takarékpénztár részvénytársaság [...]
39. 1916-07-22 / 30. szám
[...] dován Endre mezöfényi Török Lajos szaniszlói plébánosokat a városi vármegyei tisztviselői [...] Mély fájdalommal búcsúzunk szerető sógorod Sándor Dr Vetzák Sándor Szeretett jó Elzánknak Jóska bácsi [...]
40. 1915-07-17 / 29. szám
[...] belépés teljes fenntartása mellett szaporittassék Szaniszló község Gruber Márton községi jegyző [...] és kieszközlése iránt 12 Varjasi Sándor és családja illetőségi ügye 13 [...] anyagi támoga­tásomat Járásbíróságunk köréből Dániel Sán­dor kir vezetejárásbiró hétfőn kezdette meg [...]