76 találat (0,198 másodperc)

Találatok

1. 1909-12-11 / 2. szám
[...] a főispán is helyeselt Aáron Sándor megyei főorvos jelentésében azt mondja [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] tárgyban hozott határozat ellen Nagy Sándor és társai erdődi lakosok felebbezéssel [...]
2. 1909-12-25 / 4. szám
[...] függetlenségi párt je­löltje programmbeszédet tartott Szaniszlón és kortesnek ott hagyta Kozma [...] ottani román pénzinté­zet igazgatójának Bónya Sándornak sógora Ennek a függetlenségi kortessel [...]
3. 1909-12-25 / 4. szám
[...] is megalakitván az Arina bankot Szaniszlón és kibővítve egy fiókkal Nagykárolyban [...] Kovács Jenő Péchy László Aáron Sándor Adler Adolf Luby Béla és [...]
4. 1910-01-15 / 3. szám
[...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...] tényállás az hogy mikor WekerL Sán­dor Majos Károlyt kinevezte pártkülömbség nélkül [...]
5. 1910-02-27 / 9. szám
[...] 3 ik oldal Eljegyzés Szőke Sándor ügyvéd kit vá­rosunkhoz rokoni kötelék [...] Kiss István Kodácy Miklós Kosa Sándor Ritli János Sindler István Szabó Sándor Szolo máyer József Wénig György [...] szerkeszti dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói plébános Kiadja a Stephaneum nyomda [...] felszólította a pénzügy­igazgatóságokat hogy Wekerle Sándor adó­reformjának előkészítő munkálatait hagyják abba [...]
6. 1910-07-10 / 29. szám
[...] Richárd vm t főügyész Aáron Sándor dr vm főorvos Bay Miklós [...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése szerint múlt [...] emlékéért ürített poha­rat Dr Makoldy Sándor a meg nem jelent Csóti [...]
7. 1911-05-20 / 20. szám
[...] 20 ik szám Gyászeset Kölcsey Sándor debreceni kir táblabiró ki hosszú [...] oldott meg egy kérdést Nagy Sándor ref vallásu kismaj tényi lakos [...] Rézműves Katit a tolvajok vezetőjét Szaniszlón Bori Béla magtárába ismeretlen tettesek [...] folyamatba tette az el­járást Ugyancsak Szaniszlón törtek be Ambrus János házába [...]
8. 1911-07-15 / 28. szám
[...] való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug alezredes választotta meg a [...] megbízottul nevezte ki Áthelyezés Penyigei Sándor betétszer­kesztőt Óradnáról a pénzügyminiszter a [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...]
9. 1911-07-29 / 30. szám
[...] Egeli Imre nkárolyi B csky Sándor vezendi dr Lány György szaniszlói Nagy István érendrédi és dr [...] táblabirót bizta meg Esküvő Moorócz Sándor budapesti áll polg iskolai tanár [...]
10. 1911-09-23 / 38. szám
[...] megválasz­tatott Uj ügyvéd Dr Vetzák Sándor a napok­ban tette le az [...] Mariskát özv Hágen Jánosné leányát Szaniszlóról Választás Friedli Ernő városunk fiát [...]
11. 1911-10-14 / 41. szám
[...] s lelkészre 81 s Szilágyi Sán­dor gyönki ref lelkészre 53 szavazat [...] a cég kötelékeiből kilépett Járvány Szaniszlón Szaniszlón a rotT csoló toroklob járványványszerüen [...] ügy­véd a váltójogot dr Vetzák Sándor ügyvéd a kereskedelmi számtant Balabán [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
12. 1911-10-21 / 42. szám
[...] megyéspüspök dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost a megüresedett nagy­károlyi kerület [...] speciálista orvos Dr Szabó B Sándor hono­sított meg amely több ezer [...] forduljanak felvilágosításért Dr Szabó B Sán­dor örvöst rendelő intézetéhez Budapest V [...]
13. 1911-11-24 / 47. szám
[...] alkalmi ódájá amelyet Szrabatovits Endre szaniszlói tanító sza­valt megértéssel és érzéssel [...] I kerület Rooz Samu Sternberg Sándor Lukácsovits János Drágus István Kovác György Kun István ifj Némethy Sándor Kuszka Mihály II kerület Szalay [...]
14. 1911-12-23 / 51. szám
[...] órakor kezdődő istentiszteleten prae­dikál Nagy Sándor kántoríanitó Karácsony második napján a [...] művezető igazgató és főrendező Kiss Sándor titkár Intődy Oszkár karnagy Gáspár [...] rendező Ernyey János rendező Faragó Sándor ügyelő Németh Erzsi súgó Olinszky [...] a személyvonat­tal el is indult Szaniszlón egy percig áll a vonat [...]
15. 1912-01-27 / 4. szám
[...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át A katonai [...] számú végzése következtében dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Királydaróczi Hi­telszövetkezet [...]
16. 1912-02-03 / 5. szám
[...] fizetésűk megjavítása iránt 24 Péter Sándor városi földmunkás kérelme fizetésének megjavítása [...] Samu részvényesek hitelesítettek dr Vetzák Sándor vezette A gyűlésen 152 részvény [...] Fe­renc Vetzák Ede dr Vetzák Sándor Wagner István Weisz Lajos A [...] kell tenni Legényviríus A szomszédos Szaniszló községben alig múlik el egy [...]
17. 1912-04-27 / 17. szám
[...] püspök Láng Pál rkath segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Távozó ügyvéd Dr [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­ [...]
18. 1912-05-11 / 19. szám
[...] Sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi p arista [...] fényes eredménnyel letették Előléptetés Molnár Sándor honvédhad nágy zászlóaljsegédtisztet a király [...] döntöttek tudo­másul vették hogy Ilosvay Sándor nyugalmazott ezredes a pénztárnoki állásról [...]
19. 1912-07-06 / 27. szám
[...] től szeptember 17 ig Dániel Sándor kir já rásbiró julius 2 [...] Darabánt András Fedorka Ist­ván Nagy Sándor Riesenbach Mór és Tőtős János [...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segédlelkész meghatóan ecsetelte a papi [...]
20. 1912-08-03 / 31. szám
[...] avasi járásba járásorvossá Dr Somló Sán­dort nevezte ki Tanítói kinevezések A [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...]