Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-06-12 / 24. szám

24-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 3-ik oldal. Örök hálával tartozik hazánk azon bátor bajtársainak, kik a győzelemért való heves harcban hősi halált haltak Dicsőséges emlékük elmulhatatlan s mindörökké büszkék leszünk tajtuk! Vitéz Hősök! fogadjátok meg ez ünnepélyes alkalommal, hogy szerétéit Királyunk és Hazánk dicsősé­gére mindigSa mostani magatartástokhoz mél­tóan fogtok viselkedni. Éljen a Király ! Éljen a Haza ! Diósy s. k. ezredes. HÍREK. Lelkészi jubileum. Asztalos György a nagykárolyi ref. gyülekezetnek nagynevű, ragyogó szónoklatu, érdemdús lelkipásztora, a héten töltötte be helyi lelkészkedésének 70-it évét. Szivünk jókivánatait küldjük a galambőszfürtü pásztornak. Kinevezés. Dr. Borody Dezső közked­veltségnek örvendő, szimpatikus ügyvéd, a „Nagykároly és Érmellék“ volt felelős szer­kesztője a soproni kir. törvényszékhez jegyzővé kineveztetett. Mély megilletődéssel, őszinte részvéttel vettük a lesújtó hirt, hogy város ink nagy fia Dr. Fiók Károly a debreceni egyetem tanára elhalt. Fáj a szivünknek a szomorú halál dia­dala, mert hisz a mieink is volt. Itt ringott bölcsője, itt tanulta beszélni azt az édesen hangzó magyar nyelvet, ide kötötték gyermek korának kedves emlékei. Innen indult neki a nagy élet nehéz utjának, nagy kincseivel: munka szeretetével s szivének lángoló, költői érzéseivel. Az ősrégi debreceni ref. Alma mater irodalmi remekét ez eddig kevéssé ismert és müveit tudomány ággal gazdagítja az ó-ind és perzsa irodalom remekeinek hü és avatott bu- várlata által. Ő az első ki e tündérvilág tudomá­nyos eredményeit költőileg is értékesítette. Há­rom évtizeden keresztül volt a kollégiumnak tanára s mily sok s ércnél maradandóbb em­léket állított magának. Tanítványai a rajongásig szerették tanárjukat, ki példás s szorgalmas életével eszményképet állított magában ellőttük. A tudomány, vallás és haza érdekében dolgo­zott életének utolsó energiájával. Egész életét jellemzők Pap Károiynak, koporsójánál elmon­dott szavaival „Dolgoztál amíg dolgozhatál, mintha mindig nap lenne.“ S. G. Uj ügyvéd. Dr. Suták István ügyvédjelölt a marosvásárhelyi ügyvéd vizsgáló-bizottság előtt az ügyvédi vizsgát letevén — képesített­nek nyilváníttatott. Dr. Suták városunkban nyitja meg irodáját. Hősi halál. Székely Dezső egy éves ön­kéntes tizedes, a helybeli Hitelbank könyvelője, május hó 19-én a Tamanowicei ütközetben hősi halált halt és Rajtarovicától északra mint­egy 6 kilométernyire külön sírban tétetett örök nyugalomra. Eljegyzés. Nagyilosvai Ilosvay Bözske és Nagyilosvai Ilosvay Péter jegyesek. Nagy­károly, 1915. junius hó. Sikolya Bálint orosz fogoly. Dr. Elek Vidor (1. h. gye.) orosz hadi fogságból leve­lezőlapot küldött Az Estnek-nek, melyben meg­írja, hogy kikkel van közös fogságban. A fog­ságban levők között olvastuk Sikolya Bálint 12-ős honvéd h ídnagy nevét is, ki egyszer már megsebesülve, hősies viselkedéséért kitüntetve került vissza a hartérre. Vizsgaletétel. Sternberg László joghall­gató az első alapvizsgát a budapesti egyetemen jelesen letette. Házasság. Papp Zsigmond máv. felvi­gyázó vasárnap esküdött örök hűséget Nagy Rózsinak, Nagy Antal polgártársunk kedves leányának. Gyászeset Szabó László a debreceni Takarékpénztár tisztviselője, Szabó Imre volt urad. tiszt fia 24 éves korában két heti súlyos betegség után f. hó 7-én este 8 órakor szülei házánál, Nagykárolyban elhunyt. Temetése f. hó 9-én d. u. 3 órakor volt a Wesselényi-u. 1. sz. szülői gyászházból. Hősi halál. Juhász Miklós mészáros se­géd, Juhász Sámuel polgártársunk fia, az északi harctéren, 21 éves korában Hazájáért hősi ha­lált halt. Községek jegyzése a Hadi kölcsön­ből. Vidékünk községeinek lakossága (a köz­ségek, mint testületek jegyzésén kívül) a kö­vetkező, összesen félmillión felüli jegyzést tet­ték a hadikölcsönre. E gyönyörű eredmény elérésében hervadhatatlan érdemeket szerzett Madarassy István főszolgabíró, ki lelkes buz­dításaival fokozta a gazdák érdeklődését any- nyira, hogy ily páratlanul szép eredményt ért el járásunk. Csaná'os 100030 K, Krasznaszenf- miklós—Esztró 8000 K, Mezőpetri—Reszege 75500 K, Mezőterem 43850 K, Szaniszló 52000 K, Vállaj 40300 K, Mérk 45030 K, Portelek— Vezend 2900 K, Érendréd 9400 K, Börvelyi körjegyzőség 85000 K, Nagymajtény—Gilvács 55500 K, Penészlek 800 K, Mezőfény 6000 K, Kismajtény 12600 K, Csomaköz—Bere 30000 K, Érkörtvélyes 21750 K. Érdengeleg, Iriny, Genes és Domahida jegyzései még nem érkez­tek be. A világháborúban elesett ismerőseink névjegyzékét közöljük itt elég teljes összeállí­tásban, felújítván drága emléküket azoknak, kik életüket a hazáért áldozták. Toóth József vár­megyei aljegyző, Würth Gábor pü. fogalmazó, dr. N. Szabó Albert ügyvéd, dr. Róth Imre ügyvéd, Mándy Elemér pü. fogalmazó, Spitkó Gedeon jb. Írnok, Hornyák Sándor pü. szám­tiszt, Illés Zoltán főhadnagy, Dr. Serly Ferenc törvsz. jegyző, Bukovszky Péter százados, Csáky Gusztáv ügy. jelölt, Dorner Gyula tanító (Csanálos), Csalányi József tanító (Csanálos), Székely Dezső Hitelbanki könyvelő, Ernyi Jó­zsef ács, Pájerly Ignácz gazdálkodó, Balázs István fodrász, Nonn Gyula főv. hivatalnok, Szikszay Antal esztergályos, Veress Sándor törzsőrmester, Hatvani Albert csizmadia, ifj. Tury Bálint csizmadia, Nagy Miklós szabó, Berkő Frigyes kadett, Réthy István kereskedő. Haláleset. Éles István, az Ecsedi-láp társulat Írnoka 35 éves korában hosszas szen­vedés után elhunyt. Temetése 12-én délután 5 órakor lesz. A kaplonyi gazdák a ll-ik hadikölcsön- ből 38,000 koronát jegyeztek. A szép eredmény Egeli Mihály tanító érdeme, ki buzdította a gazdákat a jegyzésre. A hercegprímás a hadiárvákért. Az Országos Katholikus Szövetség, mint a ma­gyarországi katholikus egyesületek középpontja a háború folytán árvaságra jutott gyermekek gondozása ügyében mozgalmat indított. Ebből kifolyólag Gsernoch János dr. hercegprímás Zichy János grófhoz, mint az Országos Kat­holikus Szövetség elnökéhez a következy leve­let intézte: Nagyméltóságu Gróf, Elnök Ur! A világháború következményeként az állam és a társadalom első feladatául mutatkozik, hogy a háborúban elesett és ott szerzett betegsé­gekben, vagy a hadi fáradalmak folytán Ghalt harcosok árváinak felneveléséről gondc: kód­jának. Az országos Katholikus Szövetség jelen­téseiből örömmel állapítom meg, hogy ezen gondattal a háború kitörése óta foglalkozik és hogy az igazgatótanács az 1915. március 26-án tartott ülésén egy bizottság küldését határozta el, í melynek hivatása, hogy az erre irányuló általános mozgalommal