Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-04-15 / 16. szám

16-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 3-ik oldal. iskolát és óvót, krasznabélteki rk. és közs. gaz­dasági iskolát, szakaszi rk., nagybányai áll. is­kolákat és óvót, gazd. ism. iskolát, dióshalmi, bajfalusi, lacfalusi gk., lacfalusi áll., felsőbányái gazd. iskolát, giródtótfalun rk. iskolát és áll. óvót, szatmárzsadányi áll. és gk., patóházai áll. iskolát és óvót, aranyosmegyesi áll. és gk. is­kolát és óvót, józsefházai rk. gk. és ref. isko­lát, szatmárudvari, herendi áll. iskolát és óvót, szatmárgörbedi ref. iskolát, batizi rk. ref. és áll., batizvasvári áll. iskolát és óvót, nagyká­rolyi áll. polg. leányiskolát, gencsi áll. és ref. iskolát, vezendi gk., érendrédi áll. iskolát és óvót, érdengelegi áll. iskolát, irinyi ref., porte­leki gk., reszegei áll. iskolát, szaniszlói áll. rk. gk- és ref. iskolát, áll. óvót, nagysomkuti áll. és gk. iskolát, gazd. ism. iparostanonciskolát, két áll. óvót, törökfalusi, nagynyiresi, számos- lukácsi, pribékfalus! áll. iskolát, szamostölgyesi, magosfalusi, pusztahidegkuti gk. iskolát, kővár- hosszufalusi áll. óvót összesen tehát 39 köz­ségben 67 iskolában, illetve óvóban 113 tanító, illetve kisdedovónő munkáját vizsgáltuk felül. Megfogyatkozott tanítói létszám, rendetlen iskolázás, ruhahiány és a munkára való igénybe vétel miatt a tanítási eredmény sok helyt ha­nyatlott, a háború mindenesetre sajnálatos visszaesés nyomait tünteti már is fel az isko­lákon. Egyébként a felső osztályok vizsgálata e hó közepén megtartatik, csak az alsó 3 osztály tartatik vissza, mert egyrészt ezen korú gyerme­kek munkája még nélkülözhető, másrészt hely­rehozhatatlan hézagokat okozna az idő előtti befejezése az iskolai munkálkodásnak. Miniszter ur rendeletére számba vettem tankerületem néptanítóinak a katonai szolgá- • latra történt behívásával előállott mai állapotait az iskoláknak és tanerőiknek. 92 állami iskolánál 278 a tanerők száma, 162 férfi, 116 nő. Tényleges katonai szolgála­ton van jelenleg 54, szabadságoltatott 22, fel­mentett 27, a népfölkelő bemutató szemlén al­kalmatlannak találtatott 59, jelenleg 245 tanerő működik, 109 férfi, fogyás 53 és 136 nő, nö­vekvés 20. Elesett 2 tanító, fogoly 8. Községi iskolák száma 2, tanerőké 3. Férfi tanerő 2, nő 1., tényleges katonai szolgálaton van 1, 1 alkalmatlan, jelenleg működik 2 nő, 1 férfi. Rk. iskola van 51, 111 tanerővel, 91 férfi, 20 nő, 36 tényleges katonai szolgálaton van, 8 szabadságolva, 21 felmentve, 25 alkalmatlannak minősítve, jelenleg 92 tanerő tanít, 61 férfi 30-al kevesebb és 31 nő li-el több mint nor­mális időkben. 2 iskolában szünetel az oktatás, 4-ben lelkész tanít. Elesett 2 tanító, fogoly 6. 153 gk iskola van, 169 tanerővel, 156 férfi, 13 nő, 65 van tényleges katonai szolgá­laton, 8 van szabadságolva, 43 felmentve, 43 alkalmatlan. Jelenleg tanít 124 férfi, 32-vel ke­vesebb mint normális időben, 110 férfi 46-al kevesebb és 14 nő 1 -el több. 32 iskolában szünetel az oktatás, mert a hitközség képtelen helyettest fizetni 13-ban lelkész tanít, elesett 1 tanító, fogoly 14. 1 g. kel. iskola van 1 tanítóval, fel van mentve. 131 ref. iskola van 204 tanítóval, 156 férfi 48 nő. 52 katona, 9 szabadságolva van, 33 felmentve, 44 alkalmatlan. Jelenleg 169 ta- nit, 35-tel kevesebb, 104 férfi, 52-vel kevesebb, 65 nő 17-el több. Elesett 1, fogoly 16. 9 he­lyen szünetel az oktatás, 9-ben lelkész tanít. 1 ág. ev. iskola van, 1 tanítóval, ki katona, fo­goly, lelkész tanít. 5 uradalmi iskola van, 5 tanítóval, 3 ka­tona, 1 felmentve. Jelenleg csak 2 iskolában folyik a tanítás, 3-ban szünetel az oktatás, he­lyettest nem alkalmaz, mert nem is kap az uradalom. 5 izr. iskola van, 13 tanerővel, 8 férfi, 5 nő. Senki sincs katonai szolgálaton, 1 fel­mentve. Érintetlenül folyik a tanítás minden iskolában. Összesen tehát 441 iskolában 785 betöl­tött tanítói állás 582 férfi, 203 nő tanítóval. 212 tanító katonai szolgálaton van, 47 szabad­ságolva, 127 felmentve, 179 alkalmatlan, vagy 50 éven felül van. Jelenleg 650 tanerő műkö­dik 135-el kevesebb, 390 férfi 192-vel^ keve­sebb, 253 nő 41 -el több, mint normális idők­ben. 54 iskolában szünetel az oktatás, 26-ban lelkész tanit. Elesett összesen eddig 6 tanító, fogoly 46. Ezen statisztika is igazolja, hogy várme­gyénk néptanítói kivették részüket a haza vé­delmében, többen léptek elő tiszti rangra s szereztek vitézségi érmeket, beigazolván, hogy nemcsak szóval hirdették, de tettekkel is iga­zolták hazájuknak forró szerétét s igy az ifjú­ság vezetése jó kezekre volt bízva, majd a jövő történet Írója is meg fogja állapítani, hogy a magyar schulmeisterek sem maradtak el a nagy német nemzet győzelmet nyerő néptanítóitól. A mai rendkívüli nagy idők között min­den termelő erő felhasználása közgazdasági szükség és erkölcsi kötelesség. Ezért gazdasági és nevelési szempontból egyaránt kívánatos, hogy a mezőgazdasági termelés biztosításában erejéhez mérten, de tanulmányai kára nélkül a tanuló ifjúság is közreműködjék. Azért a nagy- méltóságu vall.- és közokt. miniszter ur kör­rendeletére körlevélileg buzdítottam az iskolá­kat, hogy növendékeit a gazdasági munkála­tokban való részvételre irányítsa, azonfelül min­den iskola egy bizonyos földterületet konyha kertnek műveljen. Az ebből származgató jövedelmek egy ré­szét, mint a növendékek munkájával szerzett adományt hadi árvák céljaira felajánlja. Mindent elkövetek, hogy az iskolák ve­zetői és növendékeik a nagyméltóságu vall.- é- közokt. miniszter urnák bölcs és nemes célos kát szolgálni a haza védelmében elesett hősök árváinak könnyeit törölni hivatott rendelkezé­sét a történelmi időkből merített lelkesedés és hazafias kötelesség-érzésből folyólag sikerrel vezessék. Májusban számba veszem : hol, mennyi terület, mivel, hány munkás csoportot kiknek vezetése mellett vétetett művelés alá, minő ta­pasztalatok szereztettek. Október hónapban pedig anyag száma­dást kívánok be s akkor a végeredményről bátor leszek a tek. Bizottság előtt beszámolni. á VÖRÖS gf9 HÍREI. Adományok a Vöröskereszt javára. Aranyosmeggyes 30 K, Szatmárgörbed 20, Józsefháza 20, Szamosberence 20, Vince István érkörtvélyesi lakos 3 orosz fogoly ellátásáért neki járó összeg 10, Hodász 27 84, Papos 9-20, Jármi 16’20, Baumly József érkörtvélyesi a nekijáró kártérítés 5, Aranyos meggyesi kör­jegyzőség 554-50, Kispalád 111 -47, Fehérgyar­mati főszolgabiró gyűjtése 214’66, Irinyben segélyosztáskor 43.55, Tyúkod község 78'70, Németh András tyukodi lakos kezeihez befolyt összeg 19, Kölese 69 55, Nóbrád 6511, Tisza- kóród 80, — körjegyzőség gyűjtése 83-28, Csengerujfaiu adománya Farkasaszó községbeni gyűjtés 323, Totnány 3 64, Ura 10, Tyúkod elöljárósága 50, Szatmárzsadány gyűjtése a hadi árvaház részére 52 korona 80 fillér. Ifj. Nagy Antal 15, Gyüjtőszekrényekből befolyt összeg 1372, A főgimnáziumi tanulók által február 2-án tartott iskolai ünnepély jövedel­méből 80, Erdődi főszolgabiró gyűjtése 378.11 Dr. Starke Antalné úrnő 10, Berger Salamon nagyszekeresi lakos 10, Ft. Palczer Ernő kir. kormánysegéd adománya 20, Lebovits Sándor szaniszlói lakos 50. Gajdos Mihály kismajtényi lakos 4 90, Palczer Ernő elhunyta alkalmából koszorú megváltás címén Schnebli János úrtól befolyt az elhunyt helybeli katonák árvái ja­vára 20, Tör k Imre 20, Mayer József mező­fényi lakos 20, Központi Takarék pénztár r,-t. 109, Legényegylet által rendezett ünnepély jövedelméből 8J, Orth. izraelita ele ni iskolá­ban gyűjtött összeg a helybeli hadi özvegyek és árvák részére 10-43, Tóth Ferenczné nagy­károlyi lakos adománya Serly jbiró ur utján 5, Kaufmann Sámuel nagykárolyi lakos ado­mánya a Vöröskereszt üdülő házának Serly biró utján 5. Érkörtvélyesi jegyzőtől gyűjtés 250 korona. Tóth Ferencné helybeli Fazekas­utcai lakos 5 koronát a Vöröskeresztnek, Kauf­mann Sámuel helybeli lakos 5 koronát a Vö­röskereszt üdülő házának. Dr. Serly Jenő kir. járásbiró utján juttatott el hozzánk. Kertész Miksa ur őrt. izr. elemi iskola igazgató tani- t ja pedig a helybeli hadi özvegyek és árvák részére az iskolában eszközölt gyűjtés eredmé­nyeként 10 K 43 fillért juttatott el a Vörös- kereszt Egyesület helybeli fiókja pénztárába. HÍREK. A polgárőrség érdekében a tisztviselő társakhoz. Nagykároly rendezett tanácsú város sza­bályrendeletet alkotott a rendőri és tűzoltói szolgálat ideiglenes szükség-ellátásáról. A szabályrendelet értelmében, a kik az 1890. évi I. törvénycikk 49. §-a értelmében községi közmunka teljesítésre kötelesek, azokat egyszersmind rendőri, éjjeli őrségi, tűzoltó őrségi és ezen szolgálatokra vonatkozó ellen­őri teendők végzésére kötelezte. Tisztviselőket nem kötelezhet ezen szabályrendelet. Az idők azonban változtak. Változnunk kell nekünk is. Saját magunk, családunk, polgártársaink, de az egész Nagykároly város érdekében is kötelességünk, hogy önként jelentkezzünk a polgárőri szolgálatra. Ez hazafias szent köte­lesség ! Már pedig ki merészelné kifogásolni a mi hazafiasságunkat ?! Őrség okvetlen kell! Az szükséges, bő­vebben fejtegetnem annak szükségességét egé­szen feleslegesnek tartom. Ha a mi őrségi szolgálatra kötelezett polgártársaink őriznek bennünket, családainkat, javainkat, joggal elvárhatják ők is tőlünk, hogy mi is viszont polgárőrködjünk! Különleges állapotok különleges szolgálatot igényelnek. Kedves kartársak! Felkérlek benneteket, jelentkezzetek minél előbb a rendőrkapitányi hivatalban önként polgárőri tényleges szolgá­latra. Városunk lakossága számit rátok. A város lakosságának nyugalma az őr­séget megkívánja. Vessetek számot magatokkal ! A szabály- rendelet az önként jelentkezőkre is irányadó. Az semmit mást, csak pontos szolgálatot kí­ván. Ha ti is úgy vélekedtek, mint én, jelent­kezzetek önként polgárőrökül. Kér kenneteket tisztelő kartársatok Mikcsa János mk. adóhivatali főtiszt. — Kinevezés. Az igazságügyi miniszter Csics Lajos járásbirót a nagykárolyi munkás- biztositási választott bírósági h. elnökévé ki­nevezte. A tanfelügyelő betegsége. Bodnár György kir. tanfelügyelőt, a szatmárvármegyei tanfelügyelőség vezetőjét szombaton délben hi­vatalában munkaközben erős orrvérzés támadta meg. Dr. Gobi Alajos, ki elsőnek nyújtott se­gítséget, lakására szállíttatta, hol dr. Lükő megoperálta, de igy is csak vasárnap reggelre sikerült a vérzést megszüntetni. Betegsége javult s már túl van a veszélyen. — Uj ref. egyházközségi főgondnok. A református egyházközségnek sok éven át ér­demekben gazdag s buzgó főgondnoka Deb- reczeni István, kir. tanácsos, polgármester a f. hó 9-én tartott egyházközségi közgyűlésen le­mondott s helyébe az egyhangúlag megnyilatko­zott bizalom Néma Gusztáv városi főjegyzőt s helyettes polgármestert választotta meg. — Gyász. Lapunk munkásai sorából ra­gadta el a korai halál Debreczeni Lajost a Kölcsey-nyomda gépkezelő tanoncát. Pár nap előtt még szorgalmasan velünk dolgozott s ma már egy kis halom borul földi tetemére. Va­sárnap délelőtt kiment Szaniszlora rokonaihoz s visszatérve már magával hozta a halál csiráját. Két napi betegség után pedig szerdán reggel satlachban elhunyt. Szeretetteljes emlékezésünk kisérte őt utolsó útjára s marad közöttünk el­múlása után. A gyászoló család a következő gyászjelentést adta ki: Alantirottak, úgy a ma­gunk, mint a rokonság nevében is fájdal­mas szívvel jelentjük, felejthetetlen drága jó LAJOSUNK életének 18-ík évében folvo hó 12-én reggel 7 órakor rövid szenvedés után

Next

/
Oldalképek
Tartalom