Északkeleti Ujság, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-05-24 / 21. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 21-ik szám. Óriási Jégverés Szatmáron. Gyászo­san feledhetetlen vasárnapja volt Szatmárnak. Este hét óra tájban nagy vihar keletkezett. Zúgott az eső, mintha csatornából öntötték volna, de csakhamar óriási jégvihar támadt. Mintegy félóráig a Szatmárhegyen dió nagy­ságú jég esett, teljesen elpusztítva a szőlőket gyümölcsösöket. A hegyoldalt bokáig érő jég borította s a pusztulás képe megrázó látványt nyújtott. Ilyen arányú jégverésre senkisem em­lékszik a Szatmárhegyen. A pusztulás oly bor­zalmas volt, hogy a szőlőtőkékben is igen nagy a kár. A jégverés teljes erejével a Szatmárhegy következő pontjait érintette: Nagyhegy, Közép­hegy, Újhegy, Kislippa, Bolháshegy, Nagylippa és Kerekhegy. Kisebb mértékben érte a pusztí­tás a Margó-hegyet, a Tükörhegyet, Előcsert és Csillaghegyet, Dr. Vajay Károly polgármester azonnal intézkedett, hogy bizottság szálljon ki a helyszínére a kár állapítása végett, hogy a kárt a város adóleirás czéljából a pénzügyigaz­gatóságnak bejelenthesse. Az erdődi hegyen a a jégverés teljesen elpusztította a püspöki sző­lőt is. Öngyilkossági kísérlet. A múlt héten egy betöréses lopási ügyből kifolyólag a ren­dőrség megállapította, hogy Lechli János hely­beli szabótól egyik tanonca két mellényt ello­pott. A fiú eleinte tagadta bűnét, de később beismerte, hogy gazdáját meglopta. Amint csü­törtökön kiderült, a fiú szégyenletében sötét tervet forgatott agyában. Csütörtökön u. i. este úgy fél 11 óra tájban Lechli János szabó az udvaron valami nyöszörgő fehér alakot vett észre. Közelebb menve, a nyöszörgő fehérség­ben inasát ismerte meg, aki folytonos sóhajto- zások közepette azt hajtogatta, hogy „ez kell nekem !“ s egy kötelet kötögetett a nyakára. A gazdája természetesen elvette tőle a kötelet; majd bevitték a kis inast a rendőrségre, az ap­ját pedig sürgősen értesítették, hogy gazdája nem hajlandó tovább magánál tartani a gyereket. Vasárnap éjjel Csanáloson. Duhaj kom­pániába keveredett Gózner Sándor csanálosi le­gény múlt vasárnap éjjel. Vége hossza nem volt az ingerkedésnek, csúfolódásnak. Egyszer csak észreveszi, hogy sörös dugókkal rakták teli a zsebeit. Ezt már nem lehet szó nélkül tűrni. Felállott és „tiltakozott“. Erre a kompá­nia négy tagja neki esett s alaposan megrakta. Fejét, derekát, lábát összevissza verték. Gózner ekkor hazafelé indult a kocsmából. Az egyik legény, Angyal Lajos, utána ment s mikor Góz­ner befordult az udvarára, ő is utána, s a ke­rítésből kihúzván egy karót, megint megverte. — Angyal Lajos innen visszament a kocsmába, ott tovább mulatoztak, majd mikor már megelé­gelte a vigasságot, hazafelé indult. Boros álla­potában azonban nagyon szűk volt neki a csa­nálosi Fő-utca, az egyik oldalról a másikra vánglizott, közben mindig attól kellett tartania, hogy a nyitva levő zsalugáterekbe veri a fejét. Akárhogy is vigyázott, egyszer mégis csak neki vágódott az egyiknek. Erre aztán éktelen dühre gerjedt. „Nem elég bajom volt a kocsmában, a zsalugáterek se hagynak békén!“ S avval elővoná az ő fütykösét s sorba véré és tőré a házak zsalugátereit. Végre a maga házához ért s igy a falu többi zsaluja megmenekült szörnyű haragja elől. így mulatnak Csanáloson. Hűtlen cseléd. Szőke József szaniszlói ref. tanító cselédje, Hermann Verőn, mig gaz­dája távol volt, megdézsmálta a ruhaszekrényt s 1 drb. női inget, 1 drb. kötényt, 2drb. blúzt és 1 drb. gyermekruhát ellopván, megszökött. A csendőrség kiderítette, hogy a lány a lopott holmit anyjának a lakására vitte. Házkutatás után a lopott holmit visszaadták a tulajdonosnak. Építészek és iparosok figyelmébe! Költségvetési nyomtatvány: 100 iv finom fehér.vastag papíron K 3-20 250 „ „ „ • „ 100-a K 3 — 500 ivén felül 100-a K 2-— Napszámjegyzék: (Finom fehér vastag papíron.) 100 iv.........................................K 3-20 250 iv..............................100-a K 3 — 500 ivén felül .... 100-a K 2'— Kapható a Kölcsey-nyomda Részv.-társ.-nál Nagykároly, Széchenyi-utca 20. sz. PROHÁSZKA PÜSPÖK művészi bronzplakettje. A Katholikus Sajtó-Egyesület kiadásá­ban megjelent és kapható annak a művészi ezüst plakettnek kicsinyített pronzból készült másolata, melyet a nagy püspök 30 éves iróí jubileuma alkalmából négyfővárosi kat­holikus egyesülettől kapott emlékként. A plakett Zs. Csiszér János szobrászművész pompás munkája és székesfehérvári püspök­nek eddig legsikerültebb képe, A plakettek ára darábonkint 10 koronáért rendelhető meg a Katholikus Sajtóegyesület központi irodájában (Budapest, IV. Ferenciek- tere 7.) ahonnan az összeg előzetes bekül­dése esetén portómentesen küldik meg a rendelőnek. Ugyanez a plakett márványba illesztve is meg­rendelhető darabonkint 20 koronáért, de ezek elkészíttetése időbe kerül s igy arra várni kell. Megrendelhetők e plakettek a Szent István- Társulat könyvkereskedésében is, (Budapest. IV., Kecskeméti-utca 2.) ahol azok árusítását szívességből elvállalták. Árverési hirdetmény. Alulírott nagykárolyi kir. közjegyző köztudomásra hozom, hogy a nagykárolyi Önsegélyző Népbanknál elzálogosított kö­vetkező értékpapírokat, úgymint: 1., 20, azaz húsz darab egyenként 400 korona névértékű és 1913. évtől kezdődő 28 darab szelvénnyel biró Tisza- ujlaki Takarékpénztári részvényeket egy tömegben ; 2., 219, azaz kétszáztizenkilenc da­rab egyenkint 200 korona névértékű és 1913. évtől kezdődő 28 darab szelvény­nyel és egy szelvény-utalványai biró szat­mári Hitelbanki részvényeket szintén egy tömegben; zálogba vevő kérelmére a nagykárolyi Önsegélyző Népbank tanács­termében 1913. évi május hó 29-én dél­előtt 10 Órakor megkezdendő nyilvános közárverésen a zálogbaadó terhére a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett eladni fogom. Nagykároly, 1913. évi május hó 22. Nemestóthi Szabó Antal, királyi közjegyző. HIRDETÉSEK jutányos áron közöltéinek. l Polenai-gyógyviz | 44 dús bór és lithiumtartalmu & 44 : természetes ásványvíz. : ^ 44 Különleges szer gyomorbaj esetében. ^ 44 Kitűnő izü igen üdítő ásványvíz, bor, 7^ 44 cognac, szörp vagy citromsavval vegyítve. 44 Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. l Szolyvai-gyógyviz | 44 természetes égvényes ásványvíz. ^ 44 Különleges szer gyomorbaj ^ >4 és köszvény ellen. 44 Orvosi szaktekintélytől legmelegebben ^ 4< ajánlva különösen köszvény, hólyag és rr 44 vizeleti szervek bántalmainál, cukor- 44 betegseg, epekő és gyomormegbetege- ^ déseknél. Bor, cognac vagy citromsav- : val vegyítve igen üdítő ital. : ^ 44 Kapható minden füszerkereskedés, ven- deglo, kavehaz, gyógyszertar es drogu- ériában. 1913—10—16 jT •z-x-z-z-zz-x-x-x-z-x-: W W W ! »4&3$«0»4G»40»ÍC M 2»«3»«3M0»<0»4Q»<0» »«0»4Q»t5»3! GRAEPEL HUGÓ BETÉTI TÁRSASÁG MA LOMÉP ÍTÉSZÉT, GÉP- ÉS ROSTALEMEZGYÁR. ... BUDAPEST, V., VÁCI-UT 40-46. .......... ö^ÁRT É5 SZÁLLÍT: Egyes malom-gépeket, valamint teljes liszt-, köles- árpakása és olajmalmokat, g szab. Graepel-féle lemez-torekrostát mindenféle cséplőhöz. Magas és alacsony nyomású | nyers-olaj motorokat kitűnő minőségben. Eredeti angol £j Marshall gőzgépeket és gőzlokomobilokat valamint cséplőgépeket. r Árjegyzék, költségvetés, mindennemű szakfelvilágositás kívánatra ingyen és bérmentve. ÍKÖLCSEY« NYOMDA R.-T.’ NAGYKÁROLY.;

Next

/
Oldalképek
Tartalom