76 találat (0,144 másodperc)

Találatok

1. 1915-10-02 / 40. szám
[...] fog virágozni Egyhangúlag elfogadtatod Dénes Sándor bizottsági tagnak Lucaciu László és [...] nemtetszésük kife jezéseképen Erdey Jánosné Szaniszló Lőcse Gergelyné Vezend Kujbus László [...] László Csornák őz Magyar György Szaniszló Kosztin Demeter Portelek Tegzes Sándor Ér dengeleg Kosztin György Portelek [...] Csomaköz Barota Demeter Portelek Szilágyi Sándor Szaniszló Jakab Mihály Csomaköz Erdey János [...]
2. 1915-07-03 / 27. szám
[...] 1899 VI 28 án Balajti Sándor Balog Béla jól Beke Gyula [...] f bélyeg és egy gyűrű Szaniszlói románság a Vörös Keresz­tért Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath lelkész neje mint a szaniszlói román Oltáregy­let elnöknője nagy mennyiségű [...] gör kath román Oltáregylet elnöknője Szaniszló Központi gyüjtőraktárunk vezetősége beküldötte a [...]
3. 1915-11-20 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kálidéi Ignátz Lukáts Lafos Melinda [...] Sternberg Sán dor ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sán­dor Sternberg Géza dr Stenberg Zoltán [...] Frankéi Simon Grosz József Bhöm Szaniszló Lebovíts Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schwartz Reszége j [...]
4. 1915-04-10 / 15. szám
[...] tea és sütemény Szilágyi Jánosné Szaniszló 1 tyuk Balika Sándorné 1 [...] 1 tál pogácsa Garzó Imréné Sza­niszló 1 borjú címer 1 sima [...] megállapítása és folyósítása 15 Tóth Sándor városi írnok kérelme részére ik­tató [...] segédtitkárrá Tremba Mártont és Hornyák Sándort számelíenőrré Borody Béla dr pénzügyi [...]
5. 1918-03-16 / 11. szám
[...] szappan 5 korona Késziti Gerő Sándor gyógyszerész Nagykőrös Nagykárolyban kapható Hahn [...] pénztárnokká Simonka Gergelyt jegyzővé Kirilla Sándort Bizottsági tagok lettek helyben Nagele [...] Szolomájer József Mezőfényről Somfay István Szaniszlóról Támogassuk pártoljuk a Mé­hészkört 1 [...] K Összesen 100 K Jótékonyság Szaniszló község lakosai agilis és kitűnő [...]
6. 1911-10-14 / 41. szám
[...] s lelkészre 81 s Szilágyi Sán­dor gyönki ref lelkészre 53 szavazat [...] a cég kötelékeiből kilépett Járvány Szaniszlón Szaniszlón a rotT csoló toroklob járványványszerüen [...] ügy­véd a váltójogot dr Vetzák Sándor ügyvéd a kereskedelmi számtant Balabán [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
7. 1917-07-21 / 29. szám
[...] kara nevében búcsúztatta el Jékey Sándort a főszolgabírói széktől melyben 22 [...] meieg szavakkal emléke­zett meg Jékey Sándor pártatlan emberszere tetéről Bárány József [...] Ur áldását rája Végül Tóth Sándor turistvándii ref lel­kész szónoki virtuozitással [...] vasárnap pedig Mező­terem Érendréd és Szaniszló községeket egy köznapon pedig Genes [...]
8. 1909-12-11 / 2. szám
[...] a főispán is helyeselt Aáron Sándor megyei főorvos jelentésében azt mondja [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] tárgyban hozott határozat ellen Nagy Sándor és társai erdődi lakosok felebbezéssel [...]
9. 1914-11-14 / 47. szám
[...] 12 honv gy e Nagykároly Szaniszló 16 Cziin mermann János 12 [...] e Fogaras Szebes 21 Veres Sándor 51 közös gy e Kolozsvár [...] Fröhlich Fri­gyes Szeníevarga István Zaczkó Sándor Ko­vács Koszta Szula Miklós Kálin [...] Imre József Jakabos István Rápóti Sándor Gábor Domokos Balázs Béla Bordoczán [...]
10. 1915-06-12 / 24. szám
[...] 75500 K Mezőterem 43850 K Szaniszló 52000 K Vállaj 40300 K [...] Spitkó Gedeon jb Írnok Hornyák Sándor pü szám­tiszt Illés Zoltán főhadnagy [...] hivatalnok Szikszay Antal esztergályos Veress Sándor törzsőrmester Hatvani Albert csizmadia ifj [...] férje bulyi és jékei Jélcey Sándor gyermekeik Ferenc és Sándor mint gyermekei özv berencei es [...]
11. 1915-10-23 / 43. szám
[...] hely­beli fiókja részére dr Biró Sándor nagykárolyi ügyvédjelölt az északi harctéren [...] Lajosné H b Ferenc Dombay Sándor özv Rencz Jánosné Wéber Mihály [...] özv Horváth Sándorné Bpest Horváth Sándor Bpest özv Hegedűs Józsefné Bpest [...] K ás adományok Sepsy Márton Szaniszló Kovács Kálmán özv Müller Mártonné [...]
12. 1914-06-13 / 24. szám
[...] Személyek Jávorka diák kuruckém Hadady Sándor VII o t Heiszter labancge­nerális [...] a Csapi Gáspár végrehajtó Vigdorovics Sándor IV oszt tan Koppants Ferenc [...] csökkenés nincs A leggyengébb anyag Szaniszló Penészlek és Mezőpetri községbeliek között [...] október 12 25 ig Jeney Sándor biró juliús 6 tól augusztus [...]
13. 1912-02-03 / 5. szám
[...] fizetésűk megjavítása iránt 24 Péter Sándor városi földmunkás kérelme fizetésének megjavítása [...] Samu részvényesek hitelesítettek dr Vetzák Sándor vezette A gyűlésen 152 részvény [...] Fe­renc Vetzák Ede dr Vetzák Sándor Wagner István Weisz Lajos A [...] kell tenni Legényviríus A szomszédos Szaniszló községben alig múlik el egy [...]
14. 1916-07-01 / 27. szám
[...] a meg bérmáltak száma Utoljára Szaniszló maradt ahonnan junius 20 án [...] vezesse Igazságügyi kinevezés Őfelsége Kulin Sándor főügyészhelyettest a budapesti kir ügyészség [...] paíria Mint részvéttel értesülünk Patay Sándor nagykárolyi joghallgató és Nagy Lajos [...] veszteségünk mint az oroszoknak Biró Sándorról már irtani egészségesen fogták el [...]
15. 1916-05-13 / 20. szám
[...] leánya Mariska és férje Balika Sán­dor valamint gyermekei Kató és Sanyi [...] és nagyapánk Isten veled Mariska Sándor Kató és Sanyi A legjobb [...] Lajos és neje Simay Aladár Sándor Oszkár volt nagykárolyi fő­gimnáziumi tanár [...] 80 Érdengeleg 3848 Érendréd 115 Szaniszló 16 Krasznaszentmiklós 27 80 Szabó [...]
16. 1918-11-23 / 47. szám
[...] vezendi Piskorán Ágoston domahidi lakosok Szaniszló és Cso maköz utólagosan fogják [...] köztársaságra A tisztviselői kar Dániel Sán­dor ítélőtáblái biró kezéhez ez pedig [...] esküt Előléptetés A hadügyminiszter Szepesy Sándor dr főtörzsorvost néhai dr Grünhut [...]
17. 1918-03-09 / 10. szám
[...] Illyés József városi mérnök Jékey Sándor Szatmárvármegye főispánja Jurcsek Béla uradalmi [...] fizikai erőmet Még egy kicsit Sándor még egy kicsit szoktam magamat [...] közgyűlés Vármegyénk közigazazgatási bizottsága Jékey Sándor főispán elnöklete alatt f hó [...] Miksa 100 K Bőhm Dávid Szaniszló 50 K Orondy János Krasáó [...]
18. 1916-07-29 / 31. szám
[...] ve­zetőség előtt Orosz fogságban Bornemissza Sándor honvédhuszár főhadnagy Bottka Imre a [...] működése aiatt is rend­kívül megszeretett Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber [...] vesztette el A lisztadagok csökkentése Sándor Já­nos belügyminiszter leiratot küldött Nagykároly [...]
19. 1915-07-17 / 29. szám
[...] belépés teljes fenntartása mellett szaporittassék Szaniszló község Gruber Márton községi jegyző [...] és kieszközlése iránt 12 Varjasi Sándor és családja illetőségi ügye 13 [...] anyagi támoga­tásomat Járásbíróságunk köréből Dániel Sán­dor kir vezetejárásbiró hétfőn kezdette meg [...]
20. 1916-05-27 / 22. szám
[...] 4 K t Gruber Mártonné Szaniszló 4 K t Jeszenszky Bélán [...] Madarassy István Ma­got Györgyike Sarkady Sándor Süveg Fe rencné Kismajtény Szabó [...] Takarékpénztár Egyesület képv dr Vetzák Sándor 360 K 2 Belme Tögyer [...]