Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-05-13 / 20. szám

4-ik oldal. »ZAKKELET1 ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 20-ik szám. magyar hegedümüvésznő fog közre”,! A kiváló művésznő ez alkalommal <?, , es Beethoven hegedűversenyeit foga a’ mely müvek közül az előbbit a bail bécsi Goldmark ünnepélyen olv ;,as ? sikerrel játszotta, hogy a jelei''frz° elragadtatásában azt a kijelentést j Geyer Stefi előadásánál szebben," tudja képzelni müvét s hogy a művészi ,”Ce[! pódiumok szereplő hegedűmig <ozo a legkiválóbbnak tarrja. Mint a t! !?,afyar hegedümüvésznőt ünnepelték Gr™ kö ’ földi kőrútjaiban s, kinek m('!e a na£y zenei metropolisolban is óriási mst keltett Geyer Stefi nagytárolyi szere 'rant mar a hangverseny eSő hírére is jna§y érdek­lődés nyilvánult meg a nÉrolyi müért.0 közönség körélen és már megállapítható, hogy zsúfolt láz fogja ünner a legkiválóbb magyar müwznőt a városi s„ 33 fartandó koncerten A világhírű müv°* G3SP3r N‘ca városun’ kiváló zongorám O'110!6 fo8Ía zon' gorán’‘sémi. Értesülésünk int a hangverse­nyen tot,b szatmári müki10 is közre fo§ moodni. A tiszta jövedr a hadi álvak ia" \/a lesz fordítva, fegvek ner Simonné úrnő könyvkereskedésében jég 'élők elő Páholyok ára: alsó páholy J2 kca> páholy 10 korona, földszinti ülőhe^ korona. Emeleti és karzati ülőhely amelyr egy része a tanuló­ifjúság részére van ferfva, 60 fillér. — A főgimnáz11 évzárója. A helybeli főgimnáziumban az é^’ó ünnep f. hó 20-án, 6. u. 5 órakor a jokeremben lesz. A zene­kar egy szép nyitva'1 és indulót játszik, a kar pedig a Lorelei fogja előadni. Két sza­valaton kívül VidáJvich Dániel igazgató be­számol az iskolai ívről, kihirdeti az ifjúsági pályázatok eredméyét és kiosztja a jutalmakat. Belépfidij szemé'enkint 1 K. Az ülőhelyek számozottak. Jegyk Braneczky Józsefnél előre vásárolhatók. A jvedelem jótékonycélra megy. — Áthelyzés. Simkó Géza volt nagy­károlyi pü. ig. tsztviselő ki jelenleg Szombat­helyen pénzügyi titkár, Budapestre helyeztetett at a központi dij s illetékszabási hivatalhoz. — Vármegyénk állandó válaszniánya a f- hó 25-én tartandó rendes vármegyei köz- -gyülés tárgysorozataoa felvett ügyek elintézése céljából f. hó 24-én d. u. fél 4 órai kezdet­tel ülést tart. — Meghívó. A nagykárolyi római kath. elemi leányiskola növendékei Máriafalva ja­vára 1916. május 14-én, vasárnap, d. u. 6 órakor a kath. legényegyesület dísztermében ünnepséget tartanak. Müsorozat: 1. Diszfelvo- nulás. 2. Angela, a Gondviselés angyala. Val­lásos irányú színmű 4 felvonásban. Németből szabadon fordította: Scheirich Antal. Szemé­lyek: Emóra, török pasáné Hirni Magda, Ze- lima, leánya Jakab Klári. Angela (rabnő) Mó­kán Margit. Jolántha (rabnő) Albanézi Erzsé­bet. Ambilia (rabnő) Gindele Magda. Zaffira, öreg rabnő Lánczy Margit, Róza, parasztleány Sinkay Mária Kábdál, tőrök hajcsár Haukler Anna 3. Csak várja, egyre várja őt. Győry Vilmos költeménye. Szavalja: Gaál Olga, elemi IV. oszt. tan. 4. A térkép. Zenéjét szerzé: Gács Demeter, szövegét irta: Molnár Mihály. Énekli Fruttinger Erzsébet el. IV. oszt. tan. 5. Önkén­tes Nősereg. Háborús színjáték egy felvonásban. Szereplők: Zólyomi, generális Süveg Julianna Emmi, leánya Csipkés Magda Vera Rokk Margit Ágnes Dezső Irén Margit Bánhegyesi Ilona Piroska Emmi barátnői Kiss Piroska Magda Pritzinger Mária Lili Varga Irén Borcsa, szoba­leány Poszet Irén. Belépő dij személyenkint 2 K. Jegyek naponkint d.u. 3—4 óráig a leány­iskolában, az előadás napján pedig d.u. 5 órá­tól kezdve a pénztárnál válthatók. E jótékony célra rendezett ünnepségre a mélyen tisztelt szülőket és érdeklődőket tisztelettel meghívja Az IGAZGATÓSÁG. Feliilfizetéseket köszönettel fogadunk! — A Nőegylet ünnepe 1 helybeli hadi árvák javára junius hó 10-én lesz este fél 8 órakor a színházban. Az ünnepre dr. Schőn- pflug Béláné, a nagykárolyi nőiegylet h. el­nöknője vezetése mellett nagyban folynak az előkészületek* Jegyek Braneczky József ke­gyesrendi tanárnál már előrejegyezhetők. Jegyek árát a rendezőség, tekintve hogy az ünnep nagyszabású lesz, mérsékelten felemelte. Alsó páholy 15 K, felső páholy 8 K, támlásszék és körszék 2 K 50 f., zártszék 2 K, erkélyszék I.—II. sor 2 K. Karzat az ifjúságnak van fenntartva. — Gyászeset. Pellet Gyulának városunk egyik őszinte közbecsülésben állott, régi tag­jának haláláról lapunk legutóbbi számában megemlékezvén, pótlólag alább hozzuk a szo­morú család gyászjelentését és a kedves halott ravatalát borító koszorúk szalagfeliratait. — Özv. Pellet Gyuláné szül. Halmay Ilona, úgy a sa­ját, mint leánya: Mariska és férje Balika Sán­dor valamint gyermekei Kató. és Sanyi, fájda­lomtól megtört szívvel és a jó Isten szent aka­ratában való megnyugvással tudatják, hogy a felejthetetlen legjobb férj, apa, nagyapa, após, testvér és rokon, Pellett Gyula gróf Károlyi László nyug. uradalmi főszámvevője f. hó 5-én reggel 5 órakor munkás élete 70-ik, boldog házassága 42-ik évében rövid de súlyos szen­vedés után visszaadta nemes lelkét Teremtöjé- nek. Kedves halottunk földi maradványai f. hó 6-án d. u. 5 órakor fognak a r. kath. egyház szertartása szerint a mesterrészi sirkertbe örök nyugalomra tétetni. Az elhunyt lelkiüdvéért az engesztelő szent mise áldozat május hó’8-án reggel 8 órakor fog az Egek Urának bemutat- tatni. Nagykároly, 1916, május hó 5. Áldás és béke poraira! Peilet Emilia férj. Szatmári Jó- zsefné testvére. Özv. Kátay ímréné szül. Hal­may Berta sógornője. Szatmáry József sógora.' És a nagyszámú rokonság. A ravatalra helye­zett koszorúk szalagfeliratai: „Gyulámnak: Ilka“, „Drága jó apánk és nagyapánk: Isten veled. Mariska, Sándor, Kató és Sanyi“, „A legjobb testvérnek és sógornak: Emma és Jó­zsef“, „Szeretetük jeléül: Károly, Marcsa, Erzsi, Etelka és Ida“, „Á jó öreg tiszttársnak: Gróf Károlyi László uradalmának tisztikara“, „Rész­vétük jeléül : Jurcsek és neje“, „Igaz részvéttel Saádék“, „Buzgó számvizsgálójának: az ecsedi láp társulat“, „Hálás tisztelettel: Zaványi P. József“. Kedves megemlékezésül még koszorút és csokrot küldtek: Özv. Pánczél Károlyné, Melhouse Otto és neje, Kiss Lajos és neje, Simay Aladár. — Sándor Oszkár volt nagykárolyi fő­gimnáziumi tanár, lapunk kedvelt főmunka­társa, ki mint a 11 es h. gy. e. zászlósa az északi harctéren küzdött, a Strypa-menti har­cokban bal lába szárán lövéstől megsebesült. Jelenleg egy felvidéki kórházban fekszik. — Zsíros puíinákat kér a Vörös Ke­reszt kórház bérbe, megvételre, esetleg aján­dékba. Szives ajánlatokat az egylet irodájába (megyeház), vagy a kaszárnyái kórházba ké­rünk. — Adományok a Vörös Keresztnek. Reszege 71'08 K, Mezőpetri 1Ö0, Penészlek 33'20, Mezöterem 50, Nagymajtény 300, Bo- doky Kálmán 100, Gilvács 100, Mezőfény 55-30, Csanálos 83 80, Érdengeleg 3848, Érendréd 115, Szaniszló 16, Krasznaszentmiklós 27 80 Szabó János 5, Bucsák Mihályné dr. Falussy Alajos kapitány utján 20, Adamecz Ferenc dr. Vetzák Ede utján 50, Nagynyires 47'90, Szinér- váraljai körjegyzőség a hadiárvaház részére 15'90, Tóth Sándorné nagykárolyi lakostól be­folyt sertés eladásból jogtalanul felvett összeg 2, Péchy Lászlóné úrnő gyüjtőivén befolyt 54, Péchy Magda 20, gyüjtőszekrényekből 1236, Weber Tibor 30, Vaoóczky Mihály kaplonyi lakos 4, Ft. Rónay István csanálosi rk. plébá­nos 50 korona. — Gyászeset. Városunk régi társadal­mának egyik közbecsülésben álló tagja halt el id. Griszhaber Albert személyében. Puritán be- csüintességii polgára volt Nagykárolynak, mely­nek képviselőtestületében is mint választott tag érdeklődéssel vett részt a közügyek irányításá­ban. Jóhirü bútorasztalos műhelyt és temetke­zési vállalatot tartott fent és vezetett. Törzsö- kös károlyi polgárt, ritka becsületességü em­bert veszítettünk benne. — Gyászeseí. Özv. id. Vida Sándorné szül. Könyves Ágnes, a nagykiterjedésü Vida családnak általános tisztelettel övezett és kör­nyezett agg mairónája, életének 81-ik évében, özvegységének 14-ik hónapjában rövid szen­vedés után folyó hő 9-én elhunyt. A megbol­dogult földi tetemét folyó hó 11-én d, u. 5 órakor a Petőfi-utcai gyászházból temették. A nagykiterjedésü család, rokonság szép koszorúi egészen elborították a koporsót. A temetést végző pap gyönyörű beszédjén kívül nagyban emelte a gyászszertartás mélységét és benső- ségét a főgimn. énekkarának megható éneke. Az énekkar a háznál két szép gyászdalt éne­kelt, a temetőben egyet, mialatt a koporsót a sirba bocsátották. — A szőlőgazdáknak s a harctéren a katonáknak nagy lesz az öröme, mert bő­ven terem bor és gyümölcs, amióta „Peronozs- por“-ral permetezik a szőllőket és a gyümöcs- fákat. Utalunk lapunk második oldalán levő hirdetésre. — A bevonult katona tolvajai. Varga Endre, a Kőlcsey-nyomda ügyvezetője, ki je­lenleg Szatmáron teljesít katonai szolgálatot, jelentést tett a rendőrségen, hogy távolléte alatt ismeretlen tettes Fény-utca 27. szám alatt lakásának padlásán elhelyezett bútorai közül egy 6 m. hosszú értékes szőnyeget és 25—30 kg. szappant ellopott. A nyomozás megálla­pította, hogy a tettesek a házban járatos ide­genek voltak, kik időközben Nagyváradra köl­töztek. Bevonulási hirdetmény. Értesittetnek az 1898 évben született s népfölkelő bemutató szemlén alkalmasnak talált B. osztályú népföl­kelésre kötelelezettek, hogy : 1. az osztrák állampolgárok 1916 május 11-én. 2. magyar állampolgárok 1916 május 29-én legkésőbb délelőtti 11 óráig tartoznak népfölkelési igazol- ványi lapjaikon kitüntetett kiegészítési parancs­noksághoz bevonulni tényleges szolgálatra-még abban az esetben is, ha ez a körülmény a népfölkelési igazolványi lapjokon kitüntetve nincsen. Betuker Orbán Elvállal könyvkötői mun­kálatok teljesítését a leg­jobb és legszebb kivitel­ben, jutányos árak mellett, NAGYKÁROLY, Kenyérgyár-utca EBii8§3g3B8E&3g£££3§?3?

Next

/
Oldalképek
Tartalom