Új Dunántúl, 1946. február (3. évfolyam, 27-49. szám)

1946-02-01 / 27. szám

effiwiUieiék Éj BiÜlIlt Milyen természetbeni já­randóságot kapnak a dolgozók? — A szov et álláspont győzött a per­zsa kérdésben — Az fiz­ietek mai zárórája A MAGYAR K OH MUHI S TA PA RT DELŐ UN AKTUL 1 LAPJA HL ÉVFOLYAM* 27. SZÁM. ARA: ^ENGO BUM PÉCS 1946 FEPRliA* 1 rÖKK ESS. HE Ünnepélyesen kihirdették a magyar köztársaság életbeléptetéséről szóié törvényt Meghiúsultak a reakció ünneprontó hiresztnfései - Lelkesen ünnepelte a nemzetgyűlés az 1946. év t. cikkét —a magyar köztársaság kimondását se érdekében hozott intézkedő A nrmzr.tgyűlés mat ülésén nagy lelkesedéssel megszavazták az 1946. évi I. törvénycikket. A demokra­tikus választások által megválás/ tatt magyar nemzetgyűlés első ténykedése végétért. Magyarország köztársasági A magyar nép négy- százéves alma váu valóra a mai napon és ez alkalommal — két1 tragikusan balsikerú kísérlet titán — immár megváltoztathatatlanul és visszavonhatatlanul. Nem vál-j tóztál többé ezen a tényen az. sem, bogy magában a nemzetgyűlésben Budapestről jeleilti a MTI: A nemzetgyűlés csütörtöki ülését fél 10 órakor nyitotta meg Nagy Ferenc elnök. Folytatták a köz­társasági államformáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. Az első felszólaló Schlachta Mar­git volt, aki a huszas években a botbiintetés bevezetését kérte a magyar népre. Szerinte a királyság és a köz­társaság „nem képezheti ellen­tét tárgyút“, mert lehetőség egvike is és másik is. Azt fej­ts akadtuk egyesek, akik korainak! tegette, hogy a magvar királyság tartották ezt a lépést, vagy akikdvankM a.apon állt. Idézte Szent annyira nem értették meg jelentö-a JstVyrl intelmeit, majd Mária «égét és annyira ki akarták íor-a Ter(.zia egyik törvényének in­gatni lényegéből, mint a botbün-I óoklását Felsorolta íl. József- tciés egykori apostotoője, aki azj«,*!. h jobbágyok sorsa enyhíté- eddigi koronázatlan királyságot «W«gk.rouázeU köztársasággal ak ar­ia tejcserélni. A magyar nép nea: korainak, hanem Igenis régen idő- /erűnek érezte és tudta a fejlő­désnek ezt a követelményét és lel­jen mértékben megértik lényegét. Megérti és önmagát ünnepli, ami­kor a mai uapot Ünneppé avatja, tr.nepli a Rákóczik, Petőfik ésj Kossutbok gondolatának győzöl-! iaét, ünnepli az 1919-es vértanukat és ünnepli a haladás és nemzeti összefogás mai hősi harcának dia 'lalát A Magyar Kommunista Párt ott ajU sz első sorban a köztársaság érv vívott harcban; vezette, lrá| nyitotta és tartalommal töltötte meg ezt a diadallal végigvitt csa seit. (Erőss János kisgazdapárti képviselő: 400 esztendős Habs­burg uralom után nem lehet Habsburg propagandát csinálni. Nagy taps.) Schlachta Margit ezután kifogásolta, hogy a köz- társasági javaslatban nincs szó a szent koronáról. (Múzeumba tesszük.) Ismertette milyen ér­tékes a magyar korona. Koroná­zó nemiét vagyunk. (Voltunk.) Magyarország a szentkorona or­szága. (Kossuth országai) Azt kérte, hogy koronázzák meg a köztársasági elnököt (Élénk derültség a ház min­den oldalán..) A makor lemondunk a királyság­ról, saját fejünkről vesszük le a koronát. (Általános felháboro­dás a ház minden oldalán.) Ja­vasolta, hogy a nemzetgyűlés halassza el az alkotmány meg­változtatását a békekötésig. (El­halasztjuk a királyságot végleg.) Schlachta Margit határozati javaslatait a ház elutasította, majd az elnök bejelentette, hogy a részletes vita első szónoka Parragi György kisgazdapárti képviselő a következő felszólaló. Parragi György általános fi­gyelem közepette rámutatott'ar­ra, hogy azzal a törvényjava*|!aital a demokratikus pártok és a nemzet miuden polgára szá­mára biztosítják, azokat a jo­gokat, amelyek hiányában a demokratikus erzésn férfiakat az elmúlt rendszer meghnr- colta. Felemelő emberi gesztusnak te­kinti, hogy a tegnap üldözött­jeit nem a bosszúvágy hajtja, hanem a‘legnemesebb emberi érzés tölti el őket; az emberi testvériesség érzése. Erős demokráciát akarunk, hogy le tudjunk számolni bel­ső ellenségeikkel. A magyar demokrácia el akarja kerülni a demokratikus pártok egyenetlenkedését, amellyel a reakciót támogatnánk. A de­mokratikus pártok együttműkö­dése történelmi szükségszerűség. Akik a királyságot kívánják vissza, tízezer holdas birtokaikra gondolnak •emzet egyetemes érdekelt min-, «teakor s/emelött tartó munkája-] Szabó Imre a Magyar Kom­munista 'Párt nevében hangoz lat tu, hogy a magyar népnek mindig mostoha sorsa volt ebben a házban, mégis szerette ezt a lóidét. De nem szerette azt a királyt, aki legtöbbször idegen volt a magyar néptől és két kezzel oszlottá a földet azok­nak, akik kiszolgálták a mo­narchia érdekeit és gyilkol- tatták a parasztságot. 'át. Céltudatos, becsületes és a] A reakciós időkben 20 millió mgyarról beszeltek, de semmit sem tettek, egy szavuk sem volt *ak oroszlánrésze van abban, hogy a/i ellen, hogy másfélmillió ma- « köztársaság kikiáltására flyenj gyár kivándoroljon Amerikába, hamar sor kerülhetett és hogy ezt A parasztság tudja, hogv - napot valóban a> magyar »öjténe- )lzok< Hkik „ királyságot wi­fe» ú) és boldogabb fázisának első vtinjúL vissza, tízezer holdas lépéseként fogadja az egész ma-J birtoJLaikr# gondolnak. flT2nvar nép sokat, nagyon?A nmgynr parasztság megfogad- sokat küzdött a köztársaságért és’*J“. hogy hu harcosa tesz a de- most, hogy elérte, nagyon sokat mokrankus köztársaságnak, is vér tőle. Várja elsősorban ősi Kisházi Ódon a özouuldemok- viindenekelőtl a demokrácia vég- rata Part nevében mondott k«>- leges megerősödései, várja a re-; s*°»«tei a javaslatért, hajat bo- akctó végleges eltlprását, hogy ne? fül? tapasztalhatta az ipán műm lehessenek többé olyanok, akik, Kassa* a monarchia nepellenes légi emlékeken élösködve vissza ) bu'n’it. •harják állítani a magyar nép* A munkásság szerint a demok- szolgaságának kimúlt rendszeréi* ratikus köztársaság a legmeg- és ezzel együtt saját kiváltságos felelőid) államforma a kulíu- '<elyzetűket. Ebben a köztársaság-: ralis es szmialis haladás ele­in nem lesz, nem szabad hogy | résere. nelye legyen a kiváltságoknak, a' A köztársaság az az államforma, magyar köztársaság nem lehet más. amelyért érdemes dolgozni es mint népi köztársaság a szó teg-jgamelyben érdemes élni. 'isztább, legnemesebb és maradék- Maian értelmében. A nép akaratá ■ak kell érvényesülnie az állam élet minden terén a mai naptól és az államgépezet a leendő köztár­sasági elnöktől és a nemzetgyűlés töl egészen a legkisebb falu jegy tőjéig nem szolgálhat mást csakíj a nép érdekelt nem fejezhet ki •iá*t csak • nép akaratát. Ez a népi köztársaság igazi ér leime. Tudjuk, hogy a köztársaság Kikiáltásával még nem érlük el ezt a célt. csak egy hatalmas lé-1 Pést teltünk télé, egy csatát nyer •ünk meg a magyar népnek. De a Karc tovább folyik, amíg a célt valósággá nem váltjuk és ebben * karcban, úgy mint az eddigiek, •'én Is. ott lesz, vert Irányit ben- jKjhh«*» a Magyar Kommunista V (r. gv. M ciós részének hangját kívánta megütni akkor, amidőn felszó­lalásában megegyezés ellenesen azt a kérdési kezdte feszegetni, kik fogják Magyarországon tu­lajdonkénen a főhatalmat gya­korolni <;s a demokratikus pár­tok ellen nyilatkozott. A líuz najjv többsége élénk ellentmon­dásokkal és zajjal kísérte a reakciós felszólalást, amelyre elsőnek Faragó László a Szociál­demokrata Párt szónoka szólalt fel és megállapította, hogy a tör­vényjavaslat tárgyalásának ün­nepélyességét nem a Szoeiá(dó­mokra ta Párt zavarta meg. Be­jelentette, hogy pártja nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy az 1918-as forradalom eszménye* elsikkadjanak. Révai József elvtárs a Kommunista Párt nevében válaszol a reakciós felszólalásra Révai József elvtárs hangoz­tatta, hogy a kommunista párt most is kötelezőnek ismerte el magára nézve azt a pártközi megállapodást, hogy a törvény- javaslat- tárgyalása ünnepélye-, sen és egyhangúsággal folyjon le. Sajnálja, hogy Drozdi képvi­selő más hangot ütött meg és megsértette ezt a megegyezést. Drozdi kifogásolta, hogy párt­uralom és pártrendszer van. Ma­gyarország romlásáért kollektive felelős a Horthy-rendszer és an­nak minden támasza. Idézte Lincoln Abrakain pél­dáját, aki kardot rántott a rabs/.olgatartók ellen és Pető­fit, aki kötelet kért a nép el­lenségei nyakára. A felszólalásokra Sulyok De-T módosításokkal elfogadta. Zsö, a javaslat előadója vála­szolt. Hangoztatta, hogy a maga részéről a kisgazdapárti felszólalóknak egyes észrevételeit nem tudja helyeselni, mert azok a szen­vedélyek felkorbácsolására voltak alkalmasak. Utalt arra, l)0gv az ország egy pártjainak kölcsönös engedé­kenység útján kell előre vinni az ország ügyéi. Kérte u módo­sító indítványok elutasítását. A ház az indítványokat elvetette. Ezután a szakaszonkénti rész­letes vitára került sor. Révai József elvtárs felszólalásáru Su- lvok Dezső válaszolt, majd a ház a javaslatot kisebb sfiláris Ezután Kossá István alelnök bejelentette, hogy a javaslat 19. szakaszának rendelkezései sze­rint mint 1946. I. te. kerül ki­ll idetésre. A ház tagjai helyeikről fel­állva lelkes éljenzéssel és tapssal üunepdték u Magyar Köztársaság életbeléptetéséről szóló törvényjavaslat rikkelhe. lyezését MAGYARORSZÁG EZZEL KÖZTÁRSASÁGGÁ VÁLT. A ház. legközelebbi ülését pén­teken délelőtt fél 12 órakor tart­ja, amelynek napirendjére a köztársasági elnök megválasztá­sát tűzte ki. Olyan magyar demokráciát valósít meg a köztársaság, amely létrehozza a dolgozók közösségét és a dunamedencei népek baráti összefogását. A javaslatot részleteiben is el­fogadta. Hegy esi János a Nemzeti Pa- ra.szpárt szónoka Eckhardt Sán­dor felszólalására válaszolva megállapítja, nem áll meg az az érv, hogy a nemzetgyűlés nem ji^osult a köztársaság törvény- beiktatására. hanem a nemzetet kellene megkérdezni. Ezt n nemzetgyűlést u nép vá­lasztotta és a választó gyűlé­seken egyhangúlag nyilvánul} meg a nép akarata n köztár­saság mellett. A javaslat bevezetésének vi­tájában Drozdy Győző kisgaz- d(i|»árti képviselő n párt roak­A nemzetgyűlés ma megválasztotta @ magyar köztársaság elnökét Budapestről jelentik: A nemzetgyűlés pénteken elnökválasz tó ülést tart. Az elnökválasztás után a köztársasági elnök vezetésével megindulnak a kormányalakításra vonatkozó tárgyalások. Jelek szerint nem lesz jelentős változás. Az új kormánynak a nemzetgyűléstől felhatalmazást kell kérni a Gazdasági Főtanács további működésére nézve, mert a felhatalmazás csak a Tildy kormány részére szólt. A pécsi bányászok küldöttsége leitárta a bányászság panaszait a miniszterelnöknek ielentik: A pécsi rolciaff Budapestről bábyász.ok nyolctagú küldöttsége felkereste Tildy /.oltón minisz­terelnökül, aki Rákosi Mátyás és Szakasits árpád miniszterelnök- helyettesek jelenlétében fogadta a báiiyászküldöttséget. Fodor Kálmán, a küldöttség vezetője előadta, hogy a pécsi bányászok állandó késéssel kap­ják meg fizetésüket. így például a január első hetére járó béreket január 22-e után kapták meg. Élelmiszerjuttatásként uz égés* hónapra másfél kiló lisztet kap­tak. Követelte n nyugdíjas bá­nyászok fizetésének baladéktulun rendezését. Lehetetlen állapot, hogy n uyugdijas bányászok 18.000 jtengőt kapjanak. Végül kérte a miniszterelnököt, a /<’g- türgótebben intézkedjen a köz- hton falóknak u reakciót tiszfol­telökíöl ontó nié#ti»ziítu*iíróL Tildy Zoltán miniszterelnök válaszában megígérte, hogy _ a bányászság panaszait orvosolják. Utasítási ad a Gazdasági Foto- nácsnak. u bányászok cllátásd nuk feljavítására, a pénzügymi­niszternek pedig arra, bogy a bérfizetéshez szükség« összegek mindig idejében a rendelkezésre álljanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom