84 találat (0,507 másodperc)

Találatok

1. 1909-02-07 / 6. szám
[...] 2 án délelőtt 11 órakor Szaniszlón saját helyiségében fogja megtartani melyre [...] 33236 21 321 1 1 Szaniszló 1908 december hó 31 én Selagian Szevér s k Bónya Sándor s k Coltau Demeter s [...] mellékkönyvekkel összehasonlittatván mindenben megegyezőnek találtuk Szaniszló 1909 január 25 Achim György [...]
2. 1908-02-16 / 7. szám
[...] ARINA TAKARÉK ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZANISZLÓN 1908 évi márczius hó 10 [...] 11 184 28 A pénztárért Szaniszló 1907 évi deczember hó 31 [...] könyvvitelért Selagian Sever sk Bónya Sándor s k v igazgató Halmaglan [...] és mellékkönyvekkel összehasonlítva helyesnek találtuk Szaniszló 1908 évi január hó 25 [...]
3. 1907-03-10 / 20. szám
[...] Gyula Papp Béla dr Aáron Sándor Bodnár György Hel tay Ferencz [...] tagok Távollétét kimentette Doma hidy Sándor A gyűlés minden lényegesebb vita [...] Moldován Endre Fény Gruber Márton Szaniszló póttagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos Kálmánd Börvely Csanálos Fény Bere Csomaköz Szaniszló Reszege Kaplony 3 ik összeirási [...]
4. 1912-07-14 / 28. szám
[...] III sz gy­sz gy sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...] A legyilkolt elföldelése Beküldetett Hosszú Sándor nevű gebei születési gör kath [...] hozzátartozója sem volt Viharverte Hosszú Sándor azonban nyugodtan pihenhet a csanálosi [...] el­járást Öngyilkosság Freund Antal a Szaniszló községhez tartozó zsuzsanna majori lakos [...]
5. 1906-06-02 / 22. szám
[...] szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs Bizony igaz a sógor [...] EMBER JÁNOS s k kezelő Szaniszló község határában a Jósits féle [...] özv Josits Lászlómé 2 2 Szaniszló Több telek eladó Régi Viz [...]
6. 1907-06-12 / 47. szám
[...] állami végrehajtó eljegyezte Fehérgyarmatról Brilla Sándor leányát Jolánkát Könyvelő választás Az [...] m kir minister Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló ál­lomásra nézve ugyanaznap d e [...]
7. 1909-12-12 / 50. szám
[...] kir löld mivelésügyi miniszter Tóth Sándor volt nagy­károlyi uradalmi pénztárnoknak gazdasági [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] Ottót a közgyámi állásra Demkő Sándort egy­hangú felkiáltással választották meg Miután [...]
8. 1907-10-27 / 88. szám
[...] Gábor aljegyző ismerteti Szobosz lay Sándor és társainak kérelmét hogy Tiszta­berek [...] másnap való hitelesítésére dl Aáron Sándor és dr Adlet Adolf bizottsági [...] nov 6 h elnö­kül Domahidy Sándor domahidai 10 a szaniszlói választókerületbe elnökül Garzó Imre szaniszlói nov 6 h elnökül Gru­ber Márton szaniszlói 11 az érendrédi választókerületbe elnökül [...]
9. 1907-11-10 / 92. szám
[...] lefolyt választásokról Megválasz­tattak Nagybánya ff Szaniszló Genes ff ff Ecsed Vitka [...] Germain igen ked­vesek voltak Rátkai Sándor Gáspár apója kü­lönösen a második [...] Rébay Dezső uj ff Dániel Sándor Madarász Lukács Konstantin uj ff [...] tisztikarban Károlyi Gyula gróf Tooth Sándort néhai Ká­rolyi István gróf uradalmi [...]
10. 1909-02-14 / 7. szám
[...] könyvtári választ­mány tagjaivá pedig Toóth Sándor és Dr Blum József eddigi [...] Gyula r főkapitány dr Antal Sándor tiszti főügyész Főispánunkat a báli [...] posta és távirda igazgatóság Szíjgyártó Sándor nyugdíj állományú közös hadseregbeli őrmes­tert [...] József Sza niszló Szeremi Ferencz Szaniszló Szendrei Jenő Debreczeni József ifj [...]
11. 1910-04-17 / 16. szám
[...] felügyelő A kereskedelmi miniszter Demjén Sándor posta és távirda felügyelőt a [...] pályázat és pedig Dr Róth Sándor és Dr Rooz Elemér részéről [...] Vállaj Mérk Csanálos Csomaköz Fény Szaniszló Pilis Nyírbátor Nyirvasvári és Nyirencsencs [...] melyen jelöltül óriási lelkesedéssel Szálkái Sándort kérték fel ki a jelölést [...]
12. 1908-03-29 / 13. szám
[...] Dr Kovács Dezső és Böszörményi Sándor helyett titkos szavazással Luby Béla orsz kép­viselő és Szalkay Sándor megyebizottsági tagok választattak be Luby Béla 78 Szalkay Sándor 42 szavazatot nyert mig kivülök [...] szabályrendelete ugyané tárgyú sz rendelete Szaniszló Cso maköz Bere Vállaj Mérk [...]
13. 1907-01-16 / 5. szám
[...] gróf Károlyi uradalma képviseletében Tóth Sándort Jurcsek Bélát Gorzó Imrét a Mándi uradalom képviseletében Kemény Sán­dort továbbá Balány Sándort Érkört vélyesről Kolevics uradalmi intézőt [...] Fény és Mezőteremet szervezi Tóth Sándor Nagy Albert Domahidy István Kismajtény [...] András Becsky Géza Strobencz Péter Szaniszló Csomaköz Penészlek Érkört vélyes Reszege [...]
14. 1907-11-27 / 97. szám
[...] közhírré teszi hogy Dr Nagy Sándor erdődi ügyvéd által képviselt Gottlieb [...] Erdődön 1907 november 9 én Sándor Lajos kir albiró ELADÓ Szaniszló község határában jó minőségű 66 [...]
15. 1912-09-22 / 38. szám
[...] búzáját felgyújtották A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul ki ellen [...] adhatók be Kinevezés következménye A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor [...] kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Ebből pedig a [...]
16. 1909-09-26 / 39. szám
[...] a Wekerle kormány fölmentéséig Wekerle Sándor minisz­terelnök vette át az igazságügyi [...] t t és gróf Teleky Sándor nővérüket gyászolják Te­metése f hó [...] képviselő ajándékozta szülő­földjének és Kepes Sándor ottani andezit kőgyá ros művészi [...] A m kir Földművelés­ügyi miniszter Szaniszló község közbirtokossá­gának közlegelő javítási célra [...]
17. 1906-07-21 / 29. szám
[...] Kovács György keres­kedő 1 Asztalos Sándor a szatmári gazdasági bank ügyvezető [...] Müller József ke­reskedő 1 Toóth Sándor uradalmi intéző 1 Jeney Géza [...] Zsig mond Madarassy Dezső Domahidy Sándor Papp Béla Kaufmann Jenő Cservenyák [...] Kerekes Józsefné Nagykároly Takács Ferencné Szaniszló Ivlósz Lajosné Piskolt Saaghy Gusztávné [...]
18. 1907-05-08 / 37. szám
[...] Gusztáváé 1 alelnöknő Tűz volt Szaniszló községben e hó 6 án [...] kiütése előtt két órával Kelemen Sándor uradalmi cseléd azt a hirt [...] ünnepélyesen kijelen­tem hogy főtiszt Nutiu Sándor lippói gör kath lelkész úrtól [...] hogy Borhidra menteni volna Sztán Sándor lippói közs biró földbirtokos úrral [...]
19. 1909-08-29 / 35. szám
[...] Kiss Béla fékező és Kovács Sándor vonatvezető kik mindketten az 1741 [...] melyet szó szerint közlünk Csőkör Sándor gubás mester f hó 21 [...] 60 fillért Bodó András Karácsonyi Sándor Lő­rincz Gergely Német József Rábay [...] nekik osztályrészül Uj vasbánya Zoltowszky Szaniszló és Zsigmond lengyel grófok petrisí [...]
20. 1906-09-01 / 35. szám
[...] alispáni határozat ellen 19 Szilágyi Sándor volt szolgabirói dijnok felebbezése napdijának [...] 130 139 Szamosdomb Ura Csengerujfalu Szaniszló Hirip Mezőpetri Nyirmegyes Nagy­dobos Sebe [...] ban megállapí­tása iránt 14 Nagy Sándor illetőségi ügye 15 Az 1906 [...] István nagykárolyi főszolgabíró és Nagy Sándor volt első aljegyző ellen ren­delte [...]