Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-11-20 / 47. szám

I 47-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 3-ik oldal. Vallásos estély. A „Protestáns Társas­körben“ múlt hét csütörtökjén tartatott meg az első vallásos estély. Dacára a kellemetlen, rósz időnek, a nagyterem teljesen megtelt az érdek­lődő közönséggel. Ez is bizonysága annak, hogy a közönség, mennyire megkedvelte és megsze­rette a vallásos estélyeket. Az első estélyt Kilrthy Károly ref. s. lelkész vallástanár köri elnök nyitotta meg lelkesen előadott tartalmas szép beszéddel. Rédei Károly evang. lelkész hosszabb felolvasásában a háborús idők árny- és fény­oldaláról szólott. Az estélyen még két fiú és két leánytanuló vallásos és hazafias költemé­nyeket szavalt igen ügyesen. A legközelebbi estély f. hó 25-én d. u. 6 órakor lesz megtartva a Protestáns Társaskör nagytermében ismét beléptidij nélkül. Áthelyezés. A nagyváradi m. kir. posta- és távirdaigazgatóság Ájaky Ottika posta- és távirda kiadót, Ajaky János domahidai g. kath. lelkész bájos és szép leányát, Remetemezőrö! a kismajtényi postahivatalhoz mint helyettes postamesternőt a szolgálat érdekéből áthelyezte. Megyebizottsági tagválasztás lesz a jövő hónapban. Városunk első kerületében a Janitzky Albert halálával megüresedett bizott­sági tagság elnyerésére Braneczky József ke­gyesrendi tanárnak van a legkomolyabb kilá- j tása, kit mint a közügyek i ánt mindenkor ér­deklődő, tevékeny férfiút az első kerület pol­gárságának nagy tömege jelöltjének vall. Adomány hadi célra. Payka Vilmosné; 2 drb. rézmozsarat törővei együtt és 1 darab j rézedényt a hadsereg részére a helyi Vörös 1 Kereszt-egylet irodájába küldött, honnan ren-! deltetési helyére továbbították. Hadi kölcsön sikeréért. Schönfeld Lázár főrabbi hívei körében buzgó agitáciot fejtett ki a harmadik hadikölcsön jegyzése érdekében. A szép eredmény 250.000 azaz kettőszázötvenezer korona, mely összeget hívei nagyrészt buzdí­tására részben helybeli és részben budapesti intézeteknél a harmadik hadi kölcsönre jegyez­tek. Ebbe az összegbe természetesen nincsen beleszámítva ama 100.000 korona, melyet vá-; rosunk a főrabbi, mint képviselőtestületi tag, j lelkes indítványára jegyzett. Schönfeld Lázár főrabbi, kikötötte a helybeli pénzin ézetekkel, hogy a, jegyzések után a banknak járó fél szá­zalékos jutalék részére kiutaltassék, azon célból, j hogy a kapott összegből pamut vásár Itassák,' amely pamutból az izr. anyahitközség elemi és polgári leány iskola izr. növendékei egyrészt, másrészt az izr. nőegylet tagjai hős katonáink- j nak melegítő holmikat kössenek. Amint tudjuk: a főrabbi buzdítása és Niedermann Irén tani - J tónő lelkes közreműködése —1 máris sok kötőtű- j lándzsát hozott mozgásba és nagy serénységget folynak a hazafias munkálatok vitézeink téli szenvedéseinek enyhítésére. Azok, akik a har­madik hadi kölcsönre jegyeztek és Schönfeld Lázár főrabbi listáján kisebb nagyobb össze­gekkel szerepelnek a következők: Adler Ad Ff j dr., őzv. Áldorné, Antal István dr., Berger Ár­min, Berger Jenő, Berger Béla, Beckmann Jő-: zsef, Blum Gyula, Brichtg Miksa, Bródy Mihály, j Breidér Ferenc, Braun Márton, Bárány Márton, I Cukor Lajos dr.. Cukor Márton, Diamant Samu, j Eigner Simonná, Fried Bernát-, Fényes Albert, Fazekas Menyhért, Fazekas Vilmos, Grünfeld Miksa, Gábor Ármánd, Grosz Ignácz, Herman Ilona, Illés József, Kaufmann Jenő, Kaufmann Adolf, Kaufmann Annuska, Klein Bernát, Klein Ignátz, Klein József, Kardos Mihály, Kardos! Aurél, Kertész Sándor, Kálidéi Ignátz, Lukáts Lafos, Melinda László dr. Markovits Dániel, Moskoviis Adolf, Mózes Soma, Niedermann Samu, Peiszner Lajos, Politzer Ignátz, Rosenberg Bernát, Rosenberg Sámuel, Róth József N. N., Reiter Adolf, Rosenzweig Mór, Sternberg Sán dor ifj., Sternberg Sándor id., Sternberg Sán­dor, Sternberg Géza dr., Stenberg Zoltán dr., - Sternberg Géza dr., Schiff Gyula, Schiff Ber­nét; Spitz Dénes, Schönfeld Lázár, Singer Lipót, Singer. Márton, Szegő Ödön, Strausz Dezső, Schleifer Dezső, Weisz Lajos Weisz Mózes, Weist Antal, Weiszmann Jakab, Róth Mátyás és Viktor, Rosmann Jakab, Róth Lipót, Wein­berger Ferenc, Frankéi Simon, Grosz József, Bhöm Szaniszló, Lebovíts Szaniszló, Kovács Samu Börvely, Róth Sándor dr. Erdőd, Schwartz Reszége. , - j Ingyenes vegyvizsgálat. Megírtuk, hogy a Kleiner Dezső „Magyar Király“ gyógyszertá­rának vegyi laboratóriumában Fabel Leo Lu­cius, hites báseli (Svájcz) vegyész a közönség részére vegyvizsgálatokat végez. A gyógyszer- tárba beadott anyagokat vegyileg megvizsgálja s azok alkotó részeit kimutatja; betegség ese­tén a vizsgálat alapján föltétien bizonyossággal megállapítja a baj nemét. A vizsgálatok díja­zása mindenkor a legméltányosabban van meg­állapítva. Sőt a kiváló vegyész, ki kulturális kérdést csinál hivatásából, hogy a szegények számára is hozzáférhetővé tegye a tudomány áldásait, szegénysorsu betegek részére ingy ne- sen állapítja meg, hogy minő bajban szenved­nek. Akik gyengélkednek, bizonyos test részek­ben fájdalmat éreznek, melynek biztos kát nem' tudják, akik hirtelen súlyosan megbete­gednek, vagy bizonyos betegséget gyanítanak magukban, legteljesebb bizonyosságot vegyi vizsgálattal érnek el. Hamisított élelmi szereket is megvizsgál a vegyvizsgáló állomás. Újabb adományok a magyar szent ko­rona országai Vörös Kereszt-Egyesület nagy­károlyi fiókja részére: Szaniszló községben gyűjtés 283 K, 70 L, Pécity Lászlóné úrnő gyűjtő ivén 64 K, dr. Vetzák Ede adománya 31 K, gyűjtő szekrényekből befolyt júniustól szeptemberig 35 K 08 f., Varga Imre adomá­nya 20 K, Pucser Károly adománya 10 K, Gorzó Bertalan adománya 4 K városi tisztviselők szeptember és október havi fizetéséből felaján­lott összeg 57 K 35 f., Palczer Ernő kegyes­rendi kormánysegéd és szentszéki tanácsos adománya 20 K, Mándi G:za udvari tan. vál- laji lakos adománya 192 K 40 f. Összesen: 687 K 53 f. iskoláink a hadi kölcsönért. A hely­beli polg. fiúiskola növendékei megtakarított pénzükből egy 100 K-as kötvényt jegyeztek a ill. hadikülcsönböl. Ez el mir 250 K-t adtak a polgáristák hadi kölcsönre. Az összeg kama­tai ifjúsági ösztöndíj céljaira' szolgálnak. — A helybeli st. quo izr. elemi iskola növendékei egy 5-0 koronás kötvényt jegyeztek. A felülgyült 12 K 40 f.-t Szatmármegye elesett tanitóinak árva-alapjára adlak. Sorsolás. A. Vörös Kereszt Egyletnek ajándékozott szép, nagy vadászkürtöt, melyet a lottój'.vedeld igazgatóság 100 számra engedé­lyezett kisorsoltam! dr. Falussy. Alajos rendőr- alkapitány politikai biztos és a Vörös Kereszt részéről dr. Vetzák Ede aleinök jelenlétében f. hó 15-én kisorsolták. D . Kálmán Miklós ügy­védjelölt nyerté el. Szatmármegye adóügye a múlt hóban. A kir. pénzügyigazgató jeiéntése szerint októ­ber h > végéig befolyt egyenes adóban 290,101 K, hadmentességi díjban 4447 K, bélyegiljeték- ben 93,231 K, fogyasztási 'és Haladóban 81,603 K; mindegyis adóban, hasonlítva a múlt évi bevételt, több folyt be. Milyen lesz a katonák karácsonya? Olyan, amilyenné tesszük. A mi hazafias köte­lességünk az, hogy minél szebbé tegyük. Ka­tonáink rendületlenül küzdenek már több mint egy éve, lelkesedésük egy percre sem lankadt. Kifogyhatatlan áldozatkészségünk kell, hogy táp­lálja ezt a lelkesedést. Ha mi lankadnánk, mit kí­vánhatnánk katonáinktól. Holott a mi munkánk mily csekélység az ők óriási '.teljesítményeikhez képe t. Mutassuk ki irántuk csodálatunkat és szere:ei*ünket $ szeretet . ünnepén. Varázsoljuk minél szebbé a karácsonyi szent ünnepeket. Még élvükén emlékezetünkben élnek a tavalyi karác-ony' megható jelenetei, mikor a családjuk •köréből kiszakad:, idegenben fekvő sebesült hősök elérzékeny ültén fogadok a szeretet ked­ves megnyilvánulásait. Adjunk az idén is, még áldozatosabban mint, tavaly, pán beli, termé­szetbeni szeretetaJományqkat a sebesült kato­náknak. A küldenie :yek t direkt erre a célra megnevezetten küldjük a helyi Vörös .Kereszt Egylet kaszárnyái kórházának gondnokságához. Szatmárvármegye élelmezése. A föld- miveíésügyi kormány a vármegye területéről az uj termésből 196,000 mm. tengeri biztosítását rendelte el, amely mennyiség lefoglalása iránt az intézkedések megtétettek, a lefoglalást és a biztosítást azonban a. kedvezőtlen időjárás foly­tán megkésett betaka-ritás akadályozza, úgy, hogy e hó 20-ika előtt nem remélhető az ösz- szeirások befejezésé. Á vármegye.,ellátatlan la­kossága gabona szükségletének beszerzésére az engedélyt a kereskedelemügyi miniszter meg- - adta, azonban az engedély leérkezésének ide­jében a beszerzés elé már oly akadályok gör­dültek, hogy a rövid határidő alatt a szükség­letnek csak igen kis része volt biztosítható, miért is, a kormány intézkedéseinek megfele­lően, a még hiányzó mennyiségek a Hadi Termény részvénytársaság utján fognak besze­reztetni. Gimnázisták mint kertészek. A nagy­váradi gimnázium igazgatója, Szmetka Ödön, érdekes indítvánnyal lépett a váradi tanács elé. Ebben azt ajánlja, hogy az iskolaépület folyta­tásában lévő közterületet parkiroztassa, ami annál inkább is könnyebben megtörténhetik, mert a parkirozási munkálatok elvégzésére a gimnázium növendékei szívesen vállalkoznak. Ä városnak az uj parkhoz mit sem kell mást adni, mint a keritést, mert a többit a diákok fogják elvégezni. Az ötlet a tanácsnak persze nagyon tetszett s nincs kétség benne, hogy azt a nagyváradi gimnazisták valóra is váltják. Hólyagos himlő a megyében. A tiszti főorvos jelentése szerint koleramegbetegedés három községben fordult elé 1 — 1 esetben és pedig Láposhidegkuton, Alsóujfalun és Máté­szalkán. Utóbbi helyen a megbetegedés a> bakterológiai vizsgálat szerint negativnek bizo­nyult. Egyéb fertőző betegség járványszemen csak egy községben lépett fel. Egriben a hasi- hagymáz. Kanyaró és skárlát több esetben ész- lehetett, de járványos jelleggel sehol. Kezd azonban úgy nálunk, mint a szomszédos tör­vényhatóságok területén a hólyagos himlő fel­lépni. Nálunk, Nyirvasváriban jelentkezett egy­szerre 7 megbetegedéssel, pár napra erre újabb 3 esettel. A főorvos a helyszínére kiszállóit, minden óvintézkedéseket foganatosított, sőt a főorvossal együtt kiszállt járási és körorvos azonnal hozzáláttak az alispán által elrendelt kényszeroltás foganatosításához, úgy, hogy Nyirvasvári község egész felnőtt lakossága 2 nap alatt ujraolíásbau részesült. Remélhető, hogy az óvintézkedésekkel sikerülni fog a jár­ványt lokalizálni. Tekintettel e veszedelem igen komoly voltára, a belügyminisztertől járvány- orvos kiküldése kéretefett s a kirendelt jár­ványorvos az állását már el is foglalta. A fő­szolgabíró előterjesztésére az alispán a községet zár alá is helyezte. A gabonarekvirálás. A hivatalos lap okt. 30-ik számában megjelent 3825/915. M. E. számú rendelet szerint minden termelő köteles az 1915. évi nov. 25-éu birtokában levő búza, rozs, kétszeres, árpa cs zab készletet, valamint az ezekből előállított lisztkés letet legkésőbb nov 23-ig annak a községnek elöljáróságánál bejelenteni, a melynek területén készlete van. December 25-ig a szóbanforgó készleteket a Hadi Termény R.-t. bizományosai megvásárol­hatják és a készletek csak az ő részükre ide­geníthetők el. A dec. 26-án a még meglevő készletek rekviráltaíni fognak és azok a Hadi Termény által megjelölendő állomásra szálli- tandók. A rekvirált készletekért a maximális áraknál 4 koronával alacsonyabb térítés fog fizettetni, a készlettulajdüiiosoknak, tehát ér­dekük, hogy készleteiket még az igénybevétel előtt forgalomba, hozzák. A rendelet bizonyos módosításokkal kiterjed a hüvelyesek bejelen­tésére és árusítására. Nagykárolyi vásárosok mentek a héten az alsószopori vásárra. Útközben óriási hóvihar lepte meg őket, úgy, hogy az utat eltévesztve az árokba hajtottak, hol a nagy hó teljesen el­lepte őket. A lovaknak csak a feje látszott ki a hóból. Kénytelenek voltak a lovakat kifogni és a szekereket másnapig ott hagyni, igy a vásáron részt sem vehettek. Mária-dalokat a katonáknak! Rud­nyánszky Gyula örökszépségü költeményei .a keresztény katonának való legalkalmasabb aján­dék. Országszerte a templomokban éneklik e csodaszép énekeket, melyek közül sok valósá­gos imádság. A szeinevilágát veszteit néhai költő, ki életét a keresztény magyar irodalom­nak áldozta, kis családjára verseit hagyta örök­ségképen. E szép örökséget váltja pénzre, , ki a könyvet megvásárolja s igy egy költő családját is támogatja. Hazánk óriási küzdelmében f Hőtte aktuálisak e versek, miért is a Legértékesebb karácsonyi ajándékok. -Olcsó kiadás, szép kö­L<i

Next

/
Oldalképek
Tartalom