Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-07-29 / 31. szám

31-ik szám. 3-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. háború kitörése után magas kora dacára a társadalami mozgalmak élére állott. Lelkes munkatársaival hozzálátott a Vörös Kereszt- Egylet által .létesített kisegítő kórházak beren­dezéséhez. Ő maga szabta, varrta a Nőegylet tagjaival a vánkosokat, ágyneműket. Majd fel­ügyelt a beteg és sebesült katonák élelmezésére. Betegségének sulyosbbodása folytán a kellő gyógykezeltetés végett kénytelen volt a múlt évben városunkból Budapestre költözködni. Itt hónapokon át súlyos betegsége dacára a hadsegélyző hivatalban dolgozott, később midőn már lakását nem tudta elhagyni, Jókai regénye­ket irt le a vak katonák részére. A pihenés nélküli munka volt a jelszava egészen julius hó 23-án életének 65-ik évében városunkban bekövetkezett haláláig. Temetése impozáns részvét mellett kedden délelőtt folyt le a református egyház szertartása szerint. A kegyelet s az emlékezés ravatalát szebbnél szebb koszorúkkal árasztotta el, melyek felirata a következő volt: Felejthetetlen Ilka mamának — Ilonka és Tibor. Feledhetetlen kedves Ilka anyánknak — Pisti, Margit. Szeretett jó nagymamánknak — Loránd és Edith. Drága jó nagymamánknak — Gyurka és Gábor. Kedves, feledhetetlen sogórnőnek és nagy- nénénknek — Kálmán, Katalin és Paula. (Péchy Kálmán és leányai). Igaz részvéttel— Dr. Schönpflug Béla és neje. Kegyeletök jeléül — Ilosvay Aladár és neje. A nagykárolyi nőegylet nagyérdemű al- elnökjének — hálás kegyelettel és mély tisz­telettel Tisztviselőtársai. Szeretett Ilkámnak — Lina és fia Pista. A legnemesebb asszonynak mély rész­véte jeléül — Gyula és családja. (Gulácsy Gyula), Hálás szeretetük jeléül — a „Melinda- árvaház“ gyermekei. Mély részvéttel — Jurcsek Béla és neje, Hálás részvéttel érdemekben gazdag disz- I. alelnöknőjének — a Nagykárolyi Nőegylet. Mély részvéttel Ilka néninek Bella és Matild (Oródy Gézáné és Flohr Jánosné). Mély részvéttel — az Elbe család. Sok érdemet szerzett elnöknéjének hálás tisztelettel és kegyelettel — a Vöröskereszt nagykárolyi fiókja. Mély részvéttel — Péchy László és családja. Mély tisztelettel — dr. Kovács József és neje. Mély részvéte jeléül Ilka néninek — Jenő. (Dr. Serly Jenő.) Igaz részvétük jeléül — Ilonka és Gyula. (Tichy Gyuláék.) Mély részvéttel — Hahn János és neje. Mély tisztelettel és részvéttel — a Nagy­károlyi Vöröskereszt alelnöknőjének tisztviselő- társai. Utolsó üdvözlettel — Paula. (Frőhüchné Móricz Paula). A temetésen ott láttuk: Csaba Adorján vármegyénk főispánját, Ilosvai Aladárt várme­gyénk alispánját, Debreczeni István kir. tan. polgármestert, Dr. Róth Ferenc kir. ítélőtáblái tanácselnököt, Kacsó Károly műszaki főtaná­csost, Péchy László műszaki tanácsost, Horváth Bálint nyugalmazott kir. kúriai bírót, Dr. Móricz Ernő Biharvármegye tiszti főorvosát, az elhunyt testvérét, Péchy Kálmánt az elhunyt testvér­sógorát, Boer Éndre mezőpetrii földbirtokosi, Dr. Schönpflug Béla vármegyénk tiszti főor­vosát, Szeniczei Gáspár Pál vármegyei árva­széki elnököt, Vidákovics Dániel főgimnáziumi igazgatót, Madarasssy Gyulát a nagykárolyi Önsegélyző Népbank elnökét, Dr. Czukor Laios járásorvost, Dr. Sternberg Géza kórházi igaz­gató főorvost, Dr. Serly Jenő kir. járásbirót stb., továbbá a helybeli Nőegylet választmá­nyát, valamint a Vöröskereszt-Egyesület hely­beli fiókja tisztikarát testületileg, a helybeli apácák vezetése alatt az árvaházi összes nö­vendékeket és ezenkívül nagy résztvevő közön­séget. A Vöröskereszt-Egyesület helybeli ki­segítő kórház lábbadozó betegei is mindnyájan kivonultak, hogy megadják az utolsó tiszteletet az elhunytnak, ki 25 éven át állott a helybeli fiók élén. A temetési szertartást Kürthy Károly ref. lelkész végezte, aki megható gyászbeszéddel búcsúztatta a Nagyasszonyt. A beszéd elhang­zása után a helybeli dalárda gyászdalokat énekelt s ezután hosszú kocsisor s nemcsak a családtagok s tisztelők, hanem a szegények százai is elkísérték utolsó útjára az ő igaz jóltevőjüket: Serly Móric Ilkát. HÍREK. Személyi hírek. Csaba Adorján várme­gyénk főispánja julius hó 28-án hivatalos ügyek elintézése céljából Budapestre utazott. — Debreceni István polgármester julius hó 27-én városi ügyek elintézése céljából a fővárosba utazott. Kórházlátogatás. Lovag Kissling Ottó vezérőrnagy a Nagykárolyi Vöröskereszt kór­házak megvizsgálása céljából julius hó 28-án városunkba érkezett. A kórházvizsgálatot julius hó 29-én tartotta meg s a tapasztaltak feletti legteljesebb megelégedését nyilvánította a ve­zetőség előtt. Orosz fogságban. Bornemissza Sándor honvédhuszár főhadnagy, Bottka Imre a 2-ik honvédhuszár ezred kadettőrmestere és Luby László a 9-ik huszárezred önkéntese a júliusi offenzivában orosz fogságba estek. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthetetlen jó feleségem gyászos elhunytéval engemet ért végtelen bánatban bármilyen mó­don résztvenni kegyeskedtek, ezúton is leg- hálásabb köszönetemet fejezem ki. Nagykároly, 1916. julius 28-án. Dr. Vetzák Ede. Halálozás Rutter Emil posta és távirda igazgató, a tábori posta volt vezérigazgató helyettese, a III. oszt. vaskorona rend tulajdo­nosa julius hó 25-én szivszélhüdésben Deb- reczenben hirtelen elhunyt. Temetése julius hó 28-án ment végbe, Debreczen társadalmának osztatlan nagy részvéte mellett. Jegyzőválasztások. A csanálosi körben a jegyzőválasztás julius hó 23-án Madarassy István főszolgabíró elnöklete alatt tartatott meg. A községek bizalma Brand Dezső eddigi h. jegyző felé fordult, aki egyhangúlag válasz­tatott meg Csanálos és Mezőfény községek jegyzőjévé. A községeknek a szerencsés válasz­táshoz csak gratulálni tudunk, mert Brandt Dezső személyében egy kiválóan képzett, szim­patikus modorú s nagy szorgalmú jegyzőt nyert Csanálos és Fény község, akit a falu népe eddigi helyettesi működése aiatt is rend­kívül megszeretett. — Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber Béla választatott meg. Elsején bevonulnak a 19 évesek. A szatmári honvédkiegészitő parancsnokság átiratban értesítette a városi katonai ügyosztályt, hogy az 1897-ben született éa a harmadik pótszemlén alkalmasnak talált B. osztályú népföikelők augusztus hő elsején tartoznak bevonulni a honvéd-, illetve hadkiegészítési kerületi parancsnoksághoz. A behívás névre szóló behívókkal történik. A mezőgazdasági munkával foglalkozó 19 évesek nem hivattak be elsejére, ezek bevonulásának határidejét később fogja megállapítani a honvédelmi mi­niszter. Gyászhir. özv. Szendy Györgyné szül. Baltazár Lujza Nagykárolyban 81 éves korában f. hó 22-én elhunyt. Temetése julius hó 24-én ment végbe. Az elhunyt matrónát Rédei Károly evang. lelkész gyönyörű beszéddel búcsúztatta. Az elhunytban Szendy Árpád világhírű zongora művész, édesanyját, Baltazár Dezső püspök pedig közeli rokonát vesztette el. A lisztadagok csökkentése. Sándor Já­nos belügyminiszter leiratot küldött Nagykároly város polgármesteréhez, melyben figyelmezteti a várost arra, hogy a lisztküldemények elszállí­tása késedelmet fog szenvedni, tehát megtör­ténhetik, hogy napokon át hiába vár lisztkül­deményekre a város. Szólítsa fel tehát a pol­gármester a város lakosságát arra, hogy meg­levő készletével mindenki takarékosan bánjon. Bízunk közönségünk kipróbált fegyelmezettsé­gében, hazafias szolidaritásában és áldozatkész­ségében ! Szőlőeladás. Dr. Vetzák Ede a tulaj­donát képező s a nagykárolyi szőlős­kertben lévő szőlőjét (Serly-féle szőlő) a na­pokban 8000 korona vételárért adta el Kern János és neje szül. Somrák Etel nagykárolyi lakosoknak. Nem háborgatják a felmentetteket. A budapesti tudósitó illetékes helyről nyert fel­hatalmazás alapján megállapítja azt, hogy a Külügy-Hadügy cimü lap ama közlése, hogy a felmentések megszigorítása rövidesen meg fog történni, valótlan minthogy az illetékes minisz­terek a fölmentések megállapításánál legnagyobb óvatossággal és szigorral jártak el, úgy, hogy a felmentések megszorítása nem szükséges. Mert nem kapta meg a hadisegélvt. Badar László domahidai napszámos Domahidán a községházán 1916. évi junius hó 18-án segélyosztás alkalmával azt állította Halász János domahidai községi bíróról, hogyha neki 3—4 koronát adott volna, úgy az ő családja is kapott volna hadisegélyt. A nagykárolyi kir. járásbíróság julius hó 28-án az alaptalanul rágalmazó Badar Lászlót 50 korona pénzbün­tetésre, nem fizetés esetén pedig 5 napi elzá­rásra Ítélte. Aki a rendőrt meg akarta vesztegetni. Halhóber Istvánná a f. hó 24-iki hetivásáron jelentést tett a rendőrségnek, hogy ismeretlen tettes zsebéből pénztárcáját ellopta. Tömpe Antal rendőr a tolvajt Balázs Mária mezőteremi lakos személyében elfogta. A városházára való bekisérése közben Balázs Mari 4 koronát akart adni a rendőrnek, hogy ne jelentse fel. Lopás és megvesztegetés büntette miatt átkisértetett a szatmárnémeti-i kir. ügyészséghez. Az uj tizkoronás. Megjelentek az uj tizkoronások s bizonyára nemcsak az esemény miatt nagy kelendőségnek örvendtek. Csinos az uj tizkoronás, alakja elegánsan keskeny s mindenekfölött van egy rokonszenves vonása; kis jóakarattal azt lehet mondani, hogy hasonlít a huszkoronáshoz. Úgy, hogy az, akinek csak félannyi lesz belőle, nyugodtan gondolhatja ma­gában, hogy kétszerannyia van. Az uj bankjegy egyik szélén szalagnyi térség marad fehéren, ezen jelzik a bankjegy sorszámát. A magyar szelvény-részen magyarul van feltüntetve az érték, az osztrák oldalon pedig nyolc más olyan nyelven, amelyen a monarchiában beszélnek. Az uj bankjegy már általánosan forgalomba került.

Next

/
Oldalképek
Tartalom