Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-09-23 / 38. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 38-ik szám. Aranyuszájos kelet és nyugat Lát tarsolyos, de békés hajdúkat. Hol hajdanán az örszemektül A tárogató hangja rezdiilt: Kesergőn szollal nyári éjszakán Tilinkó a pásztornak ajakán. Hol hajdanán ezrével estek Hevén el ádáz ütközetnek: A sáncárokban, a bástyák alatt, Legelnek özek és a dámvadak. Hol hajdanán királyi pompa Fényével volt minden bevonva : Mit ott feledtek az évszázadok, Fakult toronyból — le- s kiballagok. Károlyi Tóth Lajos. Áthelyezés. Ruszti Gyula a nagykárolyi áll. polg. fiúiskola rajztanárát a vallás- és köz- oktatásügyi miniszteraszolnoki állami főgymnási- umhoz helyezte át. Kitüntetés. A király Kónya István kis- peleskei községi birót, szolgálati érdemeinek elismeréséül az ezüst érdemkereszttel tüntette ki. Oltáregyesületi estély. Az idei szezont az Oltáregyesület javára tartandó estély nyitja meg október 1-én. Az előkészületek már nagy­ban folynak. Megnyitó beszédet s ehhez fűződő előadást fog tartani az egyesület igazgatója : S~entiványi Béla k. r. tanár. Gáspár Nica mű­vészi zongorajátékában is lesz alkalmunk gyö­nyörködni. Serly Vilma Gyulaynak „Éji láto­gatását“ s?; alja, Patay Jolánka Arany „Ráchel siralmát“, ifj. Somossy Miklós pedig Szabolcska „A Grand fáéban“ c. remekét. A ve- negye állandó választmánya október hó 11-én délután a vármegyeházán ülést tart. 5672. Mire e sorok napvilágot látnak izraelit polgártársaink újévet ülnek. Szombat és vasárnap van ezen ünnepük és alig akad az országban ilyenkor izraelita, ki boltját kinyitná, vagy mesterségét folytatná. Az ájtatoskodás reggel fél hatkor veszi kezdetét és tart d. u. 1—2 óráig is. Időszámításuk a bibliai kor kez­detétől holdévek szerint történik, most az 5672-ik évbe lépnek. Pénztárnok választás. A Nagykárolyi Takarékpénztárnál üresedésben volt pénztárnoki állásra Újházi Miháiy egyhangúlag megválasz­tatott. Uj ügyvéd. Dr. Vetzák Sándor a napok­ban tette le az ügyvédi vizsgát és Nagykároly­ban ügyvédi irodát nyitott. Kinevezés. A főispán Dr. Burger Dezső csengeri ügyvédet tb. vármegyei tiszti alügyész- szé nevezte ki. A helybeli Polgári Olvasókör folyó hó 23-án, ma este 8 órakor társasvacsorával ösz- szekötött táncmulatságot rendez. Belépti dij személyenként 2 kor., családjegy 5 korona. A zenét Krizsán György zenekara fogja ellátni. Jegyek előre válthatók Braneczky József alel- nöknél. Eljegyzés. Merk István berencsényi ta­nító eljegyezte Hágen Mariskát, özv. Hágen Jánosné leányát Szaniszlóról. Választás. Friedli Ernő, városunk fiát Pilisszántón egyhangúlag körjegyzőnek megvá­lasztották. Halálozások. Ernyi Ferenc életének 19-ik évében, folyó hó 21-én reggel V26 órakor el­hunyt. Temetése folyó hó 22-én délután 3 órakor ment végbe Áttila-utca 22. sz. gyász­házból a róni. kath. egyház szertartása szerint. Koronczy Ferencné szül. Molnár Anna f. hó 21-én reggeli Va5 órakor, élete 39-ik, bol­dog házaságának 24-ik évében hosszas szen­vedés után elhunyt. Temetése f. hó 22-én dél­után 5 órakor volt nagy részvét mellett. Pályázat. A Dr. Galgóczy jstván lemon­dásával megüresedett főszolgabirói állásra a főispán pályázatot hirdet. Kévények az illetékes hatósághoz szept. 29-ig beadhatók. Védekezés a kolera ellen. A belügy­miniszter értesíti Nagykároly város rendőrségét, miszerint Újpest kolera fertőzött község, miért is az onnan érkező utasok és áruk öt napi gondos megfigyelés alá veendők, illetve fertő- telenitendők. Betörés. Kurtyán Mihály üvegüzletét ed­dig ismeretlen tettesek vasárnap éjjel feltörték és onnan körülbelül 200 kor. készpénzt és egy csomó dohánygyártmányt elemeitek. Kérelem. Felkérem, azon hölgyeket és urakat, kik a Kereskedelmi esti tanfolyamon részt akarnak venni, hogy szíveskedjenek je­lentkezni, mivel a tanfolyam csakis azon eset­ben lesz felállítható, ha elegendő számú jelent­kező lesz, igy kérem hogy legkésőbb folyó hó 30-ig jelentkezni szíveskedjenek, mivel későbbi jelentkezés nem lesz elfogadható Pucser Ká­roly iskola b. elnök. Csecsemők gyönge belei igen sokszor súlyos, sőt életveszélyes betegségek forrása. Ezt minden gyermekorvos tudja és ezért az anyák­nak azt szokta ajánlani, hogy a legkisebb gyo­morrontásnál vagy rendetlen székelés esetén egy, esetleg két evőkanálnyi természetes Fe- rencz József-keserüvizet adjanak a kis gyerek­nek. Minden okos anya, a ki ezt a tanácsot követi, örömmel fogja tapasztalni, hogy milyen szépen gyarapodik és milyen életvidám marad mindig kis gyermeke. Tűz. Szombat délután a gilvácsi vasúti indóház teteje kigyuladt és mielőtt segítség érkezett volna, teljesen leégett. Az ottani vendéglős tetemes kárt szenvedett, mintegy 500—600 K pénzét a nagy zűrzavarban el­lopták. A tűz gyújtogatásból eredt, de a tet­teseké még nem sikerült kézrekeriteni. Dngatlan eladás. Eladó Nagykárolyban, Kölcsey-utcában, egy kőből épült modern uriház, a hozzá tar­tozó mintegy 1300 □-öl területű udvar­ral és kerttel. Eladó Nagykárolyban, a Kálmánd-utcában, mintegy 1300 n-öl telek, a rajta levő modern és 100 marhára alkalmas istállóval. Eladó Nagykárolyban, a Kislaposon, mintegy négy hold (1100 négyszögöles) és 860 D-öl területű szántóföld. Eladó Gencs községben mintegy 89 hold (1100 négyszögöles területű rét és legelő­föld, akár egy tagban, akár részletekben. Értekezhetni lehet Nagykárolyban : Borody György ügyvéddel és Budapesten : dr. Gerő Vilmos ügyvéddel, V. Erzsébet- tér 18. •*<>*• ¿K 4 * Afc JA4*4 SJL•?» íi JA JA»?«»V JAJA JAJA* »*• M w & i •?4 «2» •«» A »4» i § § * 1 1 w w£ kamatú tartozását óhajtja 472%-os kamatú pénzzel felcserélni, vagy vétel & 1 4?; Háztulajdonosok és vidéki földbirtokosok ügyeimébe! Törlesztéses jelzálog kölcsönöket ii városi házakra, valamint vidéki földbirtokokra j| 15, 20, 25, 39 és 50 évre 372%, 4% és 472% tiszta kamatra a legelő- nyösebb feltételek mellett folyósítunk. Birtokok gyors parcellázását, valamint adás-vételi ügyleteknél, a vételi •i* A »«• 4*4 « ügyleteknél a vételár kifizetését vállaljuk. Tisztviselői kölcsönöket a legelőnyösebb feltételek mellett és a'® leggyorsabban bonyolítunk le. íy Akinek tehát akár uj kölcsönre van szüksége, akár régi, de drága W § * árral tartozik, melyet kifizetni óhajt, az forduljon bizalommal a „Szatmári Jelzálogkölcsön Intézethez“ & 3L Attila-utca lt/á. (Vasúti állomás közelében: a Kossuth-kerttel szemben.) »;« «;* 44 «> 4» O V«é» »4» «4 38^3858gsaaa8BSBSS8S8888Ba88BS8SBa88@S GRAEPEL HUGÓ BETÉTI TÁRSASÁG MALOMÉPITÉSZET, GÉP- ÉS ROSTALEMEZGYÁR. __________ BUDAPEST, V., VÁC1-UT 40-46. =====__________ G^ ART É5 SZALUT: Magas és alacsony nyomású nyers-olaj motorokat kitűnő minőségben. Eredeti angol Marsball gőzgépeket és gőzlokomobilokat valamint cséplőgépeket. Egyes malom-gépeket, valamint teljes liszt-, köles- árpakása és olajmalmokat, szab. Graepel-féle lemez-törekrostát mindenféle cséplőhöz. Sír. ! Árjegyzék, költségvetés, mindennemű szakfelvilágositás kívánatra ingyen és bérmentve. ♦ ^4*^. «"TV *▼*.'*'».*▼' *▼**▼*. "TV «A* «A» «A» sJt* »A» «A» <A> *At A • >A» -A wAls -A A A - «A, .A. . a . .A. .a. ■ a . . a . . a . .4. .A - .4. . 4. .A. - a.- ■ a . . 4. .a. . ^. . a . .4. .4. .A. .4. .4. > »KÖLCSEY« NYOMDA R.-T. NAOYKÁROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom