Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-07-17 / 29. szám

29-ik szám. 3-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. nül bevonatván, e feladatának még gyorsabban és tökéletesebben fog megfelelni. Az uj és a megbízható értesülést nagyban elősegítő rend­szer, mely főleg környékünk írástudatlan lakos­ságánál bír nagy jelentőséggel, feleslegessé teszi mindenek előtt a különben is hiányos adatokat tartalmazó, 5 filléres, válaszos leve­lező-lapok használatát. E helyett irodánk a szóbeli vagy írásbeli tudakozódások alapján az adatokat uj minta szerint készült űrlapokra ve­szi föl, melyeket naponként közvetlenül a bu­dapesti központi Tudósitó Irodába terjeszt. E tudakozódások közvetítése ezentúl is minden körülmények közt teljesen díjtalan, — a tuda­kozódóknak fiókegyletünk javára szánt önkéntes adománya, vagy egyleti tagul való önkéntes jelentkezése elfogadható. Sőt a tudósitó szol­gálatnak ily módon átreformált gyors és köz­vetlen berendezését alkalmasnak tartjuk épen arra, hogy egyletünk népszerűsége emeltessék s a tagok száma — az önkéntes belépés teljes fenntartása mellett — szaporittassék. Szaniszló község Gruber Márton községi jegyző lelkes agitációjával újból fényes tanujelét adta áldozatkészségének. Itt adjuk, a lelkes ada­kozók nevét adományaikat együtt: Komáromy Istvánné 1 szalmazsák. 1 lepedő, 2 párna, 1 dunna, 2 törülköző. Dr. Láng Györgyné 1 szalmazsák, 1 lepedő, 2 párna, 1 takaró, 2 fel­huzat, 4 törülköző. Garzó Imréné 2 szalmazsák, 1 lepedő, 2 pári a, 2 paplan 3 takaró, 8 felhu­zat, 6 törülköző. Gruber Mártoné 1 szalmazsák, 2 lepedő, 2 paplan, 2 párna, 1 takaró, 4 fel­huzat, 2 törülköző. Murányi Ödönné 1 párna, 2 felhuzat, 2 törülköző. Szinger Pálné 1 lepe­dő, 4 párna, 8 felhuzat 6 alsónadrág. Soltész Istvánné 1 szalmazsák, 1 paplan, 4 törülköző. Somfai Istvánné 4 lepedő, 2 párna, 1 takaró, 6 felhuzat, 8 ing, 4 alsónadrág. Czinzel Jánosné 1 lepedő, 1 párna, 1 törülköző. Zsenyei Pálné 1 lepedő, 3 törülköző. Poszet Józsefné 1 le­pedő, 1 párna, 2 felhuzat, 1 törülköző. Sajtos Demeterné 1 lepedő, I párna. Özv. Erdei Deme- terné 1 lepedő, 2 felhuzat, 1 törülköző. Levelező-lapok hadifoglyok részére. A Hadifoglyokat Gyámolitó és Tudósitó Hiva­tal a h idifoglyokkal való könnyebb levelezés előmozdítása céljából hadifogoly-levelezőlapokat bocsátott ki. E levelező-lapok háromféle szín­ben készültek, u. m. zöld színben az ismeretes, kék színben az ismeretlen tartózkodási helyen levő oroszországi és sárga színben a szerbiai magyar hadifoglyok részére. Saját érdekében felhívjuk a közönség figyelmét e levelező-lapok­ra, melyek addig, mig postai forgalomba ke­rülnek, egyelőre csak Fiókegyletünk irodájában — 2 fillérjével — kaphatók. Idegen nyelven nem tudók részére Irodánk továbbra is kész­séggel elvégzi e levelező-lapok megírását, il­letve a gyorsabb továbbithatást megkönnyítő orosz megcimzését. HÍREK. Vásárolni voltam. Vidéki ember, ha Vásárolni megyen Szomszéd városába, Fel szokott vidulni Mind a kél orcája. Mikor meg visszajön, A vásárfiának Van sok örvendöje S nehéz csomagjait Bontják egy-kettőre. Vásárolni voltam Hires Komáromban Jómagam is márma, Falusi emberek Megszokott módjára. Bánatfelhös arccal Hogy haza érkeztem, Zokogva fogadlak. — Koporsót vettem kis Tihamér fiamnak. Károlyi Tóth Lajos. Meghívás. Nagykároly r. t. város kép­viselőtestülete tagjait 1915. évi julius hó 18. napján d. e. 10 órakor a városháza tanácster­mében tartandó rendkívüli közgyűlésre. Nagy­károly, 1915. évi julius 12-én. Debreceni, pol­gármester. Tárgysorozat: 1. A jogügyi bizott­ságba egy tag beválasztása. — 2. A teljesen ismeretlen és távollevő hadköteleseket puhatoló bizottságba egy tag beválasztása. — 3. A nyug­díjügy bizottságba 2 tag beválasztása. — 4. A villamos felügyelő bizottságba egy tag bevá­lasztása. — 5. A virilis képviselők névjegyzé­két kiigazító választmányba egy tag beválasz­tása. — 6. A gyermekvédő-telep bizottságba egy tag beválasztása. — 7. A vásárrendtartási s abályrendelet 2' §-ának módosítása iránt előterjesztés. — 8. Belügyminiszter rendelete a kávéházi felirónők és vendéglői női személyzet szolgálatainak szabályozására vonatkozó sza­bályrendelet tervezet módosítása iránt. — 9. Braneczky József kérelme az általa befizetett 30 K szinházhasználati díjnak a Vörös-félhold javára leendő kiutalása iránt. — 10. A piaci vásárvám kezelésnél külellenőri szolgálatot tel­jesítő városi alkalmazottak kérelme jutalom iránt. — 11. Előterjesztés néhai Róth Márton kór­ház í ápoló özvegye részére évi 240 korona kegydij megállapítása és kieszközlése iránt. — 12. Varjasi Sándor és családja illetőségi ügye. — 13. Kk. Démczár Margit és törvénytelen gyermeke illetőségi ügye. — 14. Kk. Serly Mar­git és törvénytelen gyermeke illetőségi ügye. — 15 Juhász Lajos és családja illetőségi ügye. — 16. Tóth István cseléd és neje Katona Éva illetőségi ügye. — 17. Tarcsa Lajos könyv- két isegéd és neje Rozsolyán Juliánná illetőségi ügye. — 18. Lorencz (Lőrincz) Károly üveg­csiszoló és Ferenc nevő fia illetőségi ügye. — 19. Fránkl Márkusz Szabó iparos nagykárolyi lekos illetőségi ügye. — 20. Lesán György cseléd és családja illetőségi ügye. — 21. Lux Irén kórházi ápolt illetőségi ügye. Személyi hírek. Dr. Róth Ferenc, a bu­dapesti Ítélőtábla tanácselnöke, városunk nagy­nevű fia, négyheti tartózkodásra városunkba érkezett. — Dr. Hunyor Ödön, a szatmári tör­vényszék h. elnöke a helybeli kir. járásbíróság hivatalainak megvizsgálása céljából váro­sunkba érkezett. — Dr. Némethy József, a szatmári kir. törvényszék büntető főtárgyalási elnöke baráti látogatás céljából nehány napig városunkban tartózkodik. Margit-napján özv. gróf Károlyi István­né, született Csekonits Margit grófnőt, a helyi Vörös Kereszt Egylet és a Nőegylet nagynevű elnöknőjét a Vörös Kereszt Egylet és a Nő­egylet táviratilag üdvözölte. Boromisza püspök a hadi árvákért. Az Országos Katolikus Szövetség a háborúban elesettek árváiért indított mozgalom érdekében első lépesként az illetékes egyházmegyei főha­tóságokhoz fordult. Boromisza Tibor dr. szat­mári püspök erre Zichy János grófnak, az Országos Katholikus Szövetség elnöKének kö­vetkezőleg válaszolt: „Nagyméltóságu Gróf El­nök Ur! Örömmel üdvözlöm az Országos Ka­tolikus Szövetségnek, mint erre leghivatottabb tényezőnek ama kezdeményezését, amelyről Nagy méltóságod e hó 15-én!} értesíteni kegyes­kedett : a háború folytán árvaságra jutott ka­tolikus gyermekek vallásos nevelésének bizto­sítását. A vallási tekintetben színtelen, sőt ellenséges irányú alakulásokkal szemben a katolikus társadalomnak szigorú kötelessége az országos akcióra teljes befolyását olyan irány­ban érvényesíteni, hogy amikor az árvák elhe­lyezéséről gondoskodás történik, ugyanakkor legnagyobb kincsüknek, szent vallásuknak meg­őrzéséről, a katolikus vallás elvei szerint való neveltetésükről történjék gondoskodás. Ebben az irányban várok sokat az Országos Katolikus Szövetségtől, amelynek feladata a katolikus társadalom ilyen irányú mozgalmánnk a szer­vezéssel erőt adni és igy sikereit biztosítani. A szervezés kezdete gyanánt megalakítandó nagy bizottságba egyházmegyém területéről kiszemelt egyének neveit a mellékelt jegyzékben idezá­rom és a Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt megindult mozgalom sikere érdekében készsé­gesen ajánlom föl erkölcsi és anyagi támoga­tásomat.“ Járásbíróságunk köréből Dániel Sán­dor kir. vezetejárásbiró hétfőn kezdette meg két heti szabadságát, melyet sebesülten fekvő fia meglátogatására használ fel. Távolléte ideje alatt Csils Lajos kir. járásbiró a vezetőjárásbiró helyettese. Füzesséry György kir. járásbiró múlt héten kezdette meg két hétre terjedő szabad­ságát. Katonai előléptetés. Dr. Josits Miklós honvéd tüzérhadnagyot főhadnaggyá léptették elő. Megjutalmazott körjegyzők. A m. kir. pénzügyminiszter a nagykárolyi járás jegyzői karából Bodoky Kálmán és Tőtős János körjegyzőket, az adóügyek körüli sikeres tevé­kenységükért elismerésben és pénzbeli jutalom­ban részesítette. Aranykoszorut a nagyváradi honvéd­ezrednek. József főherceg a nagyváradi 4. honvédgyalogezredet az aranykoszoruval való kitüntetésre ajánlotta a királynak. A: ezred az orosz kárpáti front átörésénél fontos szerepet játszott. — A ritka kitüntetést eddig csupán egyetlen ezred, a 39. számú gya ogezred, — amely Debrecenben állomásozik, — kapta meg. Jegyzőválasztás. Penészleken f. hó 3-án ejtették meg a jegyzőválasztást Madarassy Ist­ván főszolgabíró elnöklete alatt, amikor Hajdúk János volt fábiánházai aljegyzőt két szavazat- többséggel megválasztották — Fecser Vendel vállaji segédjegyzővel szemben — a falu jegy­zőjévé. Felhívjuk t. közönség figyelmét a jótékonycélu kézimunka vásárra, (Kereskedelmi Bank földszinti üzlethelyisége), melynek jöve­delme felérés; ben a helybeli Vöröskereszt-Egy­letnek, felerészben a háborúban megvakult katonák segélyezésére foidittatik. A vásár f. hó 18-án kezdődik. Belépő-dij 30 fillér. Árvagyermek halála. A „Melinda Árva­ház“ egyik kis lakója, Bajcsuk Margit f. hó 11-én elhunyt. A kis halottat kedden délután tették örök nyugalomra. A munkás diákok csoportja a kezdet lelkességéhez méltó kitartással dolgozik. Jó ne­hány hold földet munkáltak már meg a fiuk. A szőlőskert mögött elterülő 35 holdnyi répa­föld művelését majdnem teljesen ők végzik. Hogy a munkájukra tényleg szükség van s ők maguk használható munkások, mutatja az a körülmény is, hogy a hét folyamára 14 tanuló ment ki Feketeardóba szőlőkapálásra. Polgárőrség' 1848-ban. Schönfeld Lázár főrabbi egy töiténeti beccsel biró érdekes, 1848-ból való izr. hitközségi jegyzőkönyvi ki­vonatot bocsájtatott az Északkelen Újság ren­delkezésére, amelyből kitűnik, hogy 1848-ban is szerveztek Nagykárolyban polgárőrséget. A zsidó kommunitás, mely akkor még külön, a várostól független autonómiával rendelke, ett, szintén szervezett egy külön polgárőrséget. Jegy­zőkönyv. Fel vétetett 1848. október 29-én a nagykároiyi izr. hitközség közgyűlése alkalmá­ból a polgárőrség szervezése ügyében. „1848. október 29. Tegnap, szombaton a templomban nyilvánosan kihirdetett felhívásra a hitközség tagjai ma nagyszámban megjelenvén, a hitköz­ség székházában felolvastatott Fuchs László ur, a polgárőrség V. szakaszának parancsno­kától f. hó 26-áról keltezett rendelete. Fölös­leges yolt az ügyre vonatkozólag fölvilágosi- tással szolgálni. Mindenki megtudta szívlelni

Next

/
Oldalképek
Tartalom