párhuzamosan és egy­öntetűen a katholikus vallásu árvák vallás-er­kölcsi nevelését országosan szervezze. Egyelőre azonban csakis előmunkálatokról lehet szó, mert a tulajdonképeni cselekvés majd csak a kormány által megindítandó országos akció megkezdése után indulhat meg, amelybe a katholikus társadalom belekapcsolja a maga tevékenységét. Most, amikor a bizottság az előkészítés munkáját megkezdette, mielőtt azt széles alapokra kiterjeszti, szükségesnek tartom hogy az Országos Katholikus Szövetségnek er­ről a nagyarányú tervéről megemlékezzem. Az Országos Katholikus Szövetség feladata az ilyen irányú mozgalmakat egységesen szer­vezni. A múltból merített tapasztalatok teljes megnyugvással töltenek el, hogy társadalmi életünkben számára biztosított helyet nemcsak elfoglalja, hanem hivatását mindenkor a leg­nagyobb sikerrel teljesíti is. Az árvák ügyének felkarolása a legszebb feladat, amelyre vállal­kozhatunk, annak előresegitése a legszentebb kötelesség, amely a hazának minden fiát ter­heli. Az Országos Katholikus Szövetség nemes elhatározásával ezek átérzéséről tett tanúbizony­ságot és biztos reménnyel várom, hogy mind­nyájan egyének és egyesületek eggyé válunk és együtt működűnk a nagy erkölcsi cél elé­réséért. Isten áldása kisérje munkáját, amely­nek végrehajtásában párifogásomra mindenkor számíthat. Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. Esztergom, 1915. jun. hó 9. Csernoch János s. k. bibornok, herceg- prímás, esztergomi érsek. Gyászesef. Kaptuk az alábbi gyászjelen­tést : Alsócsernátoni Damokos Ferenc és neje borsodi Latinovics Anna, gyermekeik László és Anna; alsócsernátoni Damokos Ella és férje széki gróf Teleki János, gyermekeik János, István, Margit, Ella és Ferkó; alsócsernátoni Damokos Margit és férje bulyi és jékei Jélcey Sándor, gyermekeik Ferenc és Sándor — mint gyermekei, özv. berencei es járdánházi Kováts Jenőné domahidai Domahidy Hedvig, doma- hidai Domahidy Viktor mint testvérei, özv. alsócsernátoni Damokos Antalné, özv. alsócser­nátoni Damokos Jánosné, domahidai Domahidy Viktorné sógornői, berencei és járdánházy Ko­váts Géza sógora, családjaikkal a maguk és a kiterjedt rokonság nevében is mély fájdalom­mal tudatják a legjobb anya, nagyanya, testvér és rokonnak özv. alsócsernátoni Damokos Lászlóné, szül. domahidai Domahidy Irénnek f. évi junius hó 1-én délelőtt 9 órakor életének 64-ik, özvegységének 10-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytét. — A legszeretőbb szív szűnt meg dobogni, a legjobb anya hagyta el vigasztalhatatlan családját. A megboldogult földi maradványai f. hó 3-án délután 3 órakor fognak a ref. egyház szertar­tása szerint a fehérgyarmati sirkerlben örök nyugalomra tétetni. Fehérgyarmat, 1915. jun. 1. Áldás és béke áldott poraira ! Évzáró a kereskedő iskolában. A hely­beli társ. kereskedő iskola I és III. osztályának j évzáró vizsgálata f. hó 6-án d. e. 10 órakor folyt le a róm. kath. elemi iskola helyiségeiben. Az első osztály vizsgálatán Varga Imre, a har­madikén ifj. Matolcsy Sándor volt a vizsga- biztos. A második osztály vizsgálata f. hó 13-án ugyanott fog végbemenni Pucser Károly elnök­lete mellett. Ugyanekkor lesz az évzáró is. A diák munkások rendületlenül folytat­ják a mezei munkát. E hét minden napján

Next

/
Oldalképek
Tartalom