Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-11-23 / 47. szám

47-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLEK. 3-ik oldal. érdengelegi, Nyilván János érendrédi, Szabó József esztrói, Moldován Jakab kismajtényi, Papp Gyula szentmiklósi, Nagy János mezőte­remi, Boros Aurél porteleki, Lang György ré­szegei, F. Indre György vezendi, Piskorán Ágoston domahidi. lakosok. Szaniszló és Cso- maköz utólagosan fogják megbirottaikat be­jelenteni. A járási tanácson kívül minden község külön tanácsot alakított, vagy ezután fog ala­kítani. Dr. Barbul Illés Károly, a szatmári ro­mán nemzeti tanács elnöke beszédet intézett a gyűléshez, melyben a bolsevikizmustól óvja a népet. Román, vagy legalább is románul be­szélő igazságügyi,'közigazgatási tisztviselők al­kalmazását kéri. A lemondott főispán helyett Kálnay Gyulát ajánlja kormány biztosi kine­vezésre. Beszédeket mondottak még Abrudán Kor­nél reszegei lelkész, Mátqé János tanító, Ma­rosán György kismajtényi lelkész és dr. Papp Kornél, a ki a forradalom nagy vívmányairól beszélve sérelmesnek tartva a hajdudorogi püs­pökséghez való csatolását román egyház xöz- ségeknak, indítványozza, hogy a püspökségtől szakadjanak el és a visszacsatolásig vikárius által kormányoztaisanak. Apellál *z uj magyar népköztársaság azabadelvüségére, mely bizo- uyára biztósitani akarja az összes nemzetek szabad vallásgyakoriatát. A népgyülés egyhangúlag MarchisRomu- lusz főesperest kiáltja ki vikáriusnak megbíz­ván őt, hogy a történtekről értesítse a kormányt, az apostoli nunciustnak és a hajdudorogi püs­pököt. Költő Demeter indítványára a közgyűlés követeli a román nyelv visszahelyezését az ösz- szes népiskolákban, a gimnáziumban és a pol­gári iskolában a román hitoktatás visszaállitá- j sát és a román tanszék felállítását. Felszólaltak még Vánka Valentin és Illés | András helybeli lakosok. Az elnök záró beszédében közölte, hogy román nemzeti őrséget fognak felállítani, mely­nek füoarancstioka Savu Kornél kapitány lesz. A gyűlés célja a románság érdekeinek megvédése, hogy nyelvük és vallásuk gyakor­lását zavartalanul kívánják biztosítani. Állam ellenes tendenciája nem volt. A gyűlés a román nemzeti himnusz eléneklésével ért véget. Színház. Jól összeválogatott műsor szórakoztatta a közönséget az elmúlt héten is. Operett, oohó- zat, színmű váltakozott a heti reportoirban. Hétfőn a „Kóristalány“ ment a régi -szereposztásban. Forgó riporter Jeneire volt ugyan o ztva a szinlap szerint, de Nenicnyi Ernő játszotta. Így is jó. Pláne, hogy ő ebben ■a szerepében különösen ügyes, élénk játékot produkál. Nagyon szimpatikusán játszik a darab­éban Thurzó és Takács. Derűs és sikerült trük- kökben kifogyhatatlan Neményiné. Kedden „Jó éjt Muki“ című frappáns! bohózatot elevenítette fel a direktor. Nagyon jó a bohózat, megérdemelte, hogy repr.z legyen belőle. Az előadás elég gördülékeny volt, annak dacára, hogy betanulásra nem sok idő lehetett. Dorner volt Muki, de talán nem elég termé­szetes humorral játszott. A nevetséges jelene­teknél indokolatlanul selypített. Pedig nem •olyan alkalmak voltak, ahol a selypítéssel lehe­tett volna nevettetni. Faludi Irén kedves meg­jelenésével és élénk játékával jól hatott. Janey nem tudott elég egyéni és főleg nem tudott elég zenész-figurát adni. Szép Gyula a két .•ballábas tanerőben az ügyefogyottságot egész I a tökéletességig vitte. Nagyon jók voltak még Bartók Edith és Fekete Béla. „Túl a nagy Kriváncm“-ban egyik leg- sarkaliatosabb hiba, hogy az egész tót família, különösen Thurzó nem tartja be a tót dialek­tust. Azonban kedvesek és sikerültek mind a hárman. Faludi, Dorner és Szép Gyula helyes alakításaikkal illettek bele a darab miliőjébe. A románc csütörtökön ment újra a régi jelességekkel. Huzella Irénnek is, Szép Gyulá­nak is legjobb szerepei eddig ebben a darab­ban vannak, vagyis ezeket játszák a legsike­rültebben. HÍREK. Városi közgyűlés. Nagykároly r. t. város képviselőtestülete 1918. év november hó 24. napján délelőtt 10 őrakor a városháza tanács­termében rendkívül közgyűlést tart. Debreczeni István polgármester nyugdíjaztatás iránti kérelme. Főispánunk tartós távolléte miatt a Nemzeti Tanács kormánybiztos kinevezése iránt sürgős előterjesztést tett. Nagy Vince államtitkár. Budapestről telefonálja tudósítónk, hogy a tegnapi minisz­tertanács dr. Nagy Vince Szatmári képviselőt kinevezte a miniszterelnökség politikai állam­titkárává. Mint értesülünk, Nagy Vince a Nem­zeti Tanács mai ülésére Budapestre érkezett. Hivatalos órák változása. A Nagykárolyi kereskedelmi és iparbank részvénytársaságnál hétfőtől kezdve a hivatalos órák reggeli 8 órá­tól délutáni 2 óráig tartatnak. Pénzkezelés, úgy mint eddig, déli 12 óráig lesz. Vármegyénk állandó választmánya a folyó hó 28-án tartandó közgyűlés előkészítése céljából f. hó 27-ikén délutáni 3 órai kezdettel ülést tart. Eskütétel. A helybeli járásbíróság bírái és kezelőszemélyzete hétfőn tették le az esküt a köztársaságra. A tisztviselői kar Dániel Sán­dor ítélőtáblái biró kezéhez, ez pedig a bírák kezébe tette le a hivatalos esküt. Előléptetés. A hadügyminiszter Szepesy Sándor dr. főtörzsorvost, néhai dr. Grünhut Ede, volt nagykárolyi gyakorló-orvos vejét, a budapesti honvédkerület egészzégügyi főnökét vezértörzsorvossá nevezte ki A nemzeti tanácsba a katonák bizalmi tanácsa Stulller Ferencet, Kecsniár Istvánt, Pnkop Józsefet és Weisz Jenőt delegálták a régiek hdyére bizalmiférfiakul. Leszerelő katonák figyelmébe. Értesít­jük azon leszerelő katonákat, kik katonai szolgálatukat megelőzőleg mint biztosításra kötelezett alkalmazottak a helybeli avagy más Kerületi Munkásbiztositó Pénztártagjai voltak, hogy amennyiben a háború viszontagságai, nélkülözései és szenvedései következtében fogyatékos egészségi állapotban tértek vissza, addig is, mig munkábalépésük á..J ismét biz­tosított tagokká válnak, úgy pénztárunk Fény- utca 19. szám alatt levő orvosi rendelőjében, valamint a helybeli és vidéki pénztári orvosok lakásán díjmentes orvosi kezelésben részesit- tetnek és szerződéses gyógyszerészeinknél a rendelt gyógyszerek díjmentesen lesznek kiszol­gáltatva,' illetve az ilyen leszerelő katona volt pénztári tag orvosi kezelése és gyógyszerrel való ellátása folytán felmerülő költségeket a pénztár törvényszerű kötelezettségén felül elvál­lalja. — Nagykároly, 1918 november 19. Lukácsovits János, ig. elnök. Hircze Ferenc, ig. h. Újabb nagyobb adományok a haza­térő katonák felsegélyezésére: Lukácsovits János, ki egyszer már 1500 koronát adott, újabban még 3000 koronát, Dr. Lőblé László és a Lobié cég 2000 koronát adományoztak. Az eddig begyült összeg 43,777 K. Betörések. F. hó 18-án éjjel a Nép­konyha Wesselényi-utcai helyiségében ismeret­len tettesek betörtek és az ablakon át lisztet és egyéb ételnemiieket raboltak el. — Betörtek fényes nappal a Gál Samu bolthelyiségébe is, a honnan a déli órákban a kézi péntár 300 koronányi tartalmát vitték el. Felhívás. Felhívom a nagykárolyi Önkén­tes Tűzoltó Egyesület t.. működő tagjait, hogy Egyesületünk újbóli megalakítása és a Nem­zeti Tanácshoz leendő- csatlakozásunk bejelen-! tése céljából f. hó 24-én Vasárnap d. e. 10 órakor, a rendőrkapitányi hivatalban megjelenni szíveskedjenek. Egyben felkérem a régi t. mű­ködő tagokat, hogy ujtagokat minél nagyobb számban toborozzanak és azokat az Egyesület- bevaló felvétel végett magukkal hozni szíves­kedjenek. Nagykároly, 1918. november 19. Demidor, parancsnok. Uj posta és távírdái főigazgató. A minisztertanács Hollós Józsefet, a posta- és távirda műszaki igazgatóját — ki a városunk villanytelepe létesítésénél mint a minisztérium szakközege működött közre, — a posta és távirda főigazgatójává nevezte ki. A Neményi Liliké pénztárcája. Neményi Liliké elvesztett egy kis sötét kék bőrből ké­szült pénztárcát, mely kis arany láncon függött. Benne 10 K pánz, és a saját fényké­pén kivül a Huszthy Erzsiké fényképe volt és egy kis darab ezüst lánc. A szives megtaláló legyen kegyes a Tompa-utca 15. sz. alá el­juttatni. Muszáj nevetni! „Újvári telefonál“ a cime annak a legújabb kétoldalú tréfás hang­lemeznek, melyet Ujván Károly adott elő. Ezen a hanglemezen a kitűnő komikus felülmúlta önmagát, olyant nyújtott, amely e lemezhez j fűzött óriási várakozást teljes mértékben iga­zolja, szóval a legjobb hanglemez-produkciót, A lemez pénzért nem kapható, csupán 6 drb. lejátszott öreg lemezért szállítja Wagner „Hang­szerkirály“ Budapest, József körút 15. A szerkesztésért felelős Dr. Veízák Ede főszerkesztő. TANÍTÓNŐT ki a felsőbb iskola magánvizsgájára elő­készítene c niét kérem a kiadóhivatalba. NŐI KALAPOK átalakítását, díszítését, vasalását előayös áron elvállalom. Legújabb divatu nyulszó'rkalapok jutányos áron nagy vá­lasztékban. Délután 3—6 óráig. «*• BHANDSCH HERUM Fény-atca 8. sz. leggyorsabban elmulasztja a Dr. Flesch-féle eredeti, törvényesen védett „SKABOFORM KENŐCS Nincs szaga, nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes Dr. Flesch-félét kér­jünk. Pióbatégely 4 K, nagy té­gely 6 K, családi tégely 15 korona. Nagykároly és vidéke részére főrak­tár : Kleiner Dezső „Magyar Király" gyógyszertárában, Nagykárolyban. Vételnél a..SKABOFORBT védjegyre ügyeljünk

Next

/
Oldalképek
Tartalom