Új Dunántúl, 1945. december (2. évfolyam, 267-289. szám)

1945-12-01 / 267. szám

Viláfy pcoUtÁcfat zgtyt&üljzhk! IgJ nUMBüTULi Pécs és a bányavidék meg­ünnepelte {elszabadulását — Nem pártszempontok, hanem a politikai megbízhatóság számit a rendőrségi kineve­zéseknél. ELDüNANTUll LAPJA n évfolyam 26?. szám ARA: 100 PENGŐ PÉCS, 1945 DECEMBER 1. SZOMBAT „Ä koalíció célja:. a munka és a felelősség megosztása" Tildy Zoltán részletes kormányprogramot adott a nemzetgyűlés pénteki ülésén Feladataink: a Szovjetunióval, többi nagyhatalmakkal és szomszédainkkal a jóviszony megteremtése, a békekötés előkészítése, a belső rend megszilárdítása, az ipari termeles reform]a és a pénzügyek rendbehozatala A novemberi választások során meg­választott magyar nemzetgyűlés novem­ber 29-én tartotta első ülését amelyen az újonnan megválasztott nemzetgyűlés megalakult és megválasztotta tisztikarát. A Himnusz eléneklése után Zsedényi Béla bejelentette, hogy 31 megválasztott nemzetgyűlési képviselő megbízásáról lemondott A lemondotak helyébe újakat hívtak be. A nemzetgyűlés határozati Javaslatot fogadott el, amelynek értelmé­ben a kormány törvényjavaslatot ter­jeszt be, amellyel az 1945, VIII te. meg­felelő paragrafusát oly módon változ­tatja meg, hogy az ország közéleti, szel­lemi és kultúrális vezetői közöl nem 10, hanem 12 nemzetgyűlési képviselőt választanak. A nemzetgyűlés elnökévé Nagy Fe­rencet, alelnökeivé K é t h 1 y Annát és Kossá Istvánt választották meg, ház­nagy Vásári István lett( Nagy Fe­renc az elnöki szék elfoglalása után há­lás szavakkal emlékezett meg a baráti nagyhatalmak vezetőiről, majd figyelmez­tette a nemzetgyűlés tagjait nagy fele­lősségükre. A nemzetgyűlés csütörtöki ülése ezzel véget ért. • A nemzetgyűlés pénteki ülését fél 1 órakor Nagy Ferenc elnök nyitotta meg. • A megalakuló ülés jegyzőkönyvének hi­telesítése után az elnök bejelentette, | hogy a miniszterelnök kíván szólani:t Tildy Zoltán a nemzetgyűlés tagjai előtt a kővetkező beszédet mondotta: Tisztelt nemzetgyűlés! A kormány, amely vezetésem alatt be­mutatkozik, az egész nemzetgyűlésnek 1 a nemzet egyetemének kormánya Meg­tartottuk az országos választást, tisztán, példátaió rendben. Ezen a választáson, amely a legszélesebb körű választójogon alapult, a magyar nép milliói fejezték' ki a maguk akaratát Ez a nemzetgyűlés tehát a történelemben valóban az első j Igazi képviselet. Teljesjogú nemzetgyü-1 lés, amely hivatott és jogosult minden| nagy nemzeti kérdés megoldására és i tegnapi megalakulásával az ideiglenesség ' korszakát lezárta. A választások előtt a pártoknak mód­jukban volt programjukat kifejteni. Volt azonban egy közös programunk is, ame­lyet a négy párt közös kiáltványban kö­zölt a nemzettel. Nagy kérdéseink meg.; oldása érdekében minden erőt a jövőben I is össze kell fogni és a koalíciós kor­mányzást fenn kell tartani. Az ideiglenes nemzetgyűlés utolsó ülésén mondottam: azt szeretném a nemzet érdekében, ha a választások után ide a nemzetgyűlésbe nem ellenfelekként, hanem barátként térnénk vissza, hogy megoszthassuk a munkát és felelősséget. Nagy megnyug­vás számunkra és az egész nemzet szá­mára, hogy ez így történt. A kormány megalakítását hosszú tárgyalások előzték meg. Ezeknek a tárgyalásoknak jellem­zője a minden párt részéről megnyilvá­nult felelősségtudat és egységkérdés. Súlyos helyzetben vettük át az ország kormányzását. Az előttünk álló feladatok óriásiak. Nagy biztonságot jelent ebben a helyzetben az az őszinte és reális ko­alíció, amelyben a nemzetgyűlés négy négy pártja a kormányt megalakította ás hogy kormányomban mellettem a két nagy pártja a kormányt megalakította helyettesként résztvesznek. őszintén átérzett kötelességem meg- J emlékezni Dálnoki Miklós Béla i munk áj áról. Kérem a nem­zetgyűlést, hogy fejezze ki meleg elis­merését Dálnoki Miklós Béla kormánya és az ideiglenes nemzetgyűlés iránt, örö­kítsük meg jegyzőkönyvben kormányá­nak elévülhetetlen érdemeit. Az új kormány ez alkalommal Is őszin­te és mély hálával emlékezik meg a Szovjetunió nagylelkűségéről, amellyel a magyar nemzeti élet megindulását le­hetővé tette. Nagy szomszédunk bizalma az egész nemzetet örök hálára kötelezte. Az előző kormány érdemének elisme­rése mellett hangoztatnom kell, hogy az új kormány sok meg nem oldott fel adatot vett át. Az állami élet és a gaz­dasági élet kérdéseivel szemben nagyobb céltudatosságot és határozottságot kívá- nunk mutatni az eddiginél. Szólni akarok programunk részleteiről is. Látjuk a kérdéseket, tudjuk a módo­kat a megoldásra és megteremtjük a szükséges eszközöket. A problémákat az egyes tárcák ügykörei szerint sorolom fel. Mindenekelőtt A KÜLÜGYI VONATKOZASD KÉR­DÉSEKKEL kívánok foglalkozni. Ez a külpoltika első feladatának tekinti hatalmas szomszé­dunk, a Szovjetunió bizalmának megszi­lárdítását és a Szovjetunióval való gaz­dasági és kultúrális kapcsolatok kiépí­tését. A kormány és az egész nemzet e kapcsolatok előfeltételének tekinti, hogy minden erőnkkel eleget tegyünk a fegy­verszüneti szerződésben vállalt kötele­zettségeink teljesítésének. Ez a politika eredményezte a Szovjetunióval való diplomáciai kapcsolatok felvételét. A Szovjetunió részéről tett nyilatkozatok megállapítják, hogy Magyarország ki­vette részét a német fasizmus elleni há­borúban és fegyverszüneti kötelezettsé­geinket lojálisán teljesítjük. További eredménye ennek a politikának a Szov­jetunióval létrejött árucsere egyezmény. A Szovjetunióval fenntartandó jóvi­szonnyal párhuzamosan nagy súlyt he­lyez a magyar kormány a nagy nyugati demokráciákkal, az Egyesült Államokkal és a brit birodalommal való kapcsolatok újbóli kiépítésére. Teljesen tudatában vagyunk ennek kultúrális és gazdasági jelentőségével. Nagy örömünkre szolgált, hogy az Egyesült Államok kormánya szintén felveszi a diplomáciai kapcsola­tokat a magyar kormánnyal. Ugyancsak a magyar demokrácia elismerését látja a magyar kormány abban a tényben, hogy a brit kormány késznek nyilatko­zott a magyar kormány hivatalos kép­viselőjének Londonban való fogadására. Különös jelentőséget tulajdonít a ma­gyar kormány a szomszéd népekkel való viszonyunk rendezésének, örömére szol­gál a kormánynak, hogy Romániával je­lenleg fennálló kapcsolataink a legjob­bak. Gróza miniszterelnök részéről felve­tett magyar—román vámunió és az út­levél megszüntetésének gondolatát a ma­gunk részéről készséggel megfontoljuk. Sajnálattal kénytelen a magyar kormány tudomásul venni azt, hogy a demokra- tukus Gróza kormány jóindulatú rendel­kezései a román reakciósok révén nem mindig érvényesülnek Jugoszláviával barátságos jó-viszony, ban vagyunk. Ezt Tito marsall a jugo­szláv felszabadító harc évfordulóján mon­dott beszédében leszögezte. Különös ér­tékkel bír számunkra az a körülmény hogy a magyar kisebbség immár szaba dón élheti népi életét. A magyar hadi­foglyok hazabocsátása is tanúsítja Ja goszlávia jóindulatát. A magyar kor­mány Jugoszlávia barátságát szívből vi­szonozza. A demokratikus Ausztriával ellentéte­ink nincsenek. Sok körülmény, elsősor- ! ban a gazdasági egymásrautaltság kivá- natossá teszik az Ausztriával való kap | csolatok mielőbbi felvételét és jószom­szédi viszonyunk kiépítését. I Magyarország jóviszouyt igyekszik te- ' remteni a csehszlovák köztársasággal is. Be kell vallanunk, hogy ez az igyeke­zetünk eddig nem járt sikerrel. A jó­szomszédi viszonyt a Szlovákiában vég­bemenő események miatt kellőkép kiala­kítani nem tudtuk. Köztudomású, hogy Csehszlovákiában magyar állampolgáro­kat vagyonuktól megfosztanak, kiutasí­tanak és internálnak. A csehszlovákiai magyarságot megfosztották politikai jo­gaitól, a kultúrális élet lehetőségeitől. A legutóbbi időben megkezdődött a magyarlakta vidékek férfi lakosságának elszállítása is. A magyar kormány ezek­re a jelenségekre felhívta a szövetséges hatalmak figyelmét is és kérte közbelé­pésüket. A magyar kormány a maga ré­széről kész mindent megtenni, hogy a csehszlovák kormánnyal tisztességes meg­egyezés útján rendezze a csehszlovákiai magyarság helyzetét. A külügyminiszter úr a közeli napokban Prágába utazik. A miniszterelnök ezután ismertette a többi európai országokkal való kapcso­latainkat. A magyar kormány mielőbb fel kívánja venni a kapcsolatokat Fran­ciaországgal, Olaszországgal, Lengyelor- sággal, Bulgáriával, Svájccal és Török- országgal. A svéd kormány már kifejezte készségét a diplomáciai viszony felvé­telére. A kormány külpoltikájának legfonto­sabb feladata az elkövetkezendő béke­kötésre való felkészülés. A magyar nem­zet is várja, hogy a békekötés mielőbb valósággá váljon. A demokratikus Ma­gyarország őszinte vágya, hogy bekap­csolódhassák az egyesült nemzetek vi­lágszervezetébe. A békekötéssel kapcso­latban Magyarország nem tart igényt arra, hogy a Kárpát-medencében előjo­gokat kapjon. Magyarország őszintén hisz abban, hogy a béke eredményeként Közép-Európában kialakul az együttmű­ködés az itt élő népek között. Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy helyzetünket a többi demokratikus nemzetek között döntő módon határoz­zák meg a belső állapotok. Az erős kormányzat mellett jó és fegyelmezetten működő állami, közületi és rendészeti apparátus biztosíthatja az újjáépítés si­kerét. A kormány a legteljesebb céltu­datossággal fogott hozzá az e téren je­lentkező feladatok megoldásához. A bel­ügyminisztérium az igazságügyminiszté­riummal együttesen foglalkozik a köz­jogi és alkotmányjogi reformok kidol­gozásával. A belügyi kormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy intézménye­sen és kemény kézzel vigye a harcot a reakció ellen. A reakció továbbra is meg fogja kísérelni, hogy politikai és gazda­sági téren bizonytalanságot és zűrzavart teremtsen. A BELÜGYI KORMÁNYZAT FEL­ADATA a belső rend megszilárdítása. Példás köz­állapotokat és olyan közbiztonságot kell teremteni, amely, az ország minden pol­gára számára biztosítja a nyugodt és bé­kés termelő munka lehetőségét. Feltét­lenül biztosítani kell az élet- és vagyon­biztonságot A belügyi kormányzat az igazságügy- miniszterrel együtt kíméletlenül letöri a feketézést. Fontos követelmény a közélet tisztasága is. A korrupciót tökéletesen ki kell irtani, mindenekelőtt a rendőr­ségből és minden olyan szervből, amely­nek elsősorban hivatása őrködni az ál­lami gépezett tisztasága felett. A belügyminisztérium feladata, hogy erélyesen véget vessen a rendőrség munkájában itt-ott megnyilvánuló túlka­pásoknak. A demokratikus átalakulás kezdeti nehézségei után olyan mintasze. rű rendőrséget kell teremteni, amely szervezetségével és erélyével, a törvé­nyek szigorú és igazságos végrehajtásá­val komoly tekintélyt szerez magának és kiérdemli a nép szeretetét és rokonszen- vét. A kormány tudatában van az eddigi hibáknak, ismeri a túlkapások és vissza élések adatait. Kötelességemnek érzem azonban, hogy a rendőrség eddig végzett értékes munkáját is elismerjem. A demokratikus magyar hadsereg 41- lami életünknek fontos tényezője. A HONVÉDELMI MINISZTER FEL­ADATA, hogy a honvédséget megszervezze. En­nek érdekében a tisztikar demokratikus szellemét kell kifejleszteni. Amikor meg­állapítom, hogy a múlt bűneiért és az ország bukásáért a tisztikar igen nagy mértékben felelős, őszinte megbecsülés­sel kell megemlékeznem azokról a tisz tekről is, akik szembeszálltak az ország- rontás szellemével. AZ igazsAgpgyminisztériumra hárul a magyar jogrendszer demokratikus átalakítása. A minisztérium előkészíti és kidolgozza a szükséges közjogi és alkot mányjogi reformokat. Előkészület alatt áll a családi és örökösödési jog reform ja, a földreformmal kapcsolatos kérdé sek végleges rendezését tartalmazó ja­vaslat. A büntetőjog terén a személyiség hatályosabb védelmét célzó és a demo­kratikus rendszer védelméről szóló re romjavaslat a legfontosabb. Előkészítés alatt áll a sajtószabadság intézményes biztosítása. A KULTUSZKORMANYZAT FEL­ADATA ________________________ a demokratikus neveiért rendszer kidol­gozása. Megállapíthatjuk, hogy a magyar műveltség nem elmaradott, csak hibásan fejlődött. A nevelési reform végrehajtá­sának előfeltétele a demokratikus szel­lemű nevelők biztosítása. A kormány tu­datában van annak, hogy a nemzeti mű­veltség biztosításánál semmi sem lehet fontosabb. Szükségesnek láttuk TÁJÉKOZTATÁSI minisztérium felállítását is. Az átmeneti időkben naoy szükség van a nagyközönség tálékozta- tására. A demokratikus országokban mindenütt felállították az információs irodát vagy minisztériumot A miniszté­rium hatáskörébe tartozik a sajtó, azon kívül a külföld és belföld tájékoztatása A FÖLDMŰVELÉSÜGYI KORMÁNY ZAT egyik legfontosabb feladatárak a mező­gazdasági termelésünkkel összefüggő

Next

/
Oldalképek
Tartalom