Új Dunántúl, 1946. július (3. évfolyam, 145-170. szám)

1946-07-02 / 145. szám

Az új postai díjszabás Budapest, július t. A posta, vezérigazgatóság közli, hogy július 1-től a posta, táviró, távbeszélő és rádiódijak a jelenlegi díjak százszorosára emelkednek Levél díja helyben 24, .vidékre 40, kül­földre 160 billió, levelelőlap hely­ben 16, vidékre 24, külföldre 100 billió. A rádió előfizetési díja 400 billió pengő. is-ft T-A P g 1 Q ű \ A Ki T l1 I 1 L A P ] A 1 ni. ÉVFOLYAM, 145. SZÁM. ARA 50 BILLIÓ PEN ;Ő PÉCS, 1946 JÚLIUS 2. KEDD A külügyminiszterek tanácsa foglalkozott a magyar-szlovák áttelepítés kérdésével Egyes külföldi rádióállomások közlése szerint a csehszlovák kor­mány Parisban a külügyminiszte­reknél tiltakozott az ellen, hogy a magyar kormány megakada- lyoeza a 100.000 magyarországi szlováknak Csehszlovákiába való átköltözését. Ezzel kapcsolatosan illetékes helyen határozottan ki­jelentették- hogy a magyar kor­mány részéről semmiféle ilyen in­tézkedés nem történt. A magyar kormány a csehszlovák áttelepí­tési bizottságnak minden segítsé­get megadott. Magyar részről pon­tosan teljesítették az egyezményt tekintet nélkül arra, hogy a cseh­szlovák kormány újabb egyez­ményben a szlovákiai magyarság tekintetében vállalt kötelezettsé­geit nem teljesítette. Az áttele­pítésre jelentkeze étek szánra egyéb­ként jóval kevesebb a hírek sze-J korlati alkalmazására vonatkozó rint Párisban csehszlovák részről I intézkedés tárgyában a magyar— közölt százezeres számmal. I csehszlovák megbeszéléseket A lakosságcserccgyezmény gva- jövő héten folytatják. Trieszt, a béketárgyalások és a dunai hajózás ra megvizsgálná a trieszti alkot­mányt. A javaslat felett még nem dön­töttek. A külügyminiszterek nem jutottak megoldásra Byrnesnek ama javaslata felett sem, amely szerint július 20-án tartanák meg a békeértekezletet 21 nemzet rész­vételével, de ezt újból megvitat­ják. A külügyminiszterek megfe lelő megállapodásra jutottak a dunai hajózás szabadságáról elő. terjesztett újabb Bidault-féle ja vaslat ügyében. Párisból jelenti a Reuter: A külügyminiszterek szombat dél. utáni értekezletén Bidault francia külügyminiszter azt javasolta, hogy Trieszt és a szomszédos te­rületek 10 évi időtartamra önkor­mányzat mellett a négy nagyhata­lom, valamint Olaszország és Ju­goszlávia ellenőrzése alatt állja­nak. A terület sérthetetlenségét az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsa biztosítaná. Tiz évi idő­szak után a négy nagyhatalom új­A köztársasági elnök és a miniszter- elnök az úi kenyér ünnepén Minden nári ügyelten arra* hogy ne so dórja válságba a koalíciói* gyár örökös rettegés és félelem állapotában élne. Iskolája, polgári joga nincs ott a magyarságnak, va gyonukat elkobozzák. így nem élhet 650.000 magyar . és nem költözhet a béke sugara j a többi magyar szivébe, ha látja a csehszlovákiai magyarok sor­sát Elmondottuk Amerikában azt Is, hogy nincs a világon még egy or. szág, amely anyagilag úgy össze­omlott, elpusztult volna, mint Ma­gyarország. Rámutattunk, hogy a vesztes háború után újabb kötele­zettségeink vanna. Ezért szükséges, hogy adják vissza, ami a mienk, hogy dolgozhassunk. Utunknak ez a célja teljes ered­ménnyel járt. — Politikai eredményt ettől az utazástól nem is vártunk — foly­tatta a miniszterelnök —, de hát ez a békekonferenciára tartozik. Az előbbi döntés megváltoztatásá­nak akadályai vannak, de felvetet­tük, hogy esetleg mi, a magunk részéről kezdeményez­hessük ennek a kérdésnek felve­tését. < Erről tárgyaltunk Párizsban Mo- lotovval is. Ígéretüket bírjuk, hogv ezt a kérdést megfontolás tárgyá­vá teszik. Ezután a belpolitikai kérdésekre tért át Nagy Ferenc miniszterel­nök. Rámutatott arra, hogy a de­mokrácia ellenségei célzatos össze­hasonlításokkal próbálnak nehéz­ségeket gördíteni a kormány mű­ködése elé. Rámutatott arra, hogy a múlt idők nyugalma a csend­őrszuronyok által teremtett nyu­galom volt, a nép rabszolgaságban és elnyo­matásban élt. Üldözték a népet és már-már reménytelennek látszott, hogy alkotmányosan is meglehes­sen változtatni ezt az életet. A demokratikus politika jelenti azt, hogy a nép egészének épitjyk fel ezt az országot és ahogyan emelkedik az ország, emelkedik a nép jóléte, boldogulása is. Uqyp.- jen azonban mindenki, hogy a régi világ ne kerülhessen még- egyszer uralomra, hogy a magyar nép ne kerülhessen mégegyszer a kizsákmányoltság állapotába. Csak az egész nemzet összefogásával lehet a nehézsége­ket leküzdeni. Ezért ügyeljen minden párt, hogy ne sodorja válságba a koaliciót, mert ezzel olyan helyzetet terem­tene, amelynek következményéért a felelősséget sietnének elhárítani magukról. Küzdeni kell a reakció és a fasiszta csökevény minden megnyilvánulása ellen. (Ügy van. úgy van — zúgja a tömeg.) Nem is tudja az ország, hogy milyen veszélyt jelent politikailag és gaz­daságilag például a terézflbrúti gyilkosság, amelynél a Magyaror­szágot felszabadító Vörös Hadse­reg tisztjeit gyilkolták le orvul Szombaton Szegeden a kormány több tagjának jelenlétében ren­dezték meg az első kenyér ünne. Pót amelyen megjelent és beszé­det mondott Tildy Zoltán, a Ma­gyar Köztársaság elnöke és Nagy Peren« miniszterelnök is, Az elnök a kenyér hagyomá­nyos megszegése után az aláb­biakat mondotta: — Magyarok! Testvéreim! Né­hány szóban meg akarom köszön. n: nektek ezt a mai szép bizo­ny osságt ételt. Úgy érzem, hogy ez a nagyon szép felvonulás bizonyságtétel elsősorban a munka és a munkás megbecsü­lése mellett. — Amikor ránézek erre a meg­áldott és megszentelt kenyérre, ®n, aki magam is dolgoztam eleget f atal koromban kint a földeken tudom, hogy mennyi munka, mennyi veríték mennyi gond cs mennyi aggodalom van ebben a kenyérben. Látom az őszi eső hullását, látlak benneteket kint törni a fögöt, viaskodni a földdel, ne­héz időkben, amikor eszközeitek megfogyatkoztak s az eszközö­ket hordozzátok az emberi erő elszánt latbavetésével. J-átom. hányszor borul el homlo­kotok gondban, amikor tavaszi fdöben nem jött meg az eső és Munkátok már hiábavalónak lát- *w>tt s látom földerülni arcotokat, Julikor „ kasza előtt mégis meg­hajlott a kalász amikor meg le­hetet Őrölni az első piros búza femeket, meg lehetett sütni az “í kenyér első zsengéjét. — Bőséges időkben kevesen gon­doltak j szántóvető ember mun­kájára. Akkor nem volt probléma f® nem volt kérdés a kenyér, hogs,' Ji mennyit vehet cs mennyit ehe­belőle. M a a városi ember fcmdw iü kint volt veletek együtt * RWeken és az ipari üzemek­ben, a bányák mélyén lestél- a munkátok eredményét. — Emberé a munka cs Istené az áldás. Ti tudjátok azt, hogy megtehettek mindent, e veritek bőven hullhat alá a barázdára elvégezhettek minden munkát, de magasabb erők döntik el, hogy' ennek a munkának mi legyen az eredménye. Testvéreim! Ezt a hitet őriz­zétek' meg. A magyar népnek, az egész magyarságnak erre a hitre rnondhatatlanul szüksége van súlyos, nehéz történelmi meg­próbáltatásaink ideje. — De hadd lássam' ebben a de­monstrációban a ti bizonyságtételteket a ma­gyar köztársaság s a magyar demokrácia mellett. Ma a dolgozó embereké ez az ország. . , — Az orazág meg ®ogja be­csülni a dolgozókat — folytatta az elnök — és csak a dolgozókat fogja megbecsülni, mert olyan országot akarunk, amelyben a munkásnak s a munkának egyfor­mán megvan a tisztessége, a be­csülete, a bére és a jutalma. A henyélőket pedig, akik kerü­lik a munkái, vagy könnyen akarnak élni. ki akarjuk re- Iceszteni a kenyérnek az áldá­sából. Békességet a népek és nemzetek között és békét bent az ország- j ban. Kirekesztjük ennek a belső bé-j kességnek, a dolgozó magyarok j egyetértésének és békéjének búj- [ togató elemeit, fis békét akarunk l teremteni, új és szabad világot, amelybe a régi letűnt bűnös vi­lág semmiféle sötét szelleme még- egyszer visszajönni ne tudjon. — (Éljenzés és taps.) — Békét azért is akarunk idebent, hogy a jó munkának ne legyen akadálya sehol, hogy minden ember bízva dolgozhassák azzal a tudattal, hogy munkájának meglesz a>z eredménye. (A köztársasági elnök beszédét hosszantartó éljenzés és taps követte). A miniszterelnök beszéde Ezután Került sor Nagy Ferenc miniszterelnök beszédére. — Az új kenyérrel együtt jele­nik meg a« új pénz a forint is. Augusztus elsejével megszűnik a pénznek mai ször­nyű bizonytalansága, a pénzromlás. — Augusztus 1-től már terveket lehet építeni, szá­molni lehet az új pénzzel, ame­lyet a gazda kapni fog a beszol­gáltatott terméséért. Mindenki tudni fogja, bogy mit ér a közé­ben lévő pénz a következő na pon. Külföldi útjáról beszélt ezután a miniszterelnök. Mindenekfelett felvetette a kérdést, hogy miért mentek nyugatra és mi volt a céljuk ezzel az utazással. Május 7-én Párisban a külügyminiszterek értekezlete visszaállította a trianoni határt cs egész Erdélyt Romániának ad­ta Ekkor úgy érezte hogy' nem elég diplomáciai úton folytatni a tárgyalásokat nagyobb erővel kell fellépni a magyar békecélok érdekében. Ezért igyekezett felvenni a mosz­kvai látogatás után az angolszász nagyhatalmak vezetőivel is a sze­mélyes kapcsolatot s megvilágí­tani előttük békeproblémáinkat. Kifejtettük Amerikában, hogy miniket olyan vágyaik fűtőnek, hogy igényeink kielégítése után szomszédjainakt nem akarjuk el­lenségünkké tenni. Békét örök bekét akarunk. Szégyene lenne Európának, ha 650.000 Csehszlovákiában elö mi­Aki a forinthoz nyal pusztulnia koll! A Kommunista Pártnak a dolgozók megélhe- ésének biztosítását célzó iavaslatairól beszéV Farkas Mihály elvtárs Miskolcról jelentik: A Magyar Kommunista Párt éseakmagyar- országi szervezete szombaton este a miskolci színházban előadást rendezett, amelynek keretében Farkas Mihály államtitkár elv- társ a jó pénzről beszólt. Elő­adásában többi között a követ­kezőket mondotta: — A magyar demokrácia döntő kérdése ma a jó pénz megterem­tése, a stabilizáció. Maga aiz a tény, hogy ma már jó pénz meg­teremtéséről beszélhetünk és ar­ról, hogy ennek megvannak a gazdasági előfeltételei igazolja azt, hogy a magyar demokrácia politikailag, de gazdaságilag is megerősödik. A tomboló infláció utolsó napjait éli. Még sok bajt fog nekünk okozni az utolsó na­pokban, de napjai meg vannak számlálva és augusztus 1-én, de lehet hogy már július második felében ió értékálló pénze lesz ennek az országnak. A jó pénz bevezetésével a ma­gyar demokrácia új korszaka veszi kezdetét. De tévedés lenne azt hinni bogy' augusztus 1-e után Magyarországon paradicsomi álla. potok lesznek. A jó pénz előfel­tétele a gazdasági stabilizációnak, de nem egyetlen előfeltétele. — Szükség van a több term elésre is. Ha az infláció hasznot is jelent a spekulánsoknak fekctéizőknek és nagytőkéseknek, a jó pénz megteremtése véget vet majd annak, a tűrhetetlen helyzetnek, .hogy az árak hullámzásából egye­sek óriási vagyont szerezhessenek maguknak. Az infláció még eb­ben a hátralévő egy hónapban :s súlyos következményekkel jár majd. Aiz árak rohamosan nőnek, rendezni kell tehát elsősorban a dolgozók bérének és fizeté­sének kérdését. Olyan rend­szabályokra van szükség, ame­lyek megvédik a munkásokat, biztosítják a dolgozók számára • a reálbért, az élelmet, a meg­élhetést. Ezért a Kommunista Párt javaslatokat dolgozott ki, amelyeket a kormány részben elfogadott és a jövő héten to­vábbi javaslatainkat is elő fog­juk terjeszteni. A másik fontos kérdés ar, élel­mezés biztosítása. A legfonto­sabb, hogy a nagyüzemek mun­kásainak élelmezése biztosítva legyen, hogy a kormány megfelctó hitelt és termelő árut juttasson az üzemi bizottságoknak. Már most mondogatják azt is. hogy nem lesznek olyan jó vi­szonyok, mint ahogy azt mond­ják. Ebben a kérdésben tréfát nem ismerünk. Aki a forinthoz nyúl, annak pusztulnia kell. Nem engedhet­jük meg magunknak azt * luxust, hogy még egy hasotiló infláció zúduljon az országra. A forintot csak akkor tudtuk megvédeni, ha az az embert, aki a forinthoz nyúl. azonnal felköt­jük. Jelenleg a feladata az hogy minden erőt összpontosítani kel! a jó pénz megteremtését«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom