Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-04-10 / 15. szám

2-lk oidal. 15-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. kalács. Petz Ilonka tea és sütemény. Szilágyi Jánosné Szaniszló 1 tyuk. Balika Sándorné 1 tál pecsenye, 1 sima kalács, 20 db. {öltött kifii. Pellet Gyuláné 100 db. szivar. Kiss Lajosiié, Halmos 1 pulyka, 1 sima kalács, 2 {öltött ka­lács, 45 db. piros tojás. Csikós Miháiyné, Me­zőterem 1 sonka, 30 db. pirös tojás. Zoványi Józsefné, Mezőterem 3 sima kalács, 5 töltött kalács. Novák Istvánná, Vezend 1 kappan, 20 piros tojás, 1 tál pogácsa. Garzó Imréné, Sza­niszló 1 borjú címer, 1 sima kalács, 2 1. bor. Komáromy Istvánná, Szaniszló 1 kenyér, füstölt kolbász. Márion Dezsőné, Szentjános Va sima kalács, 1 töltött kalács, 5 piros tojás. Sajiosné, Szentjános V2 kalács. Özv. Aáron Sándorné 1 tál pecsenye. Csanády Lujza 1 kg. cukor, 1 üveg rum. Simay Aladárné, Mérk 1 tál pepse- nye, 1 sima kalács, 4 töltött kalács. Balika Ida 15 drb. töltött kifli. Kleiner Dezsőné 20 drb. töltött kifli. Tömpe Bertalanné 15 drb. töltött kifli. Torma Isivánné 15 drb. töltött kifli. Vi- czenty Gyuláné 2 tál pecsenye, 1 sima kalács, 1 töltött kalács. Túri Miháiyné 6 sima kalács, 10 töltött kifli. Káldor Margit 15 drb. töltött kifli. Kindris Józsefne 1 tál pecsenye. Darabánt Andrásné 1 tál pecsenye. Melhause Ottóné 1 tál sütemény. Az adományokból elláttatott 170 sebesült katona. FARKAS MÓR FOGÁSZ IKSÍKSÍ H működését Nagykároly- | 23. I ban, Széchenyi-utca sz. alatt folytatja. Készít é f különös gonddal ragoké­..-T . ff pes niiifogakat, — fogtö­# méseket, arany-platina jf "" fogkoronákat 't I V» Foghúzás fájdalmatlanul. | Fogad egész nap. | Harc az azsorások ellen. A mind erőszakosabbakká, tolakodóbbakká fejlődő élelmiszer uzsorások ellen mindegyre újabb, mindig megfelelőbb intézkedéseket tesz­nek a hatóságok. Való ágos hajsza fejlődik igy fcí, melyben az uzsorások az intézkedések hé­zagai között bujkálva próbálgatják a minden áron való gazdagodás útjait megtalálni, amit a hatóságok ébersége van hivátva lehetetlenné tenni előttük. Mint a mindenre kiterjedő figyelemmel hozott rendeletek követendő mintáját ismertet­jük itt a fővárosi rendőrkapitányságnak az élelmi szerekkel űzött kufárkodás ellen legújab­ban hozott rendeletét. A rendelet mindenekelőtt Hié^áílapitja, hogy újabban égyes kereskedők és üzérek a néppiacokon, vásárcsarnokokban és egyéb élelmiszer árusító helyeken a lakos­ság ellátására és napi szükségleteinek fedezé­sére szolgáló élelmiszereket üzérkedés céljából nagy méhnyiségben vásárolják össze és ezáltal néni csák bogy másoknak megnehezítik az élelmi szerek vásárlását, hanem ezek árait tnésterségesen nieg is drágítják. Akárihelyik vidéki város életében meg van niá e súlyos jelenség. Kufárkodnak áí élelmi Szérekkel. Mért az nem kereskedési há- nem kufárkodás, melynek az a célja, hogy a készleteket összeharácsolja s igy másnak lehe­tetlenné téve a termelőtől bevásárlást, az ára­kat mesterségesen felhajtsa. Föltétlenül indokolt tehát Boda főkapitány kijelentése, hogy: ezen visszaéléseket minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel nieg fog akadályozni. Ezért az 1881. évi 21. te. 8. §-ában adott jogánál fodva á főváros területén az élelmi szereknek bármilyen vásári helyen üzérkedés céljából való vásárlását megtiltotta. Ezzel az élelmiszer uzsora Achiiles-pontjának szegte a kardot. Egyszerűen betiltotta az egé­szet. A szabályozó intézkedések helyett, miket úgyis csak kijátszani próbált az uzsorások tá­bora, ez az igazán helyén való intézkedés. Nem szabad kufárkodni, egyáltalában! A leg­melegebb közóhajt elégíti ki az olyan intézke­dés, mely ily rendkívüli időben véget vet ennek a csúf, a közérdek ellen való foglalkozásnak. Igaz, hogy vidéki városok rendőrhatósá­gainak nincs meg a fenti törvényes joga, mely- lyel azonos intézkedést hozhatna, de az elvet mindenkinek követnie kell s utat, módot találni az élelmiszerekkel való üzérkedésnek gyökeré­ben való megfojtására. Ki kell puhatolnia min­den helyi hatóságnak az illető város életében formát talált uzsora útjait s azokat megfelelő intézkedésekkel eldugni. Tanulságos a fővárosi rendőrhatóság in­tézkedésében az az éberség, mellyel felfedi azokat a görbe utakat, melyeken az uzsorások célt érnek. Ezért sorra felemlíti a pályaudvaro­kat, a városba vezető útvonalakat, szállodákat, kávéházakat, udvarokat stb., hol a kufárkodás folyni szokott. Itt is gondos figyelmébe ajánl­hatjuk a rendörközegekuek a hasonló helyek ellenőrzését, hol vigan folyik a vásári rendele­tek kijátszása. Hasonló figyelmet érdemelnek a zugvásárlások, a megállapított idő előtti vásár­lások, a lefeipénzdés stb. fogások, meiyek a látszólagos rend mellett megölő, suiyös mizé­riái piacunknak. Sok figyelmet érdemelnek azok a falusi asszonyok, akik az előttük kirakott rengeteg konyhai cikk mellett állva azt felé­getik a venni iparkodónak: „Nem eladó!“ Miért jött hát a piacra? tűnődik a jámbor városi. A rendőr dolga lenne rajta csipni a titokban vá­sárló ügynököt. Annyira tolakodók lettek már a piaci kereskedők, hogy az élelmi szerek kor­látlan birtokában érezve magukat, árakat szab­nak. Még a helybeli Vörös Keresztet is olyan jól kizsákmányolható : vevőnek képzelte egy élelmiszer kereskedő, hogy ajánlatot tett a to­jásszükséglet szállítására, páronként 22 fillérért, — holott a piacon még 16 fillérért lehet venni. A piaci élelmi cikkekkel kereskedők ezen el­bizakodottsága csakis onnan magyarázható, mert tudják, hogy a kezükbe kaparinthatják a piacra hozott egész készletet s igy ők lehetnek az eladás egyedüli urai. így hát nem lehet más teendőnk, mint megszigorítani a viszonteladók vásárlását. Nemcsak rendeletek kellenek, ha­nem szigorú végrehajtás is. Azokat a fogáso­kat, ahogyan kijátszák á rendeleteket, vegye észre a piaci vásáron posztoió rendőr is. Iga­zán nem kívánunk tőle sokat, ha elvárjuk, hogy ő is tudja észre venni azokat a stiklikéí, amiket dz összejátszó vidéki és a kereskedő réndSzerésen elkövetnek. Örömmel vettünk tudomást róla, Hogy rendőrségünk bűnügyi oszíályábdn mát több büntefő ítéletét Hozták élelmiszefkeréskédők fejére, de kérjük d rendőrhatóságot, Hogy ézt a Szigorát tartsd riiég továbbra te, tóig egészed még néni tisztítja piácűHkáf á síipolybzőktől. Adakozzunk a Vörös Kereszt Egylet nagykároiyi fiókjának. . HÍREK. Meghívás. Nagykároly r.-t. város képvi­selőtestülete tagjait 1915. év április hó 11-ik napján délelőtt 10 órakor a városháza tanács­termében tartandó rendes közgyűlésre, tiszte­lettel meghivom, Debreceni, polgármester. Tárgy- sorozat : 1. Polgármester eseményi és statisz­tikai jelentése az 1914. évről. — 2. A város közönsége élelmiszer szükségletének biztosítása iránt tett intézkedések bejelentése. — 3. Pol­gármester bejelentése arról, hogy az 1914. évi házi és községi közmunka és gyámpénztári zárszámadás elkészíthető nem volt — 4. A házi pénztári és a községi közmunkára vonat­kozó 1915. évi költségvetés jóváhagyásának bejelentése. — 5. A m. kir. belügyminiszter által megerősített husvágási szabályrendelet ki­hirdetése. — 6. A nagykárolyi vadásztársaság kérelme a haszonbéri összeg mérséklése iránt. — 7. Katonai tartalék kórház létesítése iránt előterjesztett kérelemre érkezett főispáni leirat bejelentése. — 8. Előterjesztés a szervezési szabályrendeletnek a 4709—1915. sz. alispáni rendelet értelmében leendő módosítása iránt. — 9. Pénzügyigazgatóság értesítése a korlátlan kimerési engedélyek számának ideiglenes eme­léséről. 10. A nyugdíjalap 1914. évi zárszáma- dásáeak megvizsgálása. — 11. Belügyminister 13682—915. XIII. sz. rendetete az 1914. évi rendőrségi államsegélyből fentmaradó összeg­nek hova fordítására határozat hozatal iránt. — 12. A városi közkórház 1915. évi pótkölt- ségyetésének jóváhagyása. — 13. Ámán Antal állásából elbocsátott rendőr kérelme az általa befizetett riyugdijjáruiék visszafizetése iránt. — 14. Kabay Ferenc volt városi Írnok özvegye nyugdijának megállapítása és folyósítása. — 15. Tóth Sándor városi írnok kérelme részére ik­tató-kiadó és irattárnoki teendők ellátásáért" 400 korona pótdij megállapítása iránt. — 16. A városi tűzoltók hajdúk stb. kérelme fizetésük javítása iránt. — 17. Weisz Mór és Janovics Pál mozgó-szinház vállalkozók kérelme a vá­rosi színház hátralékos bérösszegének elenge­dése iránt. - 18. joszop Mártonná tolonc-éiel- mező kérelme az élelmezési dijak felmentése iránt. — 19. Kuk Györgyné sz. Giandián Juli­anna kk. gyermekei illetőségi ügye. — 20. Fried Mózesné sz. Wellisch Szidónia illetőségi ügye. — 21. Úszóra György illetőségi ügye. — 22. Kiskorú Övári Róza illetőségi ügye. — 23. Rad- ványi Teréz illetőségi ügye. — 24. A gazda­sági ismétlő iskola iskolaszék tagjainak meg­választása. — 26. 1914. évi december, 1915. évi febr. és márc. havi pénztárvizsgálat ered­ményének bejelentése. 27. A közgyűlést 24 órával megelőzőleg beadható indítványok tár­gyalása. Pénzügyi előléptetések. A hivatalos lap vasásnapi száma rengeteg kinevezést és előléptetést hoz a pénzügy köréből. Az előlép­tetettek és kinevezetíek között a következő ismerőseinket találtuk: Christóph Gyula nagy- károlyi pénzügyi fogalmazót a IX. fizetési osz­tályba pénzügyi segédtitkárrá, Tremba Mártont* és Hornyák Sándort* számelíenőrré, Borody Béla dr. pénzügyi fogalmazó gyakornokot a székesfővárosi adófelügyelönél a X. fizetési osz­tályba végleges minőségű pénzügyi fogalma­zóvá, Payka Vilmos nagykárolyi pénzügyi szám- vizsgálót a Vlii. fizetési osztályba jDenzügyi számtanácsossá, Gindele József, Kiss József* és Miháka János* nagykárolyi pénzügyi szám­gyakornokokat a Vl. fizetési osztályba ideigle­nes minőségű pénzügyi számtjsztekfcé,. ÍÜeicfi Mórt a IX. fizetési osztályba főtisztté, Kovács Kálmánt* adóhivatali tisztté, Szeles ÁÍBert á

Next

/
Oldalképek
Tartalom