Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-10-14 / 41. szám

41-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 3-ik oldal. Papválasztás. Az o'mbodi ref. egyház vasárnap délelőtt választotta meg uj lelkészét. A szavazás eredménye az, hogy Kovács József nagykárolyi ref. s. lelkészre 81, s Szilágyi Sán­dor gyönki ref. lelkészre 53 szavazat esett s igy 28 szótöbbséggel Kovács József választatott meg az ombodi ref. egyház lelkészévé. Kitüntetés Reök István m. kir. honvéd­huszár főhadnagyot Reök Gyula ny. járásbiró fiát szép kitüntetés érte. Ő felsége a király megengedte, hogy neki kitűnő katonai szolgálata feletti legfelsőbb elismerése tudtul adassék. Kinevezés. Csaba Adorján, vármegyénk főispánja Vágó Mihály dijnokot az erdődi szolgabirósághoz Írnokká nevezte ki. A Nagykárolyi Dalegyesület estélye. Mint értesülünk, a Nagykárolyi Dalegyesület f. évi november hó 19-én fényes estélyt rendez a városi színházban mérsékelten felemelt hely­árak mellett. A programm 8 pontból fog állani. A műsort a napokban teszik közzé. Az estély után a Magyar Királyban tánc lesz. A szüret Nagykárolyban folyó hó 11-én, kedden zajlott le. Uj körorvos. Az érendrédi kör orvosává tegnapelőtt az egyedüli jelöltet, dr. Herbst Géza budapesti gyakorló-orvost választották meg. Közgyűlés. Az Ecsedi-iáp lecsapoló és szamosbalparti ármeníesitő és belvizszabályozó társulat f. hó 14-én d. e. 10 órakor a vár­megyeház nagytermében közgyűlést tartott. Okt. 6-a a Kath. Legényegyesület­ben. Október 6 helyett múlt vasárnap tartotta meg a helybeli Kath. Legényegyesület a 48-as hősök, illetve aradi 13 vértanú emlékezetét. A kath. népiskola helyisége teljesen megtelt ér­deklődő közönséggel. Haunstadter József elnök mondott ünnepi beszédet a nagy nap jelentő­ségéről. Csanálosi József remek szavalata, Erdélyi József főgimn. tanár hazafias beszéde, Kihán Mariska és Kun Ambrus szavalata, megannyi bizonyítéka annak, hogy a Kath. Legényegye- sületben a vezetők igen hasznos kulturmun- kát végeznek. A városi dalárda közreműködé­sével emelte a hazafias áhitat szent tüzét. Változás egy cégben. A helyben nem rég alakult Weiler, Mózes és Kertész fűszer és gyarmatáru nagy kereskedés egyik beltagja Weiler Zoltán a cég kötelékeiből kilépett. Járvány Szaniszlón. Szaniszlón”a rotT csoló toroklob járványványszerüen lépett fel, minek folytán az alispán az elemi iskolákat bi­zonytalan időre bezáratta. Kereskedelmi szaktanfolyam városunk­ban. A Nagykárolyi Kereskedők Társulata ál­tal létesített kereskedelmi esti szaktanfolyamot f. hó 3-án nyitotta meg nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében Pucsér Károly iskolaszéki elnök. A tanfolyam igen látogatott, a hallgató­ság között több hölgy is van. — A tanfolyam igazgatója Darabánt András tanár, aki a ma­gyar fogalmazás és levelezést adja elő. A ke­reskedelmi jogot tanítja dr. Antal István ügy­véd, a váltójogot dr. Vetzák Sándor ügyvéd, a kereskedelmi számtant Balabán Gyula polgári iskolai tanár, a könyvviteltant Szegő Ödön a Kereskedelmi Bank főkönyvelője. Á gyors- és gépirászat tanítására az iskolaszék Sróff Gábor főgimnáziumi tanárt kérte fel. Még min­dig lehet beiratkozni. Évi tandíj 40 korona. Hivatalos órák a tövényszéken. A kir. törvényszéknél a hivatalos órák a nyári idő­szaktól eltérően d. e, 8-tól d. u. 3 óráig tar­jainak. Egyebekben az ügymenet nem szenved változást. A Kereskedő-Társulat házavatása. A nagykárolyi kereskedők évek óta összehordoz- gatták filléreiket, mig egy tekintélyes összeg lett belőle, jobb, szebb és nemesebb célra nem fordíthatták azokat, mint hogy a kereskedő ta- noncok részére iskolahelyiséget, a napi mun­kában elfáradt kereskedői alkalmazottak részére pedig családi otthont és kellemes szórakozási helyiséget szereztek. Ennek a díszes háznak, mondhatni kis palotának a felszentelése volt tf. hó 8-án d. e. 11 órakor. A nagykárolyi ke­reskedő világ igazán kitett magáért, mert azt tehet mondani, a szine-java teljes számmal je­led volt. Brichta Miksa, Pucser Károly és Góz- ner Kálmán röviden elmondták az építkezés történetét, buzdították a tanuló? ifjúságot, hogy most' már teljes energiával lássanak a keres­kedelmi ismereteik gyarapításához s buzdítot­ták az alkalmazottakat az uj otthon áldásait hasznosan javukra fordítani. Kitüntetés. A szatmári országos baromfi kiállításon a helybeli gazdasági iskolát a bíráló bizottság 200 korona jutalommal és az első, vagyis állami aranyéremmel tüntette ki. Országos vásárok vármegyénkben a következő napokon lesznek: október 17-én Ér- endréden; 20-án Csengeren; 23-án 7 vasuj- városon. Iskolák a gyermekszanatóriumért. A gróf Zichy János vallás és közoktatásügyi mi­niszter kormányzata alatt álló Gyermekszana- tórium-Egyesület, a mely a Balatonalmádi-i Zsófia Gyermekszanatóriumban a senyvedő is­kolaköteles kisdedek ápolását anyagi áldozat- készséggel végzi, engedélyt nyert a nevezett minisztériumtól, hogy a nemes cél érdekében a tanulóifjúság között könyöradományt gyűjt­sön. A szanatórium kormányzósága ez utón is azon kérelemmel fordul a tanulóifjúsághoz, hogy nehány fillérrel egy második szanatórium létesítéséhez hozzájáruljon. A gyűjtött összeg az iskola igazgatóságához adandó be, ahol kivánatra gyüjtőivet is be lehet szerezni. Nagybányán még folyvást dühöng a skarlát és difteritisz. Ez a betegség valósággal a földből állott elő. Nagybányán tudvalévőén ezidőszernt a város csatornázása miatt az alsó földrétegek kerültek felszínre, tnelyekben igen igen sok rniazmás kór volt fölhalmozva. Most minden felszínre kerülő régi földréteget már alaposan dezinficiálnak, karbolözzák az egész várost, de a kór csiráit nehéz elfojtani. Ezt csak azért említjük ezúttal, mert ősz felé sokan Nagybányáról almát, gesztenyét, szilvát s más gyümölcsféléket szoktak hozatni, miáltal a ve­szedelmes betegséget könnyen el lehet hur­colni. Amennyire lehet óvakodni kell. Keresztrombolók. Varga Zsigmond és Porsett János kőmüveslegények az Érendréd és Szalacs közötti utón elhelyezett keresztbe háromszor belelőttek és megrongálták. Az aljas tett kitudódván, bűnök a járásbíróságnál beje­lentetett. Após és vő. Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van vejével ifj. Réseit Mihálylyal, de azért csak úgy .beszélnek egy­mással, ha előbb a revolver forgóképességet kipróbálják. Ezen gyakorolta magát Láng a na­pokban, midőn a határon vejével összeveszett. Veje azonban nem hajlandó a gondolatoknak ilyen utón való kicserélésébe belemenni és pe­dig nem szeretné apósának ezen üzeneteit át­venni s ezért büntető feljelentést tett a gyöngéd após ellen. A bécsi általános közkórházak V. bel­gyógyászati osztályán végzett kísérletek alapján meg lett állapítva, hogv „a Ferencz József-keserüviz oldó és hashajtó hatása ki­sebb adagokra következik be. mint minden más keserüviznél. A természetes „Ferenc József- keserüvizet“ a betegek szívesen veszik be és folytonos használat mellett is jól tűrik“. Ezen elsőrangú orvosi bizonyítványból mindenki megértheti, hogy önönmaga érdekében jár el, ha bevásárlásánál csak a valódi „Ferencz Jó- zsef“-keserüvizet fogadja el. A jövő esztendő. Az 1912. esztendő 366 napból fog állani, vagyis szökő-év leszl Az újév hétfőn kezdődik és kedden végződik. A farsang 6 hétig tart, azaz febr. 20-ig. Husvét ápr. 7-én, pünkösd május 26-án lesz. Az ünnepek közül szept. 8. és dec. 8 vasár­napra esik. Április 1-én hold-, ápr. 17-én napfogyatkozás lesz, mindkettő látható ná­lunk is. A jóslat szerint nagy gyümölcstermés várható. Karácsony szerdára és csütörtökre esik. Hamis bukásért hét havi börtön. Kohn Márkusz nagykárolyi kereskedő még a múlt év közepén csődött kért maga ellen) A leltározás alkalmával kitűnt, hogy Kohn az áruk nagy­részét potomáron értékesítette s az igy befolyt 30—40000 koronát részben elrejtette, részben anyósának adta. A károsult hitelezők ezért csa­lás miatt feljelentést tettek Kohn ellen, amely­nek alapján a kir. törvényszék vizsgálatot ren­delt el Kohn ellen. Az eljárás folyamán meg­állapítást nyert Kohn bűnössége, miért is a kir. törvényszék a szerdán tartott főtárgyaláson Kohnt 7 hónapi börtönre és 3 évi hivatalvesz­tésre ítélte. Kohn az ítéletet megfelebbezte a kir. Ítélőtáblához. Anatómiai muzeum érkezett városunkba tegnap. Megnyitása ma szombaton. Ezernél több anatómiai, tudományos és mechanikus tárgyakat tartalmaz. Belépésidij az I. osztályba 30 f., az összes három osztályba 60 fillér. Katonáknak őrmestertől lefelé mind a három osztályba 30 fillér. Minden kedden délután 2 órától este 10 óráig a II. és III. osztály csak nők részére áll nyitva. Nyitva reggel 8 órától este 10 óráig. Féláru vasúti jegy igazolványok. Az állami és törvényhatósági tisztviselők, a községi és körjegyzők, a rendezett tanácsú városok tisztviselői, a nem álla/ni tanszemélyzet, továbbá az állami és törvényhatósági nyugdíjasok féláru jegy váltására jogosító arcképes évi igazolványai a jövő 1912. évre leendő érvényesítés végett a m. kir. államvasutak igazgatóságához (Budapest, Andrássy-ut 73—75. sz.) már beküldhetők, leg­később azonban december hó 31-ig okvetlenül beküldendők. Azoknak az igényjogosultaknak, kiknek a folyó évben arcképes igazolványuk még nem volt, a jövő 1912. évre azonban ily igazolványt szerezni kivannak, az igazolvány kiállítását ugyancsak a fentjelzett időben kell kérelmezniük. Különösen figyelmezteti az igaz­gatóság az érdekelteket, hogy az igazolványok érvényesítéséért és az újak kiállításáért járó 2 korona kezelési illeték m. kir. postabélyegekben (tehát nem okmánybélyegekben) rovandó le. A postabélyegek a beterjesztendő kérvényre vagy névjegyzékre felragasztandók. Készpénz vagy okmánybélyeg kezelési illeték fejében nem fo- gadtatik el. Á kérvények és a hivatalok részé­ről beterjesztendő névjegyzékek az előirt zára­dékkal és a hivatali pecséttel látandók el. A Kath. Népszövetség 1912. évi nap­tára. Ha valaki nagy jót akar tenni a néppel, adjon kezébe jó és hasznos otvasmányt. Ezt tartja állandóan szem előtt a Kath. Népszövet­ség, ez a fiatal, de rendkívül agilis, nem szavakkal, de tettekkel dolgozó hatalmas szer­vezet. Tagilletményei, havonként megjelenő füzetei s egyébb kiadványai mindég a leg­fontosabb tudnivalókat tárják az olvasó elé, amelyeket nemcsak a tanulatlan nép, de igen sokszor a tanult emberek is a legnagyobb haszonnal és élvezettel olvashatnak. A Kath. Népszövetség ezen kiadványai közé méltó­képen sorakozik a most megjelent, 1912. évre szóló naptár, melyet a tagok október havi tagiüetméuyként kapnak kézhez. A vaskos (2340 oldal) naptár nem üres semmiségekkel, nem haszontalan olvasmányokkal untatja az olvasót, hanem szem előtt tartja azt a nemes és magasztos célt, amit a Kath. Népszövetség maga elé tűzött, t. i. az oktatást, a nevelést, a kath. öntudat ébresztgetését. A naptárban talál­ható cikkeknek és egyéb közleményeknek minden sprán érzi az olvasó, hogy azok a legszebb; módon szolgálják azt a nagy, de nehéz feladatot, amit szórakoztatva oktatásnak nevezünk. A naptári és egyéb szokásos rész­letek mellett ott találjuk Dr. Glattfelder Gyula Csanádi püspöknek a szervezkedés szükséges­ségéről irt hatalmas cikkét, melyet minden ka- tholikusnak szivébe kellene vésnie. Ott találjuk a Kath. Népszövetség fejlődésének ismertetését, mely bizonyára büszkeséggel fog eltölteni nemcsak minden népszövetségi tagot, de min­den egyházáért és vallásáért aggódó katholikust is, mert itt láthatja, hogy mégis van a katho- likusokban élet. Ezek mellett jogi (A hozo­mány, szavatosság az állatkereskedelemben, stb.) és gazdasági (Bortermések fokozása. A takarmány gondozása, stb.) Kérdésekkel fog­lalkozó igen tanulságos czikkeket találunk. Külön ki kell emelnünk a Népszövetség és a keresztény munkásságról szóló czikket, mely igen szépén kifejti, hogy a Népszövetség a többi osztály érdeke mellett milyen kiváló súlyt helyez a munkásság sorsának javítására. E szűk bírálat keretében nincs módunkban, hogy valamennyi tanulságos és szórakoztató cikkét és verseit felsoroljuk, de meg kell emlí­tenünk, hogy ezen gazdag és változatos tar­talom mellett több, mint 80 (nyolcvan) illuszt­ráció díszíti és élénkinti e nagy gonddal össze­állított naptárt, mely minden elfogulatlan bíráló előtt igazolja a Kath, Népszövetség oktató és népnevelő nagy munkáját. (Bolti ára 70 fillér.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom