Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-03-16 / 11. szám

2-ik oldal. északkeleti újság Nagykároly és érmellék 1 1-ik szám. tálból keresik a magányt, mert a szerelem csak igy szép. Kár ... kár . . . nagyon kár kivágni ezt az erdőt, mert utoljára költők is vannak a világon. Nagykároly városában is van egy pár tucat, honnan fognak ezek ihletet meríteni, ha nem lesznek szomorúan bóbiskoló fák, hervadt ligetek, hulló falevelek, rezgőnyárfa aranyszínű levele és elköltöznek messzire e vidékről a rikoltozó huhogó baglyok, tarka cinegék, fütyülő sárga rigók. Most, hogy ezt a szomorú kopácsolást halljuk, szivünk sugallatát követjük, amidőn a városhoz fordulunk azon kérelemmel, hogy egy kis darabocska erdőnek irgalmazzanak meg, hagy maradjon egy kis kiránduló helyünk, ahová kimehessen Sári néni és a gyerekek, én és az ideálom és az a sok költő, kiknek a szomorú kopácsolásra egyre-másra leperegnek a hurok dalnoki lantjukról . . . M—y. VISZKETEG. Rüh, sömör és mindennemű bőrbaj biztos és gyorshatású szere a Boróka kenőcs. Nem piszkit és teljesen szagtalan Kis tégely ára 3 K, nagy tégely 5 K. Családi adag 9 korona. Hozzávaló Boróka szappan 5 korona. Késziti: Gerő Sándor gyógyszerész Nagykőrös. Nagykárolyban kapható : Hahn János, Keleiner Dezső, ifj. Nonn János és Reök Béla gyógyszertárában. HÍREK. Március 15-én. Te dicső Március, itt vagy tehát újra! Tépett felhőroncsokonát ránkniosolyog a márciusi napfény! Ugyanaz a hajnal hasad reánk, melyet a márciusi Nagyok köszön­töttek lelkesült örömmel, dobogó szív­vel, a szabadság szent mámorának üdvözítő pillanatában! És most, a kései márciusban ugyanezt a szent mámort érezzük, erősségünk és nagysá­gunk büszke tudatát. Érezzük a márciusnak r: ámoritó lehét érezzük azt a szent boldog pillanatot, hogy ime, a régi március nagyjai­nak álma valósággá vállott. A szabadság álta­luk lehelyezett erős fundamentumaira büszke palotát emelt a megdönthetetlen magyar hősiesség. Tudjuk és érezzük, hogy most is vannak márciusi ifjak! Szabadságért, hazáért meghaló, drága emberek! Most is ömlik a vér és pirosra festi azt az ibolyát, mely a régi márciusi nagyok porladozó csontjaiból fakadt! Márciusi Nagyok! Egyesültetek a törté­nelem lapjain és egyesítettünk benneteket szivünk és lelkünk örök szentélyében. Büszkék­nek és hatalmasoknak érezzük magunkat, mert testvéreitek lehetünk! Örömmel üdvözlünk Téged március 15-ike ! Csüggedő lelkűnkben uj reményt fakasztok Az emlékezés leng át ma bennünket fehér szár­nyaival. Megsimitja arcunkat, letörli a fárad­ságnak és fárdalomnak cseppjeit. Eszünkbe juttatja a régi márciust, a boldog, dicső nem­zeti feltámadást. És örülünk, hogy mi, kései unokák hasonlatosak tudtunk lenni ti hozzátok hogy mi is éreztük azt a fájdalmas sebet, amit ti éreztetek és mi is felkiálthatunk győzelmi mámorunkban, most a nagy harcok alkonyán, épen úgy mint Ti, midőn letörtétek a zsarnokság bilincsét és megesküdtetek, hogy nem leszünk többé rabok! Kórházlátogatás. Lovag Kissling Ottó vezérőrnagy f. hó 12-én meglátogatta a Vörös­kereszt-Egylet honvédlaktanyai kórházát. A látottak felett teljes megelégedését fejezte ki s megállapította, hogy hórházunk életképes intéz­mény, melynek fennmaradása közérdekből szükséges. Megelégedéssel álhpitotta meg, hogy a rend és tisztaság mintaszerű, az élel­mezés pedig a háborús szükség dacára is bőséges és változatos. Esperest kinevezés. Boromisza Tibor szatmári megyés püspök Róna i István csaná- losi plébánost a nagykárolyi esperesi kerület niásodesperesévé és kerületi tanfelügyelővé nevezte ki és mint ilyet az iskolák látogatásá­val megbízta. A jól megérdemelt előléptetés, amely igen népszerű, közkedvelt és kiváló egyházi férfiút ért, széles körben nagy örömet keltett. Mai vezércikkünk. Mai vezércikkünkre t. olvasóink figyelmét felhívjuk! Czirbusz Géza, a m. tudományos egyetem nagyszerű tanárának tollából ered, ki jelen cikkét az általunk közel­múltban megpendített eszme támogatására kül­dötte le lapunknak. Házasság és eljegyzés. Dr. Borody Béla budapesti pénzügyi fogalmazó, hegedű­művész, házasságot kötött Budapesten Schiller­wein József gépészmérnök leányával, Cecillel. — Dr. Borody Dezső soproni törvényszéki jegyző eljegyezte Sopronban Grosszner József nagybérlő leányát, Margitkát. Gondnok kirendelés. A szatmárnémetii ügyvédi kamara az elhalálozás miatt az ügy­védi névjegyzékből törölt Borody György ügyvédi irodája részére gondnokul Dr. Vetzák Sándor nagykárolyi ügyvédet rendelte ki. Gyászeset. Egy nagy reményre jogosí­tott fiatal életet ragadott el közülünk a kérlel­hetetlen sors. Freisz Károly, városi fiatalságunk egyik legkomolyabb, törekvő, szorgalmas tagja hosszú szenvedés után elköltözött tőlünk. A rokonszerves és mindenkihez kedves ifjút az ;gész városi közönség osztatlan részvéte kisérte örök nyughelyére. Az Isten akaratában való megnyugvás szolgáljon gyógyító balzsamul a bánatos rokonoknak és mindenkinek, kiket a megboldogult, nemes ifjú barátjának vallott. Feiülfizetések a teaestélyen: Gacsályi Zsigmond 2, Bikfalvy főhadnagy 6, Grabovszky József 4, Petz János 4, N. N. 1 K és N. N. 50 fillér, mely adományokat köszönettel nyug­táz a rendezőség. Adókivetés. A helybeli pénzügyigazgató­ságnál a napokban kezdődött meg az 1918. évre szóló IV. o. kér., adókivetése. Merk Dezső p. ü. tanácsos ügyosztályvezető e célra felügye­lőül : Christoph Gyula p. ii. titkárt, kivetókül pedig Dr. Mangu Gyula, dr. Kálmán AAiklós, dr. Tóth Bálint, Karancsiy Árpád és Margitay Imrét rendelte ki, e fáradságos, nehéz és külö­nösen complicált munkára. Csoport. A beszerzési csoport tagjai tisz­telettel értesittetnek, hogy a kiutalt bőr és talp még mindig nem érkezett meg s igy a vezető­ség legnagyobb sajnálatára ez időszerint csak olyan javítások fogadtatnak el, melyhez a ren­delő álfal talp vagy bőr adatik. Ez az állapot azonban nem sokáig tart, mivel a talp és bőr­küldeményt mindennap várjuk. Értesittetnek továbbá a t. tagok, hogy a csoporthoz kitűnő juhturó érkezett, mely 18-tól ke'dve kiosztásra kerül. A legközelebbi jövőben aszaltszilva és dánvaj is fog érkezni. Újabb adományok a Hadi Árvaházra. Dr. Báró Vécsey József 500, Szikszó Bálint Botpalád és Ludescher Gáspár 10—10 K-t odományoztak a Hadi Árvaház javára. Az adományokat hálás köszönettel nyugtázza az Elnökség. Megalakult a Nagykároly és Vidéke Méhész kör. A Tiszántúli Méhészegylet Nagykárolyban és vidékén levő tagjai a Mé­hészkor megalakítása érdekében f. hó 10-én vasárnap délután 3 órakor az áll. elemi isko­lában közgyűlést tartottak. A megjelent mé­hészek száma: 50.— A közgyűlést Matuska István áll. népísk. igazgaló nyitotta meg igen szép beszéd kíséretében. Tömör szavakban rámutatott a méhészet közgazdasági fotosságára Majd Dósa István Méhészeti szakelőadó is­mertette a méhészkor czéljai. — Ezek után a közgyűlés a „Nagykároly és Vidéke Méhész- kőr“-t, mint a Tiszántúli Méhészegylet fiókját — az eddig jelentkezett 60 taggal — meg­alakítottak nyilvánította és egyhangú szavazás mellett megválasztotta tisztikarát; elnökké: Pallay Pétert, ügyvezetőtitkárrá: Dósa Istvánt, pénztárnokká: Simonka Gergelyt, jegyzővé Kirilla Sándort. Bizottsági tagok lettek helyben : Nagele Ignác, Nagele Ferencz. Vidéken: Szolomájer József Mezőfényről, Somfay István Szaniszlóról. — Támogassuk, pártoljuk a Mé­hészkört 1 Minden méhész és méhészbarát lépjen be tagnak. Isten áldása kisérje a mé­hészkört nemes célra irányuló törekvéseiben. A Nagykárolyi Takarékpénztár egye­sület közgyűlését folyó hó 10-én d. e. 11 órakor tartotta meg saját hivatalos helyiségében. Elnöklő Vetzák Ede elnök-vezérigazgató miután megállapította, hogy az alapszabályszerü rész­vény képviseletében kellő számú részvényes jelent meg, a közgyűlést határozatképesnek mondván ki megnyitotta. Jegyzőkönyv hitele­sítésére mgválasztattak: Rubletzky István és Serly György részvényesek. Az igazgatóság, felügyelőbizottság jelentése valamint a vagyon és eredmény mérleg egyhangúlag elfogadtatott s úgy az igazgatóságnak valamint a felügyelő­bizottságnak a felmentvény megadatott. Az alapszabályok 68. §-a módosítása elfogadtatott. A régi igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok az összes szavazatokkal 3 évre újra megválasz­tattak és pedig. Igazgatóság: Vetzák Ede, Schusteritsch Ferenc, Cserny József, ifj. Hahn János, Matolcsy Sándor, Pénzéi Mihály, Récsei Ede, Rónai István, Rubletzky Ignác, Tichy Gyula, Schifbeck Károly, Dr. Vet/ák Ede, Dr. Vetzák Sándor, Weisz Lajos. Felügyelő-bizottság: Debreczeni István, Dr. Brugós Gyula, Dr. Schönpflug Béla rendes, Pucser Károly póttag. Az intézet á 50 korona osztalékot fizet folyó hó 11-től kezdődőleg. Zárszámadásából kiemel­jük a következőket: Évi nyereménye: 59,637.26 I korona amiből tartalékokra 21,000 koronát, osztalékra 30,000 koronát, jótékonycélra 336 26 koronát és áfvisz jövő évi nyeremény számlára 8,300 koronát. Betétállománya K 10,082,70054 amellyel a Szatmármegyei pénzintézetek a leg­elsők között van. Jelzálog kihelyezése 2416023'31 K Váltó tárcája K 979203 31. Fedezett folyószámla kihelyezése és budapesti pénzintézeteknél elhe­lyezett betétje K 4,864,564-66. Ingatlana K 237,563 48. Értékpapír állománya K 2.181,457-75 ebből hadikölcsön papírokban K 1,086,150’— Az intézetnél az elmúlt üzletévben K 1,050,600 n. é. hadikölcsön jegyeztetted; az összes hadi­kölcsönökre pedig K 2,701,850-— Váltó tárcá­ból a bonitás érdekében mint kétes követelést K 10,082-— irt le. Alaptőkéje K 480,000-— Tartaléka K 261,000-— Háború alatt előáll­ható veszteségek tartaléka K 51,725-57, Koszorumegváltás a Hadi Árvaház javára. Csetneky Lajos elhalálozása alkal­mából barátai és ismerősei 100 K-t adtak össze a Hadi Árvaház javára koszorumegvál- tásként. /dományok a következők: Csipkés Károly 5, Kubinyi Bertalan 2, Szilágyi István 2, Lévay Béla 2, Kosztka Mihály 1, Tarsinszky Kázmér 2, Opitz László 2, Bucsegh Kálmán 2, Gindele József 1, Christoph Gyula 2, Galgóczi 2, Brandsch Hermin 1, Kardos N. 2, Ilosvay Aladár 10, Kerekes Jolán 2, Kálnay Gyula 5, Schöberl 2, Gáspár Pál 2, Fazekas Vilmos 1, Riz József 1, Holéczy Gyula 4, Kovács Mihály 2, dr. Kölcsey Ferenc 5, Bornemisza Géza 2, Schusteritsch Béla 3, Tichy Gyula 2, Greger György 2, Papp Jenő 2, Kínál Antal 2, Schuszíer József 1, Fruttinger János 1, Zauathy István 2, Jeszenszky Sándor 2, Péchy István 5, Ke­rekes Laura 2, Csernus András 2, Csernus József 2, Radineczky Géza 2, Gaál 2, Oláh József 1, Reich 1, Halasi Árpád 1, P. Tóth Lajos L50, M. N. N. P50 K. Összesen 100K. Jótékonyság. Szaniszló község lakosai agilis és kitűnő jegyzőjük utján 79 drb. inget, 97 drb. lábravalót, 36 drb. lepedőt 473 drb. kendőt és 11 drb. vászondarabot juttattak a katonaság részére. Redukálják a cukorfogyasztást. Win­disch Graetz Lajos herceg közélelmezési minisz­ter értesítette a törvényhatóságokat, hogy a kávé­házakban, cukrázdákban és vendéglőkben korlátozni fogja a cukorfogyasztást. — A kor­látozás a magánháztartásokra nem terjed ki. A hadi özvegyek és rokkantak meg­élhetésének előmozdítása. Érdekes szociális intézkedésről érkezett átirat az Országos Hadigondozó Hivataltól Szatmár városhoz és Szatmármegyéhez. A megélhetés lehetetlensé­geit akarja rendezni egy jóakaratu intézkedés-

Next

/
Oldalképek
Tartalom