Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-07-15 / 28. szám

28. szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 3-ik oldal Megismételve azt a körülményt, ihogy a „Közérdek“ állandóan támadja Demidort és hangsúlyozva azt, hogy a lap szerkesztője személyes okokból személyes ellensége a kapitánynak, megemlítve még azt is, hogy ha­sonló támadásból kifolyólag a kapitány már sajtópert is indított egy ízben a „Közérdek“ ellen, amely ügy most is folyamatban van, kijelentjük a következőket : A tűznél jelen voltunk. Láttuk a tűzoltóság lelkes és dicséretes működését, aminőt produ­kálni olyan kis, majdnem semmi fizetésért lehe­tetlennek tartottunk. Láttuk Demidor lgnátz rendőrkapitányt holtrafáradtan rohanni ebéd idején a tüztől körülbelül két kilométernyire fekvő lakásáról, amely utat alig néhány perez alatt futotta meg a magas kora daczára ma is ilyen bámulatosan fürge, energikus és tetterős ember. Láttuk agyonizzadva dolgozni és intéz­kedni a tűz oltásánál és bámultuk. — Mint szemtanuk, kötelességünknek tartjuk kijelenteni, hogy energikus működése nagyobb volt, mint remélhettük volna és érte őszinte elismerésünket fejezzük ki. És egy tanácsot is adunk. A Közérdeket komolyan venni nem érdemes. Sajtópert a nyakába, ameddig csak birja 1 Beperelni minden hazugságáért, minden rágalmáért, minden sze­mélyeskedő alacsony támadásáért. Így aztán majd lassan, ha saját akaratából nem, kényszer­ből tanul egy kiskötele ző mórest! HÍREK. Gróf Károlyi Mihály állapota örvende­tesen javuL Sebláza nincs, fájdalmai is sokkal kisebbek már, úgy hogy a gyógyulás rövid idő alatt be fog következni. Margit-nap. Gróf Károlyi Istvánná szül. Csekonits' Margit grófnő f. hó 13-án ünnepelte meg névünnepét, mely alkalomból a nagyká­rolyi nőegyesület, mint érdemdús elnöknőjét, Írásban üdvözölte. Kinevezés. Csaba Adorján, vármegyénk főispánja dr. Bornemissza Béla fehérgyarmati ügyvédet tb. vármegyei t. ügyésszé nevez­te ki. Szabadságon az állomásfőnök. Aczél I Ferencz nagykárolyi állomásfőnök 4 hétre sza­badságra ment Távolléte alatt Pásztói Dénes hivatalnok helyettesíti Esküvő. Makay Miklós építész ina szom­baton délután esküszik örök hűséget Karaszka Margitnak Nagykárolyban. , „A végzet titokteljes utai — mondja jeles életirója — még inkább elvezérelik ót boldog­sága, lelki nyugalma egyetlen kútfejéhez, az isteni gondviseléshez, amelyben határtalanul bizott és amelyhez táplált forró hálája kifejezé­sének szentelé további életét, megválva a világ hiúságától.“ Magatartása hasonlít a csillagok­hoz, melyek csöndes fönségben ragyognak a háborgó tenger fölött. „Igen becsületes, igaz­ságos, őszinte, egyszerű, rendkívül bátor s igen kegyes, istenfélő volt, anélkül, hogy azt mutogatta, akár rejtegette volna. Titkon sokat adott a szegényeknek és sok időt töltött imád­ságban.“ így ir róla Saint Simon a francia iró. Nagysága, jellemének csodálatos erős­sége a katholikus meggyőződés, a katholikus világfelfogás képezte. Úgyszólván hihetetlen, mily fenkölt jel- jemir ember volt. Nevének dicsősége el nem enyészik soha, mig egyetlen igaz magyar szív dobog a Kárpátok aljában. A nemzet nem tudja a bujdosókat feledni, „a tárogatók bús hangjai, a Rákóczy nóta siralma, a szabad­ságharc kurucénekei, egész dicsősége és gyásza, mind-mind rájok emlékeztet. Regék, mondák keletkeztek felőlük-, szájról-szájra adták búcsúzó éneküket, amikor sirva csókolták meg a hatá­rokon az édes haza földjét, amelyért mindent föláldoztak és amelyet nem láttak többé soha.“ Sötét felhő vonul a fényes nap.elé, Gyászos fecske röpül ködös éjszak felé, s • Megtörő sugár hull a tenger vízére: Meghalt Magyarország — szegény Magyarország . Utolsó vezére.“ A nőegylet közgyűlése vasárnap, f. hó 9-én volt özv. gróf Károlyi Istvánná elnöklete alatt. Az elnöki jelentés tudomásul vétele után a közgyűlés köszönetét szavazott Péchy Lász­lóim úrnőnek és a vele tevékenyen közre­működött hölgyeknek a szegény gyermekek felruházása körül kifejtett tevékenységükért.t Dr. Serly Jenőnek nagy elfoglaltsága miatt a pénztárnoki állásról való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug. alezredes választotta meg a közgyűlés. A Melinda árva­ház leányinternátusának megnyitását 1912. szeptember 1 -éré tűzték ki. Esküvő. Koronczy István mezőlaborczi pályafelvigyázó a napokban tartotta esküvőjét Meszesy Ferenc polgártársunk leányával Erzsi­kével. Ügyészi megbizott. A vármegyei tör­vényhatósági bizottsági közgyűlés Dr. Merts László helybeli ügyvédet a járási rendőrhatóság mellé ügyészi megbízottul nevezte ki. Áthelyezés. Penyigei Sándor betétszer­kesztőt Óradnáról a pénzügyminiszter a hely­beli kir. járásbírósághoz helyezte át, ahol mű­ködését rövidesen megkezdi. Fényes estély. Gróf Károlyi Istvánná sz. sz. Csekonits Margit grófnő névnapja előesté­dén a kastélyban fényes vacsorát adott, ame­lyen a meghívottak nevében Cseh Lajos főgimn. igazgató mondott lelkes felköszöntöt a gróf- néra. A kellemes és emelkedett hangulatban eltöltött estélyen gróf Károlyi Györgyön és az itt időző gróf Leiningen tábornok, aradi vértanú leányán és unokáján kívül résztvettek: özv. Dr. Serly Gusztávné, Ilosvay Aladárné, Ilosvay Katinka, Mosony Györgyné, Jurcsek Béla és neje. Péchy László és neje, Dr. Vetzák Ede és neje, Récsey Ede és Cseh Lajos. Uj hitközségi elnök. A nagykárolyi orth. izr. hitközségben a Grósz József volt elnök lemondásával megüresedett elnöki állást f. 9-én tartott közgyűlés Czutrin Jakabbal töl­tötte be, ki ismert ambíciójával a hítk. ügyeit szanálni fogja. Beigtatás. Dr. Baltazár Dezsőt a tiszán­túli ref. egyházkerület nagy műveltségű püspö­két aug. 20-án fogja Debrecenben installálni, mely fényes ünnepélyen a helybeli ref. egyház nagy küldöttséggel fogja magát képviseltetni. Ügyvédek szövetsége. A nagykárolyi ügyvédek hétfőn, f. h’ó 10-én értekezletet tar­tottak és megalakították a nagykárolyi ügy­védek szövetségét. Elnök lett Dr. Adler Adolf, jegyző Dr. Kovács Lajos. Határozatba ment ezután, hogy a szövetség minden hó első hétfőjén d. u. 4 órakor értekezletet fog tar­tani az ügyvédi kart érdeklő ügyek meg­beszélése czéljából. Vasúti állomásunk építése. A helybeli vasúti állomás épülése egy lépéssel közelebb jutott a megvalósulás fele. Az építési munkála­tok Geiringer és Sajovits budapesti és munká­csi cégre bízattak, kik a végleges szerződést e hó 18-én fogják Budapesten aláírni. Ennek megtörténte után nyomban megkezdődik az építkezés, mely másfél évig el fog tartani. Gyászeset. Súlyos csapás érte Jakab Imre pénzügyőri biztost, mert Lenke nevű 4 éves gyönyörű leánykája rövid, de kinos szenvedés után e hó 11-én este jobblétre szenderült. A nagykárolyi Kath. Legényegyesület az egyesületi ház alapkő letételének emlékére a házépítés javára 1911. julius hó 23-án a Polgári Olvasókör kerthelyiségében rossz idő esetén fedett helyiségben este 8 órakor zárt­körű 'tánczmulatságot rendez. Rendező-bizott­ság: Görög József, rend. biz. elnök. Torna István, rend. biz. elnök. Ifj. Griszháber Albert, Molnár Ignácz, Opitz Károly, ellenőrök. Dipold Ferenc, pénztáros. Csanáfosi József, cigány- biró. Riskó József, jegyző. Házasság. Csics Jenő felsőrónai jegyző e hó 12-én esküdött városunkban örök hűsé­get. Alniássy Anna terebesfehérpataki állami ta­nítónőnek. A Minoriták válságáról és a magyar minoriták megreformálására irányuló római törekvésekről rém meséket közöltek a rend idei nagykáptalanját megelőzőleg a fővárosi és vidéki lapok. — Az Orsz. Pázmány Egyesület védőirodája ezzel szemben a következőket közli velünk: Egyes lapoknak azzal a hírével szemben, mintha a rend belsejében válság volna, dr. Lakatos Ottó rendfőnök a Kath. Tudósitó munkatársa élőtt kijelentette, hogy mindezekből egyetlen szó sem igaz, és nyilván­valóan hangulatkeltés céljából kerültek a saj­tóba a renden kivül álló forrásból. Különösen valótlanoknak minősítette a rendfőnök azokat a híreket, melyek a jelenlegi rendszer meg­változtatására irányuló római törekvésekről számolnak be. — A lapok rémhireire külön­ben eléggé rácáfolt a napokban szép csend­ben és a legnagyobb nyugalommal lefolyt nagykáptalani ülés. Ezredgyakorlat. A nagykárolyi zászló­alj f. hó 7-én, Nagyszőllősre utazott négy heti összpontosításra. A gyakorlaton még a szat­mári és máramarosszigeti zászlóaljak vesznek részt, valamint a nagyszőliősi, amelyhez a többit is összpontosították. A nagykárolyi ipartesíület f. hó 6-án tartott elüljárósági ülésen felolvastatott a kikül­dött számvizsgáló bizottság jelentése, E szerint 1910-iki év végén a pénztár maradvány 1776 K és 64 f. volt. Ezen bizottság az összes köny­veket, naplókat stb alaposan megvizsgálta, mindent rendben talált és javasolja, hogy az elnökségnek a példás vezetésért elismerés szavaz­tassák. Sok lévén a hátralékos tagdíj, határozat­képpen ki lett mondva, hogy az összes hátra­lékokat okt. 1-én végrehajtás utján fogják be­hajtani. Fedorka István tanitónak tanfolyam tar­tásra nyújtandó segély Pánti kérelme nem volt teljesíthető. Ezután a zászlószentelésre kiküldött bizottság tette meg jelentését, melyből megálla­píthatjuk, hogy az impozáns és felette ünnepélyes lefolyású lesz. Bjelik püspök nyilatkozata. A nagy­váradi és ezek nyomán a budapesti lapok a napokban egy kinos incidensről adtak hirt, meyl állilólag Bjelik püspök kanonoki instal­lációján történt volna. A Magyar Távirati Iroda c. kőnyomatos nyomán több fővárosi lap Bjelis Imre tábori püspök állítólagos nyilatkozatát is közölte ezzel az ügygyei kapcsolatban. Az Orsz. Pázmány Egyesület védőirodája arról értesít minket, hogy a Kath. Tudósitó c. kőnyomatos Bjelik püspök fel­hatalmazásával kilelenti, hogy a lapokban közölt és neki tulajdonított nyilatkozatokat nem tette, ilyen nyilatkozatok közlésére nem is adott senkinek felhatalmazást. A püspököt kanonoki stallumába történt beiktatása után a legmelegebb barátsággal és szívélyességgel fogadta a káptalan és ő zavartalan békes­ségben hagyta el Nagyváradot. Mindazok a híresztelések tehát, melyek e tárgyban meg­jelentek, amennyibe i a püspöknek a nagy­váradi káptalanhoz való békés viszonyát ille­tik, a neki tulajdonított nyilatkozatokkal együtt tendenciózus hazugságok. A „Nagykárolyi zár- és lemezárugyár“ a nemzetközi vasipari kiállításon bronzéremmel lett kitüntetve kitűnő gyármányaiért. A gyár uj helyisége a napokban készen lesz, amikor is azt átveszik és ünnepélyesen megnyitják. A megnyitás határnapja még nincs megállapítva, de valószínű, hogy már a jövő hét folyamán meg fog történni. Helyettesitések. A vállaji körorvosi ál­lásra Dr. Láng György szaniszlói körorvos, az érendrédire pedig Dr. Kovács József városi tisztiorvos helyettesittetett. Renlov nagyszabású cirkusza érkezik e hó 19-én városunkba 5 napra. Fényes elő­adásainak megtekintését ajánljuk közönségünk figyelmébe. A szatmári papnövendékek felvétele A napokban tartották a szatmári püspöki pap- ________________________________________________________ppveldében a szokásos papnövendék .felvétele­:Gallérok gözmosása: WBAmfA ja«*Dá 1 Kézimunkák,glassékeztyük, tükörfénnyel hófehérre *Mj uljvl * Bútorok szőnyegek tisztítása Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom