Északkeleti Ujság, 1909 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1909-12-11 / 2. szám

* 2-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 5-ik oldal. Közigazgatási bizottsági ülés. Szat- márvármegye közigazgatási bizottsága folyó hó 10-én, pénteken tartotta ülését a vármegyei székház kistermében. Az ülésről röviden a kö­vetkezőkben számolunk be. Az alispán jelenté­séből kitünőleg a közbiztonsági állapotok no­vember hóban általában kielégítők voltak, kivéve az avasi járást, ahol büntetendő cselekmény és büntetés elég gyakran fordult elő. — A me­gyei állatorvos jelentése szerint a lépfene 11, a sertésvész 10 községben lépett fel komo­lyabban. Számos községben akadt még állat- betegség, de minthogy ez csupán szórványosan és nem járványszerüleg történt, a bajnak köny- nyen, egyszerű óvintézkedésekkel elejét lehetett venni. Sok községben már megszűntek az egyes állatbetegségek, de emlékezetes nyomait hagy­ták maguk után a tömegirtásnak. Kéri két állatorvos újabb alkalmazását a vármegyében, mivel igen sok mészárszék inficiálva találtatott s az eddigi körorvosok nem képesek eléggé ellenőrizni a köteles tisztaságot. — Luby Géza felszólalt a legelő és állattenyésztési ügyekben, kérte a főispánt, hogy utasítást adjon arra nézve, hogy a közigazgatási bizottság ezentúl a legelő- és állattenyésztési ügyek állásáról is jelentést kapjon. A főispán ezt örömest meg- igérte s igy az interpelláció a legbarátságosabb elintézést nyert, llosvay Ferenc, árvaszéki ül­nök olvasta fel ezután száraz és a közönséget nem érdeklő magánemberek ügyeit, amit a bi­zottság álmosan és kedvetlenül hallgatott vé­gig. Alispán arra nézve szólalt fel, hogy a sürgősebb dolgokat az elnök a közigazgatási bizottság nélkül, saját hatáskörében intézze el, amit a főispán is helyeselt. — Aáron Sándor, megyei főorvos jelentésében azt mondja, hogy a közegészségügy igen kedvezőtlen a várme­gyében ; igen sok megbetegedés és feltűnően sok halálozás történt. . Nagyecsed, Börvely és Kaplony községekben a tífusz a talaj-fertőzés­ből ered, furrott kút pedig vagy nincs egy­általán, vagy ha van, úgy nem elég ; ezért a hiány sürgős pótlása elrendeltetett. A tífusz meggátlására minden intézkedés megtörtént. Kanyaró járvány, bár néhány faluban meg­szűnt, annál 'több helyen lépett fel újra. Pa­naszt emelt a körorvosok hanyagsága miatt. Jelentése szó nélkül tudomásul vétetett. — A tanfelügyelő jelenti, hogy megvizsgálta az isko­lákat ; összesen 15 községben 47 tanitó műkö­dését tekintette meg. Néhányat kifogásolt, kü­lönösen azokat, melyek túl vannak zsúfolva; ezekre nézve jelentette az iskolahelyiség bőví­tése iránti intézkedéseit. Azonkívül 3 uj iskola is épül. Törökfaluban (nagysomkuti járás) a miniszter uj iskolát építtet 1910-re. Több gaz­dasági ismétlő iskola is épül. Ezután még né­hány tanitó pótlék iránti kérvényét kérte támo- gatólag felterjeszteni, amivel jelentése véget ért. A pénzügyigazgató jelentése szerint befolyt állami adóban 231497 korona, hadmentességi adóban 19293 kor., fogyasztási adóban 21993 korona illetékben 11884 korona. Hátralék 49000 korona. Kacsó Károly nagyobbrészt posta- és állomás épületek javitásairól számolt be. A kö­vetkező jelentés arról szóllott, hogy a múlt hóban elzáratott 339 egyén, e'bocsáttatott 225 fogoly, maradt 53. Szökés nem történt. Köz- gazdasági állapotaink az előadó szerint kielégí­tők, csupán az egerek okoztak a mezőkön na­gyobb károkat, fontos közgazdasági esemény nem történt, a takarmány állomány kielégítő. Ezután a főispán aláirogatta az eléje tolt ak­tákat s ennek megtörténte után az ülést be­rekesztette. Szegényügy. A nagykárolyi Nőegylet Gróf Károlyi Istvánné elnöklete alatt folyó hó 8-án, szerdán délután 2 ólakor osztotta ki a minden télen szétosztani szokott téli gyermek­ruhákat. Az ünnepségen, melynek keretében a ruhakiosztás történt a nőegylet tagjainak, szép közönségnek és a felruházandó gyermekek, va­lamint azok szülei és hozzátartozói jelenlétében folyt le. __________________________________ Ol táregyleti estély. Vasárnap d. u. 6 órakor az Oltáregylet felolvasó estélyt rendez a következő műsorral: 1. Megnyitó. Mondja Pall- mann Péter, oltáregyleti igazgató. 2. Hunyady László nyitány (Erkeltől.) Játsza az urak zene­kara. 3. Ünnepi előadás. Tartja Szentiványi Béla, kegyesrendi tanár. 4. Stéfánia gavotte. Előadja az urak zenekara. 5. Pánnhalála. Elő­adja Papp Béláné, kiséri az urak zenekara, a dalkörhajósk a nimfák, szellemek stb. 6. Élő­kép. Jegyek még vasárnap este a pénztárnál kaphatók. Tudományos előadás. Jónás János, ke­reskedelmi iskolai tanár f. hó 2-án a gimná­zium rajztermében igen érdekes előadást tartott a készfizetésekről. A politikai viszonyoknál fogva igen aktuális előadást, melyre sok nagy pipáju, kevés vágott dohányu atyafinak van szüksége, aki szeret politizálni, de nem ért hozzá, nagy és intelligens közönség hallgatta végig. A magas niveauju előadás gondolat- menetét lapunk mai számában közöljük. Chanuka-mécs első gyújtása, melyet minden esztendőben megünnepelnek az izraeli­ták, kedden volt. Nyolc napig mindennap ün­nepi istentisztelet lesz. Rabbi választás. A helybeli orth. izr. egyház vasárnap tartja meg a rabbi választást. A választás igen nagy érdeklődés mellett fog lefolyni, mert minden jelöltnek meglehetős pártja van. Az első jelölt az állásra Brach Salamon nagymagyari rabbi, kit felkértek, hogy esetleges megválasztása esetén az állást foglalja el. A másik két jelölt Grünvald Ábrahám makói és Blum Herman hanusfalvai rabbik. Felolvasó-estély. A kereskedő ifjak köre folyó hó 12-én este 6 órakor tartja felolvasó­estélyét a Polgári kaszinó nagytermében. A ne­vezett kör igen szép és érdekes előadásokkal szokta az unalmas téli estéket felélénkíteni és igy okunk van hinni, hogy a vasárnapi is méltó marad eddigi jó híréhez. Csak az a kár, hogy épen ezen a napon tartják estélyüket, a mikorra már az Oltáregylet rég hirdetett estélye kötötte le kis közönségünket. Sajnálnánk, ha e miatt szenvednie kellene a kereskedő-ifjak vasárnapi mulatságának. A Kossuth-asztaltársaság választmánya folyó hó 5-én ülést tartott, melyben elhatározta, hogy mint minden évben, úgy az idén is gya­korolja jótékonyságát. Nem kevesebb, mint huszonkét elaggott iparost és iparos özvegyet fog segélyezni pénzbelileg, ruházattal, czipő, csizma, téli sapka és kabáttal pedig tiz segé­lyezésre igényt tartó szegény gyermeket ruház fel. A segélyezés és ruhakiosztás folyó hó 19-én, vasárnap délután 3 órakor Kun István vendéglőjében fog megtartatni, melyre az érdek­lődőket, valamint az asztaltársaság minden egyes tagját meghívja a választmány. Elhatároztatott továbbá, hogy a helybeli pénzintézetek igaz­gatóságait is felkéri az asztaltársaság, hogy a jótékonyczélra szánt összegből az asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa. Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója. Aviatikái körökben élénk ér­deklődés tárgyát képezi most Szimai György fővárosi magánmérnök kormányozható léghajója. Szimay, aki vármegyénkben, Szaniszló község­ben született, életének legnagyobb részét kül­földön töltötte el s nem régen jött vissza a fővárosba, hogy ott két tanulmányát (az egyik sűrített levegővel hajtó motor, a másik kor­mányozható léghajó), amelyre megszerezte a világ összes szabadalmát, — magyar földön elkészítve értékesítse. — A feltaláló, mint ko­molyan hangoztatják,találmányával csődbe igyek­szik kergetni az államvasutakat. A léghajó ugyanis, mely képes lesz 8—10 személyt is befogadni, oly olcsón fog szeméiyszállitást esz­közölni, hogy a légi közlekedésre feltétlenül akadni fog magyar társaság, mely az olcsó és gyors közlekedést a MÁV. rovására ki fogja aknázni. Szimay kormányozható léghajója hosz- szukás alakú és aluminium burokból készült három ballonból áll. A léghajót, melyet a fel­találó sűrített levegővel működő motora fog hajtani, teljesen veszélytelen s képes lesz min­den idegen segítség nélkül nem csak száraz­földről, hanem szükség esetében vízről és vizre is fel- és leszállani. Ä gyorsaság tekintetében Szimay garanciát vállal arra, hogy óránként, tekintet nélkül az időjárásra, 50—60 kilomé­tert tesz meg. Szerinte a kormányozható lég­hajója, melyet tiz személyig való szállításig 5—6000 koronáért képes lesz előállítani, oly egyszerű kormányszerkezettel van ellátva, hogy azt képes lesz bárki minden veszély nélkül vezetni. Uránia tudományos mozgófénykép szín­ház előadásait f. hó 8-án kezdette meg a Pol­gári kaszinó nagytermében. A közönség, mely az előadást végig nézte, teljesen meg volt elé­gedve az előadással. A műsor igen változato­san összeállítva s minden este teljesen uj mű­sorral szórakoztatja az igazgató a közönséget. „Dr. Vajay Károly szereplése Nagy­károlyban“ czim alatt a „Szatmárnémeti“ czimü Szatmáron megjelenő újság (Dr. Kelemen Samu képviselő lapja) megírja Vajay Károly Szatmár város polgármesterének itteni szereplését, a melyre az Écsedí-láp társulat legutóbbi választ­mányi ülése adott alkalmat. Az esetet lapunk múlt számában mi is leadtuk, a nevezett lap azonban igen furcsán közli, e hirt olvasóival, mert a végén Vajay azon nyilatkozatára vonat­kozólag, hogy az esetleg változó politikai ala­kulatok folytán a társulat székhelye Szatmár lehet, zárójelben ezt teszi hozzá: „Ezt a fel­szólalását polgármesterünknek a derék nagyká­rolyiak igen zokon vették.“ — Biztosítjuk „Szatmárnémeti“ kollegánkat, hogy derék pol­gármesterük különös és czélt tévesztett fenti kijelentését a nagykárolyiak egyáltalán még csak komolyan sem vették. Az ábrándozás szép dolog, gondolják a szatmáriak. És ábrándoznak. Vármegyénk kölcsöne. A vármegye tör­vényhatósági bizottság f. évi julius havában tartott gyűlésében azon kérelemmel fordult a kereskedelemügyi kormányhatósághoz, hogy a vármegye egyes helyein tervbe vett s már be­fejezés alatt álló utak építési költségei fedezé­sére szükséges 500.000 korona folyószámla kölcsön felvételét engedélyezze. A vármegye közgyűlésében az e tárgyban hozott határozat ellen Nagy Sándor és társai erdődi lakosok felebbezéssel éltek. A miniszter döntése a na­pokban érkezett le a vármegye közönségéhez, mely szerint a közgyűlés határozatéi« z azon változtatással járul hozzá, miszerint tekintettel arra, hogy a vármegye ezidőszerint már csak 400.000 korona folyószámla felvételére szorul, az igénybe veendő folyószámla kölcsön mérvét 500.000 korona helyett 400.000 koronában s a kölcsön visszafizetésének határidejét 5 év he­lyett 4 évben állapította meg. A kölcsönköte- lezvény azon kikötését, mely a kölcsönadó pénzintézet részére félévi felmondási jogot biz­tosit, — a miniszter a kormá lyhatósági jóvá­hagyásból kifejezetten kizárta s ugyancsak ezen határozatával Nagy Sándor és társai felebbezé- sét elutasította. Tisztujitás Szatmáron. Szatmár város folyó hó 6-án hétfőn tartotta tisztújító közgyű­lését, melyen mind a régi tisztviselők lettek megválasztva, csupán Dr. Falussy Árpád pro- tegáltja Árokházy Vilmos bukott ki és helyette Ferenczy Ágoston választatott meg tanácsjegy­zővé. — A hízelgő Szatmár is hátat fordított már imádott főispánjának. Úgy látszik kezdi már a szomszéd is belátni, hogy „valami van a levegőben“ . . . Határjelzés. A törvény szerint minden birtokos köteles birtokhatárának megjelölésére jól látható jeleket felállítani. A földmivelésügyi miniszter újabban rendeletileg felhívta a köz- igazgatási hatóságokat a csaknem feledésbe ment törvényrendelkezés érvényesítésére. A hiá­nyokat a mulasztók költségére a hatóságok fog­ják pótolni. _______________________________ A Gutiman-féle elsőrendű „SINGER“ varrógép a leghasznosabb karácsonyi ajándék. Mindenkinek saját érdeke, mielőtt varrógépet akar vásárolni, keresse fel GUTTMANN varrógépraktárát Nagykárolyban, Széchenyi-U,tj,zal ^sz-alatt varrógépek a a Központi takarékpénztárral szemben, a hol a legjobb teljes jótállás mellett Állandó raktár géptük, gépolaj és mindenféle géprészekben. rCkCPlafftaßfÄCrß is kaPhatók- Készpénz- 1 uD/jICIaI&ivIvOl V fizetésnél árengedmény. Elv: Kicsi haszon nagy forgalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom