Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-11-24 / 47. szám

47-ik szám. vári piarista, tanár alkalmi ódájá, amelyet Szrabatovits Endre szaniszlói tanító sza­valt megértéssel és érzéssel. Az ódát lapunk jövő számában hozzuk. A műsor ötödik számát a már elő­nyösen ismert csanálosi tanító, Szepacher Ferenc egyleti alelnök előadása töltötte ki. Előadásának cime: Állásfoglalásunk a modem tanítói irányzatokkal szemben. Ügyes, talpraesett, szókimondó előadás volt, amelyet — az előadó szives áten­gedéséből — a jövő számban hozunk. Az előadás után az elnöklő apát köszönetét fejezi ki a vendégek meleg érdeklődéséért, az előadók fáradozásaiért, mire a gyűlést bezárja. Utoljára a Dalegyesület énekelte el a Szózatot, amelyet állva hallgatott végig a publikum. * Délben 1 órakor a Magyar Király­ban 100 teritékü bankett volt. Az első pohárköszöntőt Szentgyörgyi Jordán Ká­roly dr. mondta a pápára és királyra. A magyarság és a szentszék viszonyát ér­dekes világításba helyező ügyes beszédét szóról-szóra közöljük: Mélyen tisztelt Uraim! Azt a termet, amelyben ma jubileumi diszgyülésünket megtartottuk, két meg­koszorúzott kép diszitette, nemzeti taní­tóink hordozóinak, nagy alakjainak képei, a pápa és a király képe ! És diszitette azért, mert mi mindkettő iránt a legna­gyobb hódolatteljes tisztelettel viseltetünk. Igen, mi a legmélyebb hódolatteljes tisztelettel viseltetünk a pápa iránt, már csak azért is, mert ki ne tudná Magyar- országon, hogy „magyar királyság“ meg­alapításában minő döntő serege volt a pápának, hogy Sz. Istvánnak elszigetelt­ségében, a legválságosabb időben a pápa nyújtotta oda segítő jobbját s a pápa adta a királyi koronát. Azt a szent ereklye gyanánt tisztelt s ma is féltékenyen őrzött drága kincset, mely azóta, hogy a pápa áldásával Szent István fejére tétetett, symboluma lett a magyar királyságnak, jelvénye let a nem­zet önállóságának, függetlenségének, zá­loga lett a király és nemzet közt való bizalomnak, forrása lelt a jognak, erős­sége lett a törvénynek, központja lett » magyar nemzet összes jogi életének — s amit sohasem szabad elfelejteni — biz­tosítéka lett az alkotmánynak! Mert nem lesz magyar király az, akinek fejére nem tétetik a szent korona és nem tétetik fejére annak, aki Isten előtt esküvel nem fo­gadja, hogy a magyar alkotmányt hiven megtartja. Sőt többet mondok : a pápától adott szt. koronának valamely csodálatos bűvös hatása is van! Hiszen szentsége, dics­fénye előtt meghajlik mindenki e hazá­ban, elnémul a vélemények harca, meg­szűnik a pártviszály, lerakja fegyverét a gyűlölet. Nagy a magyar ember honsze­relme, ebből meríti az erőt, kitartást, az édes hazáért való önfeláldozást, mely csodákat müvei! Íme hiszem, a magyar ember tisz­telettel viseltetik a pápa iránt. A másik képen a szent korona ra­gyogó fényében ott láttuk előttünk a legelső magyar embert, a királyt halha­tatlan elődök dicső utódát, eszményének, hagyományának méltó örökösét s a jó­______________ÉSZAKKELETI ÚJSÁG_______ sá gos, a lovagias, az alkotmányos ural­kodót! Aki első köztünk nemcsak a mél­tóságban, de első a hűségben, a törvépy- tiszteletben, a kötelességtudásban is. A kinek bölcs uralkodása a fejlődés, a ha­ladás áldásos éveit jelentő hazánk tör­ténetében s akinek nagy lelki erejét emlegetni fogják még a késő századok is. Miután nekünk az a hivatásunk, hogy nemes, fenséges, szent érzelmeket ojtsunk az ifjúság szivébe s őket ilyen eszmékért lelkesítsük. Nem volnánk» őszinték, ha a ma­gunk szivében is nem ápolnánk szent­egyházunk és annak feje, édes házánk és annak koronás királya iránt a mély­séges tisztelet és szeretet tüzét, hogy az hatalmas lángban törjön az ég felé és áldást nyerjen a magyar hazára. Uraim! Én ennek a szent köteles­ségnek teszek eleget, amikor poharamat magasra emelve azt kiáltom: Éljen a pápa, éljen a király! Közben megérkezett a megyés püs­pök ur távirata, amelyet Récsei Ede k. r. házfőnök olvasott ¡fel. A sürgöny igy hangzott: „Betegségem megakadályozta ugyan, hogy a kör jubiláns ünnepségei­ben működjem, de nem akadályoz ab­ban, hogy lélekben szeretetemmel, elis­merésemmel és áldásommal az ünnep­lők között ne legyek. Együtt ünnepelek önökkel és lelkemből áldom a vallásos nevelés és oktatás derék munkásait. — Tibor püspök.“ Skrabatovits a püspökre és képvi­selőjére, Benkő kanonokra, Holczinger István a polgármesterre, Schmied Fe­renc a tanfelügyelőre, Benkő József a nagykárolyi tanítókra, Szepacher Ferenc dr. Jordánra, Jordán dr. a kerületi taní­tóságra emeli poharát. Köszöntőket mond- tag még: Rónai István a vendégekre, Bodnár György tanfelügyelő a hazafias és munkás papságra, Moldován Endre a Dalegyesületet éltette. Bodnár Gáspár lelges szavakkal jelenti be, hogy a kor szavát megértő tanítóságnak meg kell alapítani az egyházmegyei tanítók szö­vetkezetét s erre üriti poharát. Szolomá- jer József a szatmári tanitó-képző taná­raira s a jelenlevő Bodnár Gáspárra, dr. Szabó Albert a hitvallásos tanítókra, Benkő kanonok a piaristák nevelési irá­nyára mondott lelkes köszöntőt. A jókedvű társaság még sokáig együtt maradt vidám hangulatban. Szentiványi Béla. Yárosi képviselők választása. Folyó hó 23-án folyt le Nagykárolyban a városi képviselők választása. Az érdeklődés a választások iránt szokatlanul nagy volt, sőt minden egyes kerületben valósággal harcok és korteskedések folytak. A legtöbb helyen bennmaradtak a régi képviselők, azonban az újabb jelöltek is elég nagy számmal vannak képviselve a megválasztott 38 képviselő soraiban. Reméljük, hogy a most összeválogatott képviselőtestület meg fog felelni annak várako­zásnak, amit a város haladásának és fejlődé­sének érdekében a választók hozzá fűznek. Modern gondolkozásu, minden maradiságtól mentes, fiatal, erős és okos képviselőtestületre van szüksége a városnak, ha haladni akar. Bátorság kell. sok közérdekű és uj dolognak a megvalósításához, tehát olyan legyen az a képviselőtestőlet, amely a város érdekében ne féljen radikálisan is eljárni. Szakítani kellene főleg azzal a részvétlen­séggel, amely eddig a képviselőtestület üléseit 3-ik oldal jellemezte. A város-atyák megelégedtek avval, hogy megválasztották őket s aztán,,nyugodtan otthon pihentek babéraikon, vagy ha olykor­olykor felnéztek arra a városi közgyűlésre, akkor almos csöndben hagytak ledarálni min­dent, semmihez hozzá nem szóltak, semmit meg nem tárgyaltak s a világ minden kincséért sem lehetett egy alapos szónoklatot belőlük kicsiholni. így nem csoda, ha az emberek, a válasz­tók, a sajtó s az a néhány ember, aki addig hiába erőlködött életet önteni a város ügyeit intéző képviselőtestületbe, szintén elvesztette kedvét a városi ügyekkel való foglalkozástól s a közügyek terén egy ideig valóságos letargikus pangás volt észlelhető. A választással felélénkült minden. Fontos, hogy ez az élénkség, ez az érdeklődés és az a sok ambíció, amit a jelöltek a választás napján a választópolgárok előtt elárultak, továbbra is megmaradjon és a városháza tanácstermében érvényesüljön. Nem üres diszt nyertek a megválasztottak, a polgárok bizalma nem egyesek hiúságának legyezgetésére való. Munkára vállalkoztak. Talán nehéz, terhes munkára, de vállalkoztak. S ha vállálkoztak, akkor tessék annak becsületesen, lelkiismeretesen eleget is tenni. Figyelni fogjuk a testületet. Csokorba szedjük majd a tagok érdemeit, de összegyűjtjük az ellenkező adatokat is, hogy annak idején tájékozva legyenek a választók és tudhassák, ki hogyan tartotta meg Ígéretét, ki méltó arra, hogy bentmaradjon a testületben s kit kell majd az uj választásnál mással kicserélni. Az újonnan választott 38 képviselő név­sora a következő : I. kerület : Rooz Samu, Sternberg Sándor, Lukácsovits János, Drágus István, Kovác, György, Kun István, ifj Némethy Sándor. Kuszka Mihály. II. kerület: Szalay Bálint, Juhász Imre, Fiirth Ferenc, Fiók Albert, Luczay János, Pap Lajos, Vaday Károly, Friedenstein Sámuel. III. kerület: Magyar Károly, Barát István, Vida István, Szabó Károly, Tóth Pál, Komá- romy István. IV. kerület : Ifj. Gindele Ignác, Lochmájer Márton, Lőrincz Lajos, Orosz János, Brauneisz József, Raap Ferenc, Wachter Károly, Melau Ignác, Blum József. V. kerület : Dr. Merts László Janitzky György, Merk Dezső, Görög József, Riskó György, Somrák János, Meszesi Ferenc. Dalestély, Úgy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült dalestélylyel kedveskedett városunk kö­zönségének folyó hó 19-én, vasárnap este a Nagykárolyi Dalegyesület. Hosszú és buzgó előkészületek után olyan tartalmas műsort állí­tott össze ez az agilis egyesület, amely méltán megérdemelte a közönség minden rétegében már hetek óta felkeltett érdeklődést és meg­érdemelte, hogy a nagyközönség szinültig meg­töltötte ez estén a színházat, ahol a hang­verseny tartatott. A minden izében nagy sikerrel előadott estélyről részletesen az alábbiakban számo­lunk be. Maga a dalegyesület — ez alkalomra női karral egyesülten — három Ízben szerepelt a műsoron. Az első pontban a dalegylet férfi­kara Révfy Gézának és Lampert Gézának „Ismerek egy szép országot“ cimü dalával nyitotta meg az estélyt. — A vegyes kar két Ízben szerepelt. Első alkalommal az „Árpád sírja“ cimü dalt, (Irta: Tóth Kálmán, zenéjét szerezte: Kapi Gyula), második Ízben pedig „Három dal“-t adott elő dr. Szászy Istvántól, Révfy Géza zenéjével. Mindegyiket oly nagy sikerrel énekelte el a Vitek Károly zenetanár által betanított és dirigált énekkar, hogy a „Három dalt“ a közönség zajos tapsaira másik hárommal kellett megpótolni. Úgy a férfikar, mint a vegyes kar éneke a legmagasabb zenei igényeket is kielégítő nagy precizitással és művészettel volt előadva. Érdekes felolvasást tartott Récsey Ede kegyesrendi házfőnök, a dalegyesület elnöke. Felolvasásának tárgya a divat volt s e tárgyat humoros irányban oly ügyesen kihasználta, hogy felolvasásával állandó derültségben tudta

Next

/
Oldalképek
Tartalom