Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-07-29 / 30. szám

30. szám. 3-ik oldal ÉSZAKKELETI ÚJSÁG az, a melynek védelmében ilyeneket kellett egy Tisza István grófnak meg kockáztatnia : „Nem kell és nem szabad a véderőtőrvényt kapcso­latba hozni a nemzeti követelésekkel.“ Á két beszéd két teljesen különálló felfogásnak a ki­fejezője. Sajnos, ugyanazon közjogi alap szó­szólói két homlokegyenest ellenkező véleményen vannak — s talán meggyőződésből ?. . . Mégis valahogyan nagyon furcsa ez a mi helyzetünk, mikor olyan emberek, kiknek hazafi- ságában nem kételkedünk, ily nagyon ellentétes szolgálatokkal gondolhatják előbbre segítem a közös magyar haza ügyét. Ez a helyzet ernyeszti el nagy részét nemzeti erőinknek! HÍREK. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Dr. Borody Béla helybeli lakost a Budapest székesfővárosi adófelügyelőséghez fogalmazó gyakornokká nevezte ki. Áthelyezések. A m. kir. pénzügyminisz­ter Jakab Imre helybeli in. kir. pénzügyőri biztost Szatmárra, Opitz László balassagyar­mati főbiztost pedig városunkba helyezte át. Választás. A vállaji körorvosi választás a jövő hó 2-án d. e. 10 órakor fog a helybeli főszolgabírói hivatalban megtörténni, a választás megejtésére az 1908. évi XXXVIil. t. c. 6. §. 3-ik bekezdése alapján N. Szabó Albert nkárolyi, Bodoky Béla kismajtényi, Rónai István, Cim- merman Mihály csanálosi, Maraszka József, Orosz Árpád, Mándy Géza vállaji, dr. Domahidy Pál domahidai, dr. Egeli Imre nkárolyi, B.csky Sándor vezendi, dr. Lány György szaniszlói, Nagy István érendrédi és dr. Vetzák Ede nagy­károlyi lakos, bizottsági tagokat rendelte ki az alispán. Adományok. A róm. kath. legényegylet most épiti városunkban uj otthonát, melynek építéséhez Fecser Antal megyés püspök 1000 K, Mórent György és neje 500 K és özv. Kinczel Jánosné 200 koronával hozzájárultak. Közgyűlés. A Nagykárolyi Zár és Lemez- árugyár Részvénytársaság f. hó 20-án rend­Gábor buzgólkodása és Szeged város áldozat- készsége folytán szép uj épületet kapott a sze­gedi főgimnázium és társház teljesen a modern igényeknek megfelelő berendezéssel. Magyar Gábor sikeres működésének hire eljutott a fel­sőbb körökbe is, Őfelsége a cim kir. főigazga­tói ciminel és a Ferencz József lovagrend ke­resztjével tüntette ki. Az 1898. évben rendtár­sainak bizalma a rendfőnöki szép, de terhes székbe ültette. Nehéz szívvel vett búcsút az intézettől, — melyet 27 éven át vezetett — a szegedi társadalomtól és a várostól, — mely hálából díszpolgárává választotta. „Fölcseréltem a kis folyón ringó kis sajkának kormánylapát­ját a nagy óceánon hánykolódó hajó kormány- rudjával“ — írja az uj rendfőnök első körle­velében. 6. Magyar Gábor mint rendfőnök gazdag élettapasztalattal, nemes lelkének egész ambí­ciójával látott a reá várakozó sok feladat megol­dására. Eredményes működését semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy rendtársai is­mételten megválasztották a díszes állásra. Ha egyebet nem teszünk, csak szárazon elősorol­juk, hogy milyen nevezetes eredmények és té­nyek fűződnek Magyar Gábor rendfőnökségé­hez, akkor is tiszta képet nyerünk arról a ne­vezetes elhaladásról, a melyet megtett a rend ezen idő alatt. Sok éven át nagy nehézségébe került a rend tagjainak' szakszerű kiképeztetése. Ez a kérdés az ő rendfőnöksége alatt tisztázódott, a mi által a rend uj irányban halad előre. A rend­tagok elég időt és alkalmat nyernek most már úgy a hittudományi, mint a bölcsészettudomá­nyi szükséges ismeretek elsajátítására és mint szakszerűen nevelt és kiképzett szerzetes-taná­rok kezdhetik meg működésűket. kívüli közgyűlést tartott, melyen a szokásos) alapszabályszerü formalitások elintézése utá l előterjesztetett az igazgatóság azon indítványa, hogy a részvénytőke 100,000 koronáról 150,000-re emeltessék és az üzletkör faipari vállalattal kibővittessék. Az indítvány egyhangúlag el­fogadtatott, minélfogva a részvénytársaság cime ezentúl: Nagykárolyi Zár,- Lemez,- és faipargyár Részvénytársaság lesz. A szükséges teendők elintézésével az igazgatóság bízatott meg határozattá emeltetvén, hogy a koporsó­gyártást azonnal megkezdik. Gyászhir. Berenczei Kováts Gézáné 21-én este meghalt hosszas betegeskedés után. Már napok óta igen rosszul volt s a leggondosabb ápolás és a doktorok legodaadóbb gyógykeze­lése sem birta az életnek megmenteni. A gyá­szoló család iránt nemcsak városunkban, de az egész vármegyében általános a részvét. A te­metés 23-án délelőtt lH/s órakor volt. A család gyászjelentése következő: Járdánházi és berenczei Kováts Géza mint férj; Adrienné és Guszti gyermekei; testvérei: Irén özv. alcsernátoni Damokos Lászlóné családjával; Hedvig, járdán­házi és berenczei Kováts Jenöné férjével és családjával: Victor nejével széki gróf Teleki Blankával és családjával; sógornője: özv. jár­dánházi és berenczei Kováts Sándorné szent- katolnai Cseh Mária családjával; gyámtestvérei: kiirthi Csaba Adorján ; Margit özv. Turmann Olivérné; Ilona mezőmadarasi Madarassy De- zsőné családjaikkal; valamint az összes rokon­ság nevében is, lemondásteljes fájdalommal tudatják, hogy a legjobb feleség, legjobb anya, szerető testvér, sógornő és rokon, járdánházi és berenczei Kováts Gézáné született domahidai Domahidy Ida életeiének 48-ik, boldog házas­ságának 22-ik évében, hosszas szenvedés és az üdvösségünkre rendelt szentségek buzgó felvétele után, e hó 21-én esti 9 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen halottunk hült tete­mét a róm. kath. egyház szertartásai szerint e fió 23-án d. e. 7212 órakor -ingjuk a Gellért- utcai családi háztól utolsó nyúgvóhelyére kisérni. Az engesztelő szentmise-áldozatot jóságos lel­A rend viszonya a központi rendkormány- nyal évtizedeken át vitás helyzetben volt, mig hosszú tanácskozások után a rendnek ősi alkot­mánya biztosítva lett, szabad rendelkezési jo­gait belügyi intézésében megkapta, illetve meg­tartotta. így a Szentszék intézkedései folytán teljesen az egyházi jog alapján áll a rend és szabadon tovább fejlődhetik. Több főgimnázium uj épületet és a kor igényeinek megfelelő felszerelést kapott, azon­kívül több kis gimnáziuma a városok, de fő­kép az állam pártfogása folytán főgimnáziumá fejlődik, — más helyen uj alapokra fektetik az intézetek anyagi ügyeit — melyek a változott korviszonyoknak jobban megfelelnek. Legyen elég csak e nehány szempontot kiemelni, mert a mikor úgy ezeken, valamint igazgatói működésén végig tekintünk, mikor át­nézzük érdemekben gazdag és mások javára szentelt életét, öröm tölti el lelkünket, hálát rebeg el ajkunk, hogy Magyar Gábor megérte, a mit kevés a tanügy terén működő férfiúnak enged meg az isteni gondviselés, hogy ötven évi munkálkodása eredményét zavartalan har­móniában ünnepelhesse. Nem csak a rendtagok, de mind a tanügy terén működő egyének és kö­rök meghajtják az őszinte elismerés és tisztelet zászlóját a tanügy e nemes és érdemes bajnoka előtt. Az ősz és elaggott rendfőnök a jól telje­sített kötelesség boldogító érzetével tekinthet végig rendjén és tanítványai ezrekre menő szá­mán, — ez az öröm a tiszta lelkiismeret édes tudatával párosulva egyúttal a legszebb jutalom, — a mit a jó Isten e földön adhat — több és teljes jutalmat csak az örökkévalóság nyújt. Nagykároly, 1911. junius hó. Pallmann Péter. kéért 24-én d. e. 10 órakor fogjuk az Urnák bemutattatni. Nagybánya, 1911. évi julius 21-én. Örök áldás lebegjen emlékezetén ! A debreczeni kir. Ítélőtábla elnöke Róth Ferencz dr. kir. törvényszéki elnök gyönkélkedése folytán, a szatmári kir törvény­székhez tartozó kir. járásbíróságok felügyeleti látogatásával Kölcsey János kir. táblabirót bizta meg. Esküvő. Moorócz Sándor budapesti áll. polg. iskolai tanár f. hó 18-án vezette oltár elé Berey Maricát, Berey József nagyecsedi esperes leányát. A fényes nász ünnepély után a fiatal pár nászutazásra indult. Nagykároly város képviselőtestülete augusztus hó 20-án, István király napján tartja meg nyári rendes közgyűlését. Áthelyezés. Tattay Margit zalaegerszegi állami polg. leányiskolái tanítónőt a vallás és közoktatásügyi miniszter Nagykárolyba he­lyezte át. Kinevezés. A vallás és közokt. miniszter Thanhoffer József számgyakornokot a minisz­térium számvevőségéhez segélydijas szám­gyakornokká nevezte ki. Orvosválasztás. A nagykárolyi kerületi Munkásbiztositó pénztárnál üresedésbe jött orvosi állásra dr. Kovács József városi fő­orvos választatott meg. Elhalasztott városi közgyűlés. A f. évi augusztus 11-re jelzett vármegyei köz­gyűlés közbejött akadályok miatt nem lesz megtartva, szept. hóra halasztatott el. P. ü. kinevezések. A m. kir. pénzügy- miniszter Boros József makádi lakos községi jegyzőt fogalmazóvá, Mándy Elemér nagy­károlyi lakost fogalmazó gyakornokká a hely­beli pénzügyigazgatósághoz, — dr. Borody Béla nagykárolyi és gróf Kuun Károly nagy­bányai lakosokat fogalmazógyakornokká a budapesti fő- és székvárosi m. kir. adó­felügyelőséghez kinevezte. Tánczmulatság. A Nagykárolyi Kath Legényegyesület vasárnap tartotta meg az egye- sülnti ház alapkő letételének emlékére rehdezett tánczmulatságát a Polgári Olvasókör kerthelyi­ségében. A mulatság úgy erkölcsileg, mint anya­gilag szépen szikerült, s a szép számmal meg­jelent vendégek csak a késő reggeli órákban oszlottak szét. Tánczmulatság. A mezőfényi tanuló ifjú­ság mai nap a nagyvendéglő udvarán felállított lombsátorban nyári tánczmulatságot rendez. Meghívó. A kaplonyi tanulóifjúság a szatmárnémetii tanitói internátus javára 1911. évi augusztus 6-án a nagyvendéglő udvarán felállított lombsátorban jótékonyczélu zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépő-dij : Személy­jegy 1 K, 60 f. Család-jegy 4 korona, 50 fil­lér. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtat- ványoz a rendezőség. Atlétika és football. Nagy versenynapja lesz holnap a Nagykárolyi Atlétikai Klubnak. Vasárnap d. u. 5 órakor ugyanis nagy nyil­vános atleíiKai versenyt és footbali-metschet rendez a fény-utcai sporttelepen. Szerepel ez alkalommal a súly és gerelyvetés, távol és magas- ugrás, rúdugrás, birkózás, gyors és kitartó versenyfutás. — Legérdekesebbnek azon­ban a football metsch Ígérkezik, amelyet leg­szívesebben gyakorolnak az atléták s amely­ben ez alkalommal két jól összeválogatott csoport fogja ügyességét összemérni. Belépő­díj : 50 fillér. Szerencsétlenség. Kerekes Bertalan hely­beli előnyösen ismert és köztiszteletnek örven­dett kereskedő pár hónap óta idegbántalmak- ban szenved' én magát petróleummal gyógy­kezelte. Minden este a boltjában levő tartály fölé hajolt, beszivta a levegőjét és a mellét : Modern és tartós : plissézés és gouvlérozás. Hájtájer Pál : : Nagykároly, : : Széchenyi-ntca 43. sz., a róm. kath. fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom