Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-11-14 / 47. szám

47-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Adományok. Fehérneműt adtak: Czékus Istvánná 2 paplan, 3 paplanlepedő, 4 párnahu­zat, 2 lepedő, 2 séta bot; Kosztin Ilonka 2 párnahaj, 2 alsónadrág, 1 ing; Lebács Péterné 1 párnátok; Lettner Istvánná: 1 párna kék huzattal, 1 rongypokróc; Kun István 2 pokróc; Pataki Sámuelné 1 nagy toll párna, 1 kis toll párna, 1 lábravaló, 1 ing, 1 törülköző, 2 nagy párnahaj, 2 kis párnahaj, 1 lepedő. — Élelmet küldtek : Berger Jenőné 60 drb. kalács, Berger Árminné 80 drb. sütemény, Nagy Jenőné 150 drb. fánk és 600 cigaretta, Kovács Samu ken­der-gyári pénztáros Börvely 45 drb. hal. — A sebesült katonák élelmezésére Moskovits Sámuel 16 koronát, egy perből kifolyó tanú diját, adományozta. Újabb sebesültek. Szombat hajnalán 170 sebesült katona és 9 sebesült tiszt érke­zett városunkba. A megérkezésük Va 2-re volt jelezve, de csak hajnali 4 órakor érkeztek meg. Kint voltak: Péchy István a V. K. elnöke, dr. Vetzák Ede alelnök, dr Sternberg Géza, dr. Blum József orvosok. Kint volt az ápolónői személyzet is. Az érkezetteknek rögtön teát szolgáltak fel 30 beteg a V. K. kórházban, 15 a közkórházban, a többi a honvédlaktanyai kórházban helyezteti el. A mérki ref. Legény Egylet a nagyká­rolyi Vörös Kereszt-Egyesület Hajduváros-utcai kórházának a következőket adományozta: 34 zsák burgonya, 4 zsák káposzta, 1 zsák zöld­ség 11 zsák tengeri, 1 zsák bab, 20 liter ga­bona 4.32 korona készpénz. Uj gyűjtő-ládák. Városunkban megsza­porodtak a sebesültek, miért az intenzivebb gyűjtés céljából még egy ujsággyüjtő valószí­nűleg Schnell kereskedése mellett és az állo­másnál egy pénz és cigaretta-gyűjtő ládika fog felállíttatni. A Vörös Kereszt n .gyhajduvárosi kórházában ápolt katonák névsora. I. kór­szoba : 1. Kása András szakaszvezető 12. n. gy. e. Nagykároly (Dobra). 2. Dán József őr- vezeíő 32. honv. gy. e. Deés (Ákos). 3. Szo- nyina János 12. honv. gy. e. Nagykároly (Ta- rackraszna). 4. Pataki Imre 11. honv. gy. e. Munkács (Nagyecsed). 5. Dobronyi Gábor 11. honv. gy. e. Munkács (Fábiánháza).. 6. Szend- rei Zsigmond 12. népf. e. Nagykároly (Dobra) 7. Schwarcz Vilmos 11. népf. e. Munkács (Nagy- ecsed). 8. Kovács Gábor 6. tüzér e. Tarnopoi (Nagyecsed). 9. Varga Lajos 11. népf. e. Mun­kács (Fábiánháza). 10. Kovács Gusztáv 12. népf. e. Nagykároly (Dobra). 11. Dari József őrvezető. 12. népf. e. Nagykároly (Dobra). 12. Botha Zsigmond őrvezető, 21. honv. gy. e. Kolozsvár (Szucság). — II. kórszoba: 13/Be- reczki Lajos 5. közös gy. e. Szatmár (Börvely). 14. Bolemann Ferenc 12. honv. -gy. e. Nagy­károly (Csanálos). 15. Szilvasán György 12. honv. gy. e. Nagykároly (Szaniszló). 16. Cziin- mermann János 12. népf. e. Nagykároly (Mezö- petri). 17. Papp Flórián 51. közös gy. e. Ko­lozsvár (Nagykároly). 18. Tódor Pisdelja 22. közös gy. e. Eger (Radolc). 19. Juhász Mihály 5. közös gy. e. Szatmár (Penészlek). 20. Fa­ragó György 23. honv. gy. e. Fogaras (Szebes) 21. Veres Sándor 51. közös gy. e. Kolozsvár (Érdengdeg). 22. Pogyina János 51. közös. gy. e. Kolozsvár (Mezőterem). 23. Gárdos János 12. népf. gy. e. Nagykároly (Olahgyürüs). 24. Láncos Demeter 12. népf. gy. e Nagykároly (Tasnádszántó). — III. kórszoba: 25. Rákosi Péter 12. népf. e. Nagykároly (Érdengeleg) 26. Buchmüller Pál 12. honv. gy. e. Nagykároly (Mezőterem). 27. Csepreghy Ferenc őrmester 12. honv. gy. e. Nagykároly (Nagykároly). 28. Heinrich Pál 12. honv. gy. e. Nagykároly (Me- zöpetri). 29. Ramítán György 5. közös gy. e. Szatmár (Kismajtény). 30. Keresztes Ferenc 51. közös gy. e. Kolozsvár (Nagykároly). 31. Kántor János 12. honv. gy. e. Nagykároly (Glót). 32. Siesku László 12. honv. gy. e. Nagykároly (Borsa). 33. Gellén István 12. honv. gy. e. Nagykároly (Érendréd). 34. Heidenhoffer Pál 5. közös gy. e. Szatmár (Tiborszállás). 35. Dési József 12. honv. gy. e. Nagykároly (Magyar- berkesz). 36. Harcsa Lajos 5. közös gy. e. Szatmár (Mérk). 37. Kovács János 12. honv. gy. e. Nagykároly (Felsőszinevér). 38. Tódor Maticsuk 22. honv. gy. e. Szereth (Bukovina.) Sebesültek névsora. F. hó 13-án hajnalban 170 sebesült katona érkezett városunkba, kik részben a kaszárnyában nyertek elhelyezést. A sebesültek névsora a következő : Simon Márton Tomecskó János, Rusz Imre, Nyág János, Hnehorcsuk György, Stillner Demeter, Nagy Gábor, Román Gábor, Vargacz József, Gálos László, Czennukán Péter, Smiz József, Buczi Károly, Kajcza András, Bajkó Ferenc, Kelemen Gyula, Rozsonday István, Balázs János, Kre- csun Frigyes, Müller János, Szemenov György, Gimbesán János, Kovács János, Fröhlich Fri­gyes, Szeníevarga István, Zaczkó Sándor, Ko­vács Koszta, Szula Miklós, Kálin Joachim, Sebestyén Adán, Kiss György K., Mihály Fe­renc, Sebestyén Dénes, Bogyán János, Imre József, Jakabos István, Rápóti Sándor, Gábor Domokos, Balázs Béla, Bordoczán András, Lesük Vaszily, Mihera Vaszily, Kovályuk Miter, Lyudera Nikola, Kist Szemer, Máté Sándor, Boné Gergely, Szécsi József, Szabó Demeter, Bojtor Tódor, Szabó Lajos, Opra István, Bánházi György, Nagy Mihály, Kis Antal B., Babies János, Pap László, Nagyhajós, Puskás Sándor, Falkusan László, Balog Áron, Csernokan János, Pap Simon, Kovács István, Roman Salamon, Rác/. Mihály, Szíán Gábor, Tomes János, Kosz- tinás György, Marosán László, Karácsonyi Mádon, Drágos Áron, Farkas György, Kulcsár P. Gergely, Csocsán László, Brája György, Szürke Demeter, Máglyás János, Illés István, Brassói Samu, Szelesán Konstantin, Kerekes István, Horila Sándor, Pap György, Somogyi Ferenc, Szökő János, Bahán György, Galaczi Gergely, Kahóly György, Tyukodi Péter, Furduj ! György, Gábor Ilié, Resila Tivadar, Petrás Péter, Járay Ferenc, Pokut Gergely, Tischler | ! Izidor, Orokkó S:efa, Kosztandi András, Sztojka | János, Zahner Károly, Daróczi T. István, Anto- ! sevszki József, Fehér József, Knyách Paul, Mark János, Gyonka Georg, Hanken Denka,' Kelemen János, Olizeán József, Mókán Sándor, Miczire Nucu, Román János Dobos Simon, Baracsi István, Rác Lajos, Oberli János, Vilez János. Pap Péter, Mokrai Pál, Mátyás János, Plájner János, Sebestyén Lajos, Sarkadi István, Súgó József, Lőrinc János, Nemes László, Szlávik Ferencz, Babocsi Mihály, Schnvane Jenő, Bolkis László, Pap Gergely,,Scher György, jjárki József, Rusz Gyinasziv, Kis István, Pap ; Sándor, Pap üyörgv, Brongya Johan, Guzu Pál, 'Drazsén Vasul, Puskás József, Nagy Elek, Szé- j kely András, Pap János, Pap János, Naczioan ; Nikita. Tóth Károly, M. Szabó Elek, Paul László, I Rád Fanászie Onjecz György, Bisztnian Zatyi, j Hozda György, Tancse Nikolig, Ákos Géza. A tábor alszik . ! 1 A tábor alszik mélyen, csendesen, Mintha a harcmező egy nagy nyoszolya volna. j Mint édes anya keblén alvó kis gyerek, Csak halkan piheg a véráztatta róna. Szél csend. .. a csillagok is csak tétován járnak, A nagy légóccán kékes mezejében. Csend . . . csend, még a szellő sem beszélget, Nyugalom honol a földön, az égen. Tc-jutján a végtelen nagy égnek Angyalok fonnak színes térítőkét, S egy pillanat alatt csillogó zománccal Födik be a vérrózsás mezőket. Éj van. Most álomország a harcmezö, Emberei a mának álmokat szőnek. A ma még itt a csendé s az álomé, Holnap itt már a fegyverek beszélnek. A tábor alszik, mélyen, csendesen. Mintha csak otthon selymes ágyban hálna. Pedig, ha majdan pirkallik az égen, Rohanni fognak nagy leszámolásra. Uram! bölcs vezére a nagy Mindenségnek! Vess egy forró pillantást a Földre, Hős, félisten minden alvó itt lent, Kinek olyan csendes, nyugodt most a lelke. Nézd Uram, nézd: ez maga itt a béke, A szent békének a legszebbik álma. Oly nyugodtan alszik ide lenn a tábor, Mintha holnap nem is menne a — halálba. Uram! holnap nagy nap lesz itt, Ha Napod sugara leköszönt a Földre; Holnap kezdődik meg ide lenn, a Földön : Az örök békének vérkeresztelöje. Fehér Ákos. Kinevezés. A járásbíróságunknál Csilléry Dávid itéiőtáblabiró nyugdíjaztatásával megüre­sedett bírói állás helyére egy albirói állás szer­veztetek s erre az állásra pályázat mellőzé­sével, dr. Vámos Adolf budapesti gyakorló ügyvéd neveztetett ki. Előléptetések a hadseregnél. Jármy Andor kapitány, városunk fia, vitéz szolgála­taiért őrnaggyá láptettetett elő. Előbb már meg­kapta a III. o. vaskorona-rendet. — Turóchy Béla ezredes pedig, ki egy időben zászlóaljunk pa­rancsnoka volt, vezérőrnaggyá. Az uj győri püspök. „A Nap,, jól érte­sült forrásból írja, hogy az üres győri püspöki szék még ez évben betöltésére kerül és az uj megyés püspök Fetser Antal, nagyváradi fel­szentelt püspök, városunk fia lesz. Eljegyzés. Reszler Antal helybeli keres­kedő eljegyezte Páll Mariskát, Páll János nyug­díjazott vasúti hivatalnok leányát, Kolozsvárról. Szabadságolás. Dr. Schönpflug Béla vármegyei főorvost a katonaságnál szabadsá­golták, mert a koleraveszély miatt a vármegye közegészségügyi szolgálata itthon létét szüksé­gessé teszi. Dr. Schönpflug Béla már a múlt hét végén átvette hivatalát. Vármegyei közgyűlés. A vármegye tör­vényhatósági bizottsága nov. 26-án tartja meg rendes őszi közgyűlését. A közgyűlést megelőző nap délután az állandó választmány tartja ülését. Számonkérőszék. Vármegyénk főispánja nov. 21-én számonkérőszéket tart, melyen a tisztviselők félévi tevékenységét vizsgálja meg az elnöklete alatti bizottság. Köszönetnyilvánítás. A „Margit-alap“ részéről adományozott 110 drb. hósapka, 27 pár csuklóvédő, 10 pár kapca, 4 drb. haskötő, 2 pár térd védő, 9 drb. fehérnemű és 5 kgr. kész tépés megkészitésében jóságos buzgalom­mal fáradozni szívesek voltak: Bánhegyessy Nővérek, Borody Josephine, Borostyán, Bunyi- tay Mária s növendékei, Boksa Tivadarné, Bekker Mária, Diainandt Erzsébet, özv. Dob- ránszkyné, Gergely Julia, Görgey Iduska és Nővére, Hangg Hamillné, Horthy Istvánná, He- tey Zoltánné, Hetey Bianka, Hetey Józa, Hill Mária, Jakab Emmuska, Jakab Nővérek, Ktupáné, Irgalmas Tisztelendő Nővérek, llosvay Zsoftka, Kiss Bertalanná, Kubinyi Bertalanná, Lengyel Róza és Mária, Lenclíés Oítóné, Locmájer Mártonná és leánya, Lovass Ilonka, Lőrinc Nővérek, özv. Mangu Endréné, Marián Erzsiké, Melau Mária, Niedermanné, Neupauer Jánosné és Margitka, Papp Gyuláné Penyigey Viola, Péter Böske, özv. Reinhartné, Rőt józsefné, Szegő Ödönné, Se;ly Vilma, Serbán Ilonka, Széchényi Irén, Szűcs Józsefné és leányai, Szo- lomájerné, Sefler Mária, Teiszler Mária, Tisler Erzsiké, Torner Erzsiké, Turyné, Úri Mária, Vöröscsáky Jánosné, Wiezer Miklósné és Erzsiké, Weisz Giziké úrnők, fogadják mindazok, kik ily odaadással dolgoznak távollevő hőseink téli szükségletein a meleg köszönet kifejezését. Ha’álozás. Schöberl József, a brassói 24. honvédgyalogezred főhadnagya f évi október hó 10-én az ungvári járványkórházban meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom