Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-10-21 / 42. szám

41-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 3-ik oldal. Azok teszik ezt, akik évek óta hirdetik, hogy elvtársak, srófoljátok a csillagokig a munka­béreket. Ez a demokrata erkölcs. Hazugságon cs gonoszságon épül fel az egész taktika. Nem csoda, hiszen, akik Isten ellen küz­denek, azok mindenre képesek. Ha ez a métely tovább terjed, szörnyű napokra lehetünk elké­szülve. HÍREK. Debreceni István polgármester, kir. tanácsos 15 éves szolgálatának ju­bileuma, — mint azt lapunk múlt szá­mában megírtuk, — ma fog lefolyni. Soraink megjelenésekor már zászlódiszt öltötött a város s a nagy apparátussal folyó rendezés biztosra engedi következ­tetnünk, hogy az ünnepség minden fázisa a legnagyobb pompával s a legsikerül­tebb összhangban fog lefolyni. Ünnepi hangulatban és ünneplő ruhában van nemcsak a lobogókkal sűrűn feldiszitett város, hanem annak lakossága is. Fél 6 órakor lesz a díszközgyűlés a városháza dísztermében, amely iránt az érdeklődés akkora, hogy a nézők tö­mege előreláthatólag nem fog elférni az egyébként tágas díszteremben. A közgyűlés végeztével érkezik a városháza elé a fáklyás-menet, amely zenével, a dalegyesület énekével és szó­noklattal üdvözli a jubiláló polgármes­tert. Ede 8 órakor a Magyar Királyban bankett lesz, melynek már eddig annyi jelentkezett résztvevője van, ami kétessé teszi, hogy az összes helyiségek is ele­gendők lesznek az ünneplők befogadá­sára. Kitüntetés. A király Fetser Antal paleo- polisi felszentelt püspök, nagyváradi latin szer- tartásu székesegyházi főesperes-kanonok és püs­pöki általános helynöknek, városunk fiának a Ferencz József-rend középkeresztjét a csillag­gal adományozta. Városi közgyűlés. November 5-én d. e. 10 órakor a városi képviselőtestület a városháza nagytermében rendes havi közgyűlést tart. Kinevezés. Dr. Boromisza Tibor szatmári megyéspüspök dr. Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost a megüresedett nagy­károlyi kerület espr résévé nevezte ki. Esküvő. Torma István in. kir. honvéd­főhadnagy kedden esküdött örök hűségetMándy Irénnek, Mándy Ödön volt vm. árvaszéki irat- •tárnok leányának. Hymen. Berger Jenő földbirtokos nagy- károlyi lakos f. hó 19-én este tartotta, eljegy­zését Dr. Rózner Armand munkácsi orvos leá­nyával Mariskával. A papság köréből. Dr. Boromisza Tibor szatmári 'megypspüspök Körösi Károly császlói adminisztrátort Szakaszra plébánosnak nevezte ki. — Patai István felsőbányái és Diczig Béla fenérgyarmati lelkészeket kölcsönösen áthelyezte. Hangverseny. A Nagykárolyi Zeneegye­sület ismét egy élvezetes estélyt készül szerezni városunk közönségének. Az egyesület vezetői ifiár hetek óta buzgólkodnak azon, hogy oly számokat produkáljanak az estén, amely mél­tán sorakozzék az egyesület által már rende­zett hangversenyekhez. Mint értesülünk a hang­verseny f. hó 28-án lesz megtartva a vármegye háza dísztermében. Hermán L. hegedűművész és Kovács Lajosné művésznő szereplése előre is fényes sikert biztosit. Részletes műsort leg­közelebbi számunkban közlünk. Jóváhagyás. Városunk képviselőtestüle­tének határozatát, mely szerint az állami pol­gári leány és fiú iskola a Nagyhajduvároson építtessék, a polgári leányiskola- mostani helyi- <sége pedig állami elemi iskolává alakitassék a 'vallás- és közoktatásügyi minisztérium a napok­ban kelt leiratában jóváhagyta. Az iskola épí­tésére a pályázatot legközelebb kiírják. A debreceni egyetemért. Debrecen vá­ros polgármesterének fölhívására a kereskedelmi és iparkamara az iparos és kereskedő élet ki­válóságait, a különféle ipari-kereskedelmi szerve­zetek vezetőit az alábbi körlevélben szólította fel, hogy a debreceni egyetem érdekében szer­vezendő nagy küldöttséghez szintén csatlakoz­zanak. A küldöttségben a kamara is hivatalosan résztvesz. A felhívás a következő: „Tekintetes cím ! Debrecen szab. kir. város közeinek látja az időpontot, amelyben illetékes döntés követ­kezik be a város régi indokolt vágyának, a harmadik egyetem elhelyezésének kérdésében. E döntés közvetlen közelségében még egy végső s a város jelentőségéhez méltó lépést kíván tenni a maga érdekében az által, hogy egy szám­szerűleg is hatalmas küldöttséget küld a kor­mány elé, a város óhaját tolmácsolandó. E küldöttségben nemcsak Debrecen város közön­ségének kiválasztottjai, hanem a Debrecennel rokonszenvező s kulturális vagy gazdasági szá­lak által hozzákötött széles vidék értelmisége is részt venne. A város polgármesterének meg­keresése alapján a kamara ez utón kéri fel tagjait, valamint a kamarai kerület ipari és ke­reskedelmi testületéinek elnökségeit, hogy a mennyiben körülményeik engedik és amennyi­ben meggyőződésükkel nem ellenkezik, szíves­kedjenek a küldöttséghez csatlakozni, esetleg a maguk körének erre hivatott egyéneit a csat­lakozásra felhivni s ebbeli készségükről a ka­marát tájékoztatni. A küldöttség e hó végén menne fel Budapestre, á pontos nap fe­lől hírlapi közlemények fognak értesítést nyúj­tani. Debrecen, 1911. évi október 18-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében : Szentkirályi Tivadar elnök. Szávay Gyula titkár.“ Népgyülést tartott a helybeli szociálde­mokrata párt vasárnap gyér számú hallgatóság előtt, melyen Lefkovits Vilmos beszélt Deb­recenből a drágaság okairól. Az „Apolló“ mozgó vezetősége Debre- czeni István kir. tanácsos, városunk köztiszte­letben álló polgármesterének ebbeli minőségé­ben betöltött 15 éves működésének megemlé­kezése jeléül vasárnap, október 22-én este fél 9 órai kezdettel nagy és meglepően szép ünnepi előadást rendez. Ajánljuk t. olvasóinknak ezen fényes előadás megtekintését. Epilepszia ellen sokféle gyógyszer van forgalomban. Bizonyos azonban, hogy a hány epilepsziás beteg van, annyi féle a betegség változata, ami természetes is, tekintettel arra, hogy az egyes betegek mennyire különböznek egymástól nem e, korra és testalkatra nézve. Ebből önként következik, hogy csak oly gyógy­mód eredményezhet tartós gyógysikert, mely minden egyes betegnek egyéni természetéhez alkalmazkodik. E követelménynek az a gyógy­mód felel meg leginkább, melyet a hírneves speciálista orvos Dr. Szabó B. Sándor hono­sított meg, amely több ezer esetben fényesen bevált és a szakirodalom részéről is elismerő méltatásban részesült. E gyógymód azért oly nagy értékű, mivel az epilepszia gyökeres gyó­gyítását teszi lehetővé, mit a gyógyult esetek nagy száma is bizonyít. Gyógyulást keresők forduljanak felvilágosításért Dr. Szabó B. Sán­dor örvöst rendelő intézetéhez (Budapest, V., Nagyköröna-utca 18.) Közszemlére tétel. Az iparhatósági biz­tosok választására jogosított kereskedők és ipa­rosok névjegyzéke a városházánál, a közigaz­gatási hivatalban f. hó 20-tól 28-ig terjedő 8 napon át közszemlére ki lesz téve. Felszólam­lások november hó 10-éig a városi tanács, mint elsőfokú iparhatóságnál terjeszthetők elő. Nincs sertés vásár. Városunkban a ren­dőrkapitányi hivatal, tekintettel a több esetben előfordult sertés elhullásra, a sertésvásárt bi­zonytalan időre bezáratta. A migrén legtöbbször csak a lassú emésztésből ered. A természetadta Ferencz József-keserüviz a gyomor működését kitünően felfrissíti. Kíméletes hatása miatt érzékeny idegzetű emberek, különösen nők, előszeretet­tel használják. Igyunk időközönkint éhgyo­morra Va pohár valódi „Ferencz József“-kese- rüvizet! Betörés — amely nem sikerült. Eddig ismeretlen tettesek f. hó 14-én éjjel betörtek Bing Mór és Társa fatelepén levő irodába, hol a vertheim-szekrényt kísérelték megdézsmálni. A telepen levő őr azonban figyelmes lett a zajra s megakadályozta a jó madarakat mun- kájokban, kik el is menekültek. A rendőrség nyomoz. Tájékoztató. Vármegyénkben az orszá­gos vásárok a következő napokon lesznek: Október 23-án Avasujvároson, nov. 2-án Er­dődön, 3-án Magyarberkeszen, 6-án Nagyká­rolyban, 7-én Aranyosmegyesén és Krasznabél- teken, 8-án Nagysomkuton, 10-én Erdőszádán, 13-án Nagybányán, 14-én Szamoskrassón. A legjobb népies könyvek. A magyar társadalom vezetőinek minduntalan visszatérő nagy gondja volt a nép olvasókedvének kielé­gítése. A korszerűség s az önzetlen munka kecsegtethetnek csak sikerrel. E két tulajdonság szerzett negyedmilliónyi állandó olvasóközönsé­get A Katholikus Népszövetség naptárának és füzeteinek s e két tulajdonság növelte húsz­ezernél nagyobb számúra a Szent-István-Tár- sulat pártoló tagjainak táborát. A törekvés tes­tesüt meg a most megjelent pártoló tagsági illetmény füzeteiben is. Á naptár megint a régi, kiprónált ügyességű szerkesztő, Németh Gyula plébános leleményességét dicséri, aki minden évben uj és érdekes közleményekkel, a magyar katholikus irodalom szinejavának munkáival szerez uj barátokat a Szent-lstván-Társulat nap­tárának. Hazánk ösmeretét terjeszti Öveges Kálmán talpraesett földrajzi munkájának máso­dik fele, mely a Dunántúl, Horvát-Szlavonor- szágon, a magyar tengerparton s felföldjeinken vezeti végig olvasóit. Amily örömmel fogadták a társulat tagjai A mi hazánk I. füzetét, hihető, hogy éppen olyan őszinte lesz az öröm e mát sodik rész megjelenésén. Hasonló szívesen lá­tott vendége volt éveken keresztül a társulat tagjainak a Szentek élete, melyből most az utolsó kötet is megjelent. A jövő nemzedék erejét-erkölcsét gondozza a tagsági illetmény utolsó része. Szuszai Antal füzete is. E köny­vek szétküldését — a tagjelentkezések sorrend­jében — már a napokban megkezdi a Szent- lstván-Társulat igazgatósága. Akik még nem tagjai a Társulatnak, azok 2 koronát küldjenek be a Szén t-István-Társulathoz (Budapest, VIII. Szentkirály i u. 28.) és megkapják a fent elő­sorolt négy könyvet. — Zeneértők. A Csókás-féle könyv- kereskedésben történt. Bement egy hölgy és igy szólt: — A leányom részére kérek valami csi­nos zongora-darabot. Nehéz is lehet, mert a lányom már igen jól játszik. A segéd nagy csomó kottát hozott elő és a hölgy válogatott belőlük. Sok keresgélés után végre megállapodtak egyben. — Hogy ez? — Három forint. — Ejha! Egy darabig csönd volt, azután meg­szólalt az asszony. — De nem elég nehéz. A segéd tovább keresgélt és egy másik zenedarabot tett az asztalra : — Hát ez mennyibe kerül — kérdezte a hölgy. — E is három forint. Erre a kulturnő szemrehányó hangon szólt: — De hiszen a múltkor sokkal nehezeb­bet kaptam két forintért. Budapestnek az Országház, Nagykárolynak a Kereskedelmibank palota a legszebb épülete, Ide helyeztem át 10 év óta fennálló könyv-, papir- és zenemű kereskedésemet. Melyre nagyra becsült vevőim szives figyelmét felhívom. Tisztelettel Csókás Lászlóné. « t Czégem össze nem tévesztendő a f f • • kistájgeroló konkurens cégével. • •

Next

/
Oldalképek
Tartalom