Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-07-03 / 27. szám

27-ik szám. 3-ik oldal. ÉSZAKKELETI UJSÁQ NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. társak ott a harcmezőn. Mindenki, aki egyszeris beszélt vele, megszerette nyájas, őszinte, nyílt­szívű modoráért. Ilyen voltál kedves Gyula barátunk mikor még tanítványunk voltál, sze­retettel ragaszkodtál hozzánk, mi megbecsültünk s viszont szerettünk. Szeretetünk emlékkoszorúját most tesszük le igénytelen sírodra, mikor e helyen veszünk tőled búcsút. Nem egészen haltál meg, csak a romlandó test adatott vissza az anyaföldnek, de lelked égbe szált, emléked közöttünk él, Isten veled ! (Folyt, köv.) Akik főgimnáziumunkban érettségiztek. Főgimnáziumunk 1914—15. évi Értesítője a 25 éves évforduló alkalmából hozza mindazok névsorát, kik e 25 év alatt itt érettségiztek. Hogy az általános érdeklődésre igényt tartó névsort hozzáférhetővé tegyük azok számára is, kik értesítőt nem kapnak, folytatólagosan le­közöljük. (Folytatás.) 1898. VI. 22-én : Blau Móric, Boross József zelentai jelesen, Csipkés József, Felszegi Ernő, Fliesz Henrik jól, Hantke Emil, Jobbágy Lajos, Kopeczek Emil jól, berencei Kovács László, Labdavszky János szept. 10., Lengyel László, Maniette Emil, Nyusztay Antal jelesen, Papp Dezső jelesen, Pap Imre jól, Pataky Gyula szept. 10., Pongrácz Aladár, Schillerwein József jól, Singer Izidor jelesen, Sinkay Emil, Sipos Rezső jól, Szabó Tibor, Tátorján István, Tóth Zoltán, Dely Géza szept. 10. 1899. VI. 28-án: Balajti Sándor, Balog Béla jól, Beke Gyula szept. 7 , Besnyő Gábor, Blau Arthur dec. 18., Bródy István, Fábri Albert jól, Fényes Jenő szept. 7., Fok Kálmán jól, Gájásy Sándor, Hirsch Andor dec. 18., Kádár Péter, Kálnay Gyula dec. 18., Kovács József, Máriássi Endre,Nagy József, Nagy Lajos, Orosz György, Papp Aurél, Rótli Imre jól, Schwartz József szept. 7., Soós Zoltán jelesen, Sternberg Ottó szept. 7., Szilágyi Péter jelesen, Szintay Gábor szept. 7., Taubmann Aron jól, Waldmann Sámuel jól, Weisz Kálmán. 19J0. VI. 21-én: Antal (Altman) Miksa István jelesen, Csics Ákos, Debreczeni István jelesen, Gotlieb Ferenc jelesen, Kalós István, Korányi (Ka'z) Ferenc jól, Kropper Lajos, Ma- koldy Sándor jelesen, Miks Károly jól, Radetzky István, Reich Sándor, Schöberl Ferenc jól, Spitz Aladár, Szabó József, Tótős János, Trásy András, Varga Ákos, Vodicska Sándor jelesen, Zanathy László, Ziering Béla jól, Malachowszky Imre szept. 10. dec. 15., Tóth Kálmán szept. 10., Klein Sámuel szept. 10., Müller József dec. 15. 1901. VI. 22-én: Balajti Béla, Bálint Endre 1902 VI. 11., Becsky István szept. 9., Berger József, Borodi Béla, Csilléry András, Demel Hugó, Fekete Lajos, Fok Ferenc jelesen, Friedl Ernő szept. 9., Friedl István szept 9., Gönczy Pál, Gufári János, Koszorús Lajos, Medvey Lajos, Ponovits Jenő jól, Renc Antal, Rótli Lajos jól, Ruff Ferenc jól, Schiff Móric jelesen, Schmack István, Serli István, Suták István, Taub Ignác, Veinberger Hugó, Zvillinger István jól, Wéber György dec. 21. 1902. VI. 11-én: Balassa Arthur, Czukor István, Havas (Herskovits) Béla, Klein Ignác jól, Kovács István jelesen, Kovács József, Ko­vács Kálmán, Kugler János szept. 13., Mátray Aladár, Pap Gyula jelesen, Pap László szept 13., Skrivanek Gyula, Spicz Sándor, Szalai Mihály szept. 13., Szatmári Ferenc, Szintay Lajos jól, Taub Ignác jól, Tóth Kálmán, Vida Károly szept. 13., Weisz Aladár, Zwillinger Lajos jól, Balta (Braun) Kálmán dec. 20., Klein József szept. 13. december 20. 1903. VI. 17-én: Berger Miklós szept. 11. Bodnár Mihály, Brandsch Gyula jól, Csilléry Ferenc, Debreczeni Sándor jól, Eisele Ferenc, Erdei László, Feldner Áron szept. 11., Horváth Kálmán, Káimovics Lajos jelesen, Korompay Ferenc, Kozsár József szept. 11., Leitli János, Liszer Emil jelesen, Papp György jelesen, Papp i János, Papp Sándor, Peisner Arthur jól, Preisz Miklós jól, Roóz Sámuel, Schuszterisch Béla jól, Schwarcz Adolf, Simkó Dezső szept. 11., ; Szomor Aurél, Taub Miksa, Volena Zsigmond, Weisz Beruát jelesen. 1904. VI. 22-én: Adler Ernő jelesen, Andrekovits József szept. 12 , Drenyószky Gyula, Fejes János, Hornyák János jól, Horváth Béla, Kemény Alajos szept. 12., Mátyásy Jenő, Nagy Gábor szept. 12., Pascadi János, Schwarcz Béla, Serly Ferenc? Sikolya Bálint jelesen, Taub Lajos szept. 12., Vetzák Sándor jól, Vida Lajos, Weisz Nándor, Wohl Jenő. 1095. VI. 21-én: Balogh István szept. 11. Berger Bernát, Brebera Venczel, Falusy Alajos, Gájásy Alajos, Herman Károly jelesen, Janitzky Gyula jól, Kepes Miklós jelesen, Killer Nándor, Kirilla Adolf, Komáromy István, Kovács Kál­mán. szept. 11 , Molnár Kálmán, Moskovits Jenő, Nagy Ferenc jól, Papp András szept. 11. Sereghy Jenő, Serli István, Szalay Károly je­lesen, Toóth József, Tóth János dec. 20. 1906. IX. 11-én: Bartha István, Fürt Mór jól, Kompolthy Béla, Korányi Lajos jól, Patay Béla, Petách Endre jól, Pintyei Ferenc, Szabó József. Weinberger Gyula. (Folyt, köv.) HÍREK. I - r Wí. ...» . .» . iX Meghívó. A nagykároly r. t. város kép­viselőtestülete által 1915. évi julius hó 4 nap­ján d. e. 10 órakor a városháza tanácstermében tartandó rendkívüli közgyűlés tárgysorozata. 1. Bejelentés a képviselőtestület tagjai közt^beál- ! lőtt változásról. 2. Bejelentés az élelmiszerek árának megállapítása iránt tett intézkedésről. 3. Bejelentés a rendőri és tűzoltó személyzet lét­számában beállott hiányokról s intézkedés a köz- és tűzbiztonsági szolgálat ellátása iránt. 4. Az 1913. évi gyámpénztári számadás törvény- hatósági jóváhagyásának bejelentése. 5. Az 1913. é.i városi zárszámadás törvényhatósági jóváhagyásának bejelentése. 6. Bejelentés a j nagykárolyi ipari és közgazdasági r. t. által a I város ellen indított perről. 7. A vármegyei tör­vényhatósági bizottság 260,1915. bjkví sz. ha­tározata következtében Ámán Antal állásából elbocsátott rendőrnek, az általa befizetett nyug- dijjárulék visszafizetése iránti kérelme ügyében uj határozat hozatala. 8 Szabó Mária illetőségi gye. 9. Az Ágoston-utcai 38 sz. telekhez ut- caterületbol csatolt 12 8 m2 utcaterület kisa­játítási kártalanítási árának megállapítása. 10. A f. évi április, május és junius havi pénztár­vizsgálat eredményének bejelentése. Debreczeni polgármester. Kitüntetés. Dániel Sándor helybeli ve- zetöjárásbiró fiát, Dániel Bélát, a 12 ik honvéd­gyalogezred hadnagyát a hadseregparancsnok­ság az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül az első osztályú vitéz- ségi éremmel tüntette ki. A polg. fiuisk. igazgatója, Patek Béla, julius hó elsejével, szabadsága lejárván, ismét átvette az intézet igazgatását. Koszorumegváltás. Berenczei Kováts Miklós cs. és kir. kamarás 50 koronát küldött be dr. Nemestóthi Szabó Albert halála alkal­mából arra a célra, hogy abból a sebesült katonák részére szivar, cigaretta vétessék. Gyászeset. Filep Imre és neje Keresztes Ilona szülei, Imre, Kató testvérei, Keresztes Gyula és neje Toka Laura nagyszülők, Ke­resztes Mária, Keresztes Erzsébet férjezett Mol- dován Györgyné nagynénjei, Filep Imréné Föl- dessy Mária sógornője, valamint az összes rokonok nevében is mélyen megrendülve tu­datjuk, hogy felejthetetlen jó gyermek, ked­ves testvér, szeretett unoka, hugunk és sógor­nőnk: Filep Ilona f. hó 19-én reggel V-v 8 órakor hosszas de békén viselt szenvedés után életének 29-ik évében csendesen az Urban el­hunyt. Feledhetetlen halottunkat f. hó 21-én délután 4 órakor fogjuk a ref. vallás szertar­tása szerint a misztótfalusi ref. sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Misztótfalu, 1915. ju­nius 19. Legyen áldott emléke! Helyreigazítás. A gyermeknapi gyűjtés­ről hozott beszámolásunkban a gyűjtés körül buzgólkodó hölgyek névsorából, bármily gon­dosak is akartunk lenni a feljegyzésben, Dániel Katóka és Micike, továbbá Reiter Sárika és Ella kimaradtak, pedig különösen nagy tevé­kenységet fejtettek ki a gyűjtés körül. Á gyűj­tés eredménye különben 271 K 46 f, 2 drb. 10 f. bélyeg és egy gyűrű. Szaniszlói románság a Vörös Keresz­tért. Papp Elekné úrnő, a szaniszlói gör. kath. lelkész neje, mint a szaniszlói román Oltáregy­let elnöknője nagy mennyiségű fehérneműt és ágyneműt gyűjtött a községbeli g. kath. hívek adakozásából a nagykárolyi Vörös Kereszt-egy­let részére. A lelkes, nemesszivü úri nő fárad­hatatlan buzgóságát a Vörös Kereszt Egylet a következő szép levélben köszönte meg: Nagyságos Papp Elekné úrnőnek, a szaniszlói gör. kath. román Oltáregylet elnöknője Szaniszló. Központi gyüjtőraktárunk vezetősége beküldötte a Nagyságod által gyűjtött és ott átvett nagymennyiségű fehérneműk részletes jegyzékét. Legmélyebb hálánkat és köszönetünket fejezzük ki Nagyságodnak azon rendkívül lelkes, önfeláldozó buzgalmáért, mellyel a hazafias, nemes emberbaráti cél érdekében időt s fáradtságot nem kimébe oly sok és nagyértékü fehérneműt kegyeskedett a fiók­egyletünk kórházaiban sebesülten fekvő ka­tonák, valamint kórházaink részére össze­gyűjteni s ezzel fiókegyletünket nemes és nehéz munkájának elvégzésében igen nagy mértékben támogatni mélíózfatott. Különösen örömünkre szolgál, hogy az adakozók a hazafias ro.wán lakosság köréből valók, akik ezúton is kifejezni óhajtották a magyar haza iránt érzett szeretetüket, nem­zeti nagy ügyünk iránti lelkesedésüket és fogékonyságukat. Jelen átiratunkhoz csatolva küldjük az összes jószivü adakozók részére külön kiál­lított köszön .leveleket és nagyon szépen kérjük Nagyságodat, kegyeskedjék azokat el­juttatni az illetők kezeihez. Midőn végtelen hálás köszönetünket megismételjük, maradunk Nagyságodnak Nagykároly, 1915, jun. 28. hazafias tisztelettel stb. A begyűjtött ruhaneműk mennyisége a következő: 1 dunna, 36 párna, 72 párnahéj, 74 lepedő, 9 takaró, 122 törülköző, 43 ing, 41 alsónadrág, 6 szalmazsák és 36 zsebkendő. A Nagykárolyi Takarékpénztár-Egye­sület felkéri az I-ső hadi kölcsönt jegyzett t. feleit, hogy az adott „Tanúsítvány“ ellenében szíveskedjenek az eredeti úgy szabad mint zá­rolt kötvényeket a hivatalos órák alatt átvenni. A munkás diákok a jun. hó 19-iki bér­fizetéskor 14'70 K-t, a jun. 26 iki bérfizetéskor 12 40 K-t adtak össze keresményükből a Vörös Kereszt javára

Next

/
Oldalképek
Tartalom