Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-06-13 / 24. szám

24-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik cldai. Kinevezés. A pénzügyminiszter Bárth Ernő végzett joghallgató mátészalkai lakost a helybeli pénzügyigazgatósághoz ideiglenes mi­nőségű segélydijas pénzügyi fogalmazó-gyakor­nokká nevezte ki. Meghívó. A nagykárolyi kegyesrendi fő- gimn. f. hó 13-án d. u. 6 órakor a városi színházban évvzárő ünnepet tart, melyre a tan­ügy minden barátját tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Helyárak: Földszinti páholy 10 K, emeleti páholy 7 K, támEsszék 2 K, körszék 1.60 K, zártszék 1.20 K, erkélyszék I. sor 1.20 K, 11. sor 1 K. Műsor: 1. Auber: Ünnepi nyi­tány. Előadja a főgimn. zenekara. 2. Esztergom megvételéről. Szavalja Csaba László 1. o. t. 3. Pindaros: a dal hatalma. Előadja a fögimn. énekkara. 4. Clareus: Potpourri. Zene. 5. Év­záró beszéd. Mondja a főgimn. igazgatója. 6. Felix Endre: Kurucvilágból. Színmű egy fel­vonásban. Személyek : Jávorka diák, kuruckém Hadady Sándor VII. o. t. Heiszter, labancge­nerális Rosenberg Ernő VII. o. t. Schaffer labénchadnagy Bunda Miklós VII. o. t. Balogh kuruchadnagy Bachó Livius VII. o. t. Szepi, Heiszter szolgája Falussy Endre VI. o. t. Négy őr Toreai Béla VI. o. t. Jenser Dezső VI. o. t. Liptay Lálnián VI. o. t. Nonn Gyula VI. o. t. kurucvitézek Blaske László VII. o. t. Papp Ferenc VII. o. t. Diczig Alajos VI. o. t. Sikolya Ferenc VI. o. t. cigányok; Bortnyák Dezső, Grabovszky József, Luczay B. VII. oszt. tanulók, Akkermann Géza, Thuróczy Kálmán VI. oszt. tanulók, Huszty Endre, Janitzky Pál, Kemény Miklós és Markovits Ferenc V. oszt. tanulok. Történik Érsekújvár közelében. Idő: kuruckor. 7. Bujdosó Rákóczy. Szavalja : Kovács Jenő Vili. o. t. 8. Golfaden : Sulamith operá­ból : a) Zarándokok kara, b) Monach éneke, c( A főpap éneke. Előadja a főgimn. ének- és zenekara. 9. Vajda : Magyarosan. Induló. Elő­adja a főgimn. zenekara. Nagykárolyiak a szatmári rendőr­kongresszuson. E hó 28-án és 29-én Szat- máron országos rendőrtiszti kongresszus lesz. A nagykárolyi városi rendőrséget Demidor Ignác rendőrkapitány és Dr. Falussy Alajos rendőr- kapitány fogja képviselni Az alispán az ügyészség uzsora ren­deletéről. Fabó Zoltán dr., szatmári kir. ügyész felhívást intézett a községi elöljárósá­gokhoz — mint annak idején megírtuk — amelyben korábbi rendeletére hivatkozva kéri, hogy a kerületükön előforduló uzsoraeseteket hivatalánál feltétlenül bejelentsék. A vármegyei hivatalos lap legutóbbi számában liosvay Aladár alispán valamennyi község elöljáróságának meg­hagyja, hogy a szatmárnémetii királyi ügyész­ség által az uzsora bejelentések tárgyábun ki­bocsátott és megküldött felhívás rendelkezései­nek pontosan és lelkiismeretesen eleget tegyenek. Kézimunk ^kiállítás. A polgári leányis­kolában a kézimunkakiállitás 14-én veszi kez­detét és tart 17-ig bezárólag. A múlt évben is általános feltűnést keltő kiállításra, felhívjuk a nagy közönség figyelmét. Katonai védők. Az uj katonai bűnvádi perrendtartás szerint a hadbíróság előtt polgári védők is szerepelhetnek. A szatmári ügyvédi kamara kihirdette erre nézve a jélentkezést. A kamara területéről tizenketten jelentkeztek, kik között városunkból Borody Dezső szerepei. A polgári fiúiskola szini előadása. A helybeli polgári fiúiskola a mái ismeretes jótékony célra, t. i. szegény tanulóit segélyező könyvtára javára ismét iskolai szini előadást rendez. Az előzőleg tartott hasonló szini előadás dicséretes, szép sikere után nyugodt lelkiisme­rettel ajánljuk ez újabb előadást a közönség figyelmébe. Már a múltkori előadás után siet­tünk elismerni, hogy meglepett bennünket a tetszetős csinos színpad, melynek még különö­sebb értéket ad, hogy legnagyobb részben a tanulók készítették. Arról győződtünk meg to­vábbá, hogy az előadott darabok pompásan voltak betanítva s igy az előadás is nagyon jó volt. Legteljesebb sikert kiváltunk ezen újabb előadáshoz is, remélve, hogy a közönség párt­fogása, a nemes, jótékony cél támogatása most sem fog elmaradni. A vezetőség a követ­kező meghívót bocsátotta ki: Meghívó. A nagy­károlyi áll. polgári fiúiskola Petőfi önképző­köre, szegény tanulók segélyezésére, jónius hó 23-án d. u. 5 órakor az intézet tornacsarno­kában szini előadást rendez, melyre t. Cimet és családját tisztelettel meghívja. Műsor: 1. Luca napján. Vígjáték egy felvonásban. — Irta: Gaál Mózes. Szereplők: Vilmos, Jucika, testvé ek Gorzó Béla II. oszt. tan., Neményi Liliké, Bence Riez József II. oszt. tan., Cseléd Frank Andor II. oszt. tan. 2. Tangó. Dialóg. — Irta: Faragó Jenő. Személyek : Férj Rupprecht Jenő ur, Fe­leség -Ratkovszky Vilma k. a. 3. A végrehajtó. Vígjáték egy felvonásban. — Irta : Ábrányi Emil. Szereplők: Özvegy Majomé Tarcsa Erzsiké k. a., Birike, fogadott leánya Szabó Nusi k. a., Csapi Gáspár, végrehajtó Vigdorovics Sándor IV. oszt. tan., Koppants Ferenc, s. végrehajtó Szakács Andor IV. oszt. tan., Fehérváry Nándor, ügyvéd Tarcsa Lajos IV. oszt. fan., Szadai Lajos tanárjelölt Friedmann József IV. oszt. tan. Náni, szakácsné Majoménál Gavallér Ju­liska k. a. Jegyek válthatók az előadás napján d. u. az intézet tornacsarnokában a pénztárnál. Helyárak: I. hely 1 K, II. hely 60 fillér, álló­hely 20 fillér. Felülfizetések a nemes célra való tekintettel, köszönettel fogadnnk és hirlapilag nyugtázunk. A polgári leányiskola zenevizsgája. A helybeli állami polgári leányiskola zenetan­folyam az idén tartja első nyilvános zenevizs­gáját. A vizsga junius hó 15-én, hétfőn d. u. 5 órakor lesz a polgári leányiskola nagytermé­ben. A zenetanfolyam vezetője Vitek Károly, ki mint szerző is szerepel a műsoron ez al­kalommal egy „gavotte“-vaI. Sorozást' statisztika. A nagykárolyi já­rás 27 községben illetékes 1991., 1892. és 1893. évi születésüekn a fősorozás május 27—40. és junius 2—3-ik napján ejtetett meg. Állitáskötelesek összes száma; 1112; ebből I-só korosztbeli 621, Il-ik korosztbeii 332, III. korosztbeli 250 volt. Besoroztatott összesen 224. Visszahelyezkedett 439. Fegyverképtelen­nek oszt. 156. Katonai kórházba küldetett meg figyelésre 15. Önként belépett. 8. Az eredmény a múlt évekéhez hasonló: csökkenés nincs. A leggyengébb anyag Szaniszló, Penészlek és Mezőpetri községbeliek között volt. Aránylag a legtöbb alkalmast Genes község szolgáltaim Színészet Erdődön. Tompos Péter színi­gazgató 26 tagu társulatával junius hó 7-én, vasárnap megkezdette előadásait Erdődön, a Panonnia szállóban. Tompos társulata ezelőtt Halmiban játszott, a közönség nagy megelé­gedésére. A nagykárolyi tűzoltóság utcai gya­korlata. A helybeli Önkéntes Tüzoltóegyesület e hó 21-én d. u. 3 órakor utcai gyakorlótokat fog tartani. Képletes támadást fog intézni a városi színház éllen. ­A Vitek-zeneiskola zenevizsgáját ju­nius hó 14-én, vasárnap d. u. 5 órakor tart­ják a polgári leányiskola nagytermében. A kel­lemes szórakozást nyújtó zenevizsga műsora a következő: 1. Baloch, „Romanze“ hegedűre zongorakisérettel: Vitek László. 2. Bher, „Fan­jaié de Trompete“ : Lévay József. 3. Scmidt, „Ballada“ heg. zong.: Solymossy Klára. 4. Gänsschals, „Hízelgő“ : Oláh József. 5. Schmidt, „Mazurka“ heg. zong. Christoph Irénke. 6. Lichner, „Fleur et Fleurette“: Ifj. Vitek Ká­roly. 7. Rieding, „Nocturne“: Cservenyák Irénke. 8. Thóman, „Magyar áhránd“ : Csaba Miklós. 9. Riedig, “Tempo di Valse“ heg. zong.: Fitos Blanca. 10. Schubert, „Scherzo“ (Des Dur): Wanyek János. 11. Löffler, „Kakuk“ : Wieser Erzsébet. 12. Riening, „Air varié“ heg. zong: Drágus Laura. 13. Rienhold, „Impromtu“ (G. Dur): Rokk Ilona. 14. Seitz, „Hegedű ver­seny“ : ifj. Vitek Károly. 15. Heller, „Trantella“ : Diczig Alajos. 16. Erkel, Hunyagi induló“ 6 kázre: Rokk Ilonka, Wieser Erzsébet, Diczig Alajos. A szatmári törvényszék nyári szünete. A nyári szezon beálltával kezdetét veszi a törvényszéken. A bírák szabadsága, határidejét dr. Papolczy Gyula törvényszéki elnök a kö­vetkezőkben állapította meg: Balogh József táblabirói címmel s jelleggel felruházott kir. tör­vényszéki biró részére julius 13-tól augusztus 23-ig és okt. 13—20-ig. Dr. Némethy József biró julius 6-tól augusztus 9-ig, október 12—18-ig. Hegedűs Gyula biró julius 14-től augusztus 24-ig. Szűcs Lajos biró julius 6-tól augusztus 16-ig. Ifj. Péchy Aurél julius 23-tól augusztus 23-ig. Rozgonyi Viktor biró julius 6-tól augusztus 9-ig és október 12—18-ig. Balás János biró julius 27-től szeptember 6-ig. Knoll Béla biró julius 27-től szeptember 6-ig. Dr. Paál István biró julius 13-tól augusztus 13-ig és október 12—19-ig. Leitner Emil biró junius 30-tól julius 27-ig és október 12—25-ig. Jeney Sándor biró juliús 6-tól augusztus 9-ig és október 12—18-ig. Dr. Visky Sándor julius 13-tól augusztus 23-ig. Dr. Berényi Antal biró julius 6-tól augusztus 8-ig és szeptember 1—5-ig. Füzessy Árpád biró augusztus 1-tól szeptember 11-ig. Riedl Gyula biró julius 6-tól augusztus 14-ig. Dr. Székely Eduárd albiró julius 27-től augusztus 30-ig és szeptember 21—27-ig. Dr. Félegyházy Kálmán albiró augusztus 9-től szeptember 9-ig. Szint '.rsulatunk szervezkedése. Lapunk pár héttel ezelőtti számában tudomására hoztuk a közönségnek, kogy kiket szerződtetett Neményi Lipót színigazgató a jövő szezonra. A társulat szervezése még most is folyik, amennyiben a tavalyi tagok közül csak Béressy Gizi kardalosnő marad meg a társulatnál, ki pontossága, lelki­ismeretessége miatt örvend kedveltségnck az igazgatóság részéről. A többi tagok, úgy a fő, mint a segédszerepet teljesen megváltozik. Ne­ményi komolyan vette a szinügyi kerület óhaját és legjobb tudása szerint szervezi teljesen újjá a társulatot. A nagy átalakulás előidézésében legfőbb része volt lapunknak, melyben a szezoh utolsó hetében nyíltan kifejeztük kritikusunk minden egyes taggal szemben való vélekedését. A már megunt, vagy gyenge tagok, megértették a nyilt beszédet — és mentek. ^ • Meglopott birtokos. Múlt hó 22-én be­törők, jártak Hetei Gyula gencsi birtokos laká­sán. Letörték a gabonaszinen lévő lakatott s onnan 7 oldal szalonnát elvittek, ó domahidai csendőrség kinyomozta a tetteseket Hetei cse­lédjei személyében, akikét féljelentettek a szat­mári kir. ügyészséghez. Reggelizés előtt félpohár Schmidthauer-íele Használata valódi áldás gyomorbajosok­nak, székszorulásban szenvedőknek Kapható helyben és környéken minden gyógyszertárban és jobb füszerüzletben. eserttviz Az elrontott gyomrot 2—3 óra alatt telje­sen rendbehozza. Kis üveg 40 fillér. Nagy üveg 60 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom