12487 találat

Találatok

1. 1945-01-05 / 4. szám
[...] titkárok Ivity Mátyás és dr Kerese István pénztáros Hudák Vilmosné Papp Margit [...]
2. 1945-01-25 / 20. szám
[...] sikerülne Anyakönyvi hírek Házasság­kötések Lukács István napszámos és Makk Teréz Gál [...] An­tal Pécs Társelnök Dr Auber István Mohé Alelnök Besxtercxev István Pécs Böry István Németbóly Gaál Géza Pécs Pénztáros [...] Gajda Pál Siklós Titkárok Dr Ké­résé István Pécs Ivity Mihály Pécs Kiküldött [...]
3. 1945-06-21 / 138. szám
[...] pénteken ülés fart ti ros István főispán Pécs város Iq Múlásét [...] író Szombaton ugyanebben az dobon Kerese István di beszél a Szovjetu nó [...] meg arról hogy a kifüggesztés kérése jo­gos e vagy sem hanem [...]
4. 1945-07-04 / 148. szám
[...] felszabadítani frontban amelynek eszméiért Radies Ist­ván annakidején életét áldozta Macuek árakozó [...] nem képviselte méltóképpen Re dics István hagyományait sitt az egykori paraszt [...] szenveduek a párisi nzovjet nagykövet kérése miatt hogy a megbeszéléseken a [...] méltó beszéd hangzott el Juhász István központi küldött ajkáról a Szovjetunió [...]
5. 1945-07-06 / 150. szám
[...] Nemzeti Parasztpárt kezdeményazéeére dr Boros István elrendelte a Pécsett ta­lálható épület [...] vá­rossá nyilvánítása érdekében A herceg­prímás kérése így szólt Városaink és községeink [...] Réti László Névmagyarosítás Schwí b Ist­ván gyapjúfonó némelbólyi lakos vala­mint kiskorú József és István fiai onvü két belügyminiszteri engedéllyel [...]
6. 1945-08-07 / 173. szám
[...] László mérnök Deák utca 1 Kérése Al­fréd magátisztviselő Apáca utca 11 [...] torditja Jegyek elővételben a Szent István Társulat könyvesboltjában Széchenyi lér 17 [...]
7. 1945-09-13 / 202. szám
[...] Kis Vörös Aranka és Bernit István ifjúsági vezetők tarta­nak előad ist [...] törvényes eljárást Szatay Károly színigazgató kérése a város közönségéhez Az új [...]
8. 1945-12-16 / 279. szám
[...] közök készítésére ipa­I rosoktól ajánlat kérése 1 HIRDETMÉNY A magyar népjóléti [...] Telefon 29 W­Főszerkesztő Révész Gy István Felélősszerkesziő Szűcs József Felelős kiadó [...]
9. 1946-01-01 / 1. szám
[...] ig az adóhiva­talt még felvilágosítások kérése miatt se keressék fel mert [...] vlllamoskalauz és Kelemen Ilona Takács István építészmester és Helstab Jolán postatlsztviselő [...] rendőr és Szilczl Irén Kelle István MÁV stiszt és Voltér Mária [...] a Népszava könyvkereskedésében a Szent István könyvkereskedésében és előadás előtt két [...]
10. 1946-01-27 / 23. szám
[...] le Ha lemondásáról a nemzetgyűlés ké­rése etilemére sem itt cd a [...] hétfő dói­dén 5 órakor Fábián István Ír A magyar nyelv és [...]
11. 1946-02-21 / 43. szám
[...] elvtárs népjóléti miniszter képviseletében Simono­vich István elvtárs miniszteri ta­nácsos már töb [...] énekel zon gorán kíséri Raics István Schu­bert müvek 16 45 Az [...] szakavatott méhészekre bízná A tanács kérése továbbá hogy amennyiben szükséges a [...] és Har­sányt Julianna Dr Székessy Ist­ván szolgálatonkívüli őrnagy és Mitró Margitj [...]
12. 1946-04-02 / 75. szám
[...] felemelke­désre váró nénnek az a kérése hogy ugyanilyen nemes gesztus­sal adják [...] Művelődési Társaság részéről dr Roros István elvtársunk mondott a megnyitáson magyar [...]
13. 1946-04-17 / 87. szám
[...] to­vábbá mert ha a tolnaiak kérése megvalósul akkor a bányászköz ségek [...] elkészítéséhez Első előadónak dr Boros Ist­vánt kérte fel a Mérleg munka [...] megtar­tott érdekes előadásban dr Bo­ros István részletesen ismertette az elmúlt rendszer [...]
14. 1946-05-14 / 107. szám
A magyar béke Szirmai István elviára nagy előadása a Vármegyeházán [...] más irányú elfoglaltsága miatt Szir­mai István országgyűlési képvi­selő clvtársimk tartotta meg [...] mert egv háborút vesztett ország ké­rése és kívánsága csak oly mér­tékben [...] Kálmán a parasztpárttól pedig Fábián István jelentek meg Soós Imre MÁV [...]
15. 1946-07-14 / 156. szám
[...] A MÉLTÓBA GOS NYILAS VEISS ISTVÁN egyetemi tanár a Felvidéki mi­nisztérium [...] felesküdt el­lensége Ez a Veiss István aki ndre és Jaroaa a [...] a Pécsbányatelepi MaDISz zenekar Szlovik István vezénylé­sével A műsor sikerét emelte [...] délután 5 ófakor Városház Dr Kérésé Istvánt délután 6 órakor Posta Dr [...]
16. 1946-07-27 / 167. szám
[...] és éljenzés fogadta majd Kossa István a gyű ést bezárva arra [...] Péntek Zoltán termény­ig felügyelő Fekecs István v uSyét intézik Mert nézzük [...] gondolná az em­ber hogy Fekecs Istvánt interná­lási javaslattal átadták a rendőr­ségnek [...] két heti szabadságot Ez a kérése teljesült is mert a főnöke [...]
17. 1946-07-28 / 168. szám
[...] külváros 7 órakor Dr Boros István Szigeti külváros 6 óra­kor Benedek [...] Sza­badság nyomda 2 órakor Dr Ké­résé István Filmszínház 2 óra­kor Karczag Ferenc [...] órakor Banya igazgatóság Dr Boros István Dél­után 7 órakor Erzsétoettelep Dr [...] szigorral hajtjuk végre Dr Boros István tó ispán e vtárs nyilatkoznia [...]
18. 1946-08-11 / 180. szám
[...] 7 órakor Somogy Dr Boros István délután 7 órakor Vasas Krancz [...] hétfő 1 órakor Ré­vész Gy István Kokszmüvek kedd 2 órakor Schubert [...] Kisiparo­sok kedd 7 órakor dr Kerese Bé­la Gyár város kedd 7 [...] munkásokat és földműveseket dr Boros Ist­ván főispán arról beszélt hogy húsz [...]
19. 1946-08-20 / 186. szám
[...] 18 án és 20 án István napján parasztnapokat rendezünk mindenütt az [...] Hor­váth János és Révész Gy István elvtársak helyzetismertetését az új kenyér [...] egyszerűen megfizethetetlen Elekmajornak is hagy kérése lenne a megye vezetőségéhez Elek [...]
20. 1946-08-25 / 190. szám
[...] 2 S 4 te Rádió kérésé hÍTurol gálat Rndaposi It 20 [...] MEG A SZ 1 XT ISTVÁN EMLÉKVERSENYT A Munkás KoHúrháxban került 15 55 ser Szánt István napján MADOS Déldunántúll Kerijjet által [...] Kő jü nymok dr Boros István éj dr Bajza Béla A [...]