Új Dunántúl, 1945. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1945-01-02 / 1. szám

m !T. évfolyam 1. szám. Ara 30 fillér. Pécs, 1945 jantxár 2. Kedd­KLOFtZfcTfcSl Arak IIA 7H0 7, SZÁLLÍTVA IXT HÓRA 7,50 PENGŐ három hóra 21.- pengő liGYKS SZÁM ÁRA 3«> FILLÉR, » OLDALAS 40 FILLÉR- KfcZIR ATOI NKM APUNK VISSZA S Z K R K K S 7.1 ÖSt ft PERC7F.Í D IC \ I S7VM telefoniszőm 3V 4 9. ki.» n o n 1 v a ? \ 1 PFRCZEl.-FJTC » ■> SZÁM TKI.EFONSZÁM 2* - >0 n i k t> i : rry Df .TSZ AB ÁS S7KRTNT A MAGTAR NEMZETI FÜGGETLENSÉGI FRONT LAPJA PERR VIKTOR FüaoetlMi Kis«o«dapárt SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DR. BOROS ISTVÁN Maqyar Kommunista Párt POZSGAT GYULA Szociáldemokrata Párt mer ,vjs A budapesti nemet parannusas uisszautasMa a m ei iiaöuezeteséo emherséges megadási tettiiuásat as b paliét tegyithoitaoit A hitleristák halálra ítélték a nt agyar székesfővárost Moszkvából lelentik: A szombat <istj hadi jelentés közölte, Hogy a vörös Hadsereg csapatai szombaton keletről és nyugatról eyy időben he- vés támadást indítottak Budapest ylien és kemény utcai harcokban egyik háztömböt a másik után fog. látták el. A budai részen tiz gyár­telepet valamint egész sor háztöm­böt foglaltak el a makacsul véde­kező hitlerista katonáktól. Pénteken Tolbuhin és Malinovszkij marsall közös ultimátumban szólt-, H tották úl a magyar székesfőváros német katonai parancsnokát, anif.uy ben szombalOh déli 2 óráig ahfltak határidőt arra, hogy a város n,'éfnet es magyar védőőrsége a további vérontás elkerülése veget! adj h meg magat. Az ultimátum megál'/apilja. hogy a polgári lakosság köiféböl a harcoknak sok áldozata lenijie és a székesfőváros oktalanul c pu fcztulna. A? ultimátum feltételei stzerint a : harcokat azonnal meg kell >l/.ünletni I és a csapatoknak teljes f<ftszerelé- síikkel kell meg-dniok mf’guk®', » löszerkészleteket pedig jíf Al apot i ban átadni. A további '/ykkezes rengeteg áldozatot köveiül11* es a főváron további pusztulásává tárná Ezzel szemben a szovieÁ hadveze- tóseg biztosítja, hogy a /nemet ka ínnak e* tisztek a háho;" v^ztc wd ^paakárhetnek ház ■f****» pedig a vila;> bá’í’roely részébe, ahová éppen aka> nak. Viszont min­den magyar tísv.: és katona részére biztosítják,, lio^í,; k:h?l!gatásuk és a jegyzőkönyv telvéteie után nyom­ban hazatérhetnek otthonukba. A maga rartigu magyar tisztek a meg­adás után oldalfegyverüket is meg­tarthatják. A sebesülteket és bete­geket azonnal ápolás a á veszik, a fr/gyi eritlétel után pedig é elmisze- yteket osztanak ki a katonák között. Minden katona és tiszt megtarthatja saját értéktárgyait ezekkel együtt bocsátják szabadon, Kimondotta az ultimátum, hogy ezeknek a feltéte­leknek a Visszautasítása esetén min­den felelősség a német és a Szálasi féle magyar parancsnokokat terheli. A német parancsnokság ezeket a feltételeket visszautasította, sőt a parlamenterek közül kettőt a né­rrielek le is lőttek. A parlamenterek ; szabáU szerűen fehér zászlóval ha­ladtak, ezek közül egyiket már ak­kor lőtték le, mikor a város felé ment, a másikra pedig Budaörs előtt visszatérése alkalmával tüzel­tek. Az orosz parlamenter meghalt, mig a mellette haladó tolmács élet­ben maradt. A német hitleristák tehát a leg- arcáilanabb módon megsértették azokat az ősi és minden nemzet által elfogadott szabályokat, amelyek szerint a fehér zászlóval haladó parlamentereket nem szabad bán­tani. Ezzel a cselekedettel az SS tisztek szemmellálhatóan azt akar­ták elérni, hogy ezek után egyetlen hitlerista vagy magyar nemzetiségű katona se akadjon, aki meg merje magát adni' Nyugaton nagyszabású laiuadasi kezdtek a szövetségesek és v sszafoglalták Kociieforiol Londonból jelentik: A szövetsége­sek főhadiszállása tegnap este közölte hogy a Patton tábornok vezetése alatt álló 3. amerikai hadsereg tegnap reg gél nagyszabású támadást kezdett ;< német beszögeliés déli szárnya ellen A támadásban nagy tank és gyalogé kötelékek vesznek részt és St. mer és Vastogne között széles fronton haladnak észak felé. A németek erős állásokat építettek ki és minden jel komoly ellenállásra mutat. Áy. miu rikai csapatok tegnap elfoglalták •Rochfortot. Rund städt Ugyanakkor erős egységeket vetett harcba légi köteléke K támogatásával Vastogneba vezető ki szélesített folyosó ellen. Itt 25 német páneélkocsit máris elpusztítottak a szövetséges csapatok. A német be szöge!lés sarkán tegnap heves hat cok után visszanyomták a németet n- A 3: amerikai hadsereg az étyj héten 6000 német hadifoglyot Tegnap mintegy 3000 szőve ‘ bÓflTn**'!' stítiUÁii úuneúMHnrf t4 né­met város hadi célpontjai ellen, Éj szaka moszkito-gépek Berlin ellen intéztek bombatámadást. Ugyancsak éjszáka angol repülök a Ruhr vidék» . Osterfield rendezőpályaudvarát tá­madták. I MMOaMOMR^HaRMOn Budapest gyárainak munkássága harcban aN a gyarramM hitleristákkal ... « 1945: a Vörös Hadsereg végleges győzelmének esztendeje a fasiszta Németország ellen meg­kezdjék. A Vörös Hadsereg 1945- ben teljes erejével lecsap Német­országra és beteljesedésre viszi a eWtéaaJMt győzelmet A Petőfi-rádió jelenti: A Budapes­tet megszálló németek, miután a szovjet hadsereg minőén oldalról bekerítette őket, megkezdték a buda pesti gyárak, középületek c&spuna- hidak rombolását. Ezt az eszeveszett munkát a németek Dörner fezérer redes parancsnoksága alatt hajtják végre. A gyárakat vagy felrobbantot­ták vagy pedig sorjára» felgyújtot­ták. A hazafias magyar munkásság nem nézte mindenütt tétlenül ezt á vandál pusztítást, hanem igen sok hetyen szembeszállóit a rombolók­kal. így az újpesti Egyesült Izzó, a Ganz-gyár, valamint főleg ai An­gyalföld gyártelepein sok helyen fé­rés összeütközésekre került a sor, a romboló SS katonaság és a hazafias gyárimunkásság között Sok hetyen, így Újpesten, a szovjet katonaság szabadította meg a munkásokat a vérengző hitleristák karmaiból. Kelenföldön a felkelő magyat munkásság különösen példás és bá­tor magatartást tanúsított a néme* hitleristákkal szentben. A munkás­ság nagy partizán csoportja itt még a szovjetcsajMtok előnyomulása elölt heves harcban elfogott 120 SS ka tonát és II tisztet s mituin a rörö^ hadsereg katonái elfoglalták e/t » városrészt, az elfogott hitléristákai I átadták a »ovjetkftonékaak. Buda kétharmad része orosz kézen A szovjet csapatok körülzárták a Gél tért-hegyet, a németek a Duna-partra szorultak — Győr felé haladtukban az oroszok elérték Mórt Moszkvából jelentik: A vasárnap esti szovjet had*jelentés közölte, hogy Tolbuhin és Maíinovszkij marsall haderői gyors ü emben morzsolják fel Budapest helyőrségét. Budapest kétharmad része orosz kézen van. Tolbuhin ***■*■**11 csapatai tegnap háromszáz háztömböt foglaltak el. Rohamcsapa ok , egyik utcát a másik után tisztogatják meg a németektől. A Geltért-hegypt teljesen körülfogták az orosz csapatok és a németeket a Duna partián egy keskeny szakaszra szorították vissza. Hatalmas hadizsák mán»' került orosz i«*re* Malinovszkij marsall haderői ezalatt egyre mélyeimen nyomulnak előre a pesti oldalon. Automobil-ágyuk és nehéz tankok hajolnak előre a «zeles utcákon. A Budapestnél megsemmisített német kötélé k között van két Sb. elit hadosztály. Csak a vasárnapi nap folyamán 270# esett el. Budapesttől északnyugatra német és magyar kötelékeket felszámoltak az oroszok. 5000 foglyot ejtettek, a hadizsákmány pedig 80 tank és awlomobil- agyubol es majdnem 800 gépjárműből áll. Az orosz csapatok a Ausztria felé vezető Székesfehérvár Gvor vasút­vonalon elérték Mórt. Az Ipolynál előrenyomuló orosz erők a vidéket >; jósén Iák a német csapatoktól. Vasárnap elfog.aliák Míha.ygc rgv, Kísge -ge, Felfal«, Pilmy és Nógrádladáay községeket. Moszkvából te’enlik: A moszkvai ; íadió a Vörös Hadsereghez intézett ! üzenetében azt mondotta, hogy a l Vörös Hadsereg és a szövetségesek 1 felvonultak, hogy a végaő támad«*

Next

/
Oldalképek
Tartalom