Új Dunántúl, 1945. június (2. évfolyam, 122-145. szám)

1945-06-02 / 122. szám

Pécs, 1945 június 2. Szombat II. évfolyam 122. szám. Ára 1*50 pengő. A MAGYAR NEMZETI FÜGGETLENSÉGI FRONT LAPJA _ _____\__________________________________________________________________________ El őfizetési álak egy hóra .10 pengő. Egyes számán 1.50 pengő. Szerkesztőség Perczel-u. 2. sz. Telefon­szám: 29-49. Kiadóhivatal Perczel-u. 2. sz. Telefon • szám: 29-50. Ál- demokrataság A nyilas-fasiszta uralom, alól való fel- szabadulásnak első hat hónapjának po­litikai mérlegét ha vizsgálat alá vesszük, olyan jelenségeket tapasztalunk,- ame­lyek arra mutatnak, hogy egyes pártok és pártemberek mintha mindent feledtek és semmit sem tanultak volna. Pártok és pártemberek feledték a letűnt népelle­nes rendszer hatalmi árnyékában hüsülö semmittevésüket, ámbár magukat halkan- csendesen akkor is demokratáknak sze­rették nevezni. Semmi tanulságot nem vontak le a múltból és különösen annak k legutolsó véres napjaiból hogy ennek a most végétért borzalmas háborúnak a legfőbb tétje a demokrácia volt és az ma is. A demokrácia, amit egyes pártok « nevükben hordanak. Sajnos: csak a nevükben és nem a szivükben. Mert ha nem így volna* akkor hogyan történ­hetne meg az, hogy a kialakuló demokra­tikus új rend ellen elsőnek nem a letűnt nyílt reakció aknamunkásai fenekednek, hanem olyan pártok cs pártemberek, akik roagukgl demokratáknak és a demokra­tikus blokkhoz tartozóknak hirdetik. Pécsett is ' „működik" egy pol­gári demokrata páll" néven ismert poli­tikai alakulat. A nyilas-fasiszta rezsim­nek különösen utolsó cltapja alatt ke­veset hallhattunk róla, sokkal keveseb­bet, mint amennyire újabban akarja ma­gát észrévétetni. Pedig a nyilas-fasiszta uralom idején helyénvalóbb lett volna pcrbeszállni az emberi jogok, az egyen­lőség, népszabadság és hazafiúi erények ama legádázabb cltipróival. Hanemhát akkor „nem babramenö játék" lett volna ilyen nyílt .állásfoglalás. Ma azonban más a helyzet, ma. demokratában elünk, amikor egy jólnevelt demkoralának mip- üent szabad. Még azt is, hogy mimu­tassa ; milyen kevés köze van a demokrá­ciához.; Title, lássuk: Dr. Balassa Miklós, a pé­csi polgári demokrata párt elnöke, a múlt vasárnap, pártja gyűlésén beszédet mondott, amelyben panaszkodot.1, ho^y „egyes politikai pártok hatósági jogokat vindikálnak maguknak". A szónok itt nyilván a nemzeti bizottságokra gondolt, amelyben pedig valatnevnyi párt képvi­selve van cs valamennyi pártnak tudnia kell, hogy ezek a pártok ebben árz át­meneti időben, ebben a romokban heverő országban milyen felmérhetetlen fontos­ságú hivatást töltenek be. De egy jól­nevelt demokratának tudnia kellene azt is, hogy a letűnt reakciós rendszer ide­jén minden fordítva történt. Nem a nép- milliók, mint minden hatalom jogszerű forrása, irányította a végrehajtó hatal­mat jelentő hatóságokat, 'hanem megfor­dítva: ezek a hatóságok, amelyeknek ha- talma egy törpe kiváltságos klikktől és nem a népmillióktól eredt — parancsno­koltak a népmilliók felett. Mert ezeknek ri népmillióknak nem volt joguk vagy ka volt, az csak látszat-jog volt csupán. Azok a pártok, amelyek ellen a fiskális úr fullánkja döfköd, a két nagy mun- káspáirt nyilván. Mind a két párt hatal­mas dolgozó tömegekre támaszkodhat, nagyobb rész illeti is meg a hatalomból, mint azt a pártucat laleincrt és gyárs- polgárl, akik mögött semmi tömeg nem áll. A két munkáspárt a reakciós éra »lati csak a földalatt „élhetett" jogai­vá!, ma azonban demokrácia van, ha nem csalódunk, hát a* föld alól előjöttek ezek * reakció-odakényszeritette, dolgozó, áh lamalkotó tömegek, hogy éljenek a ma­guk istenadta jogaival, hogy demokrá­ciát teidlhlsenek, hogy megmutassák „ha­bár felül (volt) a gálya s alul a víznek árja, azért a víz a úr". Mert az az igazi demokrácia, amikor a nép, amely ha úgy tetszik, pártot is alkothat, parancsol a lölc függő hatóságnak és nem megfor­dítva. Aki ettől eltérő, elvet hirdet, az a régi rendszert kívánja vissza és meg őrüljön, ha ezért csak az ál-demokrata ielzövfcl illetik azok, akik a demokrácia igaz alkotói. ' | „Egyes pártok maguk között megosz­toznak a betöltendő állásokon", mondja [ovább a „demokrata“ párt elnöke. így is van ez rendjén. A demokratikus pár­tok a maguk embereit ültetik a közigaz­gatás, a végrehajtó hatalom főbb tisztsé­geibe. Tehát-az egyes demokratikus pár­tok, amelyek a nép milliós tömegeit Meglepő fordulat a szíráat helyzetben Angol csapatok parancsol kaptak, hogy a további vérontás elkerülése céljából beavatkozzanak Londonból jelentik: Az angol csa­patok parancsot kaptak, hogy további vcrontá6 elkerülése céljából Szíriában be­avatkozzanak. Churchill miniszterelnök üzenetet küldött De Gaulle tábornoknak és arra kérte, hogy a' francia csapatok szüntessék be a tüzelést és vonuljanak vissza kaszárnyáikba, hogy ezzel elkerül­jék az összeütközés veszélyét az ango­lokkal. Churchill miniszterelnök üzeneté­ben ezeket mondja: „Tekintettel n súlyos helyzetre, amely Szil iában és Libanon­ban előállott és arra, hogy hevs halt ok törtek ki, mély sajnálattal arra utasítot­tuk a középkeleti szövetséges főparancs­nokot. hogy további vérontás megakadá­lyozására és at egész h özépkelet bizton­sága érdekében, amely fontos támaszpon­tunk a Japán elleni háborúban, avatkoz­zanak bele a küzdelembe. Hogy elkerül­jük a brit és hatéra csapatok közötti összeütközést arra kérem önt, azonnal rendelje el a traneia csapotoknak a tüze­lés abbahagyását és vonuljanak vissza kaszárnyáikba. Mihelyt a harcok végcf- ériek és a rend helyreállt, készséggel hajlandók leszünk résztvenni egy londoni hármasértekczleten." , Az angol rádió közlése szerint, tekin­tettel arra, liogv Szíriával megszűnt az összeköttetés, egyelőre nem lehet tudni a legutóbbi 12 óva fejleményeit. A bcyiulhi rádió tegnap este francia nyelven ezt mondta: a francia csapatok megoldották azt a feladatukat, hegy a rendet helyre­állítsák egész Szíriában. A közcpksleti brit főparancsnok utasí­tásokat küldött a francia főparancsnok­ságnak, ezt megelőzően azonban a francia kormány utasítást adott, hogy teljesítsék a brit kívánságokat- A francia kormány egyébként ma Parisban minisztertanácsra iil össze. A párisi brit nagykövet ma i éggel látogatást lelt Churchill minisz- Tcelnüknél. Grow, Amerika helyettes kü­lügyminisztere Washingtonban kijelentet­te, .hogy Trooman elnök helyesli a brit lépést. Eden külügyminiszter kijelentette, hogy: semmit nem tettünk mindaddig, amíg fe­lelőssegünk olyan súlyossá nem vált, hogy nem volt más választásunk, vagy közbelépni, vagy túrni olyan helyzet ke­letkezését, amely szégyenbe hozott volna mindannyiunkat. Kijelentem, hogy senki nálam jóban nem aggódik azért, hogy az angol-francia viszony a legkisebb mér­tékben se szenvedjen az új események kövékezteben. Attlee, munkáspárti ^j-zető hangsúlyozta, hogy Angliának nein volt más választása, mint közbelépni és helyre­állítani a rendet Minél előbb elhagyják a francia csapatok Szíriát, annál jobb. San Franciscóban a szőv e! küldöttség tiszteletére rendezett ebéden komoly nyilatkozatok hangzottak el a szovjet-amerikai barátság kimélyítés éröl Washingtonból jelentik: San Franciscóban a világbiztonsági értekez­let szovjet kiküldötteinek tiszteletére rendezett ebéden Manuiski, Ukrajna ki­küldötte kijelentette, hogy ez a találko­zás Amerikának a szovjet nép iránt ér­zett. szimpátiájának bizonyítéka. A Vö­rös Hadsereg, amely a szövetségesekkel együttműködve megszabadította az em­beriséget a hitleristáktól, az egész, világ tiszteletét vívta ki. A szovjet és ameri­kai katonák között mély barátság fejlő­dött ki a közös harcban, mert köztudo­mású, hogy a legerősebb baráti szóllak a harctereken fonódnak. Az amerikai és szovjet nép feladata, hogy együtt dol­gozzék az emberiség jobb jövőjéért, a háború nyomatnak eltüntetéséért és egy igazságosabb gazdasági rendszer meg­teremtésének előfeltételeiért. Kiszeljev, Fehéroroszország kiküldötte pohárköszöntöjéb’en kijelentette, hogy a nagyhatalmaknak minden erejüket latba kell vetniök azért, hogy a jövő nemze­déket megkíméljék a háború borzalmai­tól. Cián, a republikánus párt kiküldötte beszédében rámutatott arra, hogy a re­akciós erők a szovjet- amerikai barát­ság megzavarására törekednek. Meg van győződve róla, hogy a sanfranciscoi konferencia sikerrel fog lezárulni. A ha­bom után szoros kapcsolatokat kell lé­tesíteni Amerika, a Szovjetunió, Anglia és Kína között. Spanyolország és Argen­tina bújkáló fasiszta elemei ellen foly­tatni fogják a harcot. * i Tito marsall Ljubljanában fogadta a szlovének és a trieszti felszabadítás! bizottság küldöttségeit Belgráditól jelentik: Tito marsall csütörtökön Ljublajnuban, Szlovénia fő­városában tartózkodott, ahol a lakosság nagy örömujjongással fogadta. Tito csü-• törtökön délelőtt fogadta a szlovének fcl- szabadilási bizottságának küldöttségeit, valamint azt a küldöttséget, amelyben \ Trieszt városa felszabaditási bizottsága- j nak szlovén és olasz képviselői foglaltak i helyet. Mind a szlovén, mind pedig az olasz küldöttek hangsúlyozták a két nép együttműködésének szükségességét és ki­jelentették, hogy az autonom Trieszt j igazi fejlődésének lehetőségeit csak a fö­derativ Jugoszlávia keretein belül lehet megvalósítani. A küldöttek Tito marsall támogatásút kérték demokratikus Jörck- veséikben. ' képviselik is nem egy törpe kiváltságos klikk. Ebben különbözik a demokrácia a kiváltságos reakciótól. Balassa úr attól fél, hogy mivel a demokratikus pártok nem hajlandók a régi reakciós rezsim fö- cmbercil meghagyni a ^égi pozíciókban, ,,cz a tisztviselői kar nívójának lesül­lyedését fogja eredményezni". Eszerint ‘a „demokrata“ észjárás szerint a „nívó' kedvéért áldozzuk fel magát a demokrá­ciát, hagyjuk meg a régi reakciós rend­szer föcmbcreit pozícióikban. Ez a fából - vaskarika-demokrácia a leghatározottab­ban mutatja meg, mennyire lehel becsülni Balassa ür demokráciáját, aki a továb­biakban „nem tartja egészséges állapot­nak azt sem, hogy olyanok szolgáltatnak jogot, akik azt sem tudják, hogy mi a jog". Hát igen, az egyszerű munkásember, j vagy pár középiskolás kisember nem vég- I z.clt jogot. Minden ymhci nem lehel jog­tudós, különben kik végeznének produk­tív munkát, ami végeredményben mégis csak a társadalom létének alapja. A kér­ges tenyér inkább, mint a jogtudori ok­levél A kérges tenyér tulajdonosának js van annyi jogérzéke, hogy eldöntse: mi az igaz, mi a talmi, mi az igazi és mi az ál-demokrácia. A régi rendszer vissza­állítása mellett üti meg a nagydobot az, aki Balassa úr észjárása-szerinti demo­kráciát akar.- És így válik érthetővé, lyogy miért védte olyan eredményesen i napokban a fiskális úr a reakciós vár­megye egyik ittfelejlett föembcrél. Nines oka panaszkodni a védő úrnak a jogot nem tudó nép emberei miatt; valóban félreismerték a jogot azok, amikor öt ilyen olcsó sikerhez segítették. De félre­ismerték demokrata kötelességüket azok az urak is, akik az itt; bonckés alá vett demokrata-kaszinói beszédet olyan „élén­ken megtapsolták". (tn- }•) BENES EI.M3K SZÍVÉLYES TÁVIRAT VÁLTÁS A Moszkvából jelentik: Benes, Cseh- - Szlovákia elnöke Prágába való megér­kezésének alkalmával üdvözlő távirat­ban üdvözölte Sztálin marsall!. A távi­ratban Benes elnök a legmélyebb köszö­netét fejezi ki a Szovjetuniónak és a Vörös Hadseregbe!, hogy nagyszerű módon működött közre Csehszlovákia felszabadításában és hangoztatja, hogy a Szovjetunió és Csehszlovákia között a baráti szoros együttműködés továbbra is meg fog maradni. Sztálin marsall vá­laszában a legjobb jókívánságait küldi a testvéri csehszlovák népnek és üd­vözli Benes elnököt a felszabadított Prá­gába való megérkezése alkalmából. \ if *1-1 KINEVEZTÉK ITNGYELORSZÄG BELGRÁDI KÖVETÉT Moszkvából jelentik: A varsói rádió közli, hogy a lengyel nemzeti ta­nács elnöke Jan Vandet nevezte ki a lengyel köztársaság belgrádi követévé. Vande azelőtt az ideiglenes lengyel kor- mnáy közoktatásügyi államtitkára volt i BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA MOHAMEDÁNJAI AZ ÁLLAMSZÖVET- SÉGI JUGOSZLÁVIA MELLETT Moszkvából jelentik: A belgrádi rádió közlése szerint Szarajevóban bofe7 jezódött a boszniai és hercegovinai mo­hamedánok értekezlete. Az értekezlet résztvevői kijelentették, hogy Bosznia és Hercegovina mohametfánjai minden ere­jükkel hozzájárulnak az új federativ Ju­goszlávia felépítéséhez. LETARTÓZTATTAK A NÉMET RÁDIÓ ANGOL BEMONDÓJÁT • Londonból jelentik: A 2. brit had­sereg katonái Flensburg közelében el­fogták William Joycet, aki a náci re­zsim alatt a német rádió angol bemon­dója volt. Jpyce letartóztatása során megsebesült, amikor pisztolyt próbált rántani. Először ir, majd német állam­polgárnak vallotta magát, de az angol hatóságok hazaárulónak tekintik. NEWYORKBAN ELFOGTAK EGY FASISZTA KÉMET Newyorkhól jelentik: Az ameri­kai Egyesült Államok igazságiigyminisz- lóriunia közölte, hogy május 25-ún New- uyóikban -letartó;*latiak- eifV de t'dvulller neVü náci kémet* aki még a múlt évben Spanyolországból érkezeti Amerikába De Cavailler Newynrk állam egyik vá­rosában rádióadót létesített és Hamburg-, gal próbált összeköttetést keresni. Meg­állapították, hogy rejt jeles leveleket kül­dött égy semleges államban élő fasiszta kémnek. FLENSBURGBAN FELSZÁMOLTÁK A DÖNITZ-KQRMÁNY MŰKÖDÉSÉNEK NYOMAIT Londonból jelentik: Az angol szovjet és amerikai ellenőrző bizottság ! befejezte a flensburgi PöTutz-kormány működésének felszámolását. A bizottság-' nak csak néhány tagja., maradt Flens- buryban, hogy tanulmányozza a német nagyvezérkar okmányait. Délnémetországban az amerikai meg­szálló hatóságok Bajorország közigazga­tásának élére egy ismert liáciellenes ‘ férfit, Franz Scheffert állították, aki a bajor néppárt, elnöke volt és 1933 k>ta mint politikai fogoly sínylődött. Scheffer feladata lesz, hogy megtisztítsa a köz- igazgatást a náci befolyástól. szigorú Ítéletek ismert OLASZ FASISZTÁK BÜNPERÉBEN Londonból jelentik : A milánói népbíróság halálra ítélte Uccellit, Mi­lano fasiszta prefektusát és Róma volt kormányzóját, továbbá Butfarini Guidit, Mussolini volt belügyminiszterét az olasz hazafiak üldözése miatt. Rómában három ismert fasisztát igéitek távollétük ben életfogytiglani íegyházra, még pedig ' Fcderzonit, Bottait és Rossonit. MINDINKÁBB ROSSZABBODIK NYU­GATNÉMETORSZÁG ÉLELMEZÉSI HELYZETE Londonból' jelentik: Franck Guil- lanl, az angol rádió tudósítója beszá­mol arról, milyen fejadagot kapnak a nemetek a 15. amerikai hadsereg altai megszállt ruhrvidóki, vájni és saarvidéki zónában. A legnagyobb napi fejadag 1200 kalóriának felel meg és azt csak a nehéz testi munkások kapjak. Ez körül­belül az angol fejadag fele, de még min­dig .több, mint amit a németek adtak a hollandiai városi lakosságnak. Egyéb­ként a 15. hadsereg megszállási zónájá­ban az élelmezési helyzet egyre rosszab­bodik és a meglévő készletek egy hó­napnál tovább nem tartanak. Az ame­rikai hátóságok mindent megtesznek a bajok orvoslására és sok német hadi­foglyot szabadon bocsátanak a mező­gazdasági munkálatok elvégzésére, » % l

Next

/
Oldalképek
Tartalom