Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-04-25 / 17. szám

17-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 3-ik oldal. gép-, waggon- és hajógyár rt. kérelme a villa­mos-telep bővítése munkálataiból kifolyólag a városi tanács által terhére felszámított késedelmi birság törlése iránt. — 10. Tempfli Jakab vá­rosi tűzoltó kérelme nyugdíjazás iránt. — 11. Kk. Hekler Margit illetőségi ügye. — 12. A nagykárolyi Kölcsey-Egyesület kérelme a zenei osztálynak a polgári leányiskola épületben hely s díjtalan fűtés- és világitásadás iránt. — 13. Dr. Merts László és társai kérelme a Majtény- utcán létesítendő közkutnak a Kenderes-utca környékén leendő létesítése iránt. — 14. A gencsi-ut melletti kisebb tagbirtokosok kérelme, a mezei közös dűlő ut rendbehozatala céljaira a vadászati bérjövedelemből 300 K. városi se­gély megadása iránt. — 15. Előterjesztés a Kussuth-utca nyugoti oldalán létesítendő asz- phalt járda ügyében. — 16. A Magtár-utca sza­bályozási vonalának megállapítása. — 17. A honvédlaktanyai fegyverraktár épület nedves­ségének megszüntetése tárgyában intézkédés. — 18. A Kenderes-utca nyugati oldalán asphalt gyalogjáró készítésének ügye. — 19. A Kö- nyök-utca nyugati oldalán asphalt gyalogjáró készitésének ügye. — 20. Az utca szabályo­zásokkal kapcsolatos uj utca szélességek meg­állapítása — 21. A Petöfi-utcai 26 számú te­lekhez csatolt 39.88 m2 utca terület kártalaní­tási árának megállapítása. — 22. A Körtefa­utca 15. sz. terület kártalanítási árának meg­állapítása. Egyházmegyei hir. Tőrök Lajos sza- niszlói plébános múlt csütörtökön tette le megyéspüspökünk kezébe a plébánosi esküt. Szaniszlón kedden iktatta be dr. Szentgyörgyi Jordán Károly apát-kanonok, szem. rektor. Széchenyi püspök Nagykárolyban. Úgy hírlik, hogy Széchenyi Miklós nagyváradi püspök, május 23-án Nagykárolyba érkezik és 28-ig marad városunkban. A püspök itt tar­tózkodása alatt gróf Károlyi Istvánná vendége lesz. Innen megy minden reggel a közeli szilágy­megyei községekbe, ahol a bérmálás szentségét osztja ki. A püspök 28-án visszatér Nagyvá­radra. i Eljegyzés. Dr. Tóth Zoltán helybeli gya­korló ügyvéd eljegyezte nagyváradi Solymossy István nyug. honvédszázados és neje Uranovits Margit leányát, Palikát. A közigazgatási bizottság jövő havi rendes ülését május 8-án tartja. Házasság. Özv. ragambbi Fluch Mik- lósné leányát Fluch Rózsikát f. hó 25-én d. e. 11 órakor vezeti oltárhoz a heLbeli róm. katli. templomban péchujfalusi Péchy Dezső dohány­beváltó tiszt, Nyírbátorból. Esküvő. Gondos Gyula tál lósí gyógy­szerész hétfőn esküdött örök hűséget özvegy Griszháber Antalné kedves leányának Ilonának. Szabadság. Szatmárvármegye alispánja berencei Kováts Sándornak, az erdődijárás főszoigabirájának szabadságát f. évi junius hó végéig újabban meghosszabitotta és a főszol- szolgabirói hivatal vezetésével dr. Jékey István tb. főszolgabírót bízta meg. Rákóczy emléknap. A budapesti egye­temek ifjúsági egyesületeinek elnökei Schág Károlynak, a Tudományegyetemi Énekkar el­nökének vezetésével április hó 20-án értekez­letet tartottak, melyen a kassai jogászegyesü­let küldöttei Puskás Jenő elnök és Szabó Zol­tán előterjesztették kassai ifjúságnak a Rákóczy emléknapra vonatkozó meghívását és az ün­nepség kidolgozott tervezetét. Az értekezlet a meghívást őszinte örömmel vette tudomásul, a tervezetet elfogadta és elhatározta, hogy az egyetemek ifjúságán'k a május 2-án Kassán tartandó ünnepségen való képviseltetéséről gon­doskodik. Zichy Géza gróf legutóbb, amikor az elnöki értekezlet az ifjúságnak Rákóczy em­lékéhez való törhetetlen ragaszkodását kifejezte, távirati üdvözletét küldött, amit a mostani ér­tekezletből köszöntek meg. A debreceni Kossuth-szobor leleple­zése. A Debrecen város által a város főterén, a régi hires-nevezetes református nagytemplom előtt felállított Kossuth-szobor leleplezési ün­nepségét május hó 3-ikára tűzték ki. Gyermeknapok. Az országos gyermek védő liga az évenként szokásos gyermeknapo­kat az idén május hó 8-án és 9-én tartja meg országszerte. Pályázat. A nábrádi körjegyzőségben megüresedett aljegyzői állásra pályázat van hir­detve. A választás 30-án lesz. A Kath. Legényegylet színi előadása f. hó 19-én szép sikerrel folyt le. Az elő­adott népszínmű, A sárga csikó egyike a leg­nehezebb daraboknak. A főszerepben Kaizler Erzsiké excellált. A játéka felülemelkedett a műkedvelői színvonalon. Úgy ügyes játékával, mint kellemes hangjával a közönség osztatlan elismerését és tetszését nyerte meg. A férfi fő­szerepet, a Laciét Timaffi József alakította. Az öreg Csorba Márton szerepét pedig Szabó Lajos látta el gondos játékkal. A pusztabiró alakját ifj. Varecska J.sok élethüséggel állította elénk. Bokoj és e felesége szerepében jók vol­tak Csanálosi és Szolomájer Anna. Már gya­korlott, jó műkedvelők. Dobránszky jó volt a zsidó szerepében. A két koldus szerepét helye­sen alakította Trájtner és Téger. Szigeti, mint csárdás-gazda, Fetzer Mihály, mint csapos le­gény voltak igen jók. Jól csinálták a nagyobb komikus szerepét a cigányok is. Hozzájárultak még a sikerhez : Tóth Erzsiké, Nagy Bertuska, Kínál Mariska és Tischler Erzsiké. A rendezés nehéz munkáját Lucay János végezte. Műsor után vacsora és azután tánq következett, mely jó kedvben tartott a késő reggeli órákig. Rendőrtisztek kongresszusa Szatmá- ron. Az orsz. rendőrtísztviselők évi közgyű­lésüket junius hó 6 és 7 napján fogják tartani Szatmár-Németiben. Nagykároly város rendőr­ségének képviseletében Demidor Ignác rendőr- kapitány fog megjelenni. Demidor Ignác külön­ben hivatalból is tartozik részt venni, amennyi­ben a rendőrtisztek országos egyesületének választmányi tagja. Külföldi missiók. A XII. Országos Kat- holikus nagygyűlés hitbuzgalma szakosztálya a külföldi missiók felkarolásának kérdése során tárgyalta azt az indítványt, hogy a gyűlés ajánlja a missiókat ismertető segédtankönyvek és népiratok kiadásának szükségességét a Szent István Társulat figyelmébe: Ezt a javaslatot a nagygyűlés elfogadta s igv e határozat végre­hajtásaként az Országas Katholikus Szövetség átirt a Szent István Társulat igazgatóságához. A polgári fiúiskola szini előadása. A helybeli polg. fiúiskola f. hó 22-én d. u. 6 órakor az intézet tornatermében felállított szín­padján ifjúsági műkedvelői előadást rendezett. Az előadás minden tekintetben sikerült. A sze­replők eredményes közreműködése és a szép számban megjelent közönség teljessé tették a si­kert, melynek elérésében legfőbb érdeme Patek Béla igazgatónak van, ki fáradtságot nem is- meiő buzgalommal dolgozott, agitált a siker érdekében. Az előadáson szinrekerült két 1 felvonásos színmű és egy monológ. A mono­lógot Ratkovszky Vilma kisasszony adta elő igazi művésznői kiválóságokkal. Nyugodt és biztos fellépéssel pompás kidolgozásban adta elő egy bezárt diákkisasszony monológizálását a tanulás szükségéről, szerinte szólva: szükség­telenségéről. A javíthatatlan c. színműben Ba- lázsy Ernő tanuló vitte el a pálmát hű játéká­val. Nagyon jók voltak azonban még Malati- necz Juliska és Tömpe Róza is, továbbá Juhász János, Siska és Mandelbaum. Az összeesküvő cimü hazafias színmű szereplői is egytől- egyig derekasan, szinte korukat meghaladó képességekkel állták meg a helyüket. Ratkovszky Vilma nagyszerű francia nevelőnő volt, Balázs Margit pedig szépen, hatásosan játszotta a föld- birtokos leánya szerepét. A fiuk közül legsike­rültebb alakítást Friedmann mutatta, kinek, ugyan hálás szerepe is volt a táncmesteré. Na­gyon jók voltak aztán: Vigdorovits, Kiss Kál­mán, Bekker János és Virág Sándor. Hozzájá­rultak a sikerhez Szakács Andor és Tóth Jenő is. — Az előadást vasárnap d- u. félhat óra­kor rendkívül mérsékelt helyárak mellett mpg ismétlik. Országos zarándoklás Rómába. A múlt héten jelentek meg az egyes egyházmegyék főpásztorainak körlevelei, melyekben a lelkész- kedő papság figyelmét a május hó 8-án, az Országos Katholikus Szövetség rendezésében Rómába induló országos zarándoklás esemé­nyére felhívják. Különösen kiemelkedik a kör­levelek közül Csernoch János dr. hercegprímásé és Szmrecsényi Lajos dr. egri érseké, aki a zarándoklást vezeti. A hercegprímás kifejezést ad annak a püspöki kari határozatnak, mely az országos zarándoklások szervezésével az Or­szágos Katholikus Szövetséget bízta meg és ezenkívül részletesen közli az [egésznek terve­zetét. Az egri érsek a főegyházmegye papságá­gához szólva kifejezi azt a reményét, hogy minél többen fognak oldala mellett megjelenni azon az eseményen, mely a magyar katolikusoknak az egyház és annak fejéhez való ragaszkodá­sukat bizonyítja. A püspöki kar fejének és tagjainak szózata nagy lépéssel viszi előre az Országos Katholikus Szövetség munkáját, amely a zarándoklás sikerének minél nagyobb bizto­sítására igyekszik. A jelentkezési határidő ápril. 25. de már mostanáig is sokan tudatták rész­vételüket. Menhelyvezetőnői kinevezések. A Seat- mármegyei Széchenyi Társulat igazgatósága Cincás Gizellát az alsóhomoródi, Ary Lajosnét az amaci, özv. Kósáné Fekésházy Lujzát az atyai, Hoffer Erzsébetet a béréi, Dull Máriát a barlafalui, Barkász Etelt a batizi, Nagy Irmát a botpaládi, Szakái Rózát a csahold, Sulyok Ilo­nát a csenged, Kovács Irént a csengtrbagosi, Dukász Máriát a csengerujfalui, Frank Ilonát a csegöldi, Polonkai Matildot a dobrai, Starmül- ler Gizellát az esztrói, Turcsányi Máriát az ér- dengelegi, Papp Terészt az érkörtvélyesi, özv. Bene Kálmánnét a fábiánházai, Schiffner La­josnét a gacsályi, Kozánovicsné Fekésházy Gi­zellát a gencsi, Túrna Máriát a gilvácsi, Ko- morócy Sárát a győrtehki, Tolnay Viktornét a hagymásláposi, Tolpné Erdőhegyi Irmát a hi- ripi, Bányai Zizát a hodászi, László Annát az irinyi, Beniczky Zsigmondné Litteráti Terézt a jánki, Fássy Ételt a jármi-í, Szabó Rózsát a józsefházai, Móriczné Görömbei Ilonát a kisari, Benedek Erzsébetet a kismajtényi, Kosáros Jó- zsefnét a kisnaményi, Kalydi Idát a kocsordi, Téglás Máriát a költői, Ferenczy Máriát a köl­esei, Melegh Máriát a kömörői, Imre Júliát a kőszegremetei, özv. Zavatzky Istvánnét a krasz- nabélteki, Dittrich Ilonát a krasznatérebesi, Boross Annát a krasznasándorfalui, özv. Sósné Koós Erzsébetet a lázári-i, özv. Szintainé Héti Rózát a magyarberkeszi, Vörös Máriát a mező­teremi, Haufel Karolint a méhteleki, Hajdú Gi­zellát a mikolai, Lányi Bertát a nagyecsedi, Erdei Rózát a nagygéczi, Husovszkiné Böhm Lujzát a nagykolcsi, Czier Máriát a nagymaj- tényi, özv. Pápai Tivadarnét a nagypaládi, Zavatzky Gizellát a nagysökondi, Szabó Lenkét a nántüi, Dohovics Borbálát a nyircsászári-i, özv. Hennyei Gyulánét a nyirmegyesi, özv. Kassu Zsigmondné Bodó Margitot az oláhgyü- rüsi, Veréczyné Dobránszky Máriát az olcsvai, Nagy Máriát az olcsvaapáti-i, Fekete Máriát az ópályi-i, Petrillák Klárát az óvári-i, Bereczky Idát a paposi, Less Jánosnét a pátyodi, Tarr Máriát a penészleki. Borsósné Glózer Cecilt a porcsalmai, özv. Bugyi Endrénét a sándorho- moki, Szilvássy Erzsébetet a sárközi, Schill Saroltát a sárközujlakl, Szász Juliskát a son- kádi, Pikó Borbálát a szakaszt', Erdélyi Juliskát a szamosangyalosi, Kocsár Erzsébetet a sza- moskéri, Kontrás Máriát a szamossélyi-i, Bodor Jenőnét a szatmárudvari-i, özv, Ősz Mihálynét a szatmárzsadányi, Péterné Horzsa Jozefát a szinfalui, Ferenczy Erzsébetet a tiszabecai, Bu- nyitay Erzsébetet a tunyogi. Szeibel Érzsébetet a vállaji. Romáimé Vajda Ágnest a vámfalui, László Ilonát a vámosoroszi, Vadnai Ilonát a vetési, Fülep Rozáliát a vitkai, Adametz Máriát a zajtai, Bikfalvy Annát a nagyari nyári men hely vezetésével az 1914. május 11-től október 11-ig terjedő idényre megbízta. Sajnálatos do­lognak tartjuk, hogy a Széchenyi-Társulat ép^n a vezendi menhelyet szüntette meg, ahol pedig a legfőbbképen szükség lett volna róla. Bő gyermekáldás. Özv. Finiász Pin- kásznét f. hó 23-án férje halála után 3 hóra bő gyermekáldásban részesítette az Ur. Három egészséges leánygyermeknek adott életet. Az első segélyben dr. Roaz Elemér részesítette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom