Északkeleti Ujság, 1917 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1917-07-21 / 29. szám

29-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG ÉS NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 3-ik oldaj. Percekig tartott, amig Kállay Szabolcs megkezdhette üdvözlő beszédét, amelyben a fehérgyarmati járás tiszti, jegyzői és segéd­jegyzői kara nevében búcsúztatta el Jékey Sándort a főszolgabírói széktől, melyben 22 éven át oly sok érdemet szerzett. Ezután Bakó Jakab körjegyző a fehér- gyarmati járás jegyzőségei nevében búcsúzott a főispántól, akihez — mondotta — olyan kötelékek fűzik a járás jegyzőit, mint a minők a szerető gyermeket fűzik apjához. Dr. Bakó Ferenc járásbiró a fehérgyarmati járásbíróság nevében rövid, de bensőséges beszédben búcsúzott a távozó főszolgabírótól. Kézy Ignác ref. lelkész a fehérgyarmati ref. egyház nevében meieg szavakkal emléke­zett meg Jékey Sándor pártatlan emberszere- tetéről, Bárány József,róm. kath. segédlelkész pedig, mint az egyház hü fiát búcsúztatta az uj főispánt. Imxgreisz Ábrahám rabbinus a fehér- gyarmati és a járásbeli izraelita egyházak nevében a főispán közismert felekezeti türel­mére utalva kivánta az Ur áldását rája. Végül Tóth Sándor turistvándii ref. lel­kész szónoki virtuozitással felépített beszédben búcsúzott el a járás ref. lelkészei nevében. Az üdvözlő beszédek elhangzása után a főispán emelkedett szólásra és meleg, megha­tott szavakban fejezte ki köszönetét a járás közönségének ragaszkodásáért, pzereíetéért. Harsogó éljenzéssel fogadott búcsúszavai után a himnusz éneklése közben a közönség szét­oszlott. Este 300 terítékes bankett volt a kaszinóban, melyen egy oldal teremben reszt­vettek a fehérgyarmati társadalom úri asszonyai közül: Jékey Sándorné, a főispán nővérei: özv. Dienes Lajosné és özv. Kéfáessy Lászlóné, valamint özv. Balika Károlyné, Jékey Istvánná, Jékey Lászlóné, dr. Jármy Béláné, Oehm Tiva- darné, Vacjkó Gyuláné, Szvirtsák Sándorné, dr. Ascher Kálmánná, özv. Markovics Károlyné, Szuhányi Lászlóné és Torday Sándorné. A banketten az első felköszöntőt Jékey Sándor főispán mondotta — a királyra. Dr Jármy Béla orsz. képviselő a fehérgyarmati kerület választópolgárai nevében a főispánt és hitvesét köszöntötte, Báró Kende Zsigmond cs. és kir. kamarás pedig a fehérgyarmati járás nevében. Ezután Kállay Szabolcs a főispánt, Kor­mány Lajos takarékpénztári igazgató a város nevében a főispánt, Jékey Sándor főispán a járás közönségét, Luby Zsigmond Ilosvay álispánt, Kezy Ignác Szatmár polgármesterét és a szatmáriakat, Ilosvay Aladár alispán a főispánnét, dr. Vajay Károly Fehérgyarmat közönségét, dr. Adler Adolf a nagykárolyi függetlenségi párt, Nagykároly város és a sajtó hevében a főispánt, Luby Zsigmond Kállay Szabolcsot, dr. Hunvald Izidor a föispáni pár katona fiait, Dénes Sándor a szatmári sajtó névében a főispánnét, Gulácsy Tibör a meg­jelent nőket, Thurner Albert a főispán fiait, mig Tóth Sándor turistvándii lelkész a harctéren küzdő hősökre, a hősi halottak emlékére ürí­tette a poharát. A vacsora befejeztével a fiatalság táncra- perdült és a mulatság a régi magyar szokás szerint magyaros vigassággal tartott világos virradatig. HÍREK. Személyi hirek. Jékey Sándor várme­gyénk uj főispánja bájos nejével, Szuhányi Ferenc orszgy. képviselő és Péchy László kir. kapiarás társaságában f. hó 19-én városunkban időzött — Debreczeni István kir. tanácsos polgármester f. hó 16-ik napján kezdette meg két heti szabadságidejét, távoliéle ideje alatt a polgármesteri teendőket Néma Gusztáv városi főjegyző, helyettes polgármester végzi: — Dr. Adler Adolf a Vöröskereszt Egylet ügyvezető elnök helyettese egészsége helyreállítása cél­jából három heti időtartamra Karlsbadoa uta­zott. Távolléte ideje alatt a Vöröskeresztnek a: utalványozásokat dr. Péchy István elnök látja el, mig a népirodában az ügyvezető alelnök helyettesét Schuszterits Béla egyleti titkár helyettesíti. — Dániel Sándor járásbíró­ságunk kiváló vezetője szabadságidejét birtokán, a szilágymegyei Benedekfalván tölti. — Bugrhard Bélavári Pál követségi titkár, huszár­százados, társadalmi életünk egyik szinpatikus vezére szabadságidejét Budapesten tölti. Uj főispánunk beiktatása f. hó 30-ra, hétfőn d. e. 11 órára van kitűzve. Az instal­láció a legegyszerűbb keretek közt fog lefolyni. A hivatalosan megállapított programm a kö­vetkező: 1. Ilosvay Aladár alispán megnyitja a gyűlést, kirendeli a jegyzőkönyvhitelesitő kül­döttséget. A közgyűlés küldöttséget meneszt a főispán meghívására. 2. A megérkező főispán leteszi az esküt. 3. Dr. Péchy István vármegyei : főjegyző a vármegye nevében üdvözli a főis­pánt. 4. Jékey Sándor főispán székfoglaló be­széde. 5. Dr’. Falussy Árpád ny. főispán e varmegye közönsége nevében üdvözli a főis­pánt. Nyugdíjaztatás. Péchy László cs. és kir. kamarás, a mátészalkai járás főszolgabfrája kérvényt adott be a vármegye törvényható­ságához, amelyben megrendült egészségi álla­potára való tekintettel nyugdíjazását kéri. Távozásával a vármegye egy páratlanul munkás, puritán és pedáns tisztviselőt vészit; A föispáni titkár. Hire járt, hogy a főispánváitozással Kálnay belügyminiszteri fo­galmazó, föispáni titkár megválik állásától. Illetékes forrásból nyert értesüléseink szerint e hir nem felel meg a valóságnak. Kálnay Gyula, aki talán a vármegye legnépszerűbb közigaz­gatási tisztviselője megmarad állásában.^ Falussy Árpád programmbeszéde. Dr. Falussy Árpád képviselőjelölt vasárnap Börvely, Kaplony, Kálmánd, Csanálos, Fény községeket, a következő vasárnap pedig Mező­terem, Érendréd és Szaniszló községeket, egy köznapon pedig Genes, Szentmiklós és Esztró községeket fogja meglátogatni és vasárnaponként az egyik nagyobb községben fogja programm- beszédét rövidesen körvonalozni. Képviselőjelöltünk üdvözlése. Dr. Fa­lussy Árpádot képviselő jelöltté emelésekor a 43-as Apponyi-párt meleghangú táviratban üdvözölte. Csaba Adorjá t elköltözése. Csaba Adorján vármegyénk volt főispánja kedves nejével a múlt héten tették meg városunkban búcsú látogatásukat és a hét végén végleg elköltöztek városunkból, ideiglenesen Dorna- hidára tették át lakásukat. Járásbíróságunk köréből. Dániel Sándor a helybeli járásbíróság vezetője f. hó 9-én kezdte meg nyári szabadságát. Távolléte ideje alatt Csics Lajos kir. járásbiró a járásbíróság vezetője. Hadnagyi kinevezés. Fleisz János tart. zászlóst, ki jelenleg a romániai arcvonalon küzd, Őfelsége tart. hadnaggyá nevezte ki. A képviselőválasztás városunkban való- szinüleg f. hó 30-án fog megtartatni és ugyan­azon napon fog lezajlani, mikor a föispáni installátió. Választási elnök valószínűleg Dr. Mérnöki vizsga Cilii Jenő, Cilii Györgv egészségügyi felügyelő fia, a budapesti müegye- men az építészmérnöki vizsgát jó sikerrel letette és az oklevelet kikapta. Gratulálunk. Kitüntetés. Rótli Zsigmond segédorvos, Róth Zsigmond polgártársunk fiát a király a katonai arany érdemkereszttel tüntette ki. Fúzió és ?;ffiiiátió Nagykárolyban. Az. 1370-ben alakult Nagykárolyi Önsegélyző Nép­bank és az 1907-ben alakult Nagykárolyi Hitel­bank r. t. között folytatott fúziós tárgyalásoka két igazgatóság között eredményre vezettek. A fuzionáló két intézet az egyesülés után a Nagykárolyi Önsegélyző Népbank céget fogja megtartani és saját tőkéje h1/* millió koronára, betétállománya 6 V-z millió koronára, összes kihelyezései pedig kb. 10 Va millió koronára emelkednek. Áz egyesült intézet a takarékpénz­tári és banküzleten kívül áruüzletét is .kibőví­teni szándékszik, mire kiváló alkalmat nyújt a rendelkezésére álló termény és áruraktár. Egyidejűleg megállapodás létesült a Budapesten székelő magyar agrár és járadékbank r. t. és a fúziónál! intézet között a 'Nagykárolyi Önse­gélyző Népbank áffiliálására nézve, amely meg­állapodást, valamint a fúziót a f. hó 31-én megtartandó rendkívüli közgyülés.fogja sanc- tionáini. Kitüntetés. Regéczy László 60-ik közös gyalogezredbeli katonát. Regéczy László villany­szerelő fiát, bronz vitézségi.éremmel tüntették ki. Julius hó 22-én — vasárnap — d.> u. csak Hahn János gyógyszertára lesz nyitva s az egész jövő héten csak ez teljesít éjjeli szolgálatot. Kabaré estély. E hó 26-án, csütörtökön a Városi-Színházban Korda Sándor előnyösen ismert színművész előkelő miisonaT nagy­szabású vigestélyr rendez. Az előadók között az egri színtársulat legjobb nevei szerepelnek : Rasó Ida, Faragó, Pintér Böske, Várnai, Vil­lányi, Herezegh és Tóth. A kétórás műsorra a legújabb és legaktuálisabb darabok kerülnek előadásra. A jövedelem javarésze a 12-es honvédek özvegyei és árvái alapját fogja növelni. Tanügyi értesítés. A Kereskedő Tár­sulat vezetősége az általános óhajnak megfe­lelően elhatározta, hogy városunkban egyéves női kereskedelmi tanfolyamot létesít. A múlt iskolai évben volt már hasonló tanfolyam mely igen szép eredménnyel működött. A mu­tatkozó nagy érdeklődés adta hozzá az impul­zust, hogy a Társulat megkérje a jogot egy egyéves tanfolyamra, mely heti 20 órai tanítás • sál lesz szervezve, tehát teljesen egyenrangú lesz a debreczeni vagy szatmári tanfolyammal. A tanfolyamra csakis 4 polgári iskolai bizo­nyítvánnyal lehet beiratkozni, csak nagyon kivételes esetben, külön felvételi vizsgálat alap­ján lehet kisebb előképzettséggel beiratkozni. A A tanítás minden nap a délutáni órákban fog megtartatni. Tandíj egész évre 200 K, mely négy részletben lesz fizetendő, behatási dij 20 K. — Ezek után felkérem az érdeklődő hölgyeket, hogy a szervezés megkönnyítése végett szíves­kedjenek mielőbb alantirottnál jelentkezni, amidőn is a beirási dij lefizetendő s egyéb tudnivalókra nézve felvilágosítással szolgálok : Pucser Károly, a kereskedő társulat iskola bi­zottságának elnöke. A tizenkettősők egri kerti ünnepének jövedelme. A szatmári 12. honvéd gyalogezred Egerben állomásozó pótzászlóaljának tisztikara e hó 7-én kerti ünepélyt tartott Egerben az ezred árvái és özvegyei javára. A kerti ünne­pély tiszta bevétele — 14308 K 58 f. volt, amiből levonva a felmerült 1767 K 66 f kiadást, a 12. honvéd gyalogezred, özvegyei és árvái részére tiszta jövedelemként maradt 12540 K 92 fillér. Háziecet készítése. A mostani ecethiány miatt nagyon ajánlható a jó házi ecet készítése. Ennek többféle módja ván. Talán a legolcsób­bak közül való, amelyet az alábbiakban ismer­tetünk. Az ecetkészitéshez lágy és tiszta vizet Péchy István vni. főjegyző lesz. Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorbaj és köszvény ellen. Kitűnő izü, igen üditő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a legjobb fröcos. Tekintettel a járványos időre, esen Túrnék »!* Ranhath millripmiH eir as*tataál.ee» «*alttd,kiányoínia. :-: *** naJI|W|tl miUUCUUll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom