Északkeleti Ujság, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-04-19 / 16. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 16. szám. széki tanácsos, címzetes esperesről ilyet nem tud feltenni. Szerinte a népet talán a Vlád Aurél lapja, a „Poporul Román“, a román nem­zetiségi párt néplapja borsolhatta föl, az se most közvetlenül, hanem egyáltalán a cikkeivel már régebb idő óta. Ezt a heti lapot 4 korona előfizetési díjért küldik, sőt igen nagy példány­számban terjesztik a nép között teljesen ingyen. Hozzájárultak a nép izgatottságának növelésé­hez azok a politikai gyűlések, melyeket a ro­mánok pl. Szamosdobon, Szaniszlón, Udvari­ban tartottak a múlt nyáron. A mi most történt Kismajtényban, egész ex abrupto történt. A nép látva azt, hogy fő­szolgabíróval jön a templomban a vikárius, pillanatnyi felhevülésében meggondolatlan, saj- nálatraméltó tettekre ragadtatta magát. Marchis Romulusz figyelmeztette a román papokat, hogy az iskola meglátogatását semmikép se akadá­lyozzák meg, mert erre egyáltalán nincs joguk. * Ez ügyben a további nyomozás megejtése végett tegnap a vizsgálóbíró, ügyész és főszol­gabíró kiszálltak Kismajtényba. A csendőröket a helyszínén hallgatták ki. Marosán lelkész és Moldován asztalos lakásán házkutatást tartottak s több iratot, levelet lefoglaltak. A szamosdobi lelkészt is letartóztatták. A katholicizmus a nagy világban. Az annales de lap Propagation de la Fői január számában közölt kimutatás szerint a kat- holikusok száma az utolsó száz év folyamán az egész világon ismét tekintélyes mennyiség­gel gyarapodott. íme néhány hangosan beszélő statisztikai adat: Angolországban volt 1800-ban 120,000 kath., 1900-ban 2.180,000; Hollandiában 1800- ban 300,000, 1900-ban 1.822,000; Dániában 1800-ban —, 1900-ban 2940; Svédországban 1800-ban —, 19C0-ban 2500; Norvégiában 1800-ban —, 1900-ban 2500; Romániában 1800 16,000 1900-ban 150,000; Boszniában 1800-ban 25,000, 1900-ban 398,000; Bulgári­ában 1800-ban 1300, 1900-ban 23,000; Szer­biában 1800-ban 6000, 1900-ban 20,000; Gö­rögországban 1800-ban 15,000, 1900-ban 44000 katholikus. A megtérések száma néhol meglepően nagy. — Oroszországban 1905-től 1909-ig 230.000 skizmatikus tért át az államvallásból a katholikus egyházba; ezek közt 158,000 len­gyel. Európai Törökországban 1901-től 1906-ig 23.000- re emelkedett az áttérők száma. . Afrikában 850,000 katholikus él, Ázsiában 4.600.000 ; Ceylon szigeten 25 év alatt 117,342- ről 500,000-re emelkedett a katholikus száma, Indő-Khinában 3 millióra. Kínának 1900-ban 200.000 kath. lakosa volt, ma 1.071,290 van és 424,000 katekumén. Japán 1611-ben 148,253 katholikust számlált. Brazília 14,459.000-et, Patagonia 27,700-at, az Egyesült-Államok 22.500.000- et, Kanada 2.500,000-et. Ausztráli­ában 1820 körül alig akadt hatholikus, ma ugyanott , 1.160,000 a katholikusok száma. A Csendes-Óceán szigetvilágában 25,000 ember képviseli a katholikus egyházat. Uj-Zélandon 1820-ig a katholicizmus teljesen ismeretlen volt ma ugyanott 108,000 hívőt számlál. A katholi­kusok összes száma az egész világon 270 s e szám messze túlhalad minden egyéb egységes vallásfelekezetet. Utána jönnek számra; a Con- fucenvallás követői 232 milliónyan, a bramaniz- mus 210, a mohamedánizmus 202, a buddhiz­mus 120, tavisták 32 a sintoistánizmus 17, a zsidók 11 millióval. A keresztény felekezetek, a protestánizmus és skizma több százféle elá­gazása, melyek közt legnagyobb az orosz or­todox egyház a maga 87 millióval mind össze­véve körül belül annyit tesznek ki, mint a kat­holicizmus egymaga. A 19. és 20. században a katholicizmus számbeli növekedése 30 millióra tehető; a reformáció előtti kor óta a katholi­kusok száma 100 millióról csaknem háromszáz- millióra szökött fel. Előfizetési felhívás! Lapunk az „Északkeleti Ujság“-ra 1913. április hó 1-től kezdve uj előfizetést nyitunk. Nem célunk magunk mellett hangzatos fráziso­kat zengeni, haladunk tovább azon az alapon, melyen megindultunk. Ezen munkánk támoga­tásához kérjük az újság olvasóközönség szives támogatását. A bekövetkező uj negyedév alkalmából kér­jük azon tisztelt előfizetőinket, kiknek előfizetése az évvégével lejár, hogy az előfizetések meg­újítása iránt kiadóhivatalunknál mielőbb intéz­kedni szíveskedjenek. Azok pedig, kik lapunk uj előfizetői akarnak lenni, szintén kérjük, hogy ezen szándékukat a kiadóhivatalban szóval vagy írásban bejelenteni szíveskedjenek, hogy a lap szétküldése iránt intézkedhessünk. Az „Északkeleti Újság“ helyben és vidéken: Egész évre .... Fél évre ..................... Ta nítóknak egész évre . előfizetési ára 8-- K 4- — K 5— K Tisztelettel az „Északkeleti Újság“ kiadóhivatala. HÍREK. Eljegyzés. Mező Károly pénzügyi szám- tanácsos, számvevőségi főnök eljegyezte Rácz Mátyás nyug. járásbiró özvegyének leányát, Ilonkát. Fogalmazói vizsga. Mándy Elemér, a nagykárolyi pénzügyigazgatóságnál működő fo­galmazó-gyakornok, a napokban tette le Buda­pesten, a pénzügyminisztériumban működő vizs­gáló-bizottság előtt a fogalmazói vizsgát jó si­kerrel. Állandó választmányi ülést tart vár­megyénk f. hó 21-én d. e. 11 órakor a vár- megyeházán az alispáni kis tanácsteremben. Megyegyülés. Szatmárvármegye törvény- hatósága évi rendes tavaszi közgyűlését május hó 8-án tartja meg. Zenésmise. A helybeli plébánia templom­ban a kicsinyek első szerit áldozása alkalmából zenésmise lesz. A főgimnázium ének- és zene­kara Langer F-dur miséjét adja elő Braneczky József vezetése mellett. Offertoriumra Illovszky Ave Maria-ját Marosán György gimn. VIII. o. t. és Medvey Béla III. o. tanulók éneklik zenekiséret mellett. A szentbeszédet Récsei Ede házfőnök tartja. Kostantin-ünnepély. A helybeli főgim­názium ifjúsága f. hó 13-án, vasárnap Kons- tantin-ünnepélyt tartott. Az ünnepi szt. misén Pap János gimn. tanár fungált; a főgimnázium ének- és zenekara Maresch C-dur miséjét adta elő Braneczky József vezetése mellett. — Mise után a főgimnáziumban Tihanyi Béla hitszónok magyarázta meg az ifjúságnak az ünnep jelen­tőségét. A Kölcsey Egyesület f. hó 13-án tar­totta meg évi rendes közgyűlését a vármegye­ház nagytermében. A közgyűlés előtt a főgimn. ifjúsága tartotta meg ugyanott Kölcsey-ünne- pélyét. A Hymnusz eléneklése után Hill Gyula szavalt, majd Lichtschein Sándor szép beszéd kíséretében megkoszorúzta Kölcsey arcképét. Az ének- és zenekar Petőfi-Lányi Csatadalát adta elő végezetül Braneczky József vezetése mellett. A Kölcsey Egyesület közgyűlését Cseh Lajos főgimn. igazgató, ez egyesület ügyvezető alelnöke nyitotta meg. Mély gondolatokkal tel­jes beszédben hívta fel a város közönségét Kölcsey emlékének ápolására. Nagy József tit­kár az egyesület működéséről számolt be. Ezután a közgyűlés tudomásul vevén a számadásokat, a felmentvényt megadta s megállapította az 1913. évi költségvetést. A tisztikart nagy lelke­sedéssel újból megválasztották és pedig elnökké dr. Falussy Árpádot, ügyvivő alelnökké Cseh Lajost, számellenőrré Obholczer Gyulát, titkárrá R. Nagy Józsefet, ügyésszé dr. Vetzák Sándort, pénztárossá Lukács Mihályt. A Zeneegyesülettel való egyesülés ügyében úgy határozott a köz­gyűlés, hogy az egyesülést oly módon fogadja el, hogy a Kölcsey Egyesület alaptőkéjét ez az egybeolvadás ne érintse. Ezután Szentiványi Béla, kegyesrendi tanár, az irodalmi szakosztály elnöke tartotta meg ünnepi értekezését «Köl­csey és az irodalmi ízlés“ cimen. Országos zarándoklás Lourdes-ba. Az e hó végén induló zarándoklásra a jelentkezé­seket 20-án zárják le: ennélfogva a részvételt eddig a napig okvetlenül tudni kell az Orszá­gos Katholikus Szövettséggel (IV. Ferenciek te­re 7. III, lépcső I. 8.) Nemes Antal dr. püspök előre utazik és Fiúméban csalatkozik, mig P. Bangha Béla Jézustársásági atya, mint lelkive zető, Budapesttől utazik együtt a zarándokokkal. A nagykárolyi Dalegyesület estélye. A nagykárolyi Dalegyesület folyó évi május hó 1-én, áldozócsütörtökön délután 6 órai kezdet­tel estélyt rendez. Az estély, melynek műsorát később fogjuk közölni, a Katholikus Legény­egyesület dísztermében lesz megtartva. Az es­télyre való belépődíj személyenkint 80 fill. lesz. Tejvizsgálat volt folyó hó 15-én a vá­rosházán Grill Kálmán dr. fővegyész, a szat­márnémeti gazdasági termékek vegyvizsgálati intézetének kiküldöttje Csorba Gyula rendőral- kapitány közreműködése mellett megvizsgálta a különféle tanyáktól beszállított tejet. A főve­gyész megelégedését fejezte ki. Azután a vidéki tejelárusitók termékeit vizsgálták meg, illetve vettek belőlük mintát vegyelemzés végett. A tavaszi közegészségügyi vizsgála­tot a pékek, mészárosok, vendéglősök, fűsze­resek, bodegások stb. helyiségeiben a jövő hé­ten ejti meg a városi tiszti orvos meg a rend­őrség. Kabaré a városi színházban. A szat­mári színtársulat tagjai és pedig Bállá Mariska, Dénes Ella, Somogyi Rózsi, Barics Gyula, Sü- meghy Ödön, Szalóki Dezső, Bársony Aladár és Hajsinek Rezső karnagy, a városi színházban f. hó 25-én, jövő pénteken, kabaré-előadást rendeznek. Előadásra kerülnek a legújabb ka­baré-dalok, az „Aranyeső“ meg a „Cigányprí­más“ slagerszámai. Teljesen fehér kabaré. Je­gyek már a mai naptól előre válthatók Gál Samu ^könyvkereskedőnél a rendes színházi árakon. A rendőrség államosítása, a mint a jelek mutatják, már a közel jövőben várható. A belügyminiszter a városhoz leíratott intézett, amelyben részletes kimutatást kér az egész ren­dőrségről.' Gyermeknap. Az Országos Gyermekvédő Liga, mint már a múltban, úgy a folyó évben is gyermeknapot szándékozik rendezni és ennek megtartására az egész ország területén május havát tűzte ki. Ma már fölösleges a gyermek­napról buzdító, lelkesítő szavakkal megemlé­keznünk, fogalommá vált ez, szent és magasz­tos fogalommá, melyhez ezernyi gyermekélet megmentése fűződik. Örömest áldoz e szent célra mindenki, mert érzi, hogy ierovatlan tar­tozása ez, mert tudja, hogy minden fillérnek, amit az urnába ejtünk, áldás kél nyomában, minden segítség, melyre szivünk indít, egy pa­rányi emberkét emel ki a nyomorból, a szen­vedésből és a posványból. A május 7-iki és 8-iki gyermeknapok rendezését városunkban az Orsz. Gyermekvédő Liga felkérésére ez évben is H. Király Miklósné úrnő vállalta magára, aki ez utón kéri föl mindazon úrasszonyokat és urleányokat, akik a gyermeknapi gyűjtés ne­mes munkájában részt venni óhajtanak, hogy f. hó 20-án azaz vasárnap d. u. 4-kor a teen­dők megbeszélése céljából Petőfi utca 104 sz. házban, H. Király Miklósné úrnő lakásán ösz- szejönni szíveskedjenek. Közszemlére kitétel. A helybeli r. kath. egyház által a folyó évre a hívekre kivetett egy­házi adó f. hó 20-tól a róm. kath. fiúiskolában közszemlére ki van téve. A himlőoltás jövő hó 4-én kezdődik a városháza nagytermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom