Új Dunántúl, 1946. május (3. évfolyam, 98-121. szám)

1946-05-03 / 98. szám

fimletáfya*. . ÚJ DUNÁNTÚL Rendezték az eloocsáított baloldali munkások nyug- díját — Linder Ernőt le­tartóztatták •— Megcáfolt» k az adópengőről terjeszti it rémhíreket in. Évfolyam, 98. szám ARA: 1,000*000) PENGŐ Pécs, 1946 május 3. péntek Május elseje a munkásegység diadalmeneté volt Pécsett Határtalanul lelkes hangulatban, Pécsett még nem látott tömegekben vonultak fel a dolgozók, hogy részt vegyenek a munka és a nemzetközi szolidaritás ünnepén Cvetkov tábornok is beszédet mondott a nagygyűlésen Szerdán reggel hét órakor több zenekar járta be Pécs utcáit, zenés ébresztővel emlékeztetve a lakos, sigot afta^jhogy ünnepnapra éb­redt. És valóban, az ünnepi han­gulat már reggel teljes mértékben érezhető volt az utcákon. A zász­lókkal, feliratokkal, fényképekkel/ virágokkal feldíszített házak kö­zött mindenfelé munkások tömegei gyülekeztek, hogy rósztvegycneik a felvonulásban, egy olyan felvo­nulásban, amelyhez hasonlókat Pécs városa még nem látott. A gyönyörűen feldíszített, Tildy köztársasági elnök, Rákosi és Sza- liasüs elvtársafc képeivel ékesített, Szédbenyi-téren csak fél tízkor kezdődött meg a zárt alakulatok felvonuló*;, de Glanc '‘.eke: a jár­dákat már megszállta az érdeklő­dők tömege és a rendezőségnek a beállított hang„.,ój.,kou keresztül többször is fel kellett szólítania a közönséget a tér elhagyására, mert az a helyzet fenyegetett, hogy a szervezett felvonulókat nem lehet elhelyezni kellőképpen, inert a kö­zönség már előre megtölti a szá­mukra fenntartott helyet. Csakha­mar megkezdődött a felvonulás .is. Elő] a munkáspártok, szakszerve­zetek és kőzületek zászlóerdeje haladt és a ragyogó napsütésben -zínpoTiipás háttérként helyezke­dett el az emelvény mögött. Majd a szakszervezetek és munkáspár­tok, a közhivatalok, a. katonaság, Tendőrség vezetői foglalták el he­lyüket, do igen szép számban je­lentek meq a felszabadító Vörös Hadsereg képviselői is. A felvo­nulás. alatt két orosz repülőgép keringett a tér felett, vakmerő lé­giakrobatikával szórakoztatva a nézőket. Ezalatt pedig szakadatlan, véget- émi nem akaró sorokban vonult a térre a munkásság. Többszáz jel­szavakkal és fényképekkel díszített tábla és transzparens emelkedett a fejek fölé. A felvonulók zenekarok ütemére és munkásdalokat éneklő együttesek ritmusára vonultak, a két munkáspárt rendezőgárdája pe­dig kitűnően gondoskodott arról, hogy minden felvonuló csoport azonnal As minden zavaT nélkül megfelelő helyre juthasson. Több mint egy óra hosszat tar­tott az impozáns felvonulás. A he­lyüket mór elfoglalt olvtársak a, gyűlés megkezdéséig énekeltek és jelszavakat kiáltozlak, a hangulat percről-percro omelkedettebb lett, mintha csak most ébredtek volna igazán rá a tömegek, hogy végre teljesen szabadon és boldogan örülhetnek és vehetnek részt a munkásság nagy nemzetközi ünne­pében. Közben állandóan újabb és újabb felvonuló csapatok érkeztek, újabb és újabb tábláikat hozva, amelyeken testvéri közelségben helyezkedett el a csillagos vörös lobogó és a vöröskaiapácsos em­ber, Rákosi és Szakasits elvtársak arcképe, a munkásegység megszi­lárdítását követelő jelszavak. Már zsúfolásig megtelt a Szédhenyi-tér, tolpalattnyi férőhely sem volt az Iraglmasok temploma előtti terüle­ten sem, tömött sorokban foglal­ták el elvtársaink a Kossuth La­jos- és Pe rezei-utcák torkolatát is és még mindig újabb felvonulók áradtait mindenfelől. De nemcsak a felvonult tömegek száma volt olyan, amilyenre Pé­csett még nenj volt példa, a tünte­tők hangulata és fegyelmezettsége is példát mutató volt. A kommu­nista és szociáldemokrata elvtár­sak testvéri egyetértésben, egymás jelszavait átvéve tüntettek a aun. kásegység .mellett, éltették a szak- szervezeteket, a két munkáspártot és annak vezetőit, Rákosi és Sza­kasits elvtársakat és csal. akkor terült csend a térre, amikor fel­hangzott az egyesített munkásda­lárda Marseillaise, jelezve a nagy­gyűlés kezdetét. De az emelkedett hangulat, a tömegeknek az ünnep­ségen való aktív részvétele ezután sem csökkent. Amikor Hajdú elv-1 társ az emel vényre lépett, perce, kig nein tudta elkezdeni ünnepi beszédét az éljenzéstől és úgy az f?r. múlt. a, többi ..sjáénokok béké­dét is inindttntálan megszafchoUa a tömeg helyeslése, éljenzése és a lelkes közbekiáltások. Aki részt, veit ezen a május else­jei tüntetésen, minden érvelésnél, vagy propagandaszóiamnál meg­győzőbb vitágosággaf láthatta meg, mennyire vérévé vált a dolgozók­nak a munkásegység gondolata, mennyire megértették a munkás­pártokba tömörült elvtársak azt az igazságot, hogy Magyarországon lehet két mimkásx>árt, de munkás- osztály csak egy van és éppen ezért a két munkáspárt, akcióinak is el- válaszihűtatlcín egységbe keli forr­nia. De megláthatta és megérthette azt is mindenki — akár mellet­tünk, akár ellenünk van! —,* hogy hiába is kísérli meg bárki ennek az egységnek a szétrobbantásáí, minden ilyen kísérlet hiábavaló. Az idei május elseje Pécsett is a' munkásegység gondolatának nagy győzelme volt Azzá avatta a részt­vevő tömegek számbeli nagysága és lelkes hangulata. Az ifjúság fáklyás felvonulása Kedden este két csoport vo­nult végiig a városon zenével, dallal, lobogó fáklyákkal. Az if­júság köszöntötte május 1-t. A MaJDISz, a SzIM, a MKP Központi pártiskolája és a két hetes bányász pártiskolo. hall­gatói a pécsújhegyi és a postás­zenekarral fáklyák /alatt vonul­tak végig a főútvonalakon. A Széchenyi-té^en az orosz pa­rancsnokság előtt megállt a me­net, a zenekar a magyar és orosz himnuszt játszotta, a kíváncsiak «gyre jobban szaporodó tömege pedig csatlakozott a felvonuló fiatalsághoz. A , Szakiszqfrvézettji székház és a Szociáldemokrata Párt helyiségéhez való felvonu­lás után a menet a MKP szék­hazához kanyarodott, ahol a Mar,seillesse és az InternacionáJé oléneklése után szét oszlottak. Megnyitó beszéd A Marseillaisso hagjai után, amelyet a munkáspártok egye­sített dalárdája adott elő, Viclo- lovits Nándor elvtárs, a Szak­szervezetek elnöke nyitotta meg n nagygyűlést. Tsmpríteíto a munkásság májusi ünnepének'' történetét, amikor is 1889-ben,, a szocialista munkásinternacionálé párjisi kongresszusán Lavigne francia kiküldött javasolta, hogy a munkásságnak a 8 órás mun­kaidőért vívott küzdelem emlé­kére minden évben e,gy bizo­nyos napon, május í-én a világ összes munkássága vonuljon fel cs tüntessen. Azóta ünnepe a május l-o a világ proletariátu­sának. A inagyur munkásság kétszer ünnepelhette eddig sza­badon a május ? -ét. 1919-ben, amikor uz ellenforradalom Jeti­porta a munkásosztály 133 na­pos hősies szabadságküzdelmét és í943-ben, most egy esztende­je, közvetlenül a fasizmus végső veresége előtt. A közbeeső 25 esztendőben a niagyar mun­kásság csak titokban, bujkálva gyűlhetett össze. Mégis ünnepel­tek, mert tudták; hogy a re­ménytelennek látszó helyzetben, is helyt kell állmok a nemzet­közi szocialista front magyaror­szági szakaszán. Most harmadszor ünnepli Ma­gyarország szabadon a dolgozók harcos ünnepét. Együtt ünnepelünk a Szovjet­unió, Anglia, .Amerika és min­den ország dolgozóival és min­den magyar dolgozó tudja, hogy nincs egyedül. Ebben a testvéri szellemben kö­szöntőm a szovjet harcos mun- kásitestvéreket és a Szovjetunió itt megjelent képviselőit. A nagygyűlést megnyitó be­széd után a Magyar Kommu­nista Pánt részéről dr. Hajdú Gyula nemzetgyűlési képviselő elvtárs emelkedett szólásra. Haidu eiviars a cet eléteseneh három akadálya?át Seszérfe elején dr. Hajdú elv- társ visszapillantást vetett a-.; el.; múlt május elsejékre, amikor az- ■íők • mélyén jött «*sze a munkás­ság,’ hogy ünnepeljen és-a ’paá-.r utcákon La rd lap ozás sei verték szét az összegyűlt ünneplő töme­get. A kaszárnyákban vészjelzés­sel állították készenlétbe a kato. nálkat, a rendőrök felsorakoztak beavatkozásra készen, mert úgy tartották, hogy május 1-e a zen­dülés napja és készek voltak min­den pillanatban velünk, mint zen- dülőkkel elbánni. Megtehették ezt, mert Magyarországon csak az számított, aki szavazó volt, a mun­kásságnak pedig nem volt válasz­tójoga. A munkásság nem volt ember, hanem hazátlan bitang, kitaszí­tott jognélküli pária. A világ azóta megváltozott. A rendőrség, a katonaság ma is itt van, de azért, hogy velünk együtt iluné- • peljen. Azt jelenti ez, hogy elértük azt, amiért kardlapozás, börtön és nem egyszer akasztófa várt az elvtár­sikra? Elértük a célt? Nem, még távol vagyunk, nagyon távol a óéitól. Azt kérdezzük, mik az aka­dályai, a nehézségei annak, hogy a célnál érezzük érezzük magun­kat? Az első akadálya ennek - az or­szág közállapotai. A demokiácia útján megindult a magyar nép, de ebben az országban ínség van, nyomor van, munka nélkül álla­náit a dolgozni akaró kezek tíz­es százezrei. Ebben az országban nincs kellőiképpen kielégítve a dolgozó és nincs üldözve a dolog- talan. Kotrrupció van, az emberek por­tékának tartják a hatalmat, amit az ország kezüklie adott és visszaélnek «zzeL Ez a korrupció gyökérénél rágja az országot. Azt kérdezzük, nincs itt kiút? Igenis van, de ezt az utat nem megkeresni, hanem meg­csinálni kell. Az első akadálya a közállapotok, de a második akadály mi vagyunk marjunk. Az eredményt, a celt nem le­het másként elérni, lesak akkor, ha a proletárok, a dolgozók Itö- mego egységes, egy táborban van. Amíg ez be nem következik, a célhoz közeledni nem tudunk. Néhány nappal ezelőtt Rákosi Mátyás 'ZOKasii., Árpád elvtár­sai: a kommunista és szociál­demokrata innal:ások jelenlétében közös gyűlésen határoztak a mun- k ás egység érdekében, Ezen a gyű­lésen elhangzott, hogy a kérdés, amely annak idején elválasztotta a két munkáspártot, tulajdonkép­pen már nem is kérdés. Ez a kér­dés pedig az volt: Weimar, vagy Moszkva? A kérdés az volt, hogy azt az utat, amit az orosz elvtár­sak a szocializmus megvalósítása, a munkásosztály felemelése érde­kében választottak, helyes-e vagy nem. Ez a kérdés a háború folya­mán eldőlt. Ma nem kérdezheti senki, hogy az orosz elvtársak jó úton jártak-e, mert az eredmény bizonyít. Nincs óm egyetlen munkás,, aik ne tekintene büszkeséggel azok­ra ,az eredményekre, amelyek a Szovjetuniót felemelték. Miért kell akkor mégis munkás- egységről beszélnünk, mil:or lát­szólag megvan a munkásegység? Nézzünk magunkba, megtot- tünk-e mindent, a munkásegység érdekében. Ha önkritikával nézzük szavainkat, tetteinket, be vallhat­ják, a bűnösök vagyunk mi kom­munisták, szociáldemokraták, mert a munkásegység érdekében nem tettük meg, amit meg kellett volna tenni. A „munkás érdeke, ugyanaz. A dolgozó nem tekinti és nem te­kintheti ellenségének a másikat, mert egy másik, de testvét párt­hoz tartozik. Nem. a dolgozókon múlik tehát a munkásegység, hanem múlik a betolakodottakon, akiknek a munkásérdekhez semmi közük sincsen. Akik oda menekültek egyik vagy másik párt árnyékába és azon ke­resztül akarják bőrüket menteni, légi reakciós politikájukat új lo­bogó nlat folytatni. Múlik azokon, öltik a párt tüzérnél akarják a magúi: kis pecsenyéjüket meg­sütni. De a mi tűzünk nem erre való. Gondoskodjunk tehát arról, hogy távol tartsuk ezeket ma­gunktól. Nézzük meg jól, hogy mit csinálunk. A nagy elhatáro­zások idején hátrafelé tekintgetök nem a mi sorainkba valók. De nemcsak az bűnös, aki beto­lakszik, vagy karriert akar csi­nálni, de bűnösek azok is, akik pártolják ezt a tevékenységet az. által, hogy idejekorán ki nem ope­rálják a munkáspártok testéből. Egyforma inunkásérdek, hogy ket­tős sorokban felzárkózva halad­junk a magunk zárt oszlopában és ügyeljünk arra, hogy oda a hoz­zánk nem tartozó, elemek betörni ne tudjanal;. Ha ezt' tesszük, ak­kor nem'téíl kéfelkeclaünk abban a jövőben, amelynek képéből tisz­tán láthatjuk: vagy együtt győzünk, vagy egy­más ellen küzdve mindketten elbukunk. Értsük meg a pillanat szavát és ezt megértve cselekedjünk annak értelmében. A kérdésben világosan és tisz­tán kell* látni. Mi köztünk nem lehet intrika, csak munkásérdek. •Kövessül: ezt a jelszót: szociál­demokraták balra arc, kommu­nisták lépést tarts! (Tomboló, percekig tartó taps.) Van egy harmadik nagy akadály a cél elérésében és ez a reakció mesterkedése. A letűnt rendszer emberei még nein adtál: fel a re­ményt, hogy újra felüthetik fejü­ket. A dezorganizált közigazgatás, szétzüllött gazdálkodásunk még nagyobb lezüllesztése: ez az ö re­ményük, mert a reakciónak szö­vetségese a nyomor. Tehát, hogy ezt a reakciót Ieküzdhes- siik, végleg, lehetetlenné lehes­sük, meg kell szüntetnünk, meg kell oldanunk a nyomor és zül- löttség kérdését A demokrácia ebben a percben éppen annak a programnak meg­valósításán dolgozik, amellyel ezt leküzdeni, végrehajtani akarják. Most állítják össze a* úgynevezett B-listákat. A dezorganizált köz­igazgatást hozzuk rendbe azzal, hogy kiüszöböljük a hivatalokból a demokrácia ellenségeit. Rendbe­hozzuk az ország pénzügyeit azzal, hogy nem fizetünk több tisztvise­lőt, mint akinek munkája az or­szág szempontjából feltétlenül szük­séges. Nem lehet, hogy Magyaországon minden negyedik ember közter­hekből éljen akkor, amikor az Egyesült Államokban csak min­den 46. ember közhivatalnok. Itt rendet kell csinálni. De a nyo­mort is meg szüntetni a gazdasági Programm végrehajtásával. Nem lehet dolgozni, nem lehet építeni addig, amíg az országnak egészsé­ges, becsületes pénze nincs. Végre kell tehát hajtani a legsürgőseb­ben a gazdasági programot, ame-

Next

/
Oldalképek
Tartalom