4. oldal, 76 találat (0,145 másodperc)

Találatok

61. 1912-07-06 / 27. szám
[...] től szeptember 17 ig Dániel Sándor kir já rásbiró julius 2 [...] Darabánt András Fedorka Ist­ván Nagy Sándor Riesenbach Mór és Tőtős János [...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segédlelkész meghatóan ecsetelte a papi [...]
62. 1918-03-16 / 11. szám
[...] ik szakasza értel­mében Schvarcz Nándor szaniszlói és Wider Ábrahám máramarosszigeti lakos [...] VETZÁK EDE és DR VETZÁK SÁNDOR ügyvédekkel A Központi Takarékpénztár részvénytársaság [...]
63. 1912-05-11 / 19. szám
[...] Sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi p arista [...] fényes eredménnyel letették Előléptetés Molnár Sándor honvédhad nágy zászlóaljsegédtisztet a király [...] döntöttek tudo­másul vették hogy Ilosvay Sándor nyugalmazott ezredes a pénztárnoki állásról [...]
64. 1913-05-24 / 21. szám
[...] Csanáloson Duhaj kom­pániába keveredett Gózner Sándor csanálosi le­gény múlt vasárnap éjjel [...] Csanáloson Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Hermann Verőn [...]
65. 1911-09-23 / 38. szám
[...] megválasz­tatott Uj ügyvéd Dr Vetzák Sándor a napok­ban tette le az [...] Mariskát özv Hágen Jánosné leányát Szaniszlóról Választás Friedli Ernő városunk fiát [...]
66. 1913-04-19 / 16. szám
[...] melyeket a ro­mánok pl Szamosdobon Szaniszlón Udvari­ban tartottak a múlt nyáron [...] Hill Gyula szavalt majd Lichtschein Sándor szép beszéd kíséretében megkoszorúzta Kölcsey [...] Nagy Józsefet ügyésszé dr Vetzák Sándort pénztárossá Lukács Mihályt A Zeneegyesülettel [...]
67. 1912-01-27 / 4. szám
[...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át A katonai [...] számú végzése következtében dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Királydaróczi Hi­telszövetkezet [...]
68. 1914-04-25 / 17. szám
[...] megyéspüspökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] Szabadság Szatmárvármegye alispánja berencei Kováts Sándornak az erdődijárás főszoigabirájának szabadságát f [...] Kál­mán Bekker János és Virág Sándor Hozzájá­rultak a sikerhez Szakács Andor [...]
69. 1916-04-22 / 17. szám
[...] Szabó Elemér mezőteremi j Becsky Sándor vállaj j Uray András Béla [...] körselyi al j Iruber Márton szaniszlói j Belkis Gyula szakaszi j [...]
70. 1913-11-08 / 46. szám
[...] szállították a szülök Tengerit loptak Szaniszlón Kozáromi István gazdának a földjéről [...] hogy az ismeretlen tettesek Váncza Sándor és a vele vadhazassághan élő [...]
71. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta­nonc többed [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]
72. 1912-04-27 / 17. szám
[...] püspök Láng Pál rkath segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Távozó ügyvéd Dr [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­ [...]
73. 1917-04-21 / 16. szám
[...] tájékoztatni Zsebtolvaj katonaszökevények Pfeifer István szaniszlói lakos jelentést tett a rendőr­ségen [...] Horváth Paraszt Ignác és Nagy Sándor személyében elfogta Kihallgatásuk során megállapítást [...]
74. 1909-12-25 / 4. szám
[...] is megalakitván az Arina bankot Szaniszlón és kibővítve egy fiókkal Nagykárolyban [...] Kovács Jenő Péchy László Aáron Sándor Adler Adolf Luby Béla és [...]
75. 1910-01-15 / 3. szám
[...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...] tényállás az hogy mikor WekerL Sán­dor Majos Károlyt kinevezte pártkülömbség nélkül [...]
76. 1909-12-25 / 4. szám
[...] függetlenségi párt je­löltje programmbeszédet tartott Szaniszlón és kortesnek ott hagyta Kozma [...] ottani román pénzinté­zet igazgatójának Bónya Sándornak sógora Ennek a függetlenségi kortessel [...]