Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-10-23 / 43. szám

43-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 3-ik oldal. gör. kath. magyar plébániai templomban Már­cius Romulus szatmárvármegyei, Damjanovics Ágoston zeinplénvármegyei és Hubán Gyula székelyföldi Ő felsége a király által kinevezett főespereseket, legutóbbit egyszersmind mint székelyföldi vikáriust is, kik a püspök kezébe letették a hivatalos esküt, mire a püspök az uj főespereseket egyházi felruházvánnyal látta el. A püspöki áldás osztása és a pápa, király, püspök és az uj főesperesek éltetése után az „Isten áld meg a magyart“ lelkesítő hangjai mellett hagyta el a püspök a templomot s vo­nult lakosztályába. Majd az egyházi ünnepsé­gek befejezte után a káptalan jelenléteben fogadta a püspök az uj főesperesek hódoló tisztelgését, melyen Marchis Romulus szatmár- megyei főesperes intézett a maga és társai ne­vében köszönő beszédet a püspökhöz. Délben a püspök az uj 'főesperesek tiszteletére fényes ebédet adott, amelyre a káptalan tagjai és a kebelbeli papság is meg volt hiva. Az ebéd alatt, mely kedélyes hangulatban folyt le, lel­kes pohárköszöntők hangzottak el. Kirendelés. Az igazságügyminiszter a szatmári kir. törvényszék területére központi vizsgáló bíróul Leitner Emil törvényszéki bírót rendelte ki. Hősi halál. Frits Nándor városi vágóhídi felügyelő fia: Frits Béla kereskedő, tüzértizedes az északi harctéren hősi halált halt. Az elesett hőst édesatyján s testvérein kiviil özvegye és 3 árvája siratja. Köszönet és nyugtázás. Gróf Károlyi Istvánná Öméltósága 100 koronát juttatott a népkonyha részére való élelmiszerek beszerzé­sére. Schönpflugné Ujfalussy Amadil Őnagy- sága 10 koronát. Fogadják nemesszivii adomá­nyaikért ez utón is hálás köszönetünket. A népkonyha vezetősége. Főispáni vizsgálatok. Váwnegyénk főis­pánja befejezte a községi elöljáróságoknak a hadi-segély és közélelmezési ügyek körüli el­járásainak vizsgálatát. Végtelen örömmel adunk hirt kiváló főispánunknak ezen atyai gondos­kodásáról, mellyel a megye népének helyzetét személyes felügyeletével intézi. Beható és igaz­ságos vizsgálatai sok helyen eredményezték az eddigi helyzet megváltoztatását. Sok helyen a lisztárakat a közvetítők tulmagas illetményei­nek leszállításával mérsékelte. Különös gondját képezte Öméltóságának a hadi-segélyiigyek fe­lülvizsgálatai. A jogtalanul kifizetett had -segé­lyeket a községi elöljárósággal visszafizettette. Méltányos esetekben pedig a feleknek járó segélyt kiutaltatta Nem lehetünk elég hálásak főispánunk e páratlan gondosságáért, mellyel épen a hadi állapot által szült közigazgatási tevékenységek oly fontos hivatását kifogásta­lanná tette a . megyében. Adomány. A Vörös Kereszt Egylet hely­beli fiókja részére dr. Biró Sándor, nagykárolyi ügyvédjelölt, az északi harctéren működő zász­lós 10 koronát küldött. Kórházlátogatás. Lovag Kissling Ottó vezérőrnagy ismét megvizsgálta Nagykároly vá­ros hadi egészségügyi intézményeit. É. hó 19-én városunkba érkezett, sorban meglátogatott min­den egyes kórházat, megvizsgálta'a felszerelést, az élelmezést, kiszolgálást, tisztaságot. A látot­tak felett ismét megelégedését fejezte ki. A kí­séretében volt dr. Ács József katonaorvos meg­vizsgált minden egyes sebültet és egészségi állapotához képest további kezelésre, vagy a káderhez utasította. Gyászeset. Özv. Papp Györgyné szül. Szilágyi Veronka mint neje, Papp Juliánná férj. Hancsis Györgyné, Papp György, Papp Terézia férj. Serly Béláné, Papp Emma mint gyermekei, Papp Juliánná férj. Horgos Lőrincné, Papp János mint testvérei, Horgos Lőrinc mint só­gora a maguk, valamint a nagyszámú rokonság nevében mély fájdalomtól megtört szívvel jelen­tik, hogy szeretett férje, illetve édesatyjuk, test­vére, sógora és rokonuk id. Papp György f. hó 6-án d. u. 3 4 2 órakor, 75 éves korában hosszas szenvedés és a halotti szentségek áj- tatos felvétele után elhunyt. A megboldogult földi maradványai Nagykárolyba szállittattnak és ott f. hó 19-án d. u. 3 órakor fognak Maj- tény-utca 23. szám alatti gyászházból a gör. kátli. vallás szertartása szerint beszenteltetni és a Mesterrészi temetőben levő családi sírhelyen Örök nyugalomra helyeztetni. Áldás emlékére! Harangok felajánlása hadicélokra. A nagykárolyi ref. egyházközség presbyteriuma vasárnap tartott gyűlésében elhatározta, hogy az egyház három harangja közül kettőt felajánl a hadvezetőségnek. — A nagykárolyi ág. hitv. ev. egyházközség vasárnap tartott közgyűlése az egyház mindkét harangját felajánlotta hadi célokra A nagyobbik harang 336 kgr., a ki­sebbik 168 kgr. súlyú. Adókivetés. Az időszerüleg keletkezett üzletek és vállalatok kereseti adójának kivetése céljából az adókivető bizottság folyó hó 18-án kezdette volna meg működését, azonban a tár­gyalások közbejött akadály folytán bizonytalan időre elhalászhattak. Levelet irt az „elesett“ fiú. Szinte pá­ratlanul álló érdekes eset történt városunkban. Az eset részletei a következők: F. évi junius hó 12-iki számunkban megírtuk, hogy juhász Sámuel helybeli kalapos-mester fia, Miklós, az északi harctéren hősi halált halt. A tudósítást a család által kiadott gyászlapból vettük, me­lyet Juhász Miklós egyik, felettesének értesíté­sére adtak ki a hozzátartozók. Megkezdődött a gyász Juhászéknál; a ref. templomban haran­gozhattak s a gyászistentisztelet is megtartották. Elsiratták, elgyászolták meghalt fiokat. Majd később, amikor megjött a városházához is a hivatalos jelentés és a veszteség-kimutatásban is megjelent, hogy Juhász Miklós tényleg el­esett, kezdtek a szülők, testvérek belenyugodni a szomorú válto/hatatlanba . . . Október hó 19-én tábori lapott hozott a posta Juhászéknak Oroszországból, melyet halottnak hitt Miklós fiuk küldött s írja, hogy Szibériában van mint hadifogoly, egészséges, mindenkit üdvözöl s 40 koronát kér. Képzelhetni, mi történt Juhászék­nál: álmélkodás, szinte kételkedtek, hogy mi ez, hisz’ Miklós elesett, meghalt, eltemették . . . és most levelet ir? . . . Végre meggyőződtek róla, hogy csakugyan az ő gyermekük küldi a levelet, mert noha nem tud, németül s igy a szöveget nem is ő. irta, de a címzés egész ha­tározóban az ő Írása. Juhászék a kérést azon­nal teljesítették s vágyakozó örömmel várják a boldog jövöl, amikor ismét ’-eblükre ölelhetik elveszettnek hitt kedves gyermeküket. — Sokan tehát, akik nem tudnak hozzátartozóikról, vi­gasztalódjanak meg e fenti, eseten, hogy hátha az övék is igy van s láthatják még egymást ez életben. Egy 3—4 középiskolát végzett ügyes, értelmes fiú tanulóul felvétetik a „Kölcsey-nyomda“ r.-t.-nál. Nyugtázás. A nagykárolyi kegyesrendi templomba bevezetett villany világítás költségeire az 1912—13. évek folyamán a következő ado­mányok folytak be: (Folytatás.) 4—4 koronát adományoztak a nemes célra: Sengstschmiedt j Frigyes, Kubinyi Bertalan, Preisz Miklós, özv. j Frick Györgyné, Drenyó/szky Lajosné, Gufarth I Márton, Lipták Pálné, özv. Kínál Györgyné, Paschek Wien, id. Leitner György, Héb Ignác, Szabó Lajosné, H b Ferenc, Dombay Sándor, özv, Rencz Jánosné, Wéber Mihály, özv. Blum Mihályné. Drágus Lászlóné, Poszet Márton.— {3 K-ás adományok: Névtelen, Gyurcsó Dezső, ;Török Endre, Pikó Borbála, Szabó József, I Buzinkay János, Reményi Antalné, Wächter János, Zámbál Antal, özv. Fazekas Károlyné, Czimmermann Mihály Csanálos. — 2—2 K-t adakoztak: Kiss Gyula, Stancz Tamás, Kern József, Bálint Ferenc, Mikcsa János, Mikcsa Jánosné, Klie József, Rencz Antal, özv. Samrák Józsefné, Rózsa Péterné, Czilli Jánosné, Lang József, Prammer Endréné, özv. Csorba Józsefné, Kozsár József, Gindele József, Baranyi Gézáné, Turcsányi Ilona, Sipos József, özv. Leitner An­talné, Kinál Jánosné, Papp Gézáné, Kínál Ilona, Lieb Józsefné, Steiger Erzsébet, Héb Mariska, Róth Ferenc, Horber Pál, id. Gindele János, Negele Ignác, özv. Pösz Jánosné, Próglj József, Kis Ambrusne, Torok Ferenc, Felföldi Menyhértné, özv. Bellágh Imréné, N. N., Brót­hág Jánosné, özv. Hill Gyuláné, N. N., Orosz Jánosné, Rencz István, özv. Buchmann Már­tonná, id. Füiöp János, ifj. Fülöp János, Patz Mátyás, őzv. Márton Lajosné, Luby László, Gavocsán Györgyné, Medvey Éde, Blaskó Jó­zsef, Steib Márton, Zanathy László Bpest, özv. Horváth Sándorné Bpest, Horváth Sándor Bpest, özv. Hegedűs Józsefné Bpest, Dr. Papp Károly Bpest, Beniczky Emilia Bpest, Weibli György, Dánn Vendel, Bálint Endre Csanálos, Szabó Dezső Csanálos. -- 1 K-ás adományok: Sepsy Márton Szaniszló, Kovács Kálmán, özv. Müller Mártonné, Flőriánd Veronka, Faragó Vendel, Bagossy Pál, Kis Ambrusné, özv. Mittereiter Józsefné, Kosztka Mihály, Keresztszeghy, Hor- nyák Sándor, Würth Gábor, Dapsy Károlyné, Kovács Emma, Zsurka János, Barta Antal, özv. Leitner Jánosné, Ante! Pál, özv. Siska Józsefné, Szabó Teréz, Szabó Juliska, özv. Leitner Mi- hályné, Rupprecht József, id. Ta:a Pál, Kiss Józsefné, Kocska Jánosné, Rencz Mihály, Schnell Imréné, Kiss Sárika, Selig Ervin, Botiinger Já­nosné, N. N. Bpest, T. Margit Bpest, Horváth S. Bpest, Leitner János, Moldován János, Ko­vács József, Vildmann János, Czier Károly Csa­nálos, Réthy Endre. (Folyt, köv.) Ügyvédi nyomtatványokat telefon megrendelésre bármily mennyiségben az irodába szállítunk. Telefonszám: 58. A 43 éves és fiatalabb népfölkelők bevonulása. Megjelentek a plakát >k arról, hogy a hovédelmi miniszter elrendelte, hogy az al­kalmasnak talált 1873., 1874. és 1875. évfo­lyamú népfölkelésre kötelezett k november 3-án bevonuljanak. Ugyanekkor tartoznak berukkol ni az 1872., 1873., 1874. és fiatalabb korosztályú, katonailag kiképzett, elszabadságolt népfölkelők, továbbá az önként jelentkezettek, születési év­folyamra tekintet nélkül. Színészeink nagy sikereiről hoz hirt a Dési Hírlap. Jelenleg ott játszik Neményi társu­lata. Amint a kritika mondja, különösen jó összeálitásu a társulat. A tavalyiak közti! csak Takács Antal és Gerzsánék vannak a társulat­nál. Primadonna Kíirthy Böske, szubrett Szabó Mili. Főbb szereplők még Sándor Julia, Árkossy Vilmos, Kürti Károly. A penészieki rejtély. Különös eset hírét vesszük a járásbeli Penészlek községből. Még augusztus hó végén történt, hogy Szilágyi Má­ria férj. ifj Szabó Jánosné penészieki lakos 3 mostoha gyermeke: Tamás János, Mihály és Anna mindhárman egy napon elhaltak. A csa­lád állítólag előző este gombát evett, melytől azonban különösképpen csak a mostoha gyer­mekek betegedtek meg. A hatósági orvos a temetési engedélyt minden további nélkül meg­adta. Tudomásunk szerint ez ügyben nyomozás, avagy vizsgálat ezideig nem indult meg. Adjunk párnát s fehérneműt sebe­sültjeinknek. Múlt év nyarán a város, de még inkább a környék felszólított, nemesszivii la­kossága, rengeteg mennyiségű párnát és fe­hérneműt hordott össze — a helybeli Vörös Kereszt felhívására — a helyi katonai kórházak felszerelésére. Mintegy hazafias kötelességének ismsrte mindenki, hogy az értünk küzdő s körünkbe érkező sebesült és beteg katonák szenvedéseit — tőlük telhetőleg — enyhítsék. Egy év alatt azonban azok a felszerelések, kivált a párnahuzatok, a sok fertőtlenítésben, váltás­ban, tisztogatásban nagyrészt tönkrementek. Az egyesületek adományaiból sem tudják már azokat pótolni. Felkérjük azért a helyi Vörös Kereszt Egylet nevében a küzdő vitézeinkért való ál­dozathozatalban soha ki nem fáradó nemcs- szivü közönséget, szíveskedjenek a sebesült és beteg katonák számára ismét: párnát, párna­huzatot és ennek készítéséhez való vásznat, törülközőt, zsebkendőt stb. adományozni és azokat a Nagvhajduvárosi raktárba beküldeni, honnan a katonai kórházakba nyilvántartás mellett szétosztatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